Oznámenie č. 99/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 42/2001
Platnosť od 23.03.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 60 dní po doručení neskoršej nóty, t. j. 9. februára 2001, na základe článku 25 ods. 1.

99

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. novembra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudla platnosť 60 dní po doručení neskoršej nóty, t. j. 9. februára 2001, na základe článku 25 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach

Vláda Slovenskej republiky a vláda Fínskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

berúc do úvahy, že porušovanie colných predpisov pôsobí negatívne na hospodárske, finančné a spoločenské záujmy vlastných krajín, rovnako na oprávnené záujmy obchodu,

berúc do úvahy, že nezákonný obchod s omamnými a psychotropnými látkami vytvára nebezpečenstvo pre zdravie občanov a spoločnosti,

berúc do úvahy dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania cla, daní a iných platieb, ktoré sa vyberajú pri dovoze a vývoze tovaru, rovnako ako správne uplatňovanie ustanovení o zákazoch, obmedzeniach a kontrole,

súc presvedčené, že úsilie o zabránenie porušovania colných predpisov a úsilie o zabezpečenie správneho vyberania dovozného a vývozného cla, daní a iných platieb možno vynakladať účinnejšie prostredníctvom spolupráce medzi colnými orgánmi,

rešpektujúc Európsku dohodu o založení pridruženia medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane, podpísanú 4. októbra 1993,

rešpektujúc medzinárodné dokumenty podporujúce dvojstrannú vzájomnú pomoc, najmä odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu z 5. decembra 1953 o vzájomnej administratívnej pomoci,

rešpektujúc ustanovenia Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 v znení neskorších zmien a doplnkov a Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971 v znení neskorších zmien a doplnkov, vypracovanom pod záštitou Organizácie Spojených národov, a rovnako Dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody

a) „colné predpisy“ sú ustanovenia obsiahnuté v zákone a iných právnych predpisoch, ktoré upravujú dovoz, vývoz a tranzit tovaru a jeho prepustenie do akéhokoľvek colného režimu, ako aj platobné prostriedky, či sa týkajú cla, daní alebo iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, alebo opatrení o zákazoch, obmedzeniach alebo kontrole,

b) „colný orgán“ je v Slovenskej republike Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a vo Fínskej republike Národný colný úrad (Tullihallitus),

c) „dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc v colných otázkach,

d) „dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý prijal žiadosť o pomoc v colných otázkach,

e) „porušenie colných predpisov“ znamená akékoľvek porušenie colných predpisov a akýkoľvek pokus o ich porušenie,

f) „kontrolovaná dodávka“ je postup, ktorý umožňuje, aby nezákonné alebo podozrivé zásielky omamných a psychotropných látok a látok, ktoré ich nahrádzajú, a iný zakázaný tovar boli prepustené s vedomím a pod kontrolou príslušných colných orgánov z území, cez územie alebo na územia štátov zmluvných strán v záujme zistenia osôb majúcich účasť na nezákonnom obchodovaní s týmto tovarom,

g) „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie vzťahujúce sa na zistenú totožnosť alebo možnosť zistenia totožnosti jednotlivca.

Článok 2

Rozsah dohody

1. Zmluvné strany si navzájom poskytnú pomoc prostredníctvom colných orgánov a v súlade s ustanoveniami tejto dohody:

a) aby zabezpečili správne uplatňovanie colných predpisov,

b) aby predchádzali, zisťovali a postihovali porušenia colných predpisov,

c) v prípadoch doručovania a potvrdzovania dokladov týkajúcich sa uplatňovania colných predpisov.

2. Pomoc v rámci tejto dohody sa poskytne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany a v rámci právomoci a možností dožiadaného colného orgánu. Ak to bude nevyhnutné, môže dožiadaný colný orgán požiadať o pomoc iný príslušný orgán.

3. Na základe tejto dohody nemožno vymáhať clo, dane a iné platby.

4. Táto dohoda sa nedotýka medzinárodných zmlúv z oblasti poskytovania právnej pomoci v trestných veciach, ktorých účastníkmi sú zmluvné strany.

