Vyhláška č. 79/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.03.2019
Účinnosť od 22.03.2019 dodňom vystúpenia UK z EÚ
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. marca 2019 okrem čl. I bodov 4, 5, 6, 9 a 10. Čl. I body 4, 5 a 9 nadobúdajú účinnosť dňom, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska prestane byť zmluvnou stranou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej ...

OBSAH

79

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. marca 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 2, § 41 ods. 4, § 55 ods. 3 písm. b) druhého bodu a § 55a ods. 1 a 7 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z., vyhlášky č. 197/2017 Z. z. a vyhlášky č. 310/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 2 písmeno c) znie:

c) doklad preukazujúci užívacie právo žiadateľa k stavbám alebo pozemkom, ktoré majú byť súčasťou slobodného pásma, okrem dokladu preukazujúceho užívacie právo žiadateľa k tým stavbám alebo pozemkom, ku ktorým má žiadateľ vlastnícke právo alebo nájomné právo, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností,“.

2. V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

3. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa vypúšťa písmeno g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

4. V prílohe č. 10 prvom bode sa za slovami „Švédskemu kráľovstvu“ vypúšťa čiarka a slová „Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska“.

5. V prílohe č. 11 prvom bode sa slová „v prospech Európskej únie, ktorú tvorí Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Chorvátska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska“ nahrádzajú slovami „v prospech Európskej únie (ktorú tvorí Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Chorvátska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika a Švédske kráľovstvo)“.

6. V prílohe č. 11 prvom bode sa za slová „Tureckej republiky,“ vkladajú slová „Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,“.

7. V prílohe č. 11 časti Vysvetlivky písmene a) sa za slovom „ručiteľom“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý záruku poskytol“.

8. V prílohe č. 11 časti Vysvetlivky písmenách b) a c) sa slová „osoby, ktorá poskytuje túto záruku“ nahrádzajú slovom „ručiteľa“.

9. V prílohe č. 12 prvom bode sa slová „v prospech Európskej únie, ktorú tvorí Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Chorvátska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska“ nahrádzajú slovami „v prospech Európskej únie (ktorú tvorí Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Chorvátska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika a Švédske kráľovstvo)“.

10. V prílohe č. 12 prvom bode sa za slová „Tureckej republiky,“ vkladajú slová „Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,“.

11. V prílohe č. 12 časti Vysvetlivky písmene a) sa za slovom „ručiteľom“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý záruku poskytol“.

12. V prílohe č. 12 časti Vysvetlivky písmenách b) a c) sa slová „osoby, ktorá poskytuje túto záruku“ nahrádzajú slovom „ručiteľa“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. marca 2019 okrem čl. I bodov 4, 5, 6, 9 a 10. Čl. I body 4, 5 a 9 nadobúdajú účinnosť dňom, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska prestane byť zmluvnou stranou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie nevstúpi do platnosti dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii. Čl. I body 6 a 10 nadobúdajú účinnosť dňom, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pristúpi k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, ak dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie nevstúpi do platnosti dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.


v. z. Dana Meager v. r.