Vyhláška č. 251/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona

Čiastka 106/2001
Platnosť od 01.07.2001 do30.04.2004
Účinnosť od 01.12.2003 do30.04.2004
Zrušený 199/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla p...

251

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. júna 2001,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3, § 10 ods. 4 a 8, § 22 ods. 6, § 23 ods. 9 a 10, § 29 ods. 4, § 32 ods. 6, § 49 ods. 3, § 68 ods. 12, § 79 ods. 12, § 114 ods. 2, § 297 ods. 5, § 299 ods. 7, § 300 ods. 13, § 301 ods. 10, § 303 ods. 10, § 310 ods. 2, § 381 ods. 12, § 396 ods. 3, § 424 ods. 2 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon (ďalej len „Colný zákon“) a po dohode s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 5 Colného zákona, s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 8 Colného zákona, s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 305 ods. 8 Colného zákona a po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 455 ods. 2 Colného zákona ustanovuje:


§ 1

Priebeh hranice colného pohraničného pásma (§ 4 ods. 3 Colného zákona)

Hranica colného pohraničného pásma prebieha katastrálnym územím obcí, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Záväzné informácie (§ 10 ods. 4 a 8 Colného zákona)

(1) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Vzor tlačiva záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru je uvedený v prílohe č. 3 a vzor tlačiva záväznej informácie o pôvode tovaru je uvedený v prílohe č. 4.

Nepreferenčný pôvod tovaru (§ 22 ods. 6 a § 23 ods. 9 a 10 Colného zákona)

§ 3

Textílie a textilné výrobky

(1) Na účely určenia pôvodu tovaru podľa § 22 ods. 6 Colného zákona sa za podstatné ekonomicky odôvodnené opracovanie alebo spracovanie považuje také opracovanie alebo spracovanie textílií a textilných výrobkov patriacich do triedy XI kombinovanej nomenklatúry, na základe ktorého získané výrobky dosiahli iné zatriedenie v kombinovanej nomenklatúre, ako boli zatriedené rôzne nepôvodné materiály použité na ich výrobu. Operácie, ktoré sa považujú za podstatné ekonomicky odôvodnené opracovanie alebo spracovanie niektorých druhov výrobkov, sú uvedené v prílohe č. 5.

(2) Za podstatné opracovanie alebo spracovanie, na základe ktorého by výrobky dosiahli iné zatriedenie v kombinovanej nomenklatúre, sa na určenie pôvodu tovaru nepovažujú

a) operácie na zabezpečenie uchovania výrobku v dobrom stave počas prepravy a skladovania, napríklad vetranie, rozloženie, sušenie, odstránenie poškodených častí,

b) jednoduché operácie, napríklad odstránenie prachu, osievanie, triedenie podľa druhu a kvality, združovanie vrátane vytvárania súprav, umývanie, rezanie,

c) zmeny balenia, delenie a zostavovanie zásielok, jednoduché ukladanie do vriec, debien, škatúľ, upevnenie na karty alebo dosky a podobne a ostatné jednoduché baliace operácie,

d) pripájanie značiek, štítkov alebo iných podobných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,

e) jednoduché skladanie častí výrobkov na účely vytvorenia kompletného výrobku,

f) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až e).

§ 4

Iné výrobky ako textílie a textilné výrobky

Na účely určenia pôvodu tovaru podľa § 22 ods. 6 Colného zákona sa za podstatné ekonomicky odôvodnené opracovanie alebo spracovanie výrobkov uvedených v prílohe č. 6 považuje opracovanie alebo spracovanie podľa tejto prílohy.

§ 5

Príslušenstvo zariadení, strojov, prístrojov alebo vozidiel, ich náhradné dielce a náradie

(1) Príslušenstvo zariadení, strojov, prístrojov alebo vozidiel, ich náhradné dielce a náradie odoslané spolu so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom uvedenými v triedach XVI, XVII a XVIII kombinovanej nomenklatúry, ktoré sú súčasťou jeho bežného vybavenia, sa považujú za tovar s rovnakým pôvodom ako toto zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo.

(2) Náhradné dielce, bez ktorých nemôže byť zabezpečené správne fungovanie tovaru uvedeného v odseku 1 (ďalej len „základné náhradné dielce“), určené na použitie s akýmkoľvek zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom prepusteným do colného režimu (ďalej len „režim“) voľný obeh alebo v minulosti vyvezeným sa považujú za tovar s rovnakým pôvodom ako toto zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo, ak

a) je to potrebné na účely dovozu do krajiny určenia,

b) začlenenie základných náhradných dielcov na určitom stupni výroby do zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla by nebránilo, aby zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo mali slovenský pôvod alebo pôvod krajiny, v ktorej sa zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo vyrába,

c) tovar podľa odseku 1 bol prepustený do režimu voľný obeh alebo bol v minulosti vyvezený,

d) sú charakteristické pre tento tovar,

e) sú určené na jeho bežnú údržbu a náhradu dielcov toho istého druhu, ktoré sú poškodené alebo sa stali nepoužiteľnými.

(3) Na účely určenia pôvodu tovaru pri základných náhradných dielcoch sa v žiadosti o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru a v odseku 6 tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru uvedie, že osvedčenie o pôvode tovaru sa vzťahuje na tovar určený na bežnú údržbu zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla v minulosti vyvezeného, a uvedú sa presné údaje o zariadení, stroji, prístroji alebo vozidle. V žiadosti o vydanie osvedčenia sa uvedie aj údaj o osvedčení o pôvode tovaru, na základe ktorého bolo vyvezené zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo, na ktorého údržbu sú dielce určené, a to označenie orgánu, ktorý osvedčenie vydal, číslo osvedčenia o pôvode tovaru a dátum jeho vydania.

(4) Ak sa má prijať dôkaz o pôvode základných náhradných dielcov pri dovoze, údaje podľa odseku 3 sa v osvedčení o pôvode tovaru uvedú, len ak je to potrebné na prepustenie základných náhradných dielcov do režimu voľný obeh.

§ 6

Tlačivá

(1) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru, vzor tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru a vzor tlačiva kópie osvedčenia o pôvode tovaru sú uvedené v prílohe č. 7.

(2) Tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru má rozmery 210 mm x 297 mm s prípustnou odchýlkou v dĺžke od –5 mm do +8 mm a má vytlačený zelený gilošovaný vzor. Papier, na ktorom je vytlačené osvedčenie o pôvode tovaru, je biely, bez buničiny, glejený, s minimálnou hmotnosťou 64 g/m2, a ak sa použije letecký papier, s hmotnosťou 25 až 30 g/m2.

(3) Tlačivo žiadosti o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru a tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru sú vytlačené v štátnom jazyku a podľa obchodných zvyklostí1) môžu byť vytlačené aj v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku.

(4) V prijatej žiadosti osvedčenia o pôvode tovaru a v osvedčení o pôvode tovaru údaje nemožno vymazávať ani prepisovať. Oprava sa vykonáva prečiarknutím chybných údajov a uvedením správnych údajov. Oprava sa osvedčí podpisom osoby, ktorá opravu vykonala, podpisom osoby konajúcej za orgán vydávajúci toto osvedčenie a odtlačkom pečiatky tohto orgánu.

(5) Každá položka uvedená v žiadosti o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru a na osvedčení o pôvode tovaru sa označuje poradovým číslom. Nevyplnený priestor odseku 6 tlačiva žiadosti o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru a v tlačive osvedčenia o pôvode tovaru sa prečiarkne tak, aby nebolo možné doň dodatočne vpisovať ďalšie údaje.

(6) Tlačivo žiadosti o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru a tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru sa vypĺňajú písacím strojom alebo rukou paličkovým písmom v štátnom jazyku alebo podľa obchodných zvyklostí v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku.

(7) Žiadosť o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru, osvedčenie o pôvode tovaru a kópia osvedčenia o pôvode tovaru sú označené tým istým číslom.

§ 7

Tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru

(1) Vzor tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru s pôvodom v inom štáte alebo v Slovenskej republike, na ktorý sú zavedené osobitné nepreferenčné dovozné opatrenia, je uvedený v prílohe č. 8.

(2) Osvedčenie o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru podľa odseku 1 sa vyhotovuje na jednom tlačive a označuje sa slovom originál vedľa názvu tlačiva. Ak sú potrebné kópie, označia sa slovom kópia vedľa názvu tlačiva.

(3) Tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru podľa odseku 1 má rozmery 210 x 297 mm s prípustnou odchýlkou v dĺžke od –5 mm do +8 mm a má vytlačený žltý gilošovaný vzor. Papier, na ktorom je vytlačené osvedčenie o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru, je biely, bez buničiny, s minimálnou hmotnosťou 40 g/m2.

(4) Tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru podľa odseku 1 je vytlačené v štátnom jazyku a podľa obchodných zvyklostí môže byť vytlačené aj v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku.

(5) Tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru sa vypĺňa v štátnom jazyku alebo podľa obchodných zvyklostí v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku písacím strojom alebo prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov. Údaje nemožno vymazávať ani prepisovať. Oprava sa vykonáva prečiarknutím chybných údajov a uvedením správnych údajov. Oprava sa osvedčí podpisom osoby, ktorá opravu vykonala, podpisom osoby konajúcej za orgán, ktorý vydal toto osvedčenie, a odtlačkom pečiatky tohto orgánu.

(6) Ak sa pre potreby osobitných nepreferenčných dovozných opatrení vyžaduje poskytnutie ďalších údajov, uvádzajú sa v odseku 5 tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru. Nevyplnený priestor odseku 5 tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru sa prečiarkne tak, aby nebolo možné doň dodatočne vpisovať ďalšie údaje. To platí aj pre vypĺňanie odsekov 6 a 7 tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru podľa odseku 1.

(7) Osvedčenie o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru podľa odseku 1 sa označuje poradovým číslom, odtlačkom pečiatky orgánu alebo osoby, ktorá osvedčenie vydala, a podpisom oprávnenej osoby alebo osôb.

(8) Ak sa osvedčenie o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru podľa odseku 1 vydá dodatočne, vyznačí sa to v odseku 5 tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru pre dovoz poľnohospodárskeho tovaru slovami „Vydané dodatočne“ alebo slovami rovnakého významu v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku.

Preferenčný pôvod tovaru (§ 29 ods. 4, § 32 ods. 6 a § 49 ods. 3 Colného zákona)

§ 8

Zoznam operácií, ktoré sa považujú za dostatočné opracovanie alebo spracovanie a ktoré treba vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok získal pôvod v rozvojovej krajine alebo najmenej rozvinutej krajine, a vysvetľujúce poznámky k nim sú uvedené v prílohe č. 9.

§ 9

(1) Vzor tlačiva osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 10 a vzor vyhlásenia na faktúre je uvedený v prílohe č. 11.

(2) Tlačivo osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A sa vypĺňa v štátnom jazyku a podľa obchodných zvyklostí môže byť vyplnené v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku. Ak sa vypĺňa rukou, záznamy sa robia perom a paličkovým písmom.

(3) Osvedčenie o pôvode tovaru na tlačive A sa označuje poradovým číslom.

(4) Vyhlásenie na faktúre vyhotovuje vývozca v štátnom jazyku alebo podľa obchodných zvyklostí v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku písacím strojom, odtlačkom pečiatky alebo tlačou vyhlásenia na faktúru, dodací list alebo iný obchodný doklad. Ak je vyhlásenie napísané rukou, vyhotoví sa perom a paličkovým písmom.

(5) Zoznam krajín, ktoré akceptujú osvedčenie o pôvode tovaru na tlačive A, a spôsob vypĺňania sú uvedené v prílohe č. 12.

§ 10

(1) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1, vzor tlačiva sprievodného osvedčenia EUR. 1 a vzor vyhlásenia vývozcu sú uvedené v prílohe č. 13.

(2) Tlačivo sprievodného osvedčenia EUR. 1 má rozmery 210 x 297 mm s prípustnou odchýlkou v dĺžke od –5 mm do +8 mm a má vytlačený zelený gilošovaný vzor. Papier, na ktorom je vytlačené sprievodné osvedčenie EUR. 1, je biely, bez buničiny, písací, s minimálnou hmotnosťou 25 g/m2.

(3) Tlačivo sprievodného osvedčenia EUR. 1 je vytlačené v štátnom jazyku. Ak sa tlačivo sprievodného osvedčenia EUR. 1 vypĺňa rukou, záznamy sa robia perom a paličkovým písmom.

(4) Tlačivo sprievodného osvedčenia EUR. 1 obsahuje údaj o schválení tlače Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky.

(5) Sprievodné osvedčenie EUR. 1 sa označuje poradovým číslom, názvom a adresou tlačiarne alebo jej značkou.

(6) V sprievodnom osvedčení EUR. 1 nemožno údaje vymazávať ani prepisovať. Oprava sa vykonáva prečiarknutím chybných údajov a uvedením správnych údajov. Oprava sa osvedčí podpisom osoby konajúcej za orgán, ktorý vydal toto osvedčenie, odtlačkom pečiatky tohto orgánu, podpisom osoby konajúcej za colný orgán a odtlačkom pečiatky colného orgánu.

(7) Každá položka uvedená v sprievodnom osvedčení EUR. 1 sa označuje poradovým číslom. Nevyplnený priestor odseku 8 tlačiva sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa prečiarkne tak, aby nebolo možné doň dodatočne vpisovať ďalšie údaje.

(8) V žiadosti o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa tovar opisuje tak, aby ho bolo možné identifikovať.

§ 11

Colné cesty a colné priechody (§ 65 ods. 5 a 8 Colného zákona)

Zoznam colných priechodov, zoznam colných ciest a časové obdobie, v ktorom sa má vybraný druh tovaru prepravovať, sú uvedené v prílohe č. 14.

§ 12

Označovanie podanej batožiny (§ 68 ods. 12 Colného zákona)

(1) Vzory štítkov, ktorými sa označuje podaná batožina pod colným dohľadom na letisku na colnom území, sú uvedené v prílohe č. 15.

(2) Ak podaná batožina je spešnina, používa sa vzor štítku, ktorý je uvedený v prílohe č. 16.

Písomné colné vyhlásenie (§ 79 ods. 12 Colného zákona)

§ 13

(1) Vzor tlačiva jednotného colného dokladu pozostávajúceho zo súboru ôsmich výtlačkov nasledujúcich za sebou je uvedený v prílohe č. 17 a vzor tlačiva jednotného colného dokladu pozostávajúceho z dvoch rovnakých súborov zložených zo štyroch výtlačkov nasledujúcich za sebou je uvedený v prílohe č. 18.

(2) Vzor tlačiva doplnkového tlačiva pozostávajúceho zo súboru ôsmich výtlačkov nasledujúcich za sebou a vzor tlačiva doplnkového tlačiva pozostávajúceho z dvoch súborov zložených zo štyroch výtlačkov nasledujúcich za sebou sú uvedené v prílohe č. 19 a vzor tlačiva doplnkového tlačiva pre režim tranzit je uvedený v prílohe č. 20.

(3) Ak je to pre potreby príslušného režimu postačujúce, deklarant môže použiť len zodpovedajúcu časť súboru výtlačkov.

§ 14

(1) Jednotný colný doklad a doplnkové tlačivo sa vypĺňajú podľa vysvetľujúcich poznámok uvedených v prílohe č. 21.

(2) Zoznam kódov používaných pri vypĺňaní tlačív je uvedený v prílohe č. 22.

(3) Ak sa tlačivo jednotného colného dokladu nahradí podľa § 79 ods. 6 Colného zákona, odsek 1 sa použije primerane s prihliadnutím na ustanovenia Colného zákona pre príslušný režim.

§ 15

(1) Tlačivá jednotného colného dokladu sa tlačia v zelenej farbe na bielom nepriehľadnom samokopírovacom papieri s minimálnou hmotnosťou 40 g/m2.

(2) Výtlačky príslušného súboru tlačiva jednotného colného dokladu a tlačiva doplnkového tlačiva, na ktorých sa údaje uvedené v tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohách č. 17 a 19, vypĺňajú samokopírovacím spôsobom, sú uvedené v prílohe č. 23. Výtlačky príslušného súboru tlačiva jednotného colného dokladu a tlačiva doplnkového tlačiva, na ktorých sa údaje uvedené v tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohách č. 18 a 20, vypĺňajú samokopírovacím spôsobom, sú uvedené v prílohe č. 24.

(3) Tlačivo jednotného colného dokladu a tlačivo doplnkového tlačiva majú rozmery 210 x 297 mm s prípustnou odchýlkou v dĺžke od –5 mm do +8 mm.

(4) Tlačivá jednotného colného dokladu a tlačivá doplnkového tlačiva v lepenom zväzku tlačív a tlačivá jednotného colného dokladu a tlačivá doplnkového tlačiva vo zväzku tlačív na tabelačnom papieri sa tlačia rovnakým spôsobom. Vzor umiestnenia tlače na týchto tlačivách a ich označovania na spodnom okraji je uvedený v prílohe č. 24a.

§ 16

Colné vyhlásenie pre registrovanú batožinu (§ 114 ods. 2 Colného zákona)

Vzor tlačiva colného vyhlásenia pre registrovanú batožinu je uvedený v prílohe č. 25.

§ 17

Tranzitné colné vyhlásenie pri zjednodušenom postupe na colnom úrade odoslania (§ 297 ods. 5 Colného zákona)

(1) Pri zjednodušenom postupe na colnom úrade odoslania sa v tranzitnom colnom vyhlásení na prednej strane výtlačkov č. 1 a 4 v odseku „Kontrola colným úradom odoslania“ najneskôr pri odoslaní tovaru uvedie lehota, v ktorej sa má tovar predložiť colnému úradu určenia, opatrenia použité na zabezpečenie identifikácie tovaru a slová „Schválený odosielateľ“.

(2) Výtlačok č. 1 tranzitného colného vyhlásenia sa po odoslaní tovaru bez zbytočného odkladu zašle colnému úradu odoslania. Ostatné výtlačky sprevádzajú tovar, ak v povolení na zjednodušený postup podľa § 297 ods. 1 Colného zákona nie sú určené iné podmienky používania tlačív tranzitného colného vyhlásenia podľa § 297 ods. 5 Colného zákona.

(3) Ak sa vykoná pri odoslaní zásielky kontrola, táto skutočnosť sa uvedie do odseku „Kontrola colným úradom odoslania“ na prednej strane výtlačkov č. 1 a 4 tranzitného colného vyhlásenia.

Podrobnosti o zjednodušenom postupe v železničnej doprave (§ 299 ods. 7 Colného zákona)

§ 18

(1) Ak sa tovar prepravuje v režime tranzit, nákladný list používaný v železničnej doprave, označený ako nákladný list CIM,2) sa predkladá na colnom úrade odoslania.

(2) V nákladnom liste CIM na listoch 1, 2 a 3 sa do odseku určeného pre colné orgány odoslania uvedie

a) symbol „TSK“, ak sa tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona,

b) symbol „T2SK“, ak sa slovenský tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona; označenie symbolom „T2SK“ sa potvrdzuje odtlačkom pečiatky colného úradu odoslania.

(3) Všetky listy nákladného listu CIM sa vrátia deklarantovi.

§ 19

(1) Ak sa tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona, colné formality na ukončenie režimu tranzit sa uplatnia na colnom úrade, v ktorého územnom obvode sa nachádza stanica určenia. Ak sa navrhuje prepustenie tovaru do režimu voľný obeh alebo do iného režimu na ceste do stanice určenia v medzistanici, colné formality na ukončenie režimu tranzit sa uplatnia na colnom úrade, v ktorého územnom obvode sa nachádza táto medzistanica.

(2) Ak sa tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona, na colnom úrade podľa odseku 1 sa neuplatnia colné formality na ukončenie režimu tranzit.

(3) List 2 nákladného listu CIM označený slovom „Dodané“ a potvrdený odtlačkom pečiatky colného úradu podľa odseku 1 sa bez zbytočného odkladu vráti deklarantovi a listy 1 a 3 nákladného listu CIM zostávajú colnému úradu podľa odseku 1. Po pridelení iného colne schváleného určenia tovaru sa list 1 nákladného listu CIM označený slovom „Uvoľnené“ a potvrdený odtlačkom pečiatky colného úradu podľa odseku 1 vráti bez zbytočného odkladu deklarantovi.

§ 20

Vzor nálepky s piktogramom, ktorou sa označujú zásielky podľa § 299 ods. 4 Colného zákona, je uvedený v prílohe č. 26.

Podrobnosti o zjednodušenom postupe pri doprave vo veľkých kontajneroch (§ 300 ods. 13 Colného zákona)

§ 21

(1) Ak sa tovar prepravuje v režime tranzit, dopravný list TR sa predkladá na colnom úrade odoslania.

(2) V dopravnom liste TR sa v pravom hornom rohu uvedie počet zoznamov veľkých kontajnerov a na listoch 1, 2, 3A a 3B do odseku určeného pre colné orgány sa uvedie

a) symbol „TSK“, ak sa tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona,

b) symbol „T2SK“, ak sa slovenský tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona; označenie symbolom „T2SK“ sa potvrdzuje odtlačkom pečiatky colného úradu odoslania.