Poskytovanie informácií

Článok 3

1. Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení správneho

a) vyberania dovozného a vývozného cla, daní a iných platieb a obzvlášť informácie, ktoré pomôžu určiť colnú hodnotu tovaru na colné účely a zistiť ich zaradenie podľa colného sadzobníka,

b) uplatňovania zákazov a obmedzení pri dovoze, vývoze a tranzite,

c) použitia pravidiel pôvodu, ktoré nie sú predmetom dohôd o obchodných výhodách uzavretých jednou alebo obidvoma zmluvnými stranami.

2. Ak dožiadaný colný orgán nemá požadovanú informáciu, o ktorej poskytnutie bol požiadaný, pokúsi sa získať ju v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany.

3. Dožiadaný colný orgán pri získavaní informácie postupuje vo vlastnom mene, pričom koná v rámci svojej právomoci a svojich možností.

Článok 4

Colné orgány si na požiadanie navzájom poskytnú informácie o tom, či

a) tovar dovezený na územie štátu jednej zmluvnej strany bol zákonne vyvezený z územia štátu druhej zmluvnej strany,

b) tovar vyvezený z územia štátu jednej zmluvnej strany bol zákonne dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany a do akého colného režimu bol prepustený.

Článok 5

Colné orgány si poskytnú z vlastného podnetu alebo na požiadanie všetky informácie, ktoré súvisia s porušovaním alebo možným porušovaním colných predpisov a ktoré sa týkajú hlavne

a) fyzických osôb alebo právnických osôb, o ktorých sa vie alebo je podozrenie, že porušujú alebo porušili colné predpisy druhej zmluvnej strany,

b) tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom nezákonnej prepravy,

c) dopravných prostriedkov a kontajnerov, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že boli použité na porušenie colných predpisov druhej zmluvnej strany,

d) nových spôsobov a prostriedkov, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že boli použité na porušenie colných predpisov.

Článok 6

Colný orgán jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colného orgánu druhej zmluvnej strany správy, záznamy z evidencie alebo overené kópie dokladov, ktoré obsahujú všetky dostupné informácie o činnostiach, zistených alebo pripravovaných, ktorými sa porušili alebo majú porušiť colné predpisy tejto zmluvnej strany.

Článok 7

Doklady, ktoré sú uvedené v tejto dohode, možno nahradiť elektronicky spracovanými informáciami podanými v akejkoľvek forme, a to na rovnaký účel. Súčasne sa poskytnú všetky dôležité informácie týkajúce sa výkladu alebo použitia tohto materiálu.

Článok 8

1. Colné orgány budú požadovať originály dokladov iba v prípadoch, ak by boli overené kópie nepostačujúce.

2. Originály, prijaté od colného orgánu druhej zmluvnej strany, budú vrátené pri najbližšej príležitosti.

Článok 9

Dohľad nad osobami, tovarom a dopravnými prostriedkami

1. Colné orgány zmluvných strán vykonajú z vlastného podnetu alebo na požiadanie colný dohľad nad

a) osobami, o ktorých existuje dôvodné podozrenie, že porušujú colné predpisy druhej zmluvnej strany,

b) pohybom tovaru a platobnými prostriedkami, ktorým by na základe oznámenia colného orgánu druhej zmluvnej strany mohlo dôjsť k nezákonnej preprave na územie alebo z územia jej štátu,

c) dopravnými prostriedkami a kontajnermi, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že boli použité na porušenie colných predpisov na území štátu druhej zmluvnej strany,

d) miestami používanými na uskladnenie tovaru, ktorý možno použiť na nezákonnú prepravu na území štátu druhej zmluvnej strany.

2. Colné orgány zmluvných strán v rámci svojej právomoci zabránia

a) vývozu tovaru, o ktorom je známe alebo je podozrenie, že bol vyvezený na územie štátu druhej zmluvnej strany na účely iné než zákonný obchod medzi zmluvnými stranami,

b) vývozu tovaru, ktorého dovoz je zakázaný na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Kontrolovaná dodávka

1. Colné orgány na základe vzájomného súhlasu a v rámci ich právomoci vymedzenej vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu využiť kontrolovanú dodávku, aby zistili totožnosť osôb, ktoré sa dopustili porušenia colných predpisov. Ak rozhodnutie o využití kontrolovanej dodávky nie je v právomoci colných orgánov, tieto orgány požiadajú o spoluprácu príslušné vnútroštátne orgány, alebo odovzdajú prípad uvedeným orgánom.

