Zákon č. 664/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 261/2002
Platnosť od 07.12.2002
Účinnosť od 01.01.2003 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.

OBSAH

664

ZÁKON

zo 14. novembra 2002,

ktorým sa mení zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z. a zákona č. 328/2002 Z. z. sa mení takto:

1. V § 80 odsek 5 znie:

(5) Termín účinnosti a percentuálne zvýšenie funkčných platov na príslušný rok ustanoví zákon o štátnom rozpočte. Funkčný plat sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.".

2. V § 80 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.