(3) Ak sa dopravný list TR vzťahuje súčasne na kontajnery, v ktorých sa prepravuje tovar v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona, a na kontajnery, v ktorých sa prepravuje tovar v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona, v dopravnom liste TR sa na listoch 1, 2, 3A a 3B do odsekov určených pre colné orgány uvedie

a) evidenčné číslo veľkého kontajnera, v ktorom sa prepravuje tovar v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona, a symbol podľa odseku 2 písm. a),

b) evidenčné číslo veľkého kontajnera, v ktorom sa prepravuje tovar v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona, a symbol podľa odseku 2 písm. b).

(4) Ak sa použijú zoznamy veľkých kontajnerov v prípadoch podľa odseku 3, osobitne sa vypracujú zoznamy pre kontajnery, v ktorých sa tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona, a pre kontajnery, v ktorých sa tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona. V dopravnom liste TR na listoch 1, 2, 3A a 3B sa do odseku určeného pre colné orgány uvedú poradové čísla týchto zoznamov. V zozname veľkých kontajnerov sa k jeho poradovému číslu uvedie symbol podľa odseku 2 písm. a) a symbol podľa odseku 2 písm. b).

(5) Všetky listy dopravného listu TR sa vrátia deklarantovi.

§ 22

(1) Ak sa navrhuje prepustenie tovaru do režimu voľný obeh alebo do iného režimu, dopravný list TR sa predkladá na colnom úrade určenia.

(2) Ak sa tovar prepravuje v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona, na colnom úrade určenia sa neuplatňujú colné formality na ukončenie režimu tranzit.

(3) Listy 1 a 2 dopravného listu TR označené slovom „Dodané“ a potvrdené odtlačkom pečiatky colného úradu určenia sa bez zbytočného odkladu vrátia deklarantovi a listy 3A a 3B dopravného listu TR zostávajú colnému úradu určenia. Po pridelení iného colne schváleného určenia tovaru sa list 3B označený slovom „Uvoľnené“ a potvrdený odtlačkom pečiatky colného úradu určenia bez zbytočného odkladu vráti deklarantovi.

Označovanie a potvrdzovanie ložných listov, nákladných listov CIM, dopravných listov TR a nakladanie s nimi v železničnej doprave a pri doprave vo veľkých kontajneroch (§ 299 ods. 7 a § 300 ods. 13 Colného zákona)

§ 23

(1) V nákladnom liste CIM alebo v dopravnom liste TR sa do odseku určeného na údaje o sprievodných dokladoch uvedie počet ložných listov. Na ložnom liste sa okrem údajov uvedených v prílohe č. 21 uvedie aj číslo vozňa, na ktorý sa nákladný list CIM vzťahuje, alebo číslo kontajnera, v ktorom sa tovar nachádza.

(2) Ak sa v rámci jednej tranzitnej operácie prepravuje tovar v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákona a súčasne sa prepravuje tovar v režime tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. b) Colného zákona, použijú sa samostatné ložné listy; to platí aj vtedy, ak sa takýto tovar prepravuje v jednom veľkom kontajneri. Na nákladnom liste CIM alebo na dopravnom liste TR sa do odseku určeného na opis tovaru uvedú poradové čísla ložných listov, ktoré sa týkajú takto prepravovaného tovaru.

(3) Ložné listy v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 sa potvrdia odtlačkom pečiatky stanice odoslania.

§ 24

(1) Ak je v režime tranzit colným vyhlásením iný sprievodný doklad, v nákladnom liste CIM alebo v dopravnom liste TR sa do odseku určeného na údaje o sprievodných dokladoch uvedie odkaz na tento doklad. V odkaze sa uvedie druh dokladu, jeho evidenčné číslo a označenie úradu, ktorý ho vydal.

(2) Ak sa tovar prepravuje v režime tranzit vo veľkých kontajneroch na podklade dopravného listu TR v železničnej doprave, v nákladnom liste CIM sa do odseku určeného na údaje o sprievodných dokladoch uvedie odkaz na dopravný list TR s vyznačením slov „Dopravný list TR“ a jeho poradového čísla.

§ 25

Podrobnosti, spôsob označovania a potvrdzovania osobitného zoznamu v leteckej doprave (§ 301 ods. 10 Colného zákona)

(1) Osobitný zoznam podľa § 301 ods. 2 Colného zákona sa označí symbolom „T“ alebo symbolom „TSK“, dátumom jeho vyhotovenia a potvrdí sa podpisom osoby konajúcej za leteckého dopravcu. Ak zásielka uvedená v osobitnom zozname obsahuje tovar, ktorý je v režime tranzit, v režime aktívny zušľachťovací styk, v režime uskladňovanie v colnom sklade alebo v režime dočasné použitie, letecký dopravca do osobitného zoznamu k príslušnej položke uvedie symbol „AB“.

(2) Osobitný zoznam podľa odseku 1 sa predkladá najmenej v dvoch vyhotoveniach colnému úradu na letisku odoslania, z ktorých jedno vyhotovenie zostáva colnému úradu.

(3) Jedno vyhotovenie osobitného zoznamu sa predkladá colnému úradu na letisku určenia.

Režimy s ekonomickým účinkom (§ 303 ods. 10 Colného zákona)

§ 26

(1) Vzor tlačiva žiadosti o povolenie prevádzkovať colný sklad alebo na použitie režimu uskladňovanie v colnom sklade typu E a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 27.

(2) Vzor tlačiva žiadosti o povolenie na použitie režimu aktívny zušľachťovací styk a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 28.

(3) Vzor tlačiva žiadosti o povolenie na použitie režimu prepracovanie pod colným dohľadom a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 29.

(4) Vzor tlačiva žiadosti o povolenie na použitie režimu dočasné použitie a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 30.

(5) Vzor tlačiva žiadosti o povolenie na použitie režimu pasívny zušľachťovací styk a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 31.

§ 27

(1) Vzor tlačiva povolenia na prevádzkovanie colného skladu alebo na použitie režimu uskladňovanie v colnom sklade a podrobnosti o ich vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 32.

(2) Vzor tlačiva povolenia na režim aktívny zušľachťovací styk a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 33.

(3) Vzor tlačiva povolenia na režim prepracovanie pod colným dohľadom a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 34.

(4) Vzor tlačiva povolenia na režim dočasné použitie a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 35.

(5) Vzor tlačiva povolenia na režim pasívny zušľachťovací styk a podrobnosti o jeho vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 36.

§ 28

Limity na nákup tovaru v colnom sklade zahraničnou osobou požívajúcou výsady a imunity podľa medzinárodného práva (§ 305 ods. 8 Colného zákona)

Limity na nákup tovaru v colnom sklade zahraničnou osobou požívajúcou výsady a imunity podľa medzinárodného práva sú uvedené v prílohe č. 37.

§ 29

Spôsob vypĺňania tlačiva jednotného colného dokladu a nakladania s ním pri premiestňovaní tovaru medzi colnými skladmi pre štandardný postup (§ 310 ods. 2 Colného zákona)

(1) Ak sa tovar premiestňuje medzi colnými skladmi bez skončenia režimu uskladňovanie v colnom sklade, colnému úradu dohľadu nad colným skladom, z ktorého sa tovar odosiela, sa predložia výtlačky č. 1, 4 a 5 tlačiva jednotného colného dokladu a kópia výtlačku č. 1 tlačiva jednotného colného dokladu. Ak sa pri premiestňovaní tovaru medzi colnými skladmi bez skončenia režimu uskladňovanie v colnom sklade upustí od predloženia tovaru, výtlačok č. 1 tlačiva jednotného colného dokladu sa zašle colnému úradu dohľadu nad colným skladom, z ktorého sa tovar odosiela.

(2) Kópia výtlačku č. 1 a výtlačky č. 4 a 5 tlačiva jednotného colného dokladu, ktoré sprevádzajú tovar, sa predkladajú spolu s tovarom colnému úradu dohľadu nad colným skladom, v ktorom má byť tovar umiestnený. Ak sa pri premiestňovaní tovaru medzi colnými skladmi bez skončenia režimu uskladňovanie v colnom sklade upustí od predloženia tovaru, výtlačky č. 4 a 5 tlačiva jednotného colného dokladu sa zašlú colnému úradu dohľadu nad colným skladom, v ktorom má byť tovar umiestnený.

(3) Výtlačok č. 5 tlačiva jednotného colného dokladu potvrdený colným úradom dohľadu nad colným skladom, v ktorom má byť tovar umiestnený, sa vráti colnému úradu dohľadu nad colným skladom, z ktorého sa tovar odoslal; výtlačok č. 4 tlačiva jednotného colného dokladu zostáva colnému úradu dohľadu nad colným skladom, v ktorom má byť tovar umiestnený. Kópia výtlačku č. 1 tlačiva jednotného colného dokladu sa vráti skladovateľovi colného skladu, v ktorom je tovar umiestnený.

(4) Výtlačok č. 5 tlačiva jednotného colného dokladu sa po overení na colnom úrade dohľadu nad colným skladom, z ktorého sa tovar odoslal, vráti skladovateľovi colného skladu, z ktorého sa tovar odoslal.

(5) Spôsob vypĺňania tlačiva jednotného colného dokladu na účely premiestňovania tovaru medzi colnými skladmi pre štandardný postup je uvedený v prílohe č. 38.

§ 30

Spôsob vypĺňania tlačiva jednotného colného dokladu a nakladania s ním pri premiestňovaní tovaru medzi colnými skladmi pre zjednodušený postup (§ 310 ods. 2 Colného zákona)

(1) Ak sa tovar premiestňuje medzi colnými skladmi bez skončenia režimu uskladňovanie v colnom sklade, vyplní sa výtlačok č. 1 tlačiva jednotného colného dokladu, ktorý zostáva skladovateľovi colného skladu, z ktorého sa tovar odosiela, spôsobom uvedeným v prílohe č. 38.

(2) Kópia výtlačku č. 1 tlačiva jednotného colného dokladu sprevádza tovar a zostáva skladovateľovi colného skladu, v ktorom má byť tovar umiestnený.

§ 31

Osvedčenie o colnom statuse tovaru (§ 381 ods. 12 Colného zákona)

(1) Vzor tlačiva osvedčenia o colnom statuse tovaru je uvedený v prílohe č. 39.

(2) Tlačivo osvedčenia o colnom statuse tovaru má rozmery 210 x 297 mm s prípustnou odchýlkou v dĺžke od –5 mm do +8 mm. Papier, na ktorom je vytlačené tlačivo osvedčenia o colnom statuse tovaru, je biely, bez buničiny, písací, s hmotnosťou od 40 do 65 g/m2.

(3) Osvedčenie o colnom statuse tovaru sa označuje poradovým číslom.

(4) Tlačivo osvedčenia o colnom statuse tovaru je vytlačené a vypĺňa sa v štátnom jazyku, a ak sa vypĺňa rukou, záznamy sa robia perom a paličkovým písmom.

(5) V osvedčení o colnom statuse tovaru nemožno údaje vymazávať ani prepisovať. Oprava sa vykonáva prečiarknutím chybných údajov a uvedením správnych údajov. Oprava sa osvedčí podpisom osoby, ktorá opravu vykonala, podpisom osoby konajúcej za orgán vydávajúci toto osvedčenie a odtlačkom pečiatky tohto orgánu.

(6) Každá položka uvedená v osvedčení o colnom statuse tovaru sa označuje poradovým číslom. Nevyplnený priestor tlačiva osvedčenia o colnom statuse tovaru sa prečiarkne tak, aby nebolo možné doň vpisovať ďalšie údaje.

(7) Výtlačok č. 1 a výtlačok č. 2 osvedčenia o colnom statuse tovaru sa predkladajú colnému úradu, ktorý vykonáva colný dohľad nad slobodným colným pásmom alebo slobodným colným skladom. Potvrdený výtlačok č. 1 osvedčenia o colnom statuse tovaru sa vráti oprávnenej osobe a výtlačok č. 2 zostáva colnému úradu, ktorý vykonáva colný dohľad nad slobodným colným pásmom alebo slobodným colným skladom.

§ 32

Osvedčenie o upustení od poskytnutia zábezpeky (§ 396 ods. 3 Colného zákona)

(1) V pravom hornom rohu osvedčenia o upustení od poskytnutia zábezpeky je uvedené poradové číslo pozostávajúce z veľkého písmena latinskej abecedy a šiestich číslic.

(2) V odseku 2 osvedčenia o upustení od poskytnutia zábezpeky sa uvádza evidenčné číslo tohto osvedčenia pridelené colným úradom prijímania záruk.

(3) V odseku 6 osvedčenia o upustení od poskytnutia zábezpeky sa vyznačí predĺženie platnosti osvedčenia colným úradom prijímania záruk, ktorý osvedčenie vydal.

(4) V odsekoch 8 a 9 osvedčenia o upustení od poskytnutia zábezpeky sa uvádza meno a priezvisko oprávnenej osoby, jej podpisový vzor a podpis hlavného zodpovedného.

(5) V tlačive osvedčenia o upustení od poskytnutia zábezpeky nemožno údaje vymazávať ani prepisovať.

(6) Osvedčenie o upustení od poskytnutia zábezpeky sa predkladá na colnom úrade odoslania.

§ 33

Žiadosť o vrátenie alebo odpustenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby (§ 424 ods. 2 Colného zákona)

(1) Vzor tlačiva žiadosti o vrátenie alebo odpustenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby a spôsob jeho vypĺňania sú uvedené v prílohe č. 40.

(2) Tlačivo podľa odseku 1 je vytlačené a vypĺňa sa v štátnom jazyku, a ak sa vypĺňa rukou, záznamy sa robia perom a paličkovým písmom.

(3) V žiadosti o vrátenie alebo odpustenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby nemožno údaje vymazávať ani prepisovať. Oprava sa vykonáva prečiarknutím chybných údajov a uvedením správnych údajov. Oprava sa osvedčí podpisom osoby, ktorá opravu vykonala, a podpisom osoby konajúcej za colný úrad.

§ 34

Spôsob vedenia colnej štatistiky (§ 455 ods. 2 Colného zákona)

Colná štatistika sa vedie prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov zhromažďovaním údajov uvedených v rozhodnutiach v colnom konaní v členení a rozsahu podľa príloh č. 21 a 22.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 35

Tlačivá, ktorých vzory boli ustanovené podľa doterajších predpisov, možno používať najneskôr do 31. decembra 2001; to neplatí pre tlačivo jednotného colného dokladu, tlačivo doplnkového tlačiva a tlačivo žiadosti o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré možno používať do 31. marca 2002.

§ 36

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 373/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 3/1999 Z. z.

§ 37

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2001.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, KTORÝCH KATASTRÁLNYM ÚZEMÍM PREBIEHA HRANICA COLNÉHO POHRANIČNÉHO PÁSMA

I. Hranice colného pohraničného pásma na úseku štátnych hraníc s Rakúskou republikou:

Šajdíkove Humence – vzdušnou čiarou Sološnica – vzdušnou čiarou Pezinok – Slovenský Grob – Chorvátsky Grob – Veľký Biel – Janíky – Zlaté Klasy.

II. Hranice colného pohraničného pásma na úseku štátnych hraníc s Maďarskou republikou:

Zlaté Klasy – Veľké Úľany – vzdušnou čiarou Jahodná – Horné Mýto – vzdušnou čiarou Trstice – vzdušnou čiarou Kolárovo – vzdušnou čiarou Zemné – Nové Zámky – Dvory nad Žitavou – Jasová – vzdušnou čiarou Farná – Tekovské Lužany – Levice – Žemberovce – Hontianske Nemce – vzdušnou čiarou Suché Brezovo – Veľký Lom – vzdušnou čiarou Ábelová – Polichno – Tuhár – Divín – Mýtna – Lovinobaňa – Cinobaňa – Breznička – Poltár – Ožďany – vzdušnou čiarou Veľké Teriakovce – vzdušnou čiarou Teplý Vrch – vzdušnou čiarou Chvalová – vzdušnou čiarou Držkovce – vzdušnou čiarou Prihradzany – vzdušnou čiarou Jelšava – vzdušnou čiarou Magnezitovce – vzdušnou čiarou Markuška – vzdušnou čiarou Kobeliarovo – vzdušnou čiarou Gočovo – Pača – Štós – vzdušnou čiarou Opátka – vzdušnou čiarou Družstevná pri Hornáde – vzdušnou čiarou Nová Polhora – Vtáčkovce – Bunetice – vzdušnou čiarou Opiná – Kecerovský Lipovec – vzdušnou čiarou Mudrovce – Herľany – vzdušnou čiarou Dargov – vzdušnou čiarou Bracovce – Falkušovce – Kačanov – Malčice – vzdušnou čiarou Malé Raškovce – vzdušnou čiarou Krišovská Liesková – vzdušnou čiarou Pavlovce nad Uhom – Bajany – Lekárovce.

III. Hranice colného pohraničného pásma na úseku štátnych hraníc s Ukrajinskou republikou:

Lekárovce – vzdušnou čiarou Brehov – vzdušnou čiarou Bracovce – vzdušnou čiarou Krásnovce – Belá nad Cirochou – vzdušnou čiarou Pichne – vzdušnou čiarou Čukalovce.

IV. Hranice colného pohraničného pásma na úseku štátnych hraníc s Poľskou republikou:

Ubľa – Ladomirov – vzdušnou čiarou Zemplínske Hámre – Belá nad Cirochou – vzdušnou čiarou Vyšný Hrušov – vzdušnou čiarou Ľubiša – Nižné Ladičkovce – vzdušnou čiarou Turcovce – vzdušnou čiarou Černina – vzdušnou čiarou Jankovce – Nižná Sitnica – Vyšná Sitnica – Rohožník – vzdušnou čiarou Kolbovce – vzdušnou čiarou Stropkov – Baňa – vzdušnou čiarou Šarišský Štiavnik – vzdušnou čiarou Kožany – Kučín – Nemcovce – Hankovce – vzdušnou čiarou Janovce – Bartošovce – vzdušnou čiarou Fričkovce – vzdušnou čiarou Červená Voda – vzdušnou čiarou Pečovská Nová Ves – vzdušnou čiarou Renčišov – vzdušnou čiarou Lipovce – vzdušnou čiarou Brutovce – vzdušnou čiarou Ihľany – vzdušnou čiarou Žakovce – vzdušnou čiarou Hozelec – vzdušnou čiarou Spišské Bystré – vzdušnou čiarou Liptovská Teplička – vzdušnou čiarou Malužiná – vzdušnou čiarou Liptovská Porúbka – vzdušnou čiarou Svätý Kríž – vzdušnou čiarou Vlachy – vzdušnou čiarou Bukovina – vzdušnou čiarou Malatiná – vzdušnou čiarou Chlebnice – vzdušnou čiarou Pucov – vzdušnou čiarou Dolný Kubín – Veličná – Istebné – Párnica – vzdušnou čiarou Belá – Lysica – vzdušnou čiarou Žilina – vzdušnou čiarou Snežnica – Kysucké Nové Mesto – Ochodnica – vzdušnou čiarou Zákopčie – vzdušnou čiarou Podvysoká – Turzovka.

V. Hranice colného pohraničného pásma na úseku štátnych hraníc s Českou republikou:

Klubina – Ochodnica – vzdušnou čiarou Nesluša – vzdušnou čiarou Rudinská – vzdušnou čiarou Lúky – vzdušnou čiarou Svederník – vzdušnou čiarou Bytča – vzdušnou čiarou Predmier – vzdušnou čiarou Považská Bystrica – Udiča – vzdušnou čiarou Visolaje – vzdušnou čiarou Košecké Podhradie – vzdušnou čiarou Dolná Poruba – vzdušnou čiarou Motešice – vzdušnou čiarou Svinná – vzdušnou čiarou Dubodiel – vzdušnou čiarou Selec – vzdušnou čiarou Kalnica – vzdušnou čiarou Považany – vzdušnou čiarou Častkovce – vzdušnou čiarou Šípkové – vzdušnou čiarou Dobrá Voda – vzdušnou čiarou Jablonica – vzdušnou čiarou Šajdíkove Humence – vzdušnou čiarou Bílkove Humence.

VI. Hranice colného pohraničného pásma okolo colných letísk:

1. Letisko Milana Rastislava Štefánika Bratislava

Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Vojka nad Dunajom – Blatná na Ostrove – Horná Potôň – Blahová – Cífer – Píla – Pernek – Zohor.

2. Letisko Dolný Hričov

Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Rajecká Lesná – Vrútky – Belá – Oščadnica – Čadca – Predmier – Horná Mariková – Klieština – Považská Bystrica – Počarová – Domaniža.

3. Letisko Košice

Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Brezina – Kuzmice – Egreš – Veľké Ozorovce – Dargov – Herľany – Mudrovce – Kecerovský Lipovec – Bunetice – Mirkovce – Michalovce – Drienovská Nová Ves – Ľubovec – Veľký Folkmar – Kojšov – Medzev – Drienovec – Žarnov – Janík.

4. Letisko Piešťany

Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Horné Zelenice – Bojničky – Kľačany – Nové Sady – Hruboňovo – Ludanice – Chrabrany – Topoľčany – Tvrdomestice – Pochabany – Malé Hoste – Zlatníky – Krivosúd-Bodovka – Ivanovce – Bošáca – Bzince pod Javorinou – Stará Turá – Poriadie – Myjava – Bukovec – Hradište pod Vrátnom – Dolná Krupá – Špačince.

5. Letisko Poprad

Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Telgárt – Dedinky – Smižany – Levoča – Ihľany – Jurské – Podhorany.

6. Letisko Sliač

Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Bzovská Lehôtka – Pliešovce – Stará Huta – Detva – Kriváň – Strelníky – Medzibrod – Hiadeľ – Jelenec – Turček – Kunešov – Janova Lehota – Dolná Trnávka – Repište – Banská Štiavnica.