2. Nezákonné zásielky uznané ako kontrolovaná dodávka možno na základe vzájomnej dohody príslušných orgánov zadržať, alebo sa môže dovoliť pokračovanie neporušených zásielok omamných alebo psychotropných látok a látok, ktoré ich nahrádzajú, a iného zakázaného tovaru, alebo možno tieto zásielky zhabať a čiastočne alebo úplne vymeniť.

3. Rozhodnutia o využití kontrolovanej dodávky sa vykonajú individuálne pre každý prípad. V prípade potreby je nutné brať do úvahy príslušné dohody o finančnom vyrovnaní a dohody medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Článok 11

Postup proti nezákonnej preprave tovaru

Colné orgány zmluvných strán si poskytnú z vlastného podnetu alebo na požiadanie v čo najkratšom čase príslušné informácie o činnostiach, ktoré súvisia s porušovaním alebo možným porušením platných colných predpisov na území štátu jednej zo zmluvných strán, ktoré sa týkajú hlavne

a) pohybu zbraní, streliva a výbušnín,

b) pohybu citlivého a strategického tovaru, ktorý je predmetom špeciálnej kontroly v súlade s príslušnými medzinárodnými zmluvami a príslušnými záväzkami vo vzťahu k zákazu o šírení jadrových zbraní,

c) obchodu s omamnými a psychotropnými látkami,

d) prepravy umeleckých predmetov a starožitností, ktoré majú pre jednu zo zmluvných strán historickú, kultúrnu alebo archeologickú hodnotu,

e) prepravy jedovatých látok a látok, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a zdravie,

f) prepravy tovaru, ktorý podlieha vysokej sadzbe cla, daní alebo iných platieb, predovšetkým alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.

Článok 12

Zisťovanie

1. Dožiadaný colný orgán na žiadosť začne úradné zisťovanie týkajúce sa činností, ktoré sú alebo môžu byť v rozpore s colnými predpismi dožadujúcej zmluvnej strany. Výsledky zisťovania sa oznámia dožadujúcemu colnému orgánu.

2. Tieto zisťovania sa budú vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany. Dožiadaný colný orgán bude postupovať vo vlastnom mene.

3. Dožiadaný colný orgán môže povoliť, aby sa úradníci dožadujúceho colného orgánu zúčastnili na tomto zisťovaní, keď sa vyšetruje porušenie colných predpisov dožadujúcej zmluvnej strany.

Článok 13

Znalci a svedkovia

1. Pokiaľ o to súdy alebo orgány činné v trestnom konaní jednej zmluvnej strany požiadajú v súvislosti s porušením colných predpisov, colný orgán druhej zmluvnej strany môže splnomocniť svojich úradníkov, aby v rozsahu poskytnutého splnomocnenia vystúpili pred týmito súdmi alebo orgánmi ako znalci a svedkovia. Títo úradníci poskytnú svedectvo týkajúce sa skutočností, ktoré zistili pri výkone svojich povinností. Žiadosť musí jasne určovať, v akej veci a v akom rozsahu bude úradník vystupovať.

2. Úradník, vystupujúci ako svedok alebo znalec, má právo odoprieť poskytnutie svedectva alebo výpovede, ak je splnomocnený alebo povinný tak konať podľa vnútroštátnych právnych predpisov svojho štátu alebo vnútroštátnych právnych predpisov dožadujúcej zmluvnej strany.

Článok 14

Úpravy týkajúce sa návštev úradníkov

V prípadoch vymedzených touto dohodou, keď sa predstavitelia colného orgánu jednej zmluvnej strany nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany, sú povinní kedykoľvek sa preukázať úradným splnomocnením. Nesmú byť uniformovaní a nesmú mať pri sebe zbraň.

Použitie informácií a dokladov

Článok 15

1. Získané informácie, doklady a iné oznámenia sa použijú len na účely tejto dohody a na iné účely sa môžu použiť len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu colného orgánu, ktorý informáciu poskytol, a budú podliehať akýmkoľvek obmedzeniam, ktoré určí tento orgán. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na informácie, doklady a iné oznámenia týkajúce sa porušenia colných predpisov v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami. Túto informáciu možno poskytnúť iným orgánom priamo zúčastneným v boji proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami.

