Oznámenie č. 76/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach zoznamu zmluvných strán, urobených vyhláseniach a uplatnených výhradách k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

Čiastka 40/2010
Platnosť od 10.03.2010
Redakčná poznámka

Dohovor pre Uruguajskú východnú republiku nadobudol platnosť 1. marca 2010. Dohovor pre Chorvátsku republiku nadobudol platnosť 1. januára 2010.

76

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Chorvátska republika sa 1. januára 2010 stala zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 a oznámenie č. 343/2009 Z. z.).

Chorvátska republika oznámila svoje vyhlásenia k článkom 34, 23, 26 a 52, uplatnila výhrady k článku 60 dohovoru a zároveň určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že Uruguajská východná republika sa 1. marca 2010 stala zmluvnou stranou uvedeného dohovoru.

K oznámeniu č. 76/2010 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

(uzavretého 19. októbra 1996)

Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

„Uruguajská východná republika:

a) Dohovor pre Uruguajskú východnú republiku nadobudol platnosť 1. marca 2010.

b) Uruguajská východná republika pri podpise a uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani výhrady neurobila.

Chorvátska republika:

a) Dohovor pre Chorvátsku republiku nadobudol platnosť 1. januára 2010.

b) Ratifikačná listina Chorvátskej republiky obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Chorvátska republika vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa môžu zasielať len prostredníctvom ústredného orgánu.

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom je uznateľné a vykonateľné v Chorvátskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.

Podľa článku 60 ods.1 dohovoru si Chorvátska republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území, ako aj právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým jej orgánmi vo vzťahu k takému majetku, ako ustanovuje článok 55 ods.1.

c) Podľa článkov 29 a 44 dohovoru Chorvátska republika určila ústredný orgán:

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí v Záhrebe

Ksaver 200a

Záhreb.“.