7. Letisko Prievidza

Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Veľké Pole – Horná Ždaňa – Lutila – Kremnica – Turček – Čremošné – Rakša – Bodorová – Jazernica – Vrícko – Zliechov – Slatina nad Bebravou – Podlužany – Bánovce nad Bebravou – Brodzany.

8. Letisko Nitra

Z juhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek: Šurany – Radava – Podhájska – Beša – Veľký Ďur – Kalná nad Hronom – Volkovce – Zlaté Moravce – Topoľčianky – Lovce – Kovarce – Ludanice – Dolné Trhovište – Pastuchov – Zemianske Sady – Šoporňa – Šaľa – Selice.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR ŽIADOSŤ O VYDANIE ZÁVÄZNEJ INFORMÁCIE O NOMENKLATÚRNOM ZATRIEDENÍ TOVARU

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR ZÁVÄZNÁ INFORMÁCIA O PÔVODE TOVARU

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

I. ČASŤ

ZOZNAM OPERÁCIÍ, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA PODSTATNÉ EKONOMICKY ODÔVODNENÉ OPRACOVANIE ALEBO SPRACOVANIE

Textílie a textilné výrobky patriace do triedy XI

Číselný znak
Opis výrobku Opracovanie alebo spracovanie vykonávané na nepôvodných materiáloch udelujúce výrobkom pôvod
      (1)                                                       (2)                                                               (3)
ex 5101 Vlna, nemykaná alebo nečesaná                                                          - Odtučnená, nekarbonizovaná- Karbonizovaná Výroba zo surovej ovčej vlny vrátane kusovej odpadovej vlny, ktorej hodnota nepresahuje 50 % ceny zo závodu výrobkuVýroba z odtučnenej vlny, nekarbonizovanej, ktorej hodnota nepresahuje 50 % z ceny zo závodu výrobku 
ex 5103 Odpad vlny alebo jemných či hrubých chlpov zvierat, karbonizovaný Výroba z nekarbonizovaného odpadu, ktorého hodnota nepresahuje 50 % ceny zo závodu výrobku
ex 5201 Bavlna, nemykaná ani nečesaná, bielená Výroba zo surovej bavlny, ktorej hodnota nepresahuje 50 % z ceny zo závodu výrobku
5501 až 5507 Umelé strižové vlákna:- Nemykané ani nečesané, ani inak nespracované na spriadanie- Mykané alebo česané, alebo inak spracované na spriadanie Výroba z chemických materiálov alebo z textilnej vlákninyVýroba z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny, alebo z odpadu patriaceho do položky 5505
ex kapitola 50 až 55 Priadze, monofily a nite, iné ako papierová priadza:- Potlačené alebo farebné- Ostatné         Tkaniny, iné ako tkaniny z papierovej priadze:- Potlačené alebo farebné- Ostatné Výroba:- z prírodných vlákien nemykaných ani necesaných, ani inak nespracovaných na spriadanie- zo surového hodvábu alebo z hodvábneho odpadu,- z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo- z umelých strižných vlákien, hodvábu alebo odpadu vlákien nemykaných ani nečesaných, ani inak nespracovaných na spriadanie alebo potlačovanie alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebielených alebo predbielených1), sprevádzané prípravnými alebo dokončovacími operáciami; krútenie alebo tvárnenie sa neberie do úvahy, pričom hodnota nepôvpdných materiálov (vrátane priadze) nepresahuje 48 % ceny zo závodu výrobkuVýroba:- z prírodných vlákien nemykaných ani nečesaných, ani inak nespracovaných na spriadanie- zo surového hodvábu alebo z hodvábneho odpadu,- z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo- z umelých strižných vlákien, hodvábu alebo odpadu vlákien nemykaných ani nečesaných, ani inak nespracovaných na spriadanieVýroba z priadze alebo potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených tkanín sprevádzané prípravnými alebo dokončovacími operáciami1)2)Výroba priadze
5601Vata z textilných materiálov a výrobky z nej, textilné vlákna v dĺžke presahujúcej 5 mm (vločka), textilný prach a nopkyVýroba z vlákien
5602 Plst, tiež impregnovaná, vrstvená, povlečená alebo laminovaná:- Potlacená alebo farbená- Impregnovaná, vrstvená, povlečená alebo laminovaná- Ostatná Výroba z vlákien alebo potlač alebo farbenie nebielenej alebo predbielenej plste sprevádzané prípravnými laebo dokončovacími operáciami1)2) Impregnovanie, vrstvenie, povlečenie alebo laminovanie textílií, nebielených3)Výroba vlákien
5603 Netkané textílie, tiež impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované:- Potlačená alebo farbená- Impregnovaná, vrstvená, povlečená alebo laminovaná- Ostatné Výroba z vlákien alebo potlac alebo farbenie nebielenej alebo predbielenej plste sprevádzané prípravnými laebo dokoncovacími operáciami1)2) Impregnovanie, vrstvenie, povlečenie alebo laminovanie textílií, nebielených3)Výroba vlákien
5604  Kaučuková nit a kord pokryté textilom, textilné priadze a pásiky a podobné tvary položky 5404 alebo 5405, impregnované, vrstvené, povlečené alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi:- Kaučuková niť a kord pokryté textilom-Ostatné     Výroba z kaučukovej nite alebo kordu nepokrytých textilomImpregnovanie, vrstvenie, povlečenie alebo oplášťovanie textilnej priadze a pásikov a podobných výrobkov, nebielených  
5607Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané alebo oplietané, alebo impregnované, vrstvené, povlečené, alebo oplášťované plastmi alebo kaučukom Výroba z vlákien, priadze z kokosových vlákien, syntetickej alebo umelej priadze alebo monofilov 
5609Výrobky z priadze, pásikov alebo podobných tvarov položky 5404 alebo 5405, motúzov, šnúr, povrazov alebo lán, inde nešpecifikované ani nezahrnuté Výroba z vlákoen, priadze z kokosových vlákien, syntetickej alebo umelej priadze alebo monofilov 
5704Koberce a ostatné podlahové krytiny z plsti, nevšívané ani nepovločkované, tiež celkom dohotovené Výroba z vlákien 
kapitola 58 Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; prámikárske výrobky; výšivky;- Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy (položka 5810)- Potlačené alebo farbené- Ostatné Výroba, pri ktorej hodnota použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny zo závodu výrobkuVýroba z priadzealebopotlač alebo farbenie nebielenej alebo predbielenej tkaniny, plste alebo netkanej textílie sprevádzané prípravnými alebo dokončovacími operáciami1)2)Výroba z priadze
5901Textílie s vrstvou lepidla alebo škrobových látok, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh a na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie používané ako klobučnícke podložky Výroba z nebielených tkanín 
5902Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostných nití z nylonu alebo iných polyamidov, polyesterov alebo viskózneho materiálu Výroba z priadze 
5903Textílie impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované plastmi, iné ako textílie polotky 5902 Výroba z nebielených tkanínalebopotlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených tkanín spravádzané prípravnými alebo dokončovacími operáciami1)2)
5904Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny zložené z vrstvy alebo povlaku na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaruVýroba z nebielených tkanín, plste alebo netkaných textílií
5905Textilné tapety Výroba z nebielených tkanínalebopotlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených tkanín spravádzané prípravnými alebo dokončovacími operáciami1)2)
5906Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902Výroba z bielených pletených alebo háčkovaných textílií alebo z iných nebielených textílií
5907Textílie iným spôsobom impregnované, vrstvené alebo povlečené, malované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie Výroby z nebielených tkanínalebo potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených tkanín spravádzané prípravnými alebo dokončovacími operáciami1)2)
5908Textilné knôty tkané, splietané alebo pletené do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové pančušky a duté úplety na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované Výroba z priadze 
5909Textilné hadice a podobné textilné rúrky, tiež s vyložením, s armatúrou alebo príslušenstvom z iných materiálov Výroba z priadze alebo vlákien 
5910Hnacie alebo dopravníkové pásy alebo remene z textilných materiálov, tiež impregnované, pokryté, potiahnuté alebo  povrstvené plastmi, alebo zosilnené kovom alebo iným materiálom Výroba z priadze alebo vlákien 
5911 Textilné výrobky a tovar na technické účely, špecifikované v poznámke 7 ku kapitole 59 kombinovanej nomenklatúry:- Leštiace kotúče alebo krúžky iné ako z plste- Ostatné  Výroba z priadze, odpadových textílií alebo handier položky 6310Výroba z priadze alebo vlákien
kapitola 60 Pletené alebo háčkované textílie:- Potlačené alebo farbené   - Ostatné   Výroba z priadzealebopotlačovanie alebo farbenie nebielených alebo predbielených tkanín spravádzané prípravnými alebo dokončovacími operáciami1)2) Výroba z priadze 
kapitola 61 Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované:- Zhotovené zošitím alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej textílie, ktoré boli nastrihané do tvaru alebo ich tvar bol získaný priamo- Ostatné   Komplatená úprava4)Výroba z priadze
ex kapitola 62 Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené alebo háčkované, okrem výrobkov položky 6213 a 6214, pre ktoré sú pravidlá uvedené nižšie- Dokončené alebo kompletné- Nedokončené alebo nekompletné  Kompletná úprava4)Výroba z priadze
6213 a 6214 Vreckovky, plédy, šály, šatky, mantily, závoje a podobné výrobky:- Vyšívané   - Ostatné  Výroba z priadzealebovýroba z nevyšívanej textílie za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej texílie nepresahuje 40 % ceny zo závodu výrobkuVýroba z priadze
6301 až ex 6306 Prikrývky a cestovné koberčeky, postelná, stolná, toaletná a kuchynská bielizen, záclony, závesy, interiérové rolety, krátke záclonové alebo postelné drapérie, ostatné bytové textílie okrem výrobkov položky 9404, vrecká a vrecia na balenie tovarov, plachtovina, markízy a kempingový tovar:- Z plste alebo netkaných textílií- Neimpregnované, neobalené, nekryté alebo nelaminátované - Impregnované, obalené, kryté, laminátované- Ostatné- Pletené alebo háčkované-Nevyšívané- Vyšívané  - Nepletené alebo neháčkované- Nevyšívané- Vyšívané Porážka nasledujúca po najmenej dvojmesačnom období výkrmu1) Porážka nasledujúca po najmenej dvojmesačnom období výkrmu1) Výroba z priadzeImpragnovanie, obalovanie, krytie alebo laminátovanie plste alebo netkaných látok, nebielených4)   Kompletná úprava4) Kompletná úprava4)aleboVvýroba z nevyšívanej pletenej alebo háčkovanej textílie za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej pletenej alebo háčkovanej textílie nepresahuje 40 % ceny závodu výrobkuVýroba z priadze Výroba z priadzealebovýroba z nevyšívanej textílie za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % cey zo závodu výrobku
6307 Iné upravené textilné výrobky (vrátene šatových modelov), s výnimkou vejárov a ručných clôn, nemechanické, rámy a rúčky na ne a dielce týchto rámcov a rúčiek:- Látky na podlahu, utierky na riad, prachovky a pod.- Iné Výroba z priadzeVýroba, v ktorej hodnota použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny zo závodu výrobku
6308Súpravy zložené z tkanín a priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo servítkov alebo podobných textilných výrobkov v balení na predaj v malom Zaradenie do súpravy, v ktorej celková hodnota nepôvodných  zaradených výrobkov nepresahuje 25 % ceny zo závodu súpravy 

II. ČASŤ

POZNÁMKY

Poznámka l

1.1. Prvé dva stĺpce tabuľky opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec uvádza číslo položky alebo číslo kapitoly kombinovanej nomenklatúry, druhý stĺpec uvádza opis tovaru používaný v kombinovanej nomenklatúre pre príslušnú položku alebo príslušnú kapitolu. Pravidlo pre každý údaj v prvých dvoch stĺpcoch je špecifikované v treťom stĺpci. Ak údaju v prvom stĺpci predchádza slovíčko „ex“, znamená to, že pravidlo v treťom stĺpci sa vzťahuje len na časť tejto položky alebo kapitoly opísanej v druhom stĺpci.

1.2. Ak je niekoľko čísiel položiek zoskupených spolu v prvom stĺpci alebo je uvedené číslo kapitoly a opis výrobku v druhom stĺpci je preto uvedený všeobecne, príslušné pravidlo v treťom stĺpci sa vzťahuje na všetky výrobky, ktoré sú v rámci kombinovanej nomenklatúry zaradené v položkách kapitoly alebo v akejkoľvek z položiek zoskupených spolu v prvom stĺpci.

1.3. Ak zoznamy zahŕňajú rôzne pravidlá uplatňované na rôzne výrobky v rámci jednej položky, každá zarážka obsahuje opis tej časti položky, ktorá spadá pod príslušné pravidlo v treťom stĺpci.

Poznámka 2

2.1. Pojem „výroba“ znamená akékoľvek opracovanie alebo spracovane vrátane „zmontovania“ alebo špecifických operácií.

2.2. Pojem „materiál“ znamená akékoľvek prísady, suroviny, zložky alebo časti a pod. použité pri výrobe výrobku.

2.3. Pojem „výrobok“ znamená práve vyrobený výrobok, a to aj vtedy, keď je určený na neskoršie použitie v inej výrobnej operácii.

Poznámka 3

3.1. Opracovanie alebo spracovanie požadované podľa pravidla v treťom stĺpci sa vzťahuje len na použité nepôvodné materiály. Obmedzenia obsiahnuté v pravidle v treťom stĺpci sa rovnako vzťahujú len na použité nepôvodné materiály.

3.2. Ak výrobok vyrobený z nepôvodných materiálov, ktoré nadobudli pôvod počas výroby, je použitý ako materiál v procese výroby iného produktu, potom pravidlo v zozname vzťahujúce sa na výrobok, do ktorého je zahrnutý, sa naň nevzťahuje.

Napríklad:

Nevyšívaná textília môže získať pôvod tým, že je utkaná z priadze. Ak sa potom použije vo výrobe vyšívanej posteľnej bielizne, potom limit percentuálnej hodnoty stanovený na používanie nevyšívanej látky sa v tomto prípade neuplatňuje.

Poznámka 4

4.1. Pravidlá v zoznamoch predstavujú minimálny požadovaný rozsah opracovania alebo spracovania, pričom vykonávanie väčšieho objemu opracovania alebo spracovania takisto udeľuje pôvod; naopak, vykonávanie menšieho objemu opracovania alebo spracovania nemôže udeľovať pôvod. To znamená, že ak pravidlo uvádza, že nepôvodný materiál môže byť použitý v určitom štádiu výroby, použitie tohto materiálu v predchádzajúcom štádiu výroby je povolené a používanie tohto materiálu v neskoršom štádiu povolené nie je.

4.2. Keď pravidlo v zozname špecifikuje, že výrobok môže byť vyrobený z viac ako jedného materiálu, znamená to, že možno použiť ľubovoľný materiál alebo viac materiálov. Nevyžaduje sa použitie všetkých materiálov.

Napríklad:

Pravidlo pre priadze neuvádza, že môžu byť použité prírodné vlákna a spomedzi iných materiálov môžu byť tiež použité chemické materiály. To neznamená, že majú byť použité jedny i druhé, možno použiť jedny alebo druhé, alebo oboje.

4.3. Keď pravidlo v zozname špecifikuje, že výrobok má byť vyrobený z konkrétneho materiálu, táto podmienka nebráni použitiu iných materiálov, ktoré v dôsledku ich vnútornej povahy nemôžu splniť dané pravidlo.

Poznámka 5

Pre všetky výrobky, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 6 (Iné ako textílie patriace do triedy XI), pôvod sa určuje od prípadu k prípadu hodnotením akéhokoľvek procesu alebo operácie vo vzťahu ku koncepcii posledného podstatného ekonomicky odôvodneného opracovania alebo spracovania v súlade s § 22 ods. 5 Colného zákona.

Poznámka 6

6.1. Pojem „vlákna“ zahŕňa prírodné vlákna a umelé strižné vlákna položiek 5501 až 5507, ako aj druhy vlákien používaných na výrobu papiera.

6.2. Pojem „prírodné vlákna“ sa používa v zozname vo vzťahu k vláknam odlišným od umelých a syntetických vlákien a je obmedzený na štádiá predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadu, ak nie je uvedené inak, a zahŕňa vlákna, ktoré boli mykané, česané alebo inak spracované, nie však spriadané.

6.3. Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa konský vlas položky 0503, hodváb položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

6.4. Pojem „umelé strižné vlákna“ sa používa v zozname vo vzťahu k syntetickému a umelému hodvábu, strižným vláknam alebo odpadu položiek 5501 až 5507.

6.5. Pojmy „textilná vláknina“ a „chemické materiály“ sa používajú v zozname na charakterizovanie netextilných materiálov (nezatriedených v kapitolách 50 až 63), ktoré môžu byť použité na výrobu umelých alebo syntetických vlákien alebo priadze, alebo vlákien používaných na výrobu papiera.

6.6. Na výrobky získané z dvoch alebo viacerých textilných materiálov sa vzťahujú ustanovenia uvedené v treťom stĺpci pre každý z textilných materiálov, z ktorých pozostáva zmes.

Poznámka 7

7.1. Pojem „predbielený“ sa používa v zozname na charakterizovanie požadovaného štádia výroby; keď sa používajú niektoré nepôvodné materiály, vzťahuje sa na niektoré druhy priadze, tkaných látok a pletených alebo háčkovaných textílií, ktoré boli po operáciách spriadania alebo tkania len umyté.

Predbielené výrobky sú predchádzajúcim štádiom výroby bielených výrobkov, ktoré boli podrobené niekoľkým kúpeľom v bieliacich činidlách (oxidačných činidlách, ako je peroxid vodíka a redukčných činidlách).

7.2. Pojem „konečná úprava“ znamená, že majú byť vykonané všetky operácie nasledujúce po strihaní látky alebo po pletení či háčkovaní látky priamo na určený tvar.

Úpravu však možno považovať za dokončenú, aj keď sa nevykonala jedna alebo viac dokončovacích operácií.

Zoznam príkladov dokončovacích operácií:

- prišívame gombíkov a iných typov zapínania,

- robenie gombíkových dierok,

- konečná úprava koncov nohavíc a rukávov alebo zapošívanie spodku sukní a šiat,

- prišívame lemoviek a doplnkov, ako sú vrecká, visačky, symboly a podobne,

- hladenie a iné formy prípravy konfekčných odevov na predaj.

Poznámky týkajúce sa dokončovacích operácií - Osobitné prípady

Je možné, že v konkrétnych výrobných operáciách je vykonávanie dokončovacích operácií, najmä v prípade kombinovania operácií, také dôležité, že tieto operácie sa posudzujú ako presahujúce rámec jednoduchého opracovania.

7.3. Pojem „impregnácia, vrstvenie, povlečenie alebo laminovanie“ nezahŕňa operácie, ktorých cieľom je viazať vlákna dohromady.

