Zákon č. 464/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 199/2004 Z. z.(nepriamo), 652/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 201/2003
Platnosť od 27.11.2003
Účinnosť od 01.01.2005 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 4, 73, 75, 93 a 94, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004

464

ZÁKON

z 24. októbra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z. a zákona č. 251/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Občan je na účely prijímacieho konania povinný uviesť služobnému úradu svoje rodné číslo.“.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

2. V § 44 ods. 7 sa za slová „prednášateľskú činnosť“ vkladá čiarka a slová „prekladateľskú činnosť“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003 s výnimkou čl. I bodov 4, 73, 75, 93 a 94, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.