Vyhláška č. 530/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 203/2006
Platnosť od 27.09.2006
Účinnosť od 01.10.2006 do30.04.2016
Zrušený 161/2016 Z. z.

OBSAH

530

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 20. septembra 2006,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1. V prílohe č. 1 piatom bode sa číslo „12“ nahrádza číslom „13“.

2. V prílohe č. 1 šiestom bode sa slová „Ľubochnianska 2, Ľubotice“ nahrádzajú slovami „Košická 30“.

3. V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Trenčín v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa slová „Považská Bystrica“ nahrádzajú slovom „Púchov“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.


Ján Počiatek v. r.