Poznámka 8

Na účely určenia pôvodu tovaru, ak hodnota použitých nepôvodných materiálov neprekročí určený percentuálny podiel ceny získaného výrobku zo závodu podľa tejto prílohy, na účely určenia pôvodu tovaru pri výpočte tohto percentuálneho podielu je

a) hodnotou colná hodnota použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu, alebo ak nie je známa alebo nemôže byť zistená, prvá zistiteľná cena zaplatená za tieto materiály v krajine spracovania,

b) cenou zo závodu cena získaného výrobku zo závodu, znížená o dane, ktoré sa vrátia alebo sa môžu vrátiť pri vývoze získaného výrobku,

c) hodnotou získanou ako výsledok montáže prírastok hodnoty vyplývajúci zo samotnej montáže spolu s dokon-čovacími alebo kontrolnými operáciami a zo začlenenia častí pôvodných v krajine, v ktorej sa uvedené operácie uskutočnili, vrátane zisku a režijných nákladov, ktoré vznikli v tejto krajine v dôsledku týchto operácií.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

ZOZNAM OPERÁCIÍ, KTORÉ SA POVA.UJÚ ZA PODSTATNÉ EKONOMICKY ODÔVODNENÉ OPRACOVANIE ALEBO SPRACOVANIE

Výrobky iné ako textílie a textilné výrobky triedy XI

Číselný znak
Opis výrobku Opracovanie alebo spracovanie vykonávané na nepôvodných materiáloch udelujúce výrobkom pôvod
      (1)                                                       (2)                                                               (3)
 0201 Hovädzie mäso, cerstvé alebo chladené Porážka nasledujúca po najmenej trojmesacnom období výkrmu1)  
 0202 Hovädzie mäso, mrazené  Porážka nasledujúca po najmenej trojmesacnom období výkrmu1)
 0203 Bravcové mäso, cerstvé, mrazené alebo chladené  Porážka nasledujúca po najmenej dvojmesacnom období výkrmu1) 
 0204 Ovcie alebo kozlie mäso, cerstvé, chladené alebo mrazené  Porážka nasledujúca po najmenej dvojmesacnom období výkrmu1) 
0205Mäso z koní, oslov, mulíc alebo somárov, cerstvé, chladené alebo mrazené Porážka nasledujúca po najmenej dvojmesacnom období výkrmu1) 
0206Jedlé droby z hovädzých zvierat, svín, oviec, kôz, koní, somárov, mulov alebo mulíc, cerstvé, chladené alebo mrazenéPorážka nasledujúca po najmenej trojmesacnom alebo v prípade svín, oviec a kôz dvojmesacnom období výkrmu1)
ex 0408 Vtácie vajcia, bez škrupiny, sušené a vajecné žltka, sušené  Sušenie (po rozbití a oddelení, ak je to potrebné):- vtácích vajec v škrupine, cerstvých alebo konzervovaných, položky ex 0407- vtácích vajec bez škrupiny iných ako sušených položky ex 0408- vajecných bielkov iných ako sušených položky ex 0408 
ex 1404 Bavlna linters, bielená    Výroba zo surovej bavlny, ktorej hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
ex 2009 Hroznová štava, nevykvasená ani neobsahujúca alkohol, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel    Výroba z hroznového muštu 
ex 2204Víno z cerstvého hrozna na prípravu vermútu obsahujúceho  pridaný mušt z cerstvého hrozna, tiež koncentrovaný, alebo alkoholVýroba z vína z cerveného hrozna
ex 2205 Vermút Výroba z vína z cerveného hrozna obsahujúceho pridaný mušt z cerveného hrozna, tiež koncentrovaný, alebo alkohol položky 2204
ex 3401Plst a netkané textílie, impregnované, vrstvené alebo povlecené mydlom alebo detergentomVýroba z plsti alebo netkaných textílií
ex 3405Plst a netkané textílie, impregnované, vrstvené alebo povlecené leštidlami alebo krémami na obuv, nábytok, podlahu, karosériu, sklo alebo kov, brúsne pasty alebo prášky a podobné preparátyVýroba z plsti alebo netkaných textílií
ex 3502Albumín zo sušených vajec Sušenie (po rozbití a oddelení, ak je to potrebné):- vtácích vajec v škrupine, cerstvých alebo konzervovaných, položky ex 0407- vtácích vajec bez škrupiny iných ako sušených položky ex 0408- vajecných bielkov iných ako sušených položky ex 0408
ex 4203Odevy z kože alebo koženkyZošívanie alebo zostavovanie z dvoch alebo viac kusov kože alebo koženky
ex 4910Keramické kalendáre každého drzhu, tlacené, vrátane kalendárových hodín, zdobenéZdobenie keramických výrobkov, ak jeho výsledkom je zatriedenie hotového výrobku do inej položky, ako je položka použitých výrobkov
6401 až 6405ObuvVýroba z materiálov akejkolvek položky s výnimkou zostáv zvrškov pripojených k vnútorným podrážkam alebo k iným castiam podrážky položky 6406
ex 6911 až ex 6913Keramický stolový riad, kuchynský riad, iné domáce potreby a toaletné potreby, sošky a iné dekoracné keramické výrobky, zdobenéZdobenie keramických výrobkov, ak jeho výsledkom je zatriedenie hotového výrobku do inej položky, ako je položka použitých výrobkov
ex 7117Keramická bižutéria, zdobenáZdobenie karemických výrobkov, ak jeho výsledkom je zatriedenie hotového výrobku do inej položky, ako je položka použitých výrobkov
ex 8482Gulkové, valcekové a ihlové ložiská, zmontované2)Zmontovaniu ložísk predchádza tepelné spracovanie spracovanie, brúsenie a leštenie vnútorných a vonkajších krúžkov
ex 8520Magnetofóny, tiež s reprodukcným zariadením Výroba, pri ktorej tvýšená hodnota dosiahnutá v dôsledku operácií montáže a prípadne zahrnutia dielov pochádzajúcich z krajiny montáže predstavuje najmenej 45 % ceny výrobku zo závoduAk pravidlo 45 % nie je splnené, prístroj sa posudzuje ako pochádzajúci z krajiny pôvodu dielov, ktorých cena zo závodu predstavuje viac ako 35 % ceny prístroja zo závoduAk je  pravidlo 35 % splnené  v dvoch krajinách, prístroj sa posudzuje ako pochádzajúci z krajiny pôvodu dielov predstavujúcich väcšiu percentuálnu hodnotu
ex 8523 20 90Nenahrané 3,5" magnetické mikrodiskety, naformátované alebo nenaformátované, s analógovým signálom alebo bez neho na úcely kontroly kvality diskového pokrytia nahraného na nom Zloženie diskiet (vrátane magnetického disku a zloženia obalu) a výroba magnetického disku (vrátane vyleštenia) alebo horného alebo dolného obaluAK ani disk, horný ani dolný obal nie sú vyrobené v krajine, kde sa vykonáva skladanie diskiet, diskety majú pôvod v krajine, odkial pochádzajú komponenty, ktoré predstavujú najvyššie percento ceny zo závodu; skladanie diskiet (vrátane vloženia magnetického disku a zloženia obalu) a samotné balenie neurcujú pôvod
ex 8527Rozhlasové prijímace, tiež kombinované v jednej skrini s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami Výroba, pri ktorej zvýšená hodnota dosiahnutá v dôsledku operácií montáže a prípadne zahrnutia dielov pochádzajúcich z krajiny montáže predstavuje najmenej 45 % ceny výrobku zo závoduAk pravidlo 45 % nie je splnené, prístroj sa posudzuje ako pochádzajúci z krajiny pôvodu dielov, ktorých cena zo závodu predstavuje viac ako 35 % ceny prístroja zo závoduAk je  pravidlo 35 % splnené  v dvoch krajinách, prístroj sa posudzuje ako pochádzajúci z krajiny pôvodu dielov predstavujúcich väcšiu percentuálnu hodnotu
ex 8528Televízne prijímace (okrem videotunerov, televíznych projektorov a viedeomonitorov), tiež so vstavanými rozhlasovými prijímacmi alebo s prístrojmi na záznam a reprodukciu zvuku, nie však s prístrojmi na záznam a reprodukciu obrazu Výroba, pri ktorej pridaná hodnota dosiahnutá v dôsledku operácií montáže a prípadne zahrnutia dielov pochádzajúcich z krajiny montáže predstavuje najmenej 45 % ceny výrobku zo závoduAk pravidlo 45 % nie je splnené, prístroj sa posudzuje ako pochádzajúci z krajiny pôvodu dielov, ktorých cena zo závodu predstavuje viac ako 35 % ceny prístroja zo závoduAk je  pravidlo 35 % splnené  v dvoch krajinách, prístroj sa posudzuje ako pochádzajúci z krajiny pôvodu dielov predstavujúcich väcšiu percentuálnu hodnotu
ex 8542Integrované obvodyOperácia difúzie (v ktorej sa integrované obvody vytvárajú na polovodicovom substráte selektívnym zavádzaním vhodnej legovacej látky)
ex 9009Fotokopírovacie prístroje s optickým systémom alebo kontaktného typuMontáž fotokopírovacieho prístroja, spravádzaná výrobou súcastí, bubna, valcekov, platní, valcekových ložísk, skrutiek a matíc
ex 9113Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich castiVýroba, ktorej hodnota použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex 9401 a ex 9403Keramické sedadlá (odlišné od sedadiel položky 9402), ktoré sa dajú alebo nedajú premenit na postele alebo iný nábytok a ich casti, zdobenéZdobenie keramických výrobkov, ak jeho výsledkom je zatriedenie hotového výrobku do inej položky, ako je položka použitých výrobkov
ex 9405Keramické lampy a keramické svietidlá vrátane svetlometov a bodových osvetľovadiel a ich časti, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, zdobené, svetelné keramické značky, štítky a podobné výrobky, ktoré majú trvalo pripevnený zdroj svetla a ich časti, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, zdobenéZdobenie keramických výrobkov, ak jeho výsledkom je zatriedenie hotového výrobku do inej položky, ako je položka použitých výrobkov
Poznámky uvedené v II. časti prílohy č. 5 platia pre túto prílohu rovnako.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR OSVEDČENIE O PÔVODE TOVARU

VZOR 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR OSVEDČENIE O PÔVODE TOVARU PRE DOVOZ POĽNOHOSPODÁRSKEHO TOVARU

Vzor 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

I. ČASŤ

ZOZNAM OPERÁCIÍ, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA DOSTATOČNÉ OPRACOVANIE ALEBO SPRACOVANIE A KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ NA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOCH, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL PÔVOD V ROZVOJOVEJ KRAJINE ALEBO NAJMENEJ ROZVINUTEJ KRAJINE

Príloha 09

II. ČASŤ

POZNÁMKY

Poznámka 1

1.1. Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec udáva číslo položky alebo kapitoly používanej v harmonizovanom systéme, druhý stĺpec udáva opis tovaru používaný v systéme na príslušnú položku alebo kapitolu. Na každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo 4 určené pravidlo. Ak v niektorých prípadoch zápisu v prvom stĺpci predchádza „ex“, znamená to, že pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo 4 sa aplikuje len na tú časť príslušnej položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2.

1.2. Ak je niekoľko položiek zoskupených v stĺpci 1 alebo ak je v ňom uvedené číslo kapitoly, a preto je opis výrobkov v stĺpci 2 udaný všeobecne, pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 sa uplatnia na všetky výrobky, ktoré sú podľa harmonizovaného systému zatriedené v rôznych položkách príslušnej kapitoly alebo v akýchkoľvek položkách spolu uvedených v stĺpci 1.

1.3. Ak sú v zozname uplatňované rozdielne pravidlá uplatniteľné na rozdielne výrobky v rámci jednej položky, každá zarážka označuje časť položky, na ktorú sa aplikuje pravidlo v stĺpci 3 alebo 4.

1.4. Ak je pri položke uvedené pravidlo v stĺpci 3 aj v stĺpci 4, vývozca sa môže rozhodnúť pre jednu z alternatív a aplikovať buď pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo pravidlo uvedené v stĺpci 4. Ak v stĺpci 4 nie je uvedené žiadne pravidlo, aplikuje sa pravidlo uvedené v stĺpci 3.

Poznámka 2

2.1. Ustanovenia § 29 ods. 4 Colného zákona týkajúce sa výrobkov, ktoré získali pôvod a sú použité na výrobu iného výrobku, sa uplatnia bez ohľadu na to, či tento pôvod získali výrobky v závode, kde sa použijú, alebo v inom závode v rozvojovej krajine alebo najmenej rozvinutej krajine, alebo v Slovenskej republike.

Príklad:

Motor z položky 8407, na ktorý pravidlo stanovuje, že hodnota nepôvodných materiálov použitých na výrobu nepresahuje 40 % ceny zo závodu, je vyrobený z „inej legovanej ocele nahrubo tvárnenej kovaním“ položky ex 7224.

Ak sa toto kovanie vykonalo v rozvojovej krajine alebo najmenej rozvinutej krajine na nepôvodnom ingote, tento výkovok získal pôvod na základe pravidla pre položku ex 7224 zo zoznamu. Výkovok potom možno pri výpočte hodnoty pre motor považovať za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom závode alebo v inom závode rozvojovej krajiny alebo najmenej rozvinutej krajiny. Hodnota nepôvodného ingotu sa takto pri započítavaní hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.

2.2. Pravidlo v zozname predstavuje minimálnu požiadavku opracovania alebo spracovania; opracovanie alebo spracovanie vo väčšom rozsahu takisto udeľuje pôvod. Naopak, opracovanie alebo spracovanie v menšom rozsahu nemôže udeliť pôvod. Inak povedané, ak pravidlo stanoví, že sa v určitom štádiu výroby môže použiť nepôvodný materiál, použitie takéhoto materiálu v nižšom štádiu výroby je povolené, ale vo vyššom štádiu už nie.

2.3. Ak pravidlo stanovuje, že môžu byť použité „materiály akéhokoľvek čísla“ bez dotknutia ustanovení poznámky 2.2., môžu byť použité i materiály patriace do tej istej položky ako výrobok, ale s ohľadom na zvláštne obmedzenia, ktoré môžu byť v pravidle obsiahnuté. Výraz „výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky...“ znamená, že môžu byť použité len materiály patriace do tej istej položky ako výrobok, ale ktoré majú v stĺpci 2 zoznamu iný opis než výrobok.

2.4. Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok môže byť vyrobený z viac než jedného materiálu, znamená to, že môže byť použitý akýkoľvek jeden materiál alebo viacero týchto materiálov. Nevyžaduje sa použitie všetkých materiálov.

Príklad:

Pravidlo pre tkaniny položky 5208 až 5212 hovorí, že môžu byť použité prírodné vlákna a okrem iných materiálov aj chemické materiály. To neznamená, že sa použijú obidva materiály; možno použiť buď jeden alebo druhý, alebo obidva materiály.

2.5. Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok sa vyrobí z určitého materiálu, táto podmienka nebráni použiť iné materiály, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto pravidlu zodpovedať. (Pozri aj poznámku 5.2. vzťahujúcu sa na textilné materiály.)

Príklad:

Pravidlo pre pripravené potravinové výrobky položky 1904, ktoré výslovne vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nebráni použitiu minerálnych solí, chemických a ostatných prísad, ktoré nie sú výrobkami z obilnín.

Toto pravidlo sa však neaplikuje na výrobky, ktoré hoci nemôžu byť vyrobené z určitého materiálu špecifikovaného v zozname, môžu byť vyrobené z materiálu tej istej povahy v nižšom štádiu výroby.

Príklad:

V prípade odevov kapitoly ex 62 vyrobených z netkaných materiálov, pre ktoré je povolené použitie len nepôvodnej priadze, nemožno vychádzať z netkanej textílie, i keď netkané textílie nemôžu byť vyrobené z priadze. V takých prípadoch by východiskový materiál bol zo skoršieho štádia výroby ako priadza, t. j. vlákno.

2.6. Ak sa v pravidle zoznamu uvádzajú dve percentuálne obmedzenia pre maximálnu hodnotu použitých nepôvodných materiálov, potom tieto percentuálne obmedzenia nemožno sčítať. Z toho vyplýva, že maximálna hodnota použitých nepôvodných materiálov nemôže nikdy prekročiť najvyššie percentuálne obmedzenie. Podľa týchto ustanovení nemôžu byť prekročené ani percentuálne obmedzenia pre jednotlivé materiály, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 3

3.1. Pojem „prírodné vlákna“ sa v zozname používa na označenie iných vlákien ako vlákien umelých a syntetických. Je obmedzený na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadov a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované pre pradiareň, ale nie spriadané.

3.2. Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa konský vlas položky 0503, hodváb položky 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

3.3. Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa v zozname používajú na opis materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63, ktoré možno použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

3.4. Pojem „chemické strižné vlákno“ sa používa v zozname vo vzťahu ku káblu zo syntetického alebo umelého hodvábu, k strižným vláknam alebo odpadom zo syntetických alebo umelých vlákien položiek 5501 až 5507.

Poznámka 4

4.1. Ak je pre príslušný výrobok v zozname odkaz na túto poznámku, operácie uvedené v stĺpci 3 sa nebudú aplikovať na žiadne základné textilné materiály použité na výrobu tohto výrobku, ktoré predstavujú spolu najviac 10 % hmotnosti všetkých použitých základných materiálov. (Pozri tiež poznámku 4.3. a 4.4.)

4.2. Tolerancia uvedená v poznámke 4.1. sa môže uplatniť len na zmesové výrobky, ktoré sú vyrobené z dvoch alebo z viacerých základných materiálov.

Základné textilné materiály sú tieto:

hodváb,

vlna,

hrubé zvieracie chlpy,

jemné zvieracie chlpy,

konské vlásie,

bavlna,

papierenské materiály a papier,

ľan,

konope,

juta a iné textilné lykové vlákna,

sisal a iné textilné vlákna z agávy,

kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

syntetické chemické nekonečné vlákna,

umelé chemické nekonečné vlákna,

elektricky vodivé vlákna,

syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru,

syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylonitrilu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyfenylénsulfidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyvinylchloridu,

ostatné syntetické chemické strižné vlákna,

umelé chemické strižné vlákna z viskózy,

ostatné umelé chemické strižné vlákna,

priadza vyrobená z polyuretánu, segmentovaná pružnými prvkami polyéteru, tiež opradená,

priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyesteru, tiež opradená,

výrobky položky 5605 (priadze z kovu a metalizované priadze) pozostávajúce z jadra buď z tenkej hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutého alebo nepotiahnutého hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, jadro je vlepené medzi dve vrstvy plastového filmu priehľadným alebo farebným lepidlom,

ostatné výrobky položky 5605.

Príklad:

Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižných vlákien položky 5506 je zmesová priadza. Preto nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), môžu byť použité do 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina položky 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a z priadze zo syntetických strižných vlákien položky 5509 je zmesová tkanina. Preto syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných, ani inak neupravených na spriadanie), alebo kombinácia týchto dvoch typov priadzí môže byť použitá za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textília položky 5802 z bavlnenej priadze položky 5205 a bavlnenej tkaniny položky 5210 je zmesový výrobok, len ak bavlnená tkanina je samotná zmesovou tkaninou a bola vyrobená z priadzí zaradených v dvoch rozdielnych položkách alebo ak použité bavlnené priadze sú zmesovými priadzami.

Príklad:

Ak všívaná textília bola vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, potom je zrejmé, že použité priadze sú dva samostatné textilné materiály a všívaná textília je preto zmesovým výrobkom.

4.3. Ak výrobky obsahujú „priadzu z polyuretánu segmentovanú pružnými prvkami polyéteru, tiež opradenú“, je tolerancia vzťahujúca sa na takú priadzu 20 %.

4.4. Ak sú výrobky zložené „z jadra buď z tenkej hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutého alebo nepotiahnutého hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, pričom jadro je vlepené medzi dvoma plastovými filmami“, tolerancia vzťahujúca sa na toto jadro je 30 %.

Poznámka 5

5.1. V prípade výrobkov, ktoré sú v zozname označené poznámkou odkazujúcou na túto úvodnú poznámku, textilné materiály (okrem podšívok a medzipodšívok), ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené v zozname v stĺpci 3 na výrobu konfekčného výrobku, možno použiť, ak sú zaradené v inej položke, ako je číslo výrobku, a ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

5.2. Materiály nezaradené v kapitolách 50 až 63 môžu byť voľne použité na výrobu textilného tovaru, či obsahujú textílie, alebo nie. Ustanovenia poznámky 5.3. tým nie sú dotknuté.

Príklad:

Ak pravidlo v zozname stanovuje pre určitý textilný tovar, napr. nohavice, použitie priadze, nevylučuje to použitie kovových materiálov, napríklad gombíkov, pretože gombíky nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Preto nie je vylúčené ani použitie zipsov, hoci zipsy bežne obsahujú textilné materiály.

5.3. Ak sa uplatňuje percentuálne pravidlo, hodnota materiálov, ktoré nie sú zaradené do kapitol 50 až 63, sa zohľadňuje pri určení hodnoty zapracovaných nepôvodných materiálov.

Poznámka 6

6.1. Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 špecifickými postupmi sú:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie (pozri poznámku 4b ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry),

c) krakovanie,

d) reforming,

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces zahŕňajúci tieto operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, olejom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prirodzene aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

i) izomerizácia.

6.2. Na účely položiek 2710, 2711 a 2712 špecifickými postupmi sú:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie (pozri poznámku 4b ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry),

c) krakovanie,

d) reforming,

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces zahŕňajúci tieto operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, olejom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

i,j) izomerizácia,

k) odsírovanie vodíkom len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710, odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracúvaného produktu (metóda ASTM D 1266-59 T),

l) odstraňovanie parafínov inou metódou ako filtrovaním, len vo vzťahu k výrobkom položky 2710,

m) spracovanie pomocou vodíka, iné ako pri odsírovaní len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710, pri tlaku nad 20 barov a teplote nad 250 oC s použitím katalyzátorov, kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo; ďalšie finálne spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka (dokončovacie úpravy vodou, odfarbovanie) s cieľom zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepovažuje za špecifický proces,

n) atmosférická destilácia len vo vzťahu k vykurovacím olejom z položky ex 2710, pri ktorej sa destiluje menej ako 30 % objemu produktov vrátane strát pri teplote 300 oC metódou ASTM D 86,

o) spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja, len vo vzťahu k ťažkým olejom, iným ako plynové oleje alebo vykurovacie oleje položky ex 2710.

