Vyhláška č. 291/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 68/2013
Platnosť od 26.09.2013
Účinnosť od 01.10.2013 do30.04.2016
Zrušený 161/2016 Z. z.

OBSAH

291

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 11. septembra 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 31 ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z., vyhlášky č. 588/2009 Z. z., vyhlášky č. 122/2010 Z. z., vyhlášky č. 15/2011 Z. z., vyhlášky č. 418/2011 Z. z., vyhlášky č. 551/2011 Z. z. a vyhlášky č. 168/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 štvrtom bode sa slová „Košice-Šaca, Železiarenská 49“ nahrádzajú slovami „Košice-Haniska, Areál prekladisko Haniska“.

2. V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Bratislava v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa za slovo „letecky“ vkladá čiarka a slová „prípadne leteckou náhradnou prepravou“.

3. V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Košice v stĺpcoch „Textilný tovar a obuv“ a „Banány“ sa slová „Košice-Šaca“ nahrádzajú slovami „Košice-Haniska“ a v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa vypúšťajú slová „Košice-mesto“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2013.


v z. Peter Pellegrini v. r.