Zákon č. 537/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 354/2011 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 225/2007
Platnosť od 27.11.2007
Účinnosť od 01.07.2019

537

ZÁKON

z 25. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z. a zákona č. 672/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 24 ods. 1 sa za slovo „pridelí“ vkladá slovo „iné“.

2. Za § 36 sa vkladajú § 36a a 36b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠36a

Zničenie tovaru

(1) Ak držiteľ tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva,52aa) zamýšľa tento tovar zničiť, musí písomne požiadať colný úrad o pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia zničenie tovaru;52ab) ustanovenia § 24 ods. 2 až 4, § 25 druhá veta, § 26 ods. 1 až 9, § 27 a § 29 až 36 sa nepoužijú.

(2) Ak je predmetom zničenia odpad,52ac) žiadateľ je povinný k žiadosti priložiť súhlas na zneškodnenie odpadu podľa osobitného zákona.52ad)

(3) Colným úradom príslušným na konanie o žiadosti podľa odseku 1 je colný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza miesto, na ktorom žiadateľ navrhuje tovar zničiť.

(4) Colný úrad v rozhodnutí, ktorým pridelí colne schválené určenie alebo použitie podľa odseku 1, určí miesto, na ktorom má byť tovar zničený, a podmienky, za ktorých sa má tovar zničiť.

(5) Žiadateľ písomne oznámi colnému úradu podľa odseku 3 deň a hodinu zničenia tovaru; toto oznámenie žiadateľ doručí colnému úradu najneskôr sedem kalendárnych dní pred dňom zničenia tovaru.52ae) Žiadateľ je povinný určiť dátum zničenia tovaru tak, aby bol tovar zničený do dvoch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o pridelení colne schváleného určenia alebo použitia podľa odseku 4.

§ 36b

Oznamovacia povinnosť po prepustení tovaru

Ak deklarant zistí, že tovar bol prepustený do colného režimu na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť colnému úradu, ktorý rozhodol o prepustení tovaru.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 52aa až 52ae znejú:

52aa) Čl. 4 bod 8 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

52ab) Čl. 4 bod 15 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

52ac) § 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

52ad) § 7 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

52ae) Čl. 842 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.

3. V § 46 úvodnej vete sa za slovo „týždeň,“ vkladajú slová „dovážaný cestujúcim, ktorý má trvalý pobyt v colnom pohraničnom pásme,“.

4. V § 46 písm. a) prvý bod znie:

1. 20 kusov cigariet, najviac však 200 kusov cigariet za jeden kalendárny mesiac,“.

5. § 50 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pohonné látky v hlavných nádržiach súkromných motorových vozidiel58a) prepravované osobami, ktoré majú trvalý pobyt v colnom pohraničnom pásme, sú oslobodené od dovozného cla v množstve najviac 60 l na súkromné motorové vozidlo a na jednu cestu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:

58a) Čl. 112 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 v platnom znení.“.

6. V § 72 ods. 1 písm. n) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo oznamovaciu povinnosť podľa § 36b,“.

7. V § 85 ods. 1 sa odkaz „84“ nahrádza odkazom „83“.

8. V § 85 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu83) s výnimkou colného konania je 90 dní odo dňa začatia konania, ak osobitný predpis84) neustanovuje inak. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán alebo orgán príslušný rozhodnúť o rozklade. Ak colný úrad nemôže rozhodnúť do 90 dní, je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti účastníka konania s uvedením dôvodu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 84 znie:

84) Napríklad čl. 7 a 506 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

9. V § 89 ods. 1 prvá veta znie:

„Colný úrad môže postúpiť tretej osobe pohľadávku voči dlžníkovi, na ktorého bol vyhlásený konkurz, alebo voči dlžníkovi, ktorý je v likvidácii; pohľadávku nemožno postúpiť, ak sa týka dlžných čiastok zodpovedajúcich ustanoveným nárokom Spoločenstva63a) na vlastné zdroje.“.

10. V § 89 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ak je dlžník v likvidácii, colný úrad oznámi postúpenie pohľadávky dlžníkovi a likvidátorovi.“.

11. § 89a sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 88a sa vypúšťa.

12. V § 90 sa vypúšťajú slová „a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky“.

13. Za § 91 sa vkladá § 91a, ktorý znie:

㤠91a

Na konanie začaté pred 1. januárom 2008 sa použijú doterajšie predpisy.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z, zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z. a zákona č. 517/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 159 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) Žiadosť o vydanie osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu 5 000 Sk“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.