6.3. Na účely určenia pôvodu tovaru sa pri položkách ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sa jednoduché operácie, ako je čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, separácia vody, filtrovanie, farbenie, značkovanie, získavanie obsahu síry výrobkov zmiešaním výrobkov s rozdielnym obsahom síry alebo akákoľvek kombinácia týchto operácii nepovažujú za operácie udeľujúce pôvod výrobku.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR OSVEDČENIE O PÔVODE

Vzor 10

Poznámky:

Odsek 8 „Kritérium pôvodu“ tlačiva osvedčenia o pôvode na tlačive A sa pre preferenčné výrobky, ktoré sú úplne získané v súlade s pravidlami krajiny určenia alebo sú dostatočne opracované alebo spracované, aby zodpovedali požiadavkám pravidiel pôvodu v tejto krajine, vypĺňa alfabetickými kódmi takto:

a) úplne získané výrobky: na vývoz do všetkých krajín uvedených v tejto prílohe sa uvedie písmeno „P“; v prípade Austrálie a Nového Zélandu môže zostať odsek 8 prázdny,

b) výrobky dostatočne opracované alebo spracované: na vývoz do krajín uvedených nižšie je zápis takýto:

1. Spojené štáty americké: v prípade zásielok z jednej krajiny sa uvedie písmeno „Y“, v prípade zásielok z uznávaných združení krajín sa uvedie písmeno „Z“ a za ním súčet nákladov alebo hodnota domácich materiálov a priamych nákladov na spracovanie vyjadrená v percentách z ceny vyvezených výrobkov zo závodu, napríklad „Y“ 35 % alebo „Z“ 35 %,

2. Kanada: pre výrobky, ktoré vyhovujú kritériám pôvodu pri opracovaní a spracovaní vo viac ako jednej oprávnenej najmenej rozvinutej krajine, sa uvedie písmeno „G“; v ostatných prípadoch písmeno „F“,

3. Japonsko, Nórsko, Švajčiarsko, Európska únia a Slovenská republika: uvedie sa písmeno „W“ a za ním štvormiestna položka harmonizovaného systému vyvážaného tovaru, napríklad „W“ 9618,

4. Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Ruská federácia: v prípade výrobkov, ktoré obsahujú hodnotu pridanú vo vyvážajúcej krajine využívajúcej preferenciu, sa uvedie písmeno „Y“ a za ním hodnota dovezeného materiálu a komponentov vyjadrená ako percento z ceny vyvezených výrobkov zo závodu napríklad „Y“ 45 %; v prípade výrobkov získaných v krajine využívajúcej preferencie a opracovaných alebo spracovaných v jednej alebo viacerých iných takýchto krajinách, sa uvedie „PK“,

5. Austrália a Nový Zéland: vyplnenie odseku 8 nie je povinné; postačuje vyhlásenie v odseku 12.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR VYHLÁSENIE NA FAKTÚRE

Vzor 11

Príloha č. 12 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

ZOZNAM KRAJÍN, KTORÉ AKCEPTUJÚ OSVEDČENIE O PÔVODE NA TLAČIVE A

Austrália1)

Kanada

Bielorusko

Japonsko

Nový Zéland2)

Nórsko

Švajčiarsko

Spojené štáty americké3)

Bulharsko

Česká republika

Slovenská republika

Maďarská republika

Poľská republika

Rusko

Európska únia:

Belgicko

Dánsko

Francúzsko

Fínsko

Spolková republika Nemecko

Grécko

Írsko

Taliansko

Luxembursko

Holandsko

Portugalsko

Rakúsko

Španielsko

Švédsko

Spojené kráľovstvo

Poznámky:

1) Pre Austráliu sa požaduje vyhlásenie vývozcu na obchodnej faktúre alebo tlačivo A doplnené o obchodnú faktúru.
2) Nepožaduje sa úradné potvrdenie.
3) Pre Spojené štáty americké sa nepožaduje predloženie osvedčenia o pôvode na tlačive A. Vyhlásenie obsahujúce potrebné údaje týkajúce sa výroby sa predloží, ak o to požiada príslušný orgán.

Príloha č. 13 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR 13-1

VZOR 13-2

VZOR 13-3

Príloha č. 14 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

ZOZNAM COLNÝCH PRIECHODOV, ZOZNAM COLNÝCH CIEST A ČASOVÉ OBDOBIE, V KTOROM SA MÁ VYBRANÝ DRUH TOVARU PREPRAVOVAŤ

Dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani3) a hroznového muštu, ak nejde o tovar neobchodného charakteruPreprava nebezpecných vecí4)Dovoz odevov a odevných doplnkov a obuvi (uvedených v položke 4203 harmonizovaného systému, v kapitole 61 okrem položky 6117 HS a v kapitole 62 okrem položky 6217 HS, v položke 6303, 6304 HS, a v kapitole 64 colného sadzobníka okrem položky 6406 HS), ak nejde o tovar dovážaný v režime tranzit, ktorý je prepravovaný od vstupného colného úradu po vstupný colný úrad, a tovar neobchodného charakteru Preprava chránených rastlín a exemplárov5) Preprava chránených živocíchov a exemplárov5)
(1) (2) (3)
I. Úsek štátnej hranice s Rakúskou republikouCestné colné priechody1. Bratislava-Jarovce - Kittsee
2. Bratislava-Jarovce - Kittsee (diaľnica)celoročne
3. Bratislava-Petržalka - Bergceloročneceloročneceloročneceloročneceloročne
4. Moravský Svätý ján - HohenauŽelezničné colné priechody
1. Bratislava-Devínska Nová Ves - Marcheggceloročneceloročneceloročne
2. Bratislava-Petržalka - Kittsee
II. Úsek štátnej hranice s Maďarskou republikouCestné colné priechody1. Veľký Kamenec - Pácin
2. Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhelyceloročneceloročneceloročne
3. Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely -pre peších a cyklistov
4. Milhosť - Tornyosnémeticeloročneceloročneceloročne
5. Hosťovce - Tornanádaska6. Domica - Aggtelek
7. Kráľ - Bánréveceloročneceloročne
8. Šiatorská Bukovinka - Salgótarjánceloročneceloročne; platí do 28. 2. 2002celoročne
9. Kalonda - Ipolytarnóc10. Slovenské Ďarmoty - Balassagyrmat
11. Šahy - Parassapusztaceloročne
12. Salka - Letkés
13. Komárno - Komáromceloročneceloročne
14. Štúrovo - Esztergom
15. Medveďov - Vámosszabadi celoročneceloročneceloročneceloročne
16. Rusovce - Rajka
17. Čuňovo - Rajkaceloročneceloročneceloročneceloročneceloročne
Železničné colné priechody
1. Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhelyceloročne; platí do 31. 12. 2002celoročne; platí do 31. 12. 2002
2. Čaňa - Hidasnémeticeloročneceloročneceloročne
3. Lenartovce - Bánréveceloročneceloročne; platí do 31. 12. 2002
4. Fiľakovo - Somoskoújfaluceloročneceloročne
5.Štúrovo - Szobceloročneceloročne
6. Komárno - Komáromceloročneceloročneceloročneceloročne
7. Rusovce - Rajkaceloročneceloročneceloročne
III. Úsek štátnej hranice s Ukrajinskou Cestné colné priechody1. Ubľa - MalyjBereznyj
2. Výšné Nemecké - Užhorodceloročneceloročneceloročneceloročneceloročne
Železničné colné priechody1. Maťovské Vojkovce (Maťovce) - Pavlovo (Užhorod)celoročneceloročne
2. Čierna nad Tisou - Čopceloročneceloročneceloročne
IV. Úsek štátnej hranice s Poľskou republikouCestné colné priechody
1. Skalité - Zwardoň - Mytoceloročne
2. Novoť - Ujsoly3. Oravská Polhora - Korbielów
4. Trstená - Chyžneceloročneceloročneceloročneceloročne
5. Suchá Hora - Chocholów6. Tatranská Javorina - Lysa Polana7. Lysá nad Dunajcom - Niedzica8. Lesnica - Szczawnica (turistický colný priechod)9. Mníšek nad Popradom - Piwniczna10. Becherov - Konieczna
11. Vyšný Komárnik - Barwinekceloročneceloročneceloročneceloročne
Železnicné colné priechody
1. Skalité - Zwardoňceloročneceloročne
2. Plaveč - Muszynaceloročneceloročne
3. Palota (Medzilaborce) - Lupkówceloročne; platí do 31. 12. 2002 celoročne; platí do 31. 12. 2002
V. Úsek štátnej hranice s Českou republikouCestné colné priechody
1. Brodské - Břeclav (dovoz)celoročneceloročneceloročneceloročneceloročne
Brodské - Břeclav (vývoz)celoročneceloročneceloročne
2.Brodské - Lanžhot3. Holíč - Hodonín4. Skalica - Sudoměřice5. Vrbovce - Veľká nad Veličkou6. Moravské Lieskové - Strání7. Nová Bošáca - Březová
8. Drietoma - Starý Hrozenkovceloročneceloročneceloročneceloročne
9. Horné Srnie - Brumov - Bylnice10. Červený Kameň - Nedašova Lhota11. Lysá pod Makytou - Strelná
12. Makov - Veľké Karloviceceloročneceloročneceloročneceloročne
13. Makov - Bíla - Bumbálkaceloročneceloročneceloročneceloročne
14. Klokočov - Bílá15. Čadca - Milošova - Šance
16. Svrčinovec - Mosty u Jablunkovaceloročneceloročneceloročneceloročne
Železničné colné priechody
1. Kúty - Lanžhotceloročneceloročneceloročneceloročne
2. Holíc - Hodonín3. Skalica - Sudoměřice4. Vrbovce - Veľká nad Veličkou5. Horné Srnie - Vlársky Prúsmyk
6. Lúky pod Makytou - Horní Lidečceloročneceloročne
7. Čadca - Mosty u Jablunkovaceloročneceloročneceloročne
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov4) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).5) Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb. o dojednaní Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov.

ZOZNAM COLNÝCH CIEST

1. Brodské úsek pozemnej komunikácie - D2

2. Holíč úsek pozemnej komunikácie - I/51

3. Makov úsek pozemnej komunikácie - I/18

4. Suchá Hora úsek pozemnej komunikácie - II/520

5. Lysá nad Dunajcom úsek pozemnej komunikácie - II/543

6. Mníšek nad Popradom úsek pozemnej komunikácie - I/68

7. Kalonda úsek pozemnej komunikácie - II/594

8. Slovenské Ďarmoty úsek pozemnej komunikácie - II/527A

9. Komárno úsek pozemnej komunikácie - I/64

10. Bratislava-Jarovce úsek pozemnej komunikácie - III/002046

11. Moravský Svätý Ján úsek pozemnej komunikácie - III/002038

Príloha č. 15 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZORY ŠTÍTKOV, KTORÝMI SA OZNAČUJE PODANÁ BATOŽINA

Vzor 15

Príloha č. 16 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

Příloha 16

Príloha č. 17 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR 17

Příloha 18

Príloha č. 18 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR 18

Příloha 19

Príloha č. 19 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR 19

Příloha 20

Príloha č. 20 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR 20

Príloha č. 21 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VYSVETĽUJÚCE POZNÁMKY K SPÔSOBU VYPĹŇANIA JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU A DOPLNKOVÉHO TLAČIVA

I. ČASŤ

Údaje, ktoré sa uvádzajú do odsekov

A. Colné formality pri vývoze a tranzite

1. Deklarácia

Do prvej časti sa podľa potreby uvádza „EX“, „EU“ alebo „CU“; nevypĺňa sa, ak sa tlačivo používa len na účely režimu tranzit alebo ak sa nepoužil režim tranzit, ale tlačivo sa použije len na preukázanie colného statusu slovenského tovaru.

V druhej časti sa uvádza druh vyhlásenia podľa kódu určeného na tento účel. Kód sa neuvádza, ak sa tlačivo používa len na režim tranzit alebo ako dôkaz colného statusu slovenského tovaru.

V tretej časti sa uvádzajú kódy „TSK“, „T2SK“, ak sa použije režim tranzit, alebo sa uvádza kód „T2SK“, ak sa režim tranzit nepoužije, ale sa potvrdzuje colný status slovenského tovaru.

2. Odosielateľ/vývozca

Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa vývozcu, t. j. predávajúceho vo vzťahu k zahraničiu alebo odosielateľa, ak sa tovar nepredáva do zahraničia. Ak má vývozca alebo odosielateľ pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), uvádza sa do pravého horného rohu. Ak vývozca alebo odosielateľ nemá pridelené daňové identifikačné číslo, uvádza identifikačné číslo (IČO). Ak fyzická osoba nemá pridelené identifikačné číslo, uvádza rodné číslo.

Pri režime tranzit sa v tomto odseku uvádza meno a sídlo alebo meno, priezvisko a presná adresa odosielateľa.

V režime tranzit pri zberných zásielkach sa môže uviesť zápis „Rôzni“ a k tranzitnému vyhláseniu sa pripojí zoznam všetkých odosielateľov so všetkými náležitosťami.

Tento odsek sa vypĺňa vždy, ak sa písomné colné vyhlásenie používa ako dôkaz colného statusu slovenského tovaru.

3. Tlačivá

V ľavej časti odseku sa uvádza poradové číslo predkladaného súboru jednotného colného dokladu, prípadne doplnkového súboru jednotného colného dokladu a v pravej časti celkový počet použitých súborov tlačív. Jednotný colný doklad je v danom poradí prvý. Napríklad pri predložení písomného colného vyhlásenia s jedným jednotným colným dokladom a dvoma doplnkovými tlačivami sa v jednotnom colnom doklade v odseku 3 uvedie vľavo číslo 1, vpravo číslo 3, v prvom doplnkovom jednotnom colnom doklade vľavo 2 a vpravo 3 a v druhom doplnkovom jednotnom colnom doklade vľavo 3 a vpravo 3.

Ak sa písomné colné vyhlásenie vzťahuje iba na jednu položku tovaru alebo ak sú k jednotnému colnému dokladu pripojené ložné listy, odsek 3 sa nevypĺňa.

4. Ložné listy

Vypĺňa sa pri režime tranzit. Uvádza sa počet priložených ložných listov alebo opisných obchodných zoznamov potvrdených príslušným orgánom.

5. Položky

Uvádza sa celkový počet položiek tovaru uvedených v jednotnom colnom doklade a vo všetkých k nemu priložených doplnkových jednotných colných dokladoch, ložných listoch alebo obchodných zoznamoch. Počet položiek zodpovedá počtu vyplnených odsekov „opis tovaru“.

6. Nákladové kusy spolu

Uvádza sa celkový počet nákladových (obalových) kusov v zásielke.

7. Referenčné číslo

Uvádza sa poradové číslo, pod ktorým deklarant eviduje písomné colné vyhlásenie vo svojej evidencii. Uvedený údaj môže byť číselný a najviac osemmiestny. Nemôže obsahovať pomlčky, lomené čiary ani iné interpunkčné znamienka. Toto poradové číslo nemožno opakovať v jednom kalendárnom roku pri podaní viacerých písomných colných vyhlásení na jednej pobočke colného úradu.

8. Príjemca

Uvádza sa meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby alebo osôb alebo meno a adresa alebo sídlo právnickej osoby, ktorým sa má tovar dodať, t.j. príjemcu zásielky.

Pri zberných zásielkach sa môže uviesť zápis „Rôzni“ a k písomnému colnému vyhláseniu sa pripojí zoznam všetkých príjemcov so všetkými náležitosťami.

V doplnkovom tlačive sa tento odsek nevypĺňa.

9. Osoba zodpovedná za platobný styk

Nevypĺňa sa.

10. Prvá krajina určenia

Nevypĺňa sa.

11. Krajina obchodu

V ľavej časti odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami kód krajiny obchodu podľa zoznamu kódov krajín uvedených v prílohe č. 22. Je to krajina, v ktorej má svoje sídlo alebo bydlisko kupujúci alebo príjemca, ak sa tovar do zahraničia nepredáva. Ak má kupujúci sídlo alebo bydlisko v Slovenskej republike, uvedie sa kód krajiny určenia.

Nevypĺňa sa pri režime tranzit.

13. Štátna poľnohospodárska politika (SPP)

Nevypĺňa sa.

14. Deklarant/zástupca

Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa deklaranta. Pri vývozných colných formalitách uskutočňovaných prostredníctvom zástupcu pri nepriamom zastúpení sa uvedú údaje o zástupcovi. V pravom hornom rohu tohto odseku uvádza deklarant alebo zástupca svoje daňové identifikačné číslo (DIČ). Ak deklarant alebo zástupca nemá pridelené daňové identifikačné číslo a je právnická osoba, uvádza sa v pravom hornom rohu tohto odseku osemmiestne identifikačné číslo (IČO). Ak je deklarant alebo zástupca fyzická osoba, ktorá nemá pridelené osemmiestne identifikačné číslo ani daňové identifikačné číslo, uvádza sa rodné číslo. Zahraniční podnikatelia, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nemajú pridelené daňové identifikačné číslo ani osemmiestne identifikačné číslo, uvádzajú colné registračné číslo.

Ak je pri vývoze deklarant totožný s vývozcom alebo odosielateľom, ktorý je uvedený v odseku 2, uvádza sa do tohto odseku slovo „VÝVOZCA“.

Nevypĺňa sa pri režime tranzit.

15. Krajina odoslania/vývozu

Vypĺňa sa pri režime tranzit. Uvádza sa názov krajiny, z ktorej sa tovar vyváža alebo odosiela. Ak sa tovar prepravoval cez viacero krajín, v ktorých bola preprava prerušená, napríklad uskladnením tovaru, krajinou vývozu alebo odoslania je posledná z týchto krajín.

15a. Kód krajiny odoslania/vývozu

Nevypĺňa sa.

15b. Kód krajiny odoslania/vývozu

Nevypĺňa sa.

16. Krajina pôvodu

Nevypĺňa sa.

17. Krajina určenia

V tomto odseku sa uvádza názov krajiny určenia (krajina zahraničného príjemcu zásielky). Krajina určenia je krajina, ktorá je v čase vývozu poslednou známou krajinou, do ktorej bude tovar dodaný.

17a. Kód krajiny určenia

Veľkými tlačenými písmenami sa uvádza dvojmiestny kód krajiny určenia uvedenej v odseku 17 (krajina zahraničného príjemcu zásielky) podľa zoznamu kódov krajín uvedených v prílohe č. 22.

Nevypĺňa sa pri režime tranzit.

17b. Kód krajiny určenia

Nevypĺňa sa.

18. Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode

V tomto odseku sa uvádza evidenčné číslo dopravného prostriedku, a ak nemá pridelenú tabuľku s evidenčným číslom, uvedie sa druh dopravného prostriedku, na ktorom je tovar naložený v okamihu podania písomného colného vyhlásenia. V pravej, hrubo orámovanej časti odseku sa uvedie kód krajiny, v ktorej je dopravný prostriedok registrovaný (ak ide o viac dopravných prostriedkov, uvedie sa kód krajiny, v ktorej je registrovaný ťahajúci alebo posúvajúci dopravný prostriedok), podľa kódov uvedených v prílohe č. 22. Napríklad ak ťahač a náves majú rozdielne evidenčné číslo, uvedie sa evidenčné číslo ťahača a návesu a kód krajiny ťahača.

Tento údaj sa neuvedie, ak štát registrácie dopravného prostriedku nie je známy.

Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku sa neuvádzajú pri poštovej preprave a preprave vedením a potrubím. Pri preprave po železnici sa neuvádza údaj o štáte registrácie dopravného prostriedku.

19. Kontajner

Uvádzajú sa kódy podľa prílohy č. 22, vyjadrujúce predpokladanú situáciu pri prekračovaní štátnej hranice Slovenskej republiky.

Nevypĺňa sa pri režime tranzit.

20. Dodacie podmienky

Nevypĺňa sa.

21. Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Ľavá časť odseku sa nevypĺňa. V pravej, hrubo orámovanej časti odseku sa uvádza štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prevážajúceho tovar cez štátnu hranicu Slovenskej republiky podľa zoznamu kódov uvedených v prílohe č. 22. Ak ide o kombinovanú dopravu alebo ak sa použije viac druhov dopravných prostriedkov, aktívnym dopravným prostriedkom je ten, ktorý zabezpečuje pohyb tovaru v danom okamihu (napríklad kamión na vagóne – aktívny dopravný prostriedok je vagón, ťahač s návesom - aktívny dopravný prostriedok je ťahač).

Odsek sa nevypĺňa pri poštovej preprave, pri preprave po železnici, pri prekračovaní štátnej hranice dopravnými prostriedkami, ktoré sú predmetom obchodu, alebo ak pri prepustení tovaru do navrhovaného režimu požadované údaje nie sú známe alebo ak písomné colné vyhlásenie nesprevádza tovar na štátnu hranicu.

22. Mena a celková fakturovaná suma

V ľavej časti tohto odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami trojmiestny kód meny, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu a ktorá je dohodnutá v kúpnej zmluve alebo je vyznačená v sprievodnom doklade o cene tovaru. Kódy mien sú vyznačené v prílohe č. 22. Ak sa za tovar neplatí alebo neinkasuje a v kúpnej zmluve cena nie je určená (napríklad pri výmenných obchodoch, bezplatných vzorkách a podobne), odsek sa nevypĺňa.

V pravej časti odseku sa uvádza fakturovaná cena, najviac na dve desatinné miesta, v mene vyjadrenej kódom v ľavej časti tohto odseku.

Nevypĺňa sa pri režime tranzit.

23. Prepočítací kurz

Uvádza sa kurz meny, ktorej kód je uvedený v odseku 22 jednotného colného dokladu, primerane podľa § 62 Colného zákona s presnosťou na tri desatinné miesta. Prípadné ďalšie miesta za desatinnou čiarkou sa nezohľadňujú. Ak sa za tovar platí alebo inkasuje v slovenských korunách, uvádza sa číslo 1. Uvedený kurz sa používa najmä na prepočet štatistických hodnôt.

Nevypĺňa sa pri režime tranzit.

24. Druh obchodu

Uvádzajú sa kódy uvedené v prílohe č. 22.

Nevypĺňa sa pri režime tranzit a spätnom vývoze, ktorým sa končí režim uskladňovanie v colnom sklade.

25. Druh dopravy na hranici

V ľavej časti tohto odseku sa uvádza číselný kód druhu dopravy podľa aktívneho dopravného prostriedku pri prechode vyvážaného tovaru cez štátnu hranicu Slovenskej republiky. Ak deklarant v písomnom colnom vyhlásení, ktoré podáva na vnútrozemskom colnom úrade, nemôže uviesť druh dopravy cez štátnu hranicu, uvedie kód predpokladaného druhu dopravy.

