Oznámenie č. 633/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene prílohy k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

Čiastka 243/2006
Platnosť od 14.12.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 14. septembra 2006.

633

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót zo 17. júla 2006 a z 11. septembra 2006 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene prílohy k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach (oznámenie č. 420/2000 Z. z.).

Dohoda nadobudla platnosť 14. septembra 2006.

K oznámeniu č. 633/2006 Z. z.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyjadruje úctu Veľvyslanectvu Českej republiky v Bratislave a má česť potvrdiť príjem nóty č. 383/2006 zo 17. júla 2006 týkajúcej sa zmeny prílohy k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach podpísanej v Prahe 28. marca 2000 nasledujúceho znenia:

„Veľvyslanectvo Českej republiky v Slovenskej republike prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky a v súlade s článkom 1 ods. 1 Dohody medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach podpísanej v Prahe 28. marca 2000 má česť navrhnúť zmenu prílohy k uvedenej dohode nasledujúceho znenia:

V prílohe Zoznam hraničných priechodov na spoločných štátnych hraniciach sa za písmeno b) Železničné hraničné priechody vkladá písmeno c), ktoré znie:

“c) Riečne hraničné priechody

Hraničný priechod Kategória Hraničný znak Rozsah
dopravy
Prevádzková doba
Hodonín přístaviště -
Skalica prístavisko
1 IX 7/4C - 7/5C
IX 4/4S - 4/5S
OS 1. 4. - 31. 10.
9:30 - 10:00 h
11:30 - 12:00 h
13:30 - 14:00 h
15:30 - 16:00 h
Rohatec přístaviště -
Skalica prístavlsko
1 IX 1/5C - 1/6C
IX 4/4S - 4/5S
OS 1. 4. - 31. 10.
10:30 - 11:30 h
14:30 - 15:30 h
Sudoměřice (Výklopník) -
Skalica prístavisko
1 VIII 30/35S, VIII 31C -
VIII 31/14C, VIII 31/15S
OS 1. 4. - 31. 10.
10:45 - 11:15 h
14:45 - 15:15 h

Vysvetlivky:

Kategórie

1 – hraničný priechod pre občanov všetkých štátov

OS – osobná doprava„.

Veľvyslanectvo Českej republiky navrhuje, aby v prípade súhlasu vlády Slovenskej republiky s uvedeným návrhom táto nóta spoločne so súhlasnou odpoveďou slovenskej strany na ňu tvorili Dohodu medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o zmene prílohy k Dohode medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach podpísanej v Prahe 28. marca 2000, ktorá nadobudne platnosť dňom doručenia odpovednej nóty.

Veľvyslanectvo Českej republiky v Slovenskej republike využíva túto príležitosť, aby uistilo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o svojej hlbokej úcte.“

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky má česť oznámiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s návrhom Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave, ktorý sa týka uzavretia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene prílohy k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach podpísanej v Prahe 28. marca 2000 formou výmeny nót.

V súlade s tým tvorí nóta Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave a táto nóta Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene prílohy k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach podpísanej v Prahe 28. marca 2000, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia odpovednej nóty.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave o svojej hlbokej úcte.

Bratislava 11. septembra 2006