2. Akékoľvek informácie oznámené v akejkoľvek forme v súlade s touto dohodou majú dôvernú povahu. Budú podliehať povinnosti služobného tajomstva a budú chránené ako rovnaký druh informácií a dokladov podľa príslušných vnútroštátnych predpisov zmluvnej strany, ktorá ich prijala.

3. Ustanovenia odseku 1 tohto článku nebudú brániť použitiu informácie v súdnom alebo správnom konaní pri porušení colných predpisov.

Článok 16

Ochrana údajov o osobách bude v súlade s právnymi predpismi zmluvných strán podliehať najmä nasledujúcim podmienkam:

a) údaje o osobách sa neposkytnú, ak je podozrenie, že ich poskytnutie alebo použitie by mohlo byť v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi jednej zo zmluvných strán, a najmä pokiaľ by osoba, ktorej sa to týka, mohla utrpieť ujmu. Na žiadosť colného orgánu poskytujúceho údaje o osobách bude colný orgán, ktorý ich prijal, informovať poskytujúci colný orgán o využití získaných informácií a o dosiahnutých výsledkoch,

b) údaje o osobách sa môžu odovzdať len colným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní, alebo v prípade potreby ich možno použiť v správnom konaní a pre súdne orgány. Takéto informácie sa budú poskytovať iným osobám len v prípade, ak s tým poskytujúci orgán súhlasí,

c) dožiadaný colný orgán je povinný overiť platnosť a správnosť údajov o osobách, ktoré majú byť poskytnuté. V prípade, ak dožiadaný colný orgán zistí, že boli poskytnuté nesprávne údaje alebo údaje, ktoré sa nesmú poskytovať, musí bezodkladne informovať dožadujúci colný orgán o tejto skutočnosti. Dožadujúci colný orgán opraví, zničí alebo vymaže údaje o osobách, ak je to potrebné,

d) dožiadaný colný orgán spolu s údajmi o osobách poskytne informáciu o lehote na vymazanie údajov podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Osobné údaje, ak už nie sú potrebné, treba vymazať,

e) colné orgány zmluvných strán budú viesť evidenciu o poskytnutých alebo prijatých údajoch o osobách a účinne ochraňovať akékoľvek údaje o osobách pred neoprávneným prístupom k nim, zmenou, uverejnením, poškodením alebo zničením.

Článok 17

1. Colné orgány zmluvných strán môžu v súlade s účelom a v rámci rozsahu tejto dohody použiť ako dôkaz informácie a doklady získané v súlade s touto dohodou vo svojich záznamoch z evidencie, v správach a svedectvách a v súdnom konaní.

2. Použitie takýchto informácií a dokladov ako dôkazu na súdoch a význam, ktorý im bude prisúdený, bude určené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán.

Článok 18

Doručovanie dokladov

1. Na požiadanie colného orgánu jednej zmluvnej strany colný orgán druhej zmluvnej strany doručí doklady, ktoré sa týkajú opatrení a rozhodnutí správnych orgánov pri uplatňovaní colných predpisov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých sa to týka, ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území štátu tejto zmluvnej strany.

2. Doručenie dokladov sa uskutoční v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany. Doručenie dokladov sa môže uskutočniť tiež podľa určitej formy alebo metódy uvedenej v žiadosti za predpokladu, že nie je v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany.

3. Dôkaz o doručení môže mať formu potvrdenia s uvedením dátumu a podpisom o prevzatí osobou, ktorej sa to týka, alebo potvrdenia príslušného orgánu dožiadanej zmluvnej strany s uvedením spôsobu a dátumu doručenia.

Článok 19

Forma a obsah žiadosti o spoluprácu

1. Žiadosti sa podľa tejto dohody budú vyhotovovať v písomnej forme. Doklady nevyhnutné na vybavenie žiadostí sa k nim priložia. V naliehavej situácii sa môžu prijať ústne žiadosti, ale musia byť bezodkladne potvrdené písomne.