Druh dopravy sa do odseku vyznačuje podľa použitého druhu dopravy kódom uvedeným v prílohe č. 22.

26. Druh dopravy vo vnútrozemí

Nevypĺňa sa.

27. Miesto naloženia

Nevypĺňa sa.

28. Finančné a bankové údaje

Nevypĺňa sa.

29. Výstupný colný úrad

Nevypĺňa sa.

30. Umiestnenie tovaru

Nevypĺňa sa.

31. Nákladové kusy a opis tovaru; značky a čísla; číslo kontajnera; počet a druh

Horná časť odseku je určená na uvedenie údajov o značkách, číslach, počtoch a druhoch nákladových kusov, kontajnerov, obalov, dopravných prostriedkov a podobne. V prípade prepravy kontajnermi sa uvádzajú evidenčné čísla všetkých kontajnerov. Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe súboru jednotného colného dokladu. Ak tovar nie je balený, uvedie sa počet predmetov deklarovaného tovaru, prípadne údaj „VOĽNE“. Ak sú pri režime tranzit k písomnému colnému vyhláseniu pripojené ložné listy, uvádzajú sa poradové čísla a značky jednotlivých ložných listov, na ktorých je tovar uvedený.

Ďalej sa uvádza názov tovaru v dostatočne presnom opise, ktorý umožňuje jeho identifikáciu, kontrolu správnosti zaradenia do zodpovedajúcej podpoložky kombinovanej nomenklatúry (údaj v odseku 33 písomného colného vyhlásenia a doplnkového tlačiva) a kontrolu správnosti vymerania spotrebných daní a dane z pridanej hodnoty. Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe súboru jednotného colného dokladu.

Ako názov tovaru zväčša nestačí uviesť len ochrannú známku. Informácia sa uvádza v slovenskom jazyku a na spresnenie môže byť doplnená aj cudzojazyčným názvom, chemickou značkou, obchodným označením a podobne. Ak ide o tovar, ktorý má charakter nebezpečného odpadu, na ktorého prepravu je potrebný osobitný súhlas, uvedie deklarant poznámku „nebezpečný odpad“.

Ak colným orgánom odoslania aj určenia sú slovenské colné orgány, v ľavom dolnom rohu sa pri režime tranzit uvádza colná hodnota v celých slovenských korunách, ktorá sa určuje a prepočítava podľa ustanovení Colného zákona. Pri skončení režimu s ekonomickým účinkom prepúšťaním tovaru do režimu tranzit sa uvádza colná hodnota, ktorú mal tovar pri prepúšťaní do režimu s ekonomickým účinkom.

Ak tovar podlieha spotrebnej dani, v pravom dolnom rohu sa uvádza kód mernej jednotky podľa príslušnej sadzby spotrebnej dane a množstvo tovaru v tejto mernej jednotke s presnosťou na tri desatinné miesta. Táto časť odseku sa pri režime tranzit nevypĺňa.

32. Číslo položky

V tomto odseku sa uvádzajú poradové čísla položiek tovaru tak, ako sú za sebou uvedené v doplnkovom jednotnom colnom doklade v nadväznosti na poradie ich priloženia k jednotnému colnému dokladu. Pri vykazovaní iba jednej položky tovaru (predloženie jednotného colného dokladu bez doplnkového tlačiva), alebo ak je v režime tranzit k jednotnému colnému dokladu priložený ložný list, netreba uvádzať v tomto odseku poradové číslo položky tovaru. Pri uvedení viacerých položiek tovaru sa v odseku 32 uvedie číslo „1“ a pri ostatných položkách v jednom alebo vo viacerých priložených doplnkových tlačivách ďalšie poradové čísla.

33. Kód tovaru

Prvá časť tohto odseku je určená na uvedenie osemmiestneho číselného znaku kombinovanej nomenklatúry podľa colného sadzobníka.

V druhej časti tohto odseku zľava sa uvádza doplnkový kód podľa § 20 Colného zákona. Doplnkový kód je neoddeliteľnou súčasťou číselného znaku kombinovanej nomenklatúry podľa colného sadzobníka.

Ak je potrebné k jednej položke priradiť viac doplnkových kódov, každá položka s doplnkovým kódom sa uvádza v jednom odseku 33 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva.

Tretia, štvrtá a piata časť tohto odseku sa nevypĺňa.

Pri režime tranzit sa do prvej časti odseku uvádza šesť čísel harmonizovaného systému uvedeného v odseku 31 jednotného colného dokladu, prípadne doplnkového tlačiva.

Tento odsek sa vypĺňa, ak

– tranzitné vyhlásenie vyhotovuje jedna osoba súčasne s iným písomným colným vyhlásením alebo v nadväznosti na iné písomné colné vyhlásenie, v ktorom je uvedený kód tovaru, alebo

– sa tranzitné vyhlásenie vzťahuje na tovar uvedený v prílohe č. 16 k Colnému zákonu.

V ostatných prípadoch je vyplnenie tohto odseku nepovinné.

34a. Kód krajiny pôvodu

Uvádza sa veľkými tlačenými písmenami dvojmiestny kód krajiny (nie ekonomického zoskupenia, ani iného spojenia samostatných štátov) pôvodu tovaru príslušnej položky tovaru (z odseku 31 jednotného colného dokladu a doplnkového tlačiva). Zoznam kódov krajín je uvedený v prílohe č. 22. Ak krajinu pôvodu tovaru nemožno zistiť alebo preukázať, uvedie sa kód „UN“.

Nevypĺňa sa pri režime tranzit.

34b. Kód krajiny pôvodu

Nevypĺňa sa.

35. Hrubá hmotnosť (kg)

Uvádza sa hrubá hmotnosť príslušnej položky tovaru uvedenej v odseku 31 písomného colného vyhlásenia alebo doplnkového tlačiva v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hrubej hmotnosti vyššej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0,5 nahor. K jednej položke možno uviesť najviac deväťmiestny údaj (999 999 999). Nemôže sa uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné čísla.

Hrubá hmotnosť je hmotnosť tovaru s obalom potrebným na jeho prepravu (prepravný obal) a s ostatnými obalmi (vnútorné a obchodné obaly). Do hrubej hmotnosti sa nezahŕňa hmotnosť dopravných prostriedkov, vratných obalov, prepravných pomôcok a prepravných zariadení, napríklad kontajnerov, prepravných skríň. Pri vývoze, ak je viac položiek tovaru zabalených do jedného prepravného obalu, uvedie sa ku ktorejkoľvek položke tovaru jej hrubá hmotnosť, t. j. vrátane spoločného prepravného obalu, a k ďalším položkám sa uvedie v tomto odseku iba čistá hmotnosť príslušnej položky. Čistá hmotnosť je vlastná hmotnosť tovaru s komerčným obalom.

V prípade režimu tranzit a na dôkaz colného statusu slovenského tovaru, ak sa písomné colné vyhlásenie vzťahuje na viacero druhov tovaru, celková hrubá hmotnosť sa uvedie len v prvom odseku 35; ostatné odseky sa nevypĺňajú.

37. Režim

V ľavej časti odseku sa uvádza štvormiestny číselný kód, ktorý bližšie vymedzuje colne schválené určenie. Prvé dva znaky tohto kódu zľava vyznačujú navrhované colne schválené určenie, druhé dva znaky predchádzajúce colne schválené určenie. Zoznam kódov je uvedený v prílohe č. 22.

Ak nepredchádza navrhovanému colne schválenému určeniu iné colne schválené určenie alebo predchádza iba režim tranzit, uvádza sa na treťom a štvrtom mieste číslo 0 (napríklad kód 4000 vyjadruje návrh na prepustenie tovaru do režimu voľný obeh po jeho dopravení do tuzemska).

V doplnkovom tlačive nie je potrebné údaj z ľavej časti odseku 37 písomného colného vyhlásenia znovu uvádzať. Ak jedna zásielka tovaru obsahuje tovar vyvážaný pod rôznymi kódmi, ktoré sa uvádzajú do tohto odseku, pre každý jednotlivý kód sa predkladá jeden jednotný colný doklad, prípadne aj s priloženými doplnkovými tlačivami.

Pravá časť odseku sa nevypĺňa.

Nevypĺňa sa pri režime tranzit.

38. Vlastná hmotnosť (kg)

Uvádza sa vlastná hmotnosť príslušnej položky tovaru uvedenej v odseku 31 jednotného colného dokladu a doplnkového tlačiva. Vyznačuje sa v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením vždy nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hmotnosti väčšej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0,5 nahor. K jednej položke možno uviesť najviac deväťmiestny údaj. Nemôže sa uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné čísla. Pri rádioaktívnych látkach sa v tomto odseku uvádza číslo 1. Vlastná hmotnosť je hmotnosť tovaru bez akéhokoľvek obalu. V prípadoch, keď vlastnú hmotnosť príslušnej položky tovaru ťažko presne určiť, môže colný úrad povoliť, aby sa údaj o vlastnej hmotnosti nahradil údajom o čistej hmotnosti.

Nevypĺňa sa pri režime tranzit.

39. Kontingent

Nevypĺňa sa.

40. Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad

V tomto odseku sa uvádzajú údaje o predchádzajúcich colných dokladoch (napríklad písomné colné vyhlásenie) a ich evidenčných číslach (napríklad z písomného colného vyhlásenia v odseku A alebo C), ak sa tieto doklady týkajú písomného colného vyhlásenia. Údaje spoločné pre celú zásielku sa uvedú iba v jednotnom colnom doklade. Ak deklarantovi pri vypĺňaní písomného colného vyhlásenia tieto údaje nie sú známe, uvedie ich sem colný úrad.

Ak je potrebné uviesť viac odkazov, uvedie sa údaj „Rôzne“ a pripojí sa k písomnému colnému vyhláseniu zoznam všetkých predchádzajúcich dokladov.

41. Dodatkové merné jednotky

Uvádza sa informácia o množstve príslušnej položky tovaru (odsek 31 jednotného colného dokladu a doplnkového tlačiva) v mernej jednotke určenej pre túto položku v colnom sadzobníku, pričom údaj o množstve sa uvedie v celých merných jednotkách s prípadným zaokrúhlením vždy nahor. Ak je pre túto položku tovaru v colnom sadzobníku určený kód mernej jednotky „UNS“ (nešpecifikované), uvádza sa číslo 1.

Nevypĺňa sa pri režime tranzit.

42. Cena za položku

Nevypĺňa sa.

43. Kód CH

Nevypĺňa sa.

44. Osobitné záznamy/ predložené doklady/ osvedčenia a povolenia

Uvádzajú sa záznamy o predložených osvedčeniach a povoleniach colných orgánov a iných orgánov štátnej správy, ak sú na daný vývoz alebo tranzit potrebné, a v prípade voľného miesta odsek možno využiť na poznámky deklaranta.

V ľavom hornom rohu tohto odseku deklarant uvádza kód vývoznej licencie (úradného povolenia na vývoz tovaru a služieb), ak bola vydaná na tovar uvedený v odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva. Za kódom licencie sa v zátvorkách uvedie množstvo tovaru v merných jednotkách uvedených v licencii, ktoré sa v súvislosti s vývozom odpíše z celkového povoleného množstva. Ak treba na príslušný vývoz predložiť colnému úradu súčasne viac licencií, vyznačia sa v hornej časti odseku 44 (prvý riadok) všetky kódy týchto licencií a k nim príslušné množstvá odpísaného tovaru. Ak nie je na vývoz licencia potrebná, uvádza sa v ľavom hornom rohu tohto odseku kód „9“, ktorý je vhodné uviesť v zátvorke.

V pravej časti odseku pred časť označenú „Kód O. Z.“ (pod odsek 41 jednotného colného dokladu, doplnkového tlačiva) sa uvádzajú v celých slovenských korunách zaokrúhlene bez desatinnej čiarky alebo bodky náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu spojené s dopravou vyvážaného tovaru uvedeného v odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva od miesta, kde tovar opúšťa územie Slovenskej republiky. Ak je známa len celková hodnota týchto nákladov na celú zásielku, uvedú sa prepočítané náklady na hrubú hmotnosť každej tovarovej položky. Ak nie sú známe tieto náklady v čase predkladania colného vyhlásenia colnému úradu, uvedie sa v tomto odseku „0“.

Ak sa navrhuje colne schválené určenie spätný vývoz tovaru po režime aktívny zušľachťovací styk, v pravom dolnom rohu v bodkovane vyznačenej časti sa uvádza cena za poskytnutú službu vrátane ceny slovenského tovaru, ktorý bol pridaný k tovaru prepustenému do režimu aktívny zušľachťovací styk.

Časť s označením „Kód O. Z.“ (kód osobitných záznamov) sa nevypĺňa.

V ostatných častiach odseku sa uvádzajú údaje o predložených dokladoch a poznámky deklaranta. Ak sa ako dôkaz o cene tovaru predkladá účtovný doklad, uvedie sa sem kód „1UD“ a za ním číslo predloženého dokladu. V prípade predloženia viacerých účtovných dokladov sa kód „1UD“ zopakuje pred každým číslom dokladu.

Pri režime tranzit sa uvádzajú len záznamy o predložených povoleniach a osvedčeniach, ak sú na tranzit potrebné.

Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe zväzku jednotného colného dokladu.

45. Oprava

Nevypĺňa sa

46. Štatistická hodnota

V tomto odseku sa uvádza fakturovaná cena vyvážanej položky (v súlade s dodacími podmienkami) tovaru z odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva v celých slovenských korunách bez desatinnej čiarky alebo bodky a bez desatinných čísel.

K jednej položke možno uviesť najviac deväťmiestny údaj zaokrúhlený na celé koruny nahor.

V prípade skončenia režimu aktívny zušľachťovací styk, ak sa tovar vyváža späť do zahraničia, uvádza sa fakturovaná cena, ktorá sa vykazuje pri prepustení do režimu aktívny zušľachťovací styk spolu s fakturovanou cenou spracovateľských operácií vrátane ceny tuzemského alebo zahraničného tovaru, ktorý bol pridaný k pôvodne dovezenému tovaru.

Pri skončení režimu dočasné použitie s tým, že tovar sa vracia späť do zahraničia, uvádza sa fakturovaná cena vykazovaná pri prepustení tovaru do režimu dočasné použitie.

Ak sa za tovar neplatí alebo neinkasuje, uvedie sa hodnota rovnakého alebo podobného tovaru.

Na prepočet z cudzej meny na slovenskú menu sa použije kurz uvedený v odseku 23 jednotného colného dokladu.

Nevypĺňa sa pri režime tranzit.

47. Výpočet platieb

Nevypĺňa sa.

48. Odklad platby

Nevypĺňa sa.

49. Označenie skladu

Vypĺňa sa v prípade prepustenia do režimu uskladňovanie v colnom sklade alebo pri skončení tohto režimu. Uvádza sa číslo, ktoré colný úrad pridelil colnému skladu. Inak sa uvedie číslo rozhodnutia colného úradu, ktorým sa povoľuje prevádzka colného skladu.

50. Hlavný zodpovedný a splnomocnený zástupca, miesto, dátum a podpis

Vypĺňa sa pri režime tranzit. V tomto odseku sa uvádza obchodné meno alebo meno a priezvisko a adresa hlavného zodpovedného – deklaranta. V strede hornej časti tohto odseku sa uvádza jeho daňové identifikačné číslo. Ak deklarant nemá daňové identifikačné číslo a je právnická osoba, uvádza sa osemmiestne identifikačné číslo právnickej osoby, prípadne colné registračné číslo. Ak je deklarant fyzická osoba, uvádza svoje rodné číslo. Ak je deklarant zahraničná osoba, tento údaj sa neuvádza. Pri priamom zastúpení sa v tomto odseku uvádza aj zástupca deklaranta s uvedením obchodného mena alebo mena a priezviska a adresy. Na spodný okraj deklarant uvedie miesto a dátum podania písomného colného vyhlásenia.

Pri vývozných operáciách deklarant alebo jeho zástupca môžu uviesť meno a adresu osoby zriadenej v územnom obvode výstupného colného úradu, ktorej môže colný úrad zaslať potvrdený výtlačok č. 3 písomného colného vyhlásenia.

Pravá časť odseku je vyhradená na vlastnoručný podpis deklaranta, pri priamom zastúpení vlastnoručný podpis zástupcu. Ak je deklarantom alebo jeho zástupcom právnická osoba, podpisujúca osoba pri podpise uvedie aj svoje meno a priezvisko a postavenie v organizácii.

Deklarant svojím podpisom potvrdzuje, že údaje uvedené v písomnom colnom vyhlásení sú správne a pripojené doklady sú pravé.

51. Predpokladané pohraničné colné úrady (a krajina)

Pri režime tranzit sa uvádzajú názvy pohraničných colných úradov a kódy krajín, do ktorých tieto colné úrady patria. Zoznam kódov krajín je uvedený v prílohe č. 22.

52. Zabezpečenie

Vypĺňa sa pri režime tranzit. V hornej časti tohto odseku sa uvádza spôsob zabezpečenia colného dlhu uvedením čísla potvrdenia o záruke pri celkovej záruke alebo uvedením mena ručiteľa a identifikačných znakov záručného vyhlásenia pri jednotlivej záruke a údaj o úrade prijímania záruk. V prípade, ak colný dlh bol zabezpečený zložením v hotovosti, uvedie sa výška colnej zábezpeky číslom a slovom. V pravej, hrubo orámovanej časti sa uvádza kód spôsobu alebo formy zabezpečenia, ktorý je uvedený v prílohe č. 22.

V dolnej časti odseku za text „neplatí pre“ sa uvedie kód krajiny, pre ktorú nie je platné zabezpečenie, ak sa preprava vykonáva na základe ustanovení medzinárodnej zmluvy6). Zoznam kódov krajín je uvedený v prílohe č. 22.

53. Colný úrad určenia (a krajina)

Vypĺňa sa pri režime tranzit. Uvádza sa názov colného úradu, ktorému sa má tovar pri skončení režimu tranzit predložiť, a za ním kód príslušnej krajiny.

54. Miesto a dátum, podpis a meno deklaranta alebo jeho zástupcu

V tomto odseku deklarant alebo jeho zástupca potvrdzuje, že vývozné colné formality sa uskutočňujú v súlade s platnými predpismi a údaje uvedené v jednotnom colnom doklade a v doplnkovom tlačive sú správne a pripojené doklady sú pravé.

Správnosť údajov a pravosť dokladov sa potvrdzuje uvedením mena, priezviska a podpisom oprávnenej osoby a vyznačením miesta a dátumu potvrdenia písomného colného vyhlásenia.

Ak je deklarant alebo jeho zástupca právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, oprávnená osoba pri podpise uvedie aj svoje meno, priezvisko a postavenie v organizácii, ktoré má vo vzťahu k deklarantovi alebo jeho zástupcovi.

V prípade priameho zastúpenia sa pri podpise oprávnenej osoby uvádza jej meno, priezvisko, obchodný názov a postavenie v organizácii.

Osoba, ktorá písomné colné vyhlásenie podáva, súčasne kódom uvádza, či je písomné colné vyhlásenie urobené vlastným menom na svoj účet (kód VM/VP) alebo vlastným menom na účet zastúpenej osoby (kód VM/IP), alebo menom zastúpenej osoby na jej účet (kód IO/IP), pričom ak sa použije aj pečiatka, jej odtlačok sa umiestni tak, aby údaje boli čitateľné.

Nevypĺňa sa pri režime tranzit.

B. Colné formality v cestnej doprave

V období medzi časom, keď tovar opúšťa vývozný colný úrad a colný úrad odoslania alebo vývozný colný úrad alebo colný úrad odoslania, a časom, keď príde na colný úrad určenia, treba k tlačivu písomného colného vyhlásenia, ktoré sprevádza tovar, doplniť údaje, ktoré sa týkajú dopravných operácií, a k dokladom ich prikladá dopravca zodpovedný za dopravné prostriedky, na ktoré sa tovar priamo nakladá, ako aj za spôsob a čas uskutočnenia prepravy. Údaje možno čitateľne vpísať rukou paličkovým písmom.

Nasledujúce pokyny sa týkajú týchto odsekov na výtlačkoch č. 4 a 5:

– Prekládky: vypĺňa sa odsek 55

Odsek 55: Prekládky

Prvé tri riadky tohto odseku vyplní dopravca, ak sa tovar počas režimu tranzit preloží z jedného dopravného prostriedku na iný alebo z jedného kontajnera do druhého. Dopravca v prípade prekládky oznámi túto skutočnosť vopred colnému úradu, najmä ak je potrebné priložiť nové uzávery, aby bol potvrdený tranzitný doklad. Ak colný úrad povolil prekládku bez prehliadky, dopravca si vyplní tranzitný doklad a dá ho potvrdiť colnému orgánu, v ktorého obvode sa prekládka uskutočňuje.

– Iné udalosti: vypĺňa sa odsek 56

Odsek 56: Iné udalosti počas dopravy

V tomto odseku uvádza dopravca ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na nedodržanie podmienok režimu tranzit.

Ak bol tovar naložený na náves a počas cesty sa vymenil len ťahač bez toho, aby sa manipulovalo s tovarom alebo aby sa tovar prekladal, uvádza sa do tohto odseku evidenčné číslo nového ťahača. V takých prípadoch nie je potrebné potvrdenie príslušnými orgánmi.

C. Colné formality pri dovoze

1. Deklarácia

V prvej časti sa podľa potreby uvádza kód „IM“ alebo „EU“.

V druhej časti sa uvádza druh vyhlásenia podľa kódu určeného na tento účel.

