Vyhláška č. 571/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 199/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do30.04.2016
Zrušený 161/2016 Z. z.

OBSAH

571

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z. a vyhlášky č. 234/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia prvom a druhom odseku a v časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia prvom až štvrtom odseku sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.

2. V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia treťom odseku, vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 46 tlačiva Štatistická hodnota a v časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 46 tlačiva Štatistická hodnota sa slová „slovenských korunách zaokrúhlene smerom“ nahrádzajú slovami „eurách zaokrúhlene do 0,50 eura nadol a od 0,50 eura vrátane“.

3. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia piaty odsek znie:

„Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor; sumy pri kódoch D0620 a D0700 sa uvádzajú v celých eurách zaokrúhlene do 0,50 eura nadol a od 0,50 eura vrátane nahor.“.

4. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 47 tlačiva Výpočet platieb pododseku Základ na vymeranie platby sa slová „celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom“ nahrádzajú slovami „eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ján Počiatek v. r.