2. Žiadosti podľa odseku 1 tohto článku budú obsahovať nasledujúce informácie:

a) dožadujúci colný orgán,

b) požadované opatrenie,

c) predmet a účel žiadosti,

d) zákony, pravidlá, predpisy a iné právne normy,

e) presné a podrobné údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré sú predmetom zisťovania,

f) prehľad dôležitých skutočností okrem prípadov uvedených v článku 18.

3. Žiadosti budú predložené v úradnom jazyku dožiadanej zmluvnej strany, v anglickom jazyku alebo v inom jazyku prijateľnom pre dožadujúci aj dožiadaný colný orgán.

4. Ak žiadosti nezodpovedajú formálnym požiadavkám, dožiadaný colný orgán môže požadovať ich opravu alebo doplnenie; prijatie predbežných opatrení tým nie je dotknuté.

Článok 20

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1. Ak dožiadaný colný orgán zmluvnej strany dôjde k záveru, že vybavenie žiadosti o pomoc by mohlo spôsobiť porušenie suverenity, bezpečnosti, verejného poriadku alebo štátnej politiky (ľordre publique), alebo iných podstatných záujmov svojho štátu, alebo by spôsobilo porušenie priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva, alebo by bolo v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi, môže zamietnuť poskytnutie takej pomoci alebo poskytnúť ju čiastočne, alebo ju poskytnúť po splnení určitých podmienok a požiadaviek.

2. Ak sa pomoc odmietne, rozhodnutie a dôvody odmietnutia sa neodkladne písomne oznámia dožadujúcemu colnému orgánu.

3. Ak colný orgán jednej zmluvnej strany žiada o pomoc, ktorú sám nie je schopný poskytnúť, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Vyhovenie takejto žiadosti sa posúdi podľa vnútroštátnych právnych predpisov dožiadanej zmluvnej strany.

Článok 21

Náklady

1. Colné orgány sa zrieknu všetkých nárokov na úhradu nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní tejto dohody s výnimkou nákladov na znalcov, svedkov a tlmočníkov, ktorí nie sú v štátnej službe.

2. Ak si vybavenie žiadosti vyžiada podstatné a mimoriadne náklady, colné orgány sa dohodnú na určení požiadaviek a podmienok, za akých bude žiadosť vybavená, ako aj na spôsobe, akým budú tieto náklady uhradené.

Článok 22

Vzájomná pomoc

1. Pomoc v rámci tejto dohody sa bude uskutočňovať prostredníctvom priameho kontaktu medzi colnými orgánmi zmluvných strán.

2. Colné orgány môžu zabezpečiť, aby boli ich príslušné útvary v priamom vzájomnom kontakte.

Článok 23

Územné uplatňovanie, vykonávanie a výklad

1. Táto dohoda sa bude uplatňovať na colnom území Slovenskej republiky a na colnom území Fínskej republiky.

2. Táto dohoda nebude zmluvným stranám brániť v tom, aby si navzájom poskytli rozsiahlejšiu pomoc v súlade s medzinárodnými dohodami alebo postupmi alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

3. Colné orgány sa vzájomne dohodnú o podrobnostiach vykonávania tejto dohody.

4. Colné orgány sa budú usilovať, aby dosiahli vzájomný súlad pri riešení sporov alebo pochybností týkajúcich sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody.

Článok 24

Doplnenie

Ak neustanovia články 15 a 16 tejto dohody inak, dohoda nebráni uskutočňovaniu opatrení Európskeho spoločenstva, ktoré upravujú výmenu informácií v colných otázkach medzi príslušnými orgánmi Komisie Európskeho spoločenstva a colnými orgánmi Fínskej republiky, ktoré by mohli byť predmetom záujmu Európskeho spoločenstva.

Článok 25

Nadobudnutie platnosti a skončenie platnosti

1. Táto dohoda podlieha vnútroštátnemu schváleniu každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť šesťdesiat dní po doručení neskoršej nóty o tomto schválení.

2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať diplomatickou cestou a platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Na dôkaz toho dole podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 10. novembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, fínskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu ustanovení tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za vládu

Fínskej republiky:

Tapani Erling v. r.