Tretia časť sa nevypĺňa.

2. Odosielateľ/vývozca

Uvádza sa meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá je ako odosielateľ uvedená v dokladoch priložených k zásielke tovaru (napríklad v prepravnej listine) alebo v štáte odoslania vystupovala ako deklarant.

Pri zberných zásielkach sa môže uviesť zápis „Rôzni“ a pripojí sa zoznam všetkých odosielateľov.

Pri prepustení do režimu uskladňovanie v colnom sklade vyplnenie tohto odseku nie je povinné.

3. Tlačivá

V ľavej časti odseku sa uvádza poradové číslo predkladaného súboru jednotného colného dokladu, prípadne doplnkového tlačiva, a v pravej časti celkový počet použitých súborov tlačív. Jednotný colný doklad je v danom poradí prvý. Napríklad pri predložení písomného colného vyhlásenia s jedným jednotným colným dokladom a dvoma doplnkovými tlačivami sa v jednotnom colnom doklade v odseku 3 uvedie vľavo číslo 1, vpravo číslo 3, v prvom doplnkovom tlačive vľavo 2 a vpravo 3 a v druhom doplnkovom tlačive vľavo 3 a vpravo 3.

Ak sa písomné colné vyhlásenie vzťahuje iba na jednu položku tovaru alebo ak sú k jednotnému colnému dokladu pripojené ložné listy, odsek 3 sa nevypĺňa.

4. Ložné listy

Nevypĺňa sa.

5. Položky

Uvádza sa celkový počet položiek tovaru deklarovaných príslušnou osobou na všetkých tlačivách jednotného colného dokladu a na doplnkových tlačivách (alebo ložných listoch, alebo obchodných zoznamoch). Počet položiek sa zhoduje s počtom vyplnených odsekov „opis tovaru“.

6. Nákladové kusy spolu

Uvádza sa celkový počet nákladových (obalových) kusov v zásielke. Vyplnenie tohto odseku nie je povinné; to neplatí, ak colný orgán jeho vyplnenie požaduje.

7. Referenčné číslo

Uvádza sa poradové číslo, pod ktorým deklarant eviduje písomné colné vyhlásenie vo svojej evidencii. Uvedený údaj môže byť číselný a najviac osemmiestny. Nemôže obsahovať pomlčky, lomené čiary alebo iné interpunkčné znamienka. Toto poradové číslo nemožno opakovať v jednom kalendárnom roku pri podaní viacerých písomných colných vyhlásení na jednej pobočke colného úradu.

8. Príjemca

Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa dovozcu, t. j. kupujúceho vo vzťahu k zahraničiu, alebo príjemcu, ak sa tovar nenakupuje v zahraničí. Ak má dovozca alebo príjemca pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), uvádza sa do pravého horného rohu. Ak dovozca alebo príjemca nemá pridelené daňové identifikačné číslo, uvádza identifikačné číslo (IČO). Ak fyzická osoba nemá pridelené identifikačné číslo, uvádza rodné číslo.

V prípade prepustenia tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade do súkromného colného skladu (typ C, D alebo E), uvádza sa meno a adresa ukladateľa, ak nie je deklarantom.

9. Osoba zodpovedná za platobný styk

Nevypĺňa sa.

10. Posledná krajina odoslania

Nevypĺňa sa.

11. Krajina obchodu/výroby

V ľavej časti odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami kód krajiny obchodu podľa zoznamu kódov krajín uvedených v prílohe č. 22. Je to krajina, v ktorej má svoje sídlo alebo bydlisko predávajúci alebo odosielateľ, ak sa tovar zo zahraničia nenakupuje. Ak má predávajúci sídlo alebo bydlisko v Slovenskej republike, uvedie sa kód krajiny, kde má svoje sídlo alebo bydlisko odosielateľ.

Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.

12. Údaje o hodnote

Nevypĺňa sa.

13. Štátna poľnohospodárska politika (SPP)

Nevypĺňa sa.

14. Deklarant/zástupca

Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa deklaranta. Pri dovozných colných formalitách uskutočňovaných prostredníctvom zástupcu v nepriamom zastúpení sa uvedú údaje o zástupcovi. V pravom hornom rohu tohto odseku uvádza deklarant alebo zástupca svoje daňové identifikačné číslo (DIČ). Ak deklarant alebo zástupca nemá pridelené daňové identifikačné číslo a je právnická osoba, uvádza sa v pravom hornom rohu tohto odseku osemmiestne identifikačné číslo (IČO). Ak je deklarant alebo zástupca fyzická osoba, ktorá nemá pridelené osemmiestne identifikačné číslo ani daňové identifikačné číslo, uvádza sa rodné číslo. Zahraniční podnikatelia, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nemajú pridelené daňové identifikačné číslo ani osemmiestne identifikačné číslo, uvádzajú colné registračné číslo.

Ak je pri dovoze deklarant totožný s príjemcom, ktorý je uvedený v odseku 8, uvádza sa do tohto odseku text „PRÍJEMCA“.

15. Krajina odoslania/vývozu

Nevypĺňa sa.

15a. Kód krajiny odoslania/vývozu

Nevypĺňa sa.

15b. Kód krajiny odoslania/vývozu

Nevypĺňa sa.

16. Krajina pôvodu

Nevypĺňa sa.

17. Krajina určenia

Nevypĺňa sa.

17a

Nevypĺňa sa.

17b

Nevypĺňa sa.

18. Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode

V tomto odseku sa uvádza evidenčné číslo dopravného prostriedku, a ak nemá pridelenú tabuľku s evidenčným číslom, uvedie sa druh dopravného prostriedku, na ktorom je tovar naložený v okamihu podania písomného colného vyhlásenia. V pravej, hrubo orámovanej časti odseku sa uvedie kód krajiny, v ktorej je dopravný prostriedok registrovaný (ak ide o viac dopravných prostriedkov, uvedie sa kód krajiny, v ktorej je registrovaný ťahajúci alebo posúvajúci dopravný prostriedok), podľa kódov uvedených v prílohe č. 22. Napríklad ak ťahač a náves majú rozdielne evidenčné čísla, uvedie sa evidenčné číslo ťahača a návesu a kód krajiny ťahača.

Tento údaj sa neuvedie, ak štát registrácie dopravného prostriedku nie je známy.

Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku sa neuvádzajú pri poštovej preprave a preprave vedením a potrubím. Pri preprave po železnici sa neuvádza údaj o štáte registrácie dopravného prostriedku.

19. Kontajner

Uvádzajú sa kódy podľa prílohy č. 22 vyjadrujúce situáciu pri prekračovaní štátnej hranice Slovenskej republiky.

20. Dodacie podmienky

V ľavej časti tohto odseku sa veľkými tlačenými písmenami uvádza trojmiestny medzinárodne používaný kód „INCOTERMS“ (Internacional Commercial Terms) pre obchodné podmienky. Kódy dodacích podmienok sú uvedené v prílohe č. 22 a zodpovedajú medzinárodným pravidlám výkladu dodacích podmienok vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži – INCOTERMS 2000. V prípade iných dodacích podmienok sa uvádza kód XXX.

V druhej časti odseku zľava sa uvádza názov miesta, v ktorom náklady dopravy a náklady na poistenie dovážaného tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho, napríklad názov prístavu nalodenia, prístavu určenia, odletového letiska. Ak je miestom prechodu nákladov štátna hranica, nevyznačuje sa tu priamo názov colného priechodu, cez ktorý sa tovar dopravuje, postačujúce je označenie tejto hranice (napríklad štátna hranica SR).

Tretia časť odseku sa nevypĺňa.

Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.

21. Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Ľavá časť odseku sa nevypĺňa. V pravej, hrubo orámovanej časti odseku sa uvádza štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prevážajúceho tovar cez štátnu hranicu Slovenskej republiky podľa zoznamu kódov uvedených v prílohe č. 22. Ak ide o kombinovanú dopravu alebo ak sa použije viac druhov dopravných prostriedkov, aktívnym dopravným prostriedkom je ten, ktorý zabezpečuje pohyb tovaru v danom okamihu (napríklad kamión na vagóne – aktívny dopravný prostriedok je vagón, ťahač s návesom – aktívny dopravný prostriedok je ťahač).

Odsek sa nevypĺňa pri poštovej preprave, pri preprave po železnici, pri prekračovaní štátnej hranice dopravnými prostriedkami, ktoré sú predmetom obchodu, alebo ak pri prepustení tovaru do navrhovaného režimu požadované údaje nie sú známe, alebo ak písomné colné vyhlásenie nesprevádza tovar na štátnu hranicu.

22. Mena a celková fakturovaná suma

V ľavej časti tohto odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami trojmiestny kód meny, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu a ktorá je dohodnutá v kúpnej zmluve alebo je vyznačená v sprievodnom doklade o cene tovaru. Kódy mien sú uvedené v prílohe č. 22. Ak sa za tovar neplatí alebo neinkasuje a v kúpnej zmluve cena nie je určená (napríklad pri výmenných obchodoch, bezplatných vzorkách a podobne), odsek sa nevypĺňa.

V pravej časti odseku sa uvádza fakturovaná cena, najviac na dve desatinné miesta, v mene vyjadrenej kódom v ľavej časti tohto odseku.

Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.

23. Prepočítací kurz

Uvádza sa kurz meny, ktorej kód je uvedený v odseku 22 jednotného colného dokladu spôsobom uvedeným v § 62 Colného zákona, s presnosťou na tri desatinné miesta. Prípadné ďalšie miesta za desatinnou čiarkou sa nezohľadňujú. Ak sa za tovar platí alebo inkasuje v slovenských korunách, uvádza sa číslo 1. Uvedený kurz sa používa najmä na prepočet štatistickej hodnoty a colnej hodnoty.

Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.

24. Druh obchodu

Uvádzajú sa kódy podľa prílohy č. 22.

25. Druh dopravy na hranici

V ľavej časti tohto odseku sa uvádza číselný kód druhu dopravy podľa aktívneho dopravného prostriedku pri prechode dovážaného tovaru cez štátnu hranicu Slovenskej republiky. Ak deklarant v písomnom colnom vyhlásení, ktoré podáva na vnútrozemskom colnom úrade, nemôže uviesť druh dopravy cez štátnu hranicu, uvedie kód predpokladaného druhu dopravy.

Druh dopravy sa do odseku vyznačuje podľa použitého druhu dopravy kódom uvedeným v prílohe č. 22.

26. Druh dopravy vo vnútrozemí

Nevypĺňa sa.

27. Miesto vyloženia

Nevypĺňa sa.

28. Finančné a bankové údaje

Uvádza sa bankové spojenie a číslo účtu deklaranta tak, aby bolo zrejmé, v ktorej banke sa účet vedie.

Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.

29. Vstupný colný úrad

Nevypĺňa sa.

30. Umiestnenie tovaru

Nevypĺňa sa.

31. Nákladové kusy a opis tovaru; značky a čísla; číslo kontajnera; počet a druh

Horná časť odseku je určená na uvedenie údajov o značkách, číslach, počtoch a druhoch nákladových kusov, kontajnerov, obalov, dopravných prostriedkov a podobne. V prípade prepravy kontajnermi sa uvádzajú evidenčné čísla všetkých kontajnerov. Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe súboru jednotného colného dokladu.

Ďalej sa uvádza názov tovaru v dostatočne presnom vyjadrení, ktoré umožňuje jeho identifikáciu, kontrolu správnosti zaradenia do zodpovedajúcej podpoložky kombinovanej nomenklatúry (údaj v odseku 33 písomného colného vyhlásenia a doplnkového tlačiva) a kontrolu správnosti vymerania spotrebných daní a dane z pridanej hodnoty. Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe k súboru jednotného colného dokladu.

Ako názov tovaru zväčša nestačí uviesť len ochrannú známku. Informácia sa uvádza v slovenskom jazyku a na spresnenie môže byť doplnená aj cudzojazyčným názvom, chemickou značkou, obchodným označením a podobne. Ak ide o tovar, ktorý má charakter nebezpečného odpadu, na ktorého prepravu je potrebný osobitný súhlas, uvedie deklarant poznámku „nebezpečný odpad“.

Ak colným orgánom odoslania aj určenia sú slovenské colné orgány, v ľavom dolnom rohu sa pri režime tranzit uvádza colná hodnota v celých slovenských korunách, ktorá sa určuje a prepočítava podľa ustanovení Colného zákona. Pri skončení režimu s ekonomickým účinkom prepustením tovaru do režimu tranzit sa uvádza colná hodnota, ktorú mal tovar pri prepúšťaní do režimu s ekonomickým účinkom.

Ak tovar podlieha spotrebnej dani, v pravom dolnom rohu sa uvádza kód mernej jednotky podľa príslušnej sadzby spotrebnej dane, množstvo tovaru v tejto mernej jednotke s presnosťou na tri desatinné miesta a účel použitia tovaru, ak má vplyv na určenie sadzby dane. Táto časť odseku sa pri režime tranzit nevypĺňa.

32. Číslo položky

V tomto odseku sa uvádzajú poradové čísla položiek tovaru tak, ako sú za sebou uvedené v doplnkovom tlačive v nadväznosti na poradie ich priloženia k jednotnému colnému dokladu. Pri vykazovaní iba jednej položky tovaru (predloženie jednotného colného dokladu bez doplnkového tlačiva) nie je potrebné uvádzať v tomto odseku poradové číslo položky. Pri uvedení viacerých položiek sa v odseku 32 uvedie číslo „1“ a pri ostatných položkách v jednom alebo vo viacerých priložených doplnkových tlačivách ďalšie poradové čísla.

33. Kód tovaru

Prvá časť tohto odseku je určená na uvedenie osemmiestneho číselného znaku kombinovanej nomenklatúry podľa colného sadzobníka.

V druhej časti tohto odseku zľava sa uvádza doplnkový kód podľa § 20 Colného zákona. Doplnkový kód je neoddeliteľnou súčasťou číselného znaku kombinovanej nomenklatúry podľa colného sadzobníka.

Ak je potrebné k jednej položke priradiť viac doplnkových kódov, každá položka s doplnkovým kódom sa uvádza v jednom odseku 33 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva.

Tretia a štvrtá časť tohto odseku sa nevypĺňa.

Pri položkách tovaru, na ktoré deklarant uplatňuje zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty, v piatej časti odseku sa uvedie číselný kód „1“.

34a. Kód krajiny pôvodu

Uvádza sa veľkými tlačenými písmenami dvojmiestny kód krajiny (nie ekonomického zoskupenia, ani iného spojenia samostatných štátov) pôvodu tovaru príslušnej položky tovaru (z odseku 31 jednotného colného dokladu a doplnkového tlačiva). Zoznam kódov krajín sa uvádza v prílohe č. 22. Ak krajinu pôvodu tovaru nemožno zistiť alebo preukázať, uvedie sa kód „UN“.

34b. Kód krajiny pôvodu

Nevypĺňa sa.

35. Hrubá hmotnosť (kg)

Uvádza sa hrubá hmotnosť príslušnej položky tovaru uvedenej v odseku 31 písomného colného vyhlásenia, prípadne doplnkového tlačiva v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hrubej hmotnosti väčšej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0,5 nahor. K jednej položke možno uviesť najviac deväťmiestny údaj (999 999 999). Nemôže sa uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné čísla.

Hrubá hmotnosť je hmotnosť tovaru s obalom potrebným na jeho prepravu (prepravný obal) a ostatnými obalmi (vnútorné a obchodné). Do hrubej hmotnosti sa nezahŕňa hmotnosť dopravných prostriedkov, vratných obalov, prepravných pomôcok a prepravných zariadení, napríklad kontajnerov, prepravných skríň a podobne. Pri dovoze, ak je viac položiek tovaru zabalených do jedného prepravného obalu, uvedie sa ku ktorejkoľvek položke tovaru jej hrubá hmotnosť, t. j. vrátane spoločného prepravného obalu, a k ďalším položkám sa uvedie v tomto odseku iba čistá hmotnosť danej položky. Čistá hmotnosť je vlastná hmotnosť tovaru s komerčným obalom.

36. Preferencie

Uvedením príslušného kódu krajiny alebo zoskupenia krajín podľa prílohy č. 22 deklarant uplatňuje nárok na colné preferencie.

Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.

37. Režim

V ľavej časti odseku sa uvádza štvormiestny číselný kód, ktorý bližšie vymedzuje colne schválené určenie. Prvé dva znaky tohto kódu zľava vyznačujú navrhované colne schválené určenie, druhé dva znaky predchádzajúce colne schválené určenie. Zoznam kódov je uvedený v prílohe č. 22.

Ak nepredchádza navrhovanému colne schválenému určeniu žiadne iné colne schválené určenie alebo ak mu predchádza iba režim tranzit, uvádza sa na treťom a štvrtom mieste číslo 0 (napríklad kód 4000 vyjadruje návrh na prepustenie tovaru do režimu voľný obeh po jeho dopravení do tuzemska).

V doplnkovom tlačive nie je potrebné údaj z ľavej časti odseku 37 písomného colného vyhlásenia znovu uvádzať.

Ak jedna zásielka tovaru obsahuje tovar dovážaný pod rôznymi kódmi, ktoré sa uvádzajú do tohto odseku, predkladá sa pre každý jednotlivý kód jeden jednotný colný doklad, prípadne aj s priloženými doplnkovými tlačivami.

V pravej časti sa uvedením dvojmiestneho číselného kódu podľa prílohy č. 22 uplatňuje nárok na oslobodenie od cla a uvedením jednomiestneho kódu podľa prílohy č. 22 nárok na oslobodenie od dane. Ak deklarant žiada súčasne oslobodenie od cla aj od dane, použije príslušnú kombináciu oboch kódov tak, že najprv uvedie dvojmiestny číselný kód a za ním jednomiestny kód. Ak deklarant neuplatňuje nárok na oslobodenie od cla a oslobodenie od dane, pravá časť odseku sa nevypĺňa.

38. Vlastná hmotnosť (kg)

Uvádza sa vlastná hmotnosť príslušnej položky tovaru uvedenej v odseku 31 jednotného colného dokladu a doplnkového tlačiva. Vyznačuje sa v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hmotnosti väčšej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0,5 nahor. K jednej položke možno uviesť najviac deväťmiestny údaj. Nemôže sa uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné čísla. Pri rádioaktívnych látkach sa v tomto odseku uvádza číslo 1. Vlastná hmotnosť je hmotnosť tovaru bez akéhokoľvek obalu. V prípadoch, keď vlastnú hmotnosť príslušnej položky tovaru ťažko presne určiť, môže colný úrad povoliť, aby sa údaj o vlastnej hmotnosti nahradil údajom o čistej hmotnosti.

39. Kontingent

Ak deklarant uplatňuje zníženie dovozného cla pri dovoze tovaru v rámci colných kvót uvedených v colnom sadzobníku, uvádza sa kód „1“.

Nevypĺňa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade.

40. Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad

V tomto odseku sa uvádzajú údaje o predchádzajúcich colných dokladoch (napríklad písomné colné vyhlásenie) a ich evidenčných číslach (napríklad z písomného colného vyhlásenia v odseku A alebo C), ak tieto doklady majú vzťah k písomnému colnému vyhláseniu. Údaje spoločné pre celú zásielku sa uvedú iba v jednotnom colnom doklade. Ak deklarantovi pri vypĺňaní písomného colného vyhlásenia tieto údaje nie sú známe, uvádza ich sem colný úrad.

Tento odsek sa vypĺňa povinne v prípade prepustenia tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade, a ak je to potrebné, na dôkaz colného statusu slovenského tovaru.

Ak je potrebné uviesť viac odkazov, uvedie sa údaj „Rôzne“ a pripojí sa k písomnému colnému vyhláseniu zoznam všetkých predchádzajúcich dokladov.

41. Dodatkové merné jednotky

Uvádza sa informácia o množstve príslušnej položky tovaru (odsek 31 jednotného colného dokladu a doplnkového tlačiva) v mernej jednotke určenej pre túto položku v colnom sadzobníku, pričom údaj o množstve sa uvedie v celých merných jednotkách s prípadným zaokrúhlením nahor. Ak je pre túto položku tovaru v colnom sadzobníku určený kód mernej jednotky „UNS“ (nešpecifikované), uvádza sa číslo 1.

42. Cena za položku

Nevypĺňa sa.

43. Kód CH

Nevypĺňa sa.

44. Osobitné záznamy/ predložené doklady/osvedčenia a povolenia

Uvádzajú sa záznamy o predložených osvedčeniach a povoleniach, ak sú na daný dovoz potrebné; v prípade voľného miesta odsek možno využiť na poznámky deklaranta.

V ľavom hornom rohu tohto odseku deklarant uvádza kód dovoznej licencie (úradného povolenia na dovoz tovaru a služieb), ak bola na tovar uvedený v odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva vydaná. Za kódom licencie sa uvedie v zátvorkách množstvo tovaru v merných jednotkách uvedených v licencii, ktoré sa v súvislosti s dovozom odpíše z celkového povoleného množstva. Ak treba na príslušný dovoz predložiť colnému úradu súčasne viac licencií, vyznačia sa v hornej časti odseku 44 (prvý riadok) všetky kódy týchto licencií a k nim príslušné množstvá odpísaného tovaru. Ak nie je na dovoz licencia potrebná, uvádza sa v ľavom hornom rohu odseku kód „9“, ktorý je vhodné uviesť v zátvorke.

