Vyhláška č. 478/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 369/2010 Z. z., ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka

Čiastka 143/2011
Platnosť od 17.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.

OBSAH

478

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. decembra 2011,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 369/2010 Z. z., ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 212 ods. 7 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 465/2009 Z. z. po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 369/2010 Z. z., ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka sa mení takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) sa slová „služobný úrad môže zabezpečiť“ nahrádzajú slovami „môžu byť zabezpečené“.

2. V § 3 ods. 2 písm. b) a ods. 3 sa slová „služobný úrad nemôže zabezpečiť“ nahrádzajú slovami „nemôžu byť zabezpečené“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Ivan Mikloš v. r.