V pravej časti odseku pred časť označenú „Kód O. Z.“ (pod odsek 41 jednotného colného dokladu, doplnkového tlačiva) sa uvádzajú v celých slovenských korunách zaokrúhlene bez desatinnej čiarky alebo bodky náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu spojené s dopravou dovážaného tovaru uvedeného v odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva na miesto, kde tovar vstupuje na územie Slovenskej republiky. Ak je známa iba celková hodnota týchto nákladov na celú zásielku, uvedú sa prepočítané náklady na hrubú hmotnosť každej tovarovej položky. Ak tieto náklady v čase predkladania písomného colného vyhlásenia colnému úradu nie sú známe, uvedie sa v tomto odseku „0“.

Ak sa navrhuje režim voľný obeh po režime pasívny zušľachťovací styk, v pravom dolnom rohu v bodkovane vyznačenej časti sa uvádza cena za poskytnutú službu vrátane ceny prípadného pridaného zahraničného tovaru. Táto cena sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.

Časť s označením „Kód O. Z.“ (kód osobitných záznamov) sa nevypĺňa.

V ostatných častiach odseku sa uvádzajú údaje o predložených dokladoch a poznámky deklaranta. Ak sa ako dôkaz o cene tovaru predkladá účtovný doklad, uvedie sa sem kód „1UD“ a za ním číslo predloženého dokladu. V prípade predloženia viacerých účtovných dokladov sa kód „1UD“ zopakuje pred každým číslom dokladu.

Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe zväzku jednotého colného dokladu.

45. Oprava

Nevypĺňa sa.

46. Štatistická hodnota

V tomto odseku sa uvádza fakturovaná cena dovážanej položky (v súlade s dodacími podmienkami) tovaru z odseku 31 jednotného colného dokladu alebo doplnkového tlačiva v celých slovenských korunách bez desatinnej čiarky alebo bodky a bez desatinných čísel. K jednej položke možno uviesť najviac deväťmiestny údaj zaokrúhlený na celé koruny nahor.

V prípade prepustenia tovaru do režimu voľný obeh v súvislosti so skončením režimu aktívny zušľachťovací styk sa uvádza fakturovaná cena vykazovaná pri prepustení tovaru do režimu aktívny zušľachťovací styk.

Pri prepustení tovaru do režimu voľný obeh v súvislosti so skončením režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza fakturovaná cena vykazovaná pri prepustení do režimu pasívny zušľachťovací styk a fakturovaná cena spracovateľských operácií vrátane pridaného zahraničného tovaru.

Ak sa za tovar neplatí alebo neinkasuje, vyjadrí sa hodnota rovnakého alebo podobného tovaru.

Na prepočet z cudzej meny na slovenskú menu sa použije kurz uvedený v odseku 23 jednotného colného dokladu. Rozhodujúci okamih pre tento prepočet je totožný s okamihom rozhodným pre prepočet colnej hodnoty.

47. Výpočet platieb

Odsek je určený na uvedenie údajov o colnom dlhu vzťahujúcom sa na tovar uvedený v odseku 31. Z údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto odseku, deklarant uvedie kód druhu platby, ktorej dovážaný tovar podlieha, základ na jej vymeranie s výnimkou základu na vymeranie dane z pridanej hodnoty a kód do stĺpca „SP“. Stĺpce „Sadzba“ a „Suma“ vypĺňa v tomto odseku colný úrad, rovnako ako základ na vymeranie dane z pridanej hodnoty.

Pre jednotlivé platby, ktoré sú súčasťou colného dlhu, v stĺpci „Druh“ sa uvádzajú veľkými tlačenými písmenami kódy druhov platieb v tomto poradí:

CLO – clo,

SPD – spotrebná daň,

DPR – dovozná prirážka,

DPH – daň z pridanej hodnoty.

Základom na vymeranie cla je colná hodnota, ktorá sa určuje podľa Colného zákona; údaj o colnej hodnote a cle sa použije v celých slovenských korunách.

Základy na vymeranie prípadných ďalších platieb ustanovujú osobitné predpisy.7) Uvádza sa najviac deväťmiestnym číslom v celých jednotkách okrem základu na vymeranie spotrebných daní. Základ na vymeranie spotrebných daní sa uvedie v odseku 47 jednotného colného dokladu a doplnkového tlačiva vždy na tri desatinné miesta vrátane prípadných núl za desatinnou čiarkou.

V písomnom colnom vyhlásení na prepustenie tovaru do režimu uskladňovanie v colnom sklade do colného skladu typu D, ktorý nemá slovenský pôvod, vyznačí sa len základ na výpočet platieb.

V stĺpci „SP“ sa podáva informácia o spôsobe platby a v prvom riadku sa uvádza kód spôsobu úhrady colného dlhu takto:

kód H – pri platbe v hotovosti vrátane platby poštovou poukážkou,

kód I – pri platbe inkasným príkazom (na základe písomnej dohody medzi deklarantom a colným úradom),

kód U – pri platbe bezhotovostným prevodom,

kód P – pri započítaní preplatku na iných platbách,

kód S – pri platbe šekom.

48. Odklad platby

Deklarant uvádza číslo rozhodnutia, ktorým colné orgány povoľujú uľahčenie platby, napríklad povolenia odkladu platenia sumy platby.

49. Označenie skladu

Vypĺňa sa v prípade prepustenia do režimu uskladňovanie v colnom sklade alebo pri skončení tohto režimu.

Uvádza sa číslo, ktoré colný úrad pridelil colnému skladu. Inak sa uvedie číslo rozhodnutia colného úradu, ktorým sa povoľuje prevádzka colného skladu.

54. Miesto a dátum, podpis a meno deklaranta alebo jeho zástupcu

V tomto odseku deklarant alebo jeho zástupca potvrdzuje, že dovozné colné formality sa uskutočňujú v súlade s platnými predpismi a údaje uvedené v jednotnom colnom doklade a v doplnkovom tlačive sú správne a pripojené doklady sú pravé.

Správnosť údajov a pravosť dokladov sa potvrdzuje uvedením mena, priezviska a podpisom oprávnenej osoby a vyznačením miesta a dátumu potvrdenia písomného colného vyhlásenia.

Ak je deklarant alebo jeho nepriamy zástupca právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, oprávnená osoba uvádza pri podpise aj svoje meno, priezvisko a postavenie v organizácii, ktoré má vo vzťahu k deklarantovi alebo k jeho zástupcovi.

V prípade priameho zastúpenia pri podpise oprávnenej osoby sa uvádza jej meno, priezvisko, obchodný názov a postavenie v organizácii.

Osoba, ktorá podáva písomné colné vyhlásenie, kódom súčasne uvádza, či je písomné colné vyhlásenie urobené vlastným menom na svoj účet (kód VM/VP) alebo vlastným menom na účet zastúpenej osoby (kód VM/IP), alebo menom zastúpenej osoby na jej účet (kód IO/IP); ak sa použije pečiatka, jej odtlačok sa umiestni tak, aby údaje boli čitateľné.

II. ČASŤ

Osobitné poznámky

A. Všeobecný opis

Jednotný colný doklad, doplnkové tlačivo a doplnkové tlačivo pre režim tranzit sa použijú, ak

a) sa právne predpisy týkajú režimu vývoz (odoslanie), režimu voľný obeh, iného režimu vrátane spoločného tranzitného režimu6) alebo spätného vývozu,

b) colné predpisy osobitne ustanovujú ich použitie.

Jednotný colný doklad a doplnkové tlačivo, ktoré sa na tento účel používajú, obsahujú výtlačky potrebné na skončenie colných formalít pre jeden alebo viacero režimov (vývoz, tranzit alebo iný režim pri dovoze), ktoré sa vyberajú zo súboru ôsmich výtlačkov:

– výtlačok č. 1 uchováva colný orgán, kde sa skončili vývozné colné formality (colné formality o odoslaní) alebo colné formality pre spoločný tranzitný režim,6)

– výtlačok č. 2 je určený na štatistické účely krajiny vývozu,

– výtlačok č. 3 po potvrdení colný orgán vráti vývozcovi,

– výtlačok č. 4 je určený pre colný úrad určenia po skončení operácie tranzitu alebo ako doklad „T2SK“ poskytujúci dôkaz o colnom statuse slovenského tovaru,

– výtlačok č. 5 sa používa ako spätný list pre režim tranzit,

– výtlačok č. 6 uchová orgán štátu, v ktorom sa vstupné colné formality skončili,

– výtlačok č. 7 je určený na štatistické účely krajiny určenia,

– výtlačok č. 8 po potvrdení colný orgán vráti príjemcovi.

Možné sú rôzne kombinácie výtlačkov, napríklad

– v režime vývoz, v režime pasívny zušľachťovací styk alebo v spätnom vývoze výtlačky č. 1, 2 a 3,

– v režime tranzit výtlačky č. 1, 4 a 5,

– v iných režimoch pri dovoze výtlačky č. 6, 7 a 8.

Ak je potrebné preveriť colný status príslušného tovaru na colnom úrade určenia, použije sa výtlačok č. 4 ako doklad „T2SK“.

Súbor výtlačkov je navrhnutý tak, aby odseky obsahovali totožné informácie, ktoré môže priamo vpísať vývozca alebo hlavný zodpovedný na výtlačok č. 1, a tie sa potom pomocou chemickej úpravy papiera prepíšu na všetky výtlačky. Ak je z akéhokoľvek dôvodu žiaduce, aby údaje neboli sprístupnené druhej krajine, najmä ak sú údaje rôzne v závislosti od stupňa príslušnej operácie, možno vykonať také úpravy samokopírovacieho papiera, aby sa zabránilo vyplneniu ostatných výtlačkov.

Ak sa písomné colné vyhlásenie spracúva prostredníctvom zariadenia na prenos a spracovanie údajov, možno použiť výtlačok zo súboru, v ktorom sú výtlačky označené takto: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

V takom prípade sa čísla uvedené na kraji tlačiva nepoužitých výtlačkov prečiarknu.

Každý takto definovaný súbor výtlačkov sa zoradí tak, aby sa údaje, ktoré sa majú prepísať na každý výtlačok, vyplnili pomocou chemickej úpravy papiera.

Písomné colné vyhlásenie na vývoz (odoslanie), tranzit alebo prepustenie do iného režimu pri dovoze alebo doklady osvedčujúce colný status slovenského tovaru, ktorý nebol prepravený v režime tranzit cez územie iného štátu späť na colné územie bez straty colného statusu slovenského tovaru, možno vyplniť na obyčajnom papieri pomocou zariadenia na spracovanie údajov, len ak tieto písomné colné vyhlásenia alebo doklady majú ten istý formát a spĺňajú všetky podmienky uvedené v Colnom zákone alebo v tejto vyhláške vrátane podmienok uvedených na zadnej strane tlačiva (v prípade výtlačkov používaných v režime tranzit), okrem

– farby tlače,

– použitia písmen typu italika,

– tlače zadnej strany odsekov pre režim tranzit.

Jednotný colný doklad pozostávajúci z ôsmich výtlačkov a doplnkové tlačivo pozostávajúce z ôsmich výtlačkov majú jednotlivé výtlačky na prednej strane farebne označené takto:

– výtlačok č. 1 – červený súvislý prúžok,

– výtlačok č. 2 – zelený súvislý prúžok,

– výtlačok č. 3 – žltý súvislý prúžok,

– výtlačok č. 4 – modrý prerušovaný prúžok,

– výtlačok č. 5 – modrý súvislý prúžok,

– výtlačok č. 6 – červený prerušovaný prúžok,

– výtlačok č. 7 – zelený prerušovaný prúžok,

– výtlačok č. 8 – žltý prerušovaný prúžok.

Farebné prúžky na okraji výtlačkov majú šírku 3 mm. Prerušovaný prúžok tvoria farebné štvorce so stranou 3 mm a medzery so stranou 3 mm.

Jednotný colný doklad pozostávajúci zo štyroch výtlačkov a doplnkové tlačivo pozostávajúce zo štyroch výtlačkov majú jednotlivé výtlačky na prednej strane farebne označené takto:

– výtlačok č. 1/6 – červený súvislý prúžok a vpravo od neho červený prerušovaný prúžok,

– výtlačok č. 2/7 – zelený súvislý prúžok a vpravo od neho zelený prerušovaný prúžok,

– výtlačok č. 3/8 – žltý súvislý prúžok a vpravo od neho žltý prerušovaný prúžok,

– výtlačok č. 4/5 – modrý súvislý prúžok a vpravo od neho modrý prerušovaný prúžok.

Farebné prúžky na okraji výtlačkov majú šírku 3 mm. Prerušovaný prúžok tvoria farebné štvorce so stranou 3 mm a medzery so stranou 3 mm.

Tovar z jednej zásielky sa rozpisuje do viacerých tlačív jednotného colného dokladu alebo doplnkových tlačív, ak

a) počet položiek tovaru v odseku 31 jednotného colného dokladu a doplnkových tlačív je väčší ako 97,

b) sa navrhuje prepustenie tovaru do viacerých colných režimov.

B. Návod na použitie tlačiva

Tlačivá sa vypĺňajú písacím strojom alebo použitím systému mechanického spracovania údajov, alebo podobným spôsobom tak, aby údaje boli nezmazateľné a čitateľné. Možno ich vyplniť aj rukou paličkovým písmom a perom. Pri vypĺňaní písacím strojom je vhodné prvé písmeno údaja v odseku 2 písomného colného vyhlásenia uviesť do ľavého nastavovacieho okienka v tomto odseku.

Tlačivo nesmie obsahovať vymazávané alebo prepisované údaje. Oprava sa vykoná prečiarknutím nesprávneho údaja a uvedením správneho údaja vedľa nesprávneho údaja. Opravy potvrdí osoba, ktorá ich vykonala, a overí colný orgán. Ak nemožno opraviť nesprávne údaje takýmto spôsobom, colný orgán môže požadovať vyhotovenie nového písomného colného vyhlásenia.

Tlačivá možno vypĺňať aj automatickým rozmnožením, ak zodpovedajú vzorom použitých tlačív, formátu, jazyku, čitateľnosti, nie sú v nich vymazané a prepisované údaje týkajúce sa ich opravy.

Príslušné osoby vypĺňajú len odseky označené číslami. Ostatné odseky označené veľkými paličkovými písmenami sú určené na úradné záznamy.

Výtlačky, ktoré zostávajú na colnom úrade vývozu, colnom úrade odoslania alebo colnom úrade určenia, príslušné osoby vlastnoručne podpíšu.

Upozornenie:

Je v záujme každého, kto je začlenený do procesu, skontrolovať si pri colných formalitách tranzitu a colných formalitách na mieste určenia obsah svojho písomného colného vyhlásenia.

Podľa III. časti odsek, ktorý sa pre príslušný režim nevypĺňa, neobsahuje žiadne údaje.

III. ČASŤ

Poznámky k doplnkovým tlačivám

A. Doplnkové tlačivá sa používajú, ak sa písomné colné vyhlásenie týka viac ako jednej položky tovaru (odsek 5). Predkladajú sa spolu s tlačivami „IM“, „EX“, „EU“, „TSK“, „T2SK“.

B. Pokyny v I. a II. časti sa použijú aj pre doplnkové tlačivá, ale

– v prvej časti odseku 1 sa uvádzajú symboly „IM/BIS“, „EX/BIS“ alebo „EU/BIS“; ak sa doplnkové tlačivo používa len na účely režimu tranzit, v tretej časti odseku sa vždy podľa použitého tranzitného režimu uvádzajú symboly „TSK/BIS“ alebo „T2SK/BIS“,

– odsek 2/8 sa nevypĺňa,

– časť „Spolu“ v odseku 47 obsahuje celkový súčet všetkých položiek uvedených v použitých tlačivách písomného colného vyhlásenia a doplnkového tlačiva. Tento súčet sa uvádza len na poslednom doplnkovom tlačive priloženom k písomnému colnému vyhláseniu „IM, EX, EU“, aby sa uviedla celková suma podľa druhu platby a celková suma dlžných platieb.

C. Ak sa použijú doplnkové tlačivá, nevyplnené odseky „opis tovaru“ sa prečiarknu tak, aby nebolo možné do nich dodatočne vpisovať ďalšie údaje.

IV. ČASŤ

Spôsob vypĺňania doplnkového tlačiva pre režim tranzit

A. Údaje, ktoré sa uvádzajú v jednotlivých častiach

1. Rámček

1.1. Horná časť

Ak je ložný list priložený k tranzitnému vyhláseniu, hlavný zodpovedný zapíše symbol „TSK“ alebo „T2SK“ v hornej časti rámčeka.

1.2. Dolná časť

Do tejto časti sa uvedú údaje podľa I. časti.

2. Stĺpce

2.1. Poradové číslo

Každá položka uvedená v ložnom liste sa označí poradovým číslom.

2.2. Značky, čísla, počet a druh nákladových kusov, opis tovaru

V ložnom liste sa uvedú údaje, ktoré sa v tranzitnom vyhlásení uvádzajú do odsekov 31, 44 a prípadne 33.

2.3. Krajina odoslania/vývozu

Uvedie sa krajina, z ktorej sa tovar odosiela alebo vyváža.

2.4. Hrubá hmotnosť (kg)

Uvádzajú sa údaje podľa odseku 35 jednotného colného dokladu.

2.5. Nevyplnený priestor sa prečiarkne tak, aby doň nebolo možné dodatočne vpisovať ďalšie údaje.

B.

1. K tranzitnému vyhláseniu sa prikladá ložný list alebo iné doplnkové tlačivo.

2. Odseky 15, 32, 33, 35 a prípadne 44 tranzitného vyhlásenia sa prečiarknu a v odseku 31 sa neuvedú údaje o znakoch, číslach, počte a druhu nákladových kusov a opise tovaru. V odseku 31 tranzitného vyhlásenia sa uvedie odkaz na poradové číslo a značku jednotlivých ložných listov.

3. Ložný list sa predkladá v rovnakom počte výtlačkov ako tranzitné vyhlásenie, na ktoré sa vzťahuje.

4. Ak sa k tranzitnému vyhláseniu označenému symbolom „TSK“ alebo „T2SK“ prikladá viac ložných listov, ložné listy sa označia poradovými číslami.

Príloha č. 22 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

ZOZNAM KÓDOV POUŽÍVANÝCH PRI VYPĹŇANÍ TLAČÍV JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU A DOPLNKOVÉHO TLAČIVA

Príloha 22

Príloha č. 23 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VÝTLAČKY TLAČÍV UVEDENÝCH V PRÍLOHÁCH Č. 17 A 19, NA KTORÝCH SA ÚDAJE VYPĹŇAJÚ SAMOKOPÍROVACÍM SPÔSOBOM

(vrátane výtlačku 1)

Číslo odseku Číslo výtlačku Číslo odseku Číslo výtlačku
I. ODSEKY PRE DEKLARANTOV
1 1 až 8 27 1 až 51)
  s výnimkou strednej časti: 28 1 až 3
  1 až 3 29 1 až 3
2 1 až 51) 30 1 až 3
3 1 až 8 31 1 až 8
4 1 až 8 32 1 až 8
5 1 až 8 33 prvá časť vľavo:
6 1 až 8  1 až 8
7 1 až 3  zvyšok: 1 až 3
8 1 až 51) 34a 1 až 3
9 1 až 3 34b 1 až 3
10 1 až 3 35 1 až 8
11 1 až 3 36 -
12 - 37 1 až 3
13 až 3 38 1 až 8
14 až 4 39 1 až 3
15 až 8 40 1 až 51)
15a až 3 41 1 až 3
15b až 3 42 -
16 1, 2, 3, 6, 7 a 8 43 -
17 1 až 8 44 1 až 51)
17a 1 až 3 45 -
17b 1 až 3 46 1 až 3
18 1 až 51) 47 1 až 3
19 1 až 51) 48 1 až 3
20 1 až 3 49 1 až 3
21 1 až 51) 50 1 až 8
22 1 až 3 51 1 až 8
23 1 až 3 52 1 až 8
24 1 až 3 53 1 až 8
25 1 až 51) 54 1 až 4
26 1 až 3 55 -
    56 -
II. ODSEKY PRE COLNÝ ÚRAD
A 1 až 4 C 1 až 8
B 1 až 3 D 1 až 4
Poznámka:1) Vyplnenie tohto odseku sa nepožaduje na výtlačkoch 5 a 7 pre režim tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákna.

Príloha č. 24 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VÝTLAČKY TLAČÍV UVEDENÝCH V PRÍLOHÁCH Č. 18 A 20, NA KTORÝCH SA ÚDAJE VYPĹŇAJÚ SAMOKOPÍROVACÍM SPÔSOBOM

(vrátane výtlačku 1/6)

Číslo odseku Číslo výtlačku Číslo odseku Číslo výtlačku
I. ODSEKY PRE DEKLARANTOV
1 1 až 4 27 1 až 4
s výnimkou strednej časti: 28 1 až 3
1 až 3 29 1 až 3
2 1 až 4 30 1 až 3
3 1 až 4 31 1 až 4
4 1 až 4 32 1 až 4
5 1 až 4 33 prvá časť vľavo:
6 1 až 4 1 až 4
7 1 až 3 zvyšok: 1 až 3
8 1 až 4 34a 1 až 3
9 1 až 3 34b 1 až 3
10 1 až 3 35 1 až 4
11 1 až 3 36 1 až 3
12 1 až 3 37 1 až 3
13 1 až 3 38 1 až 4
14 1 až 4 39 1 až 3
15 1 až 4 40 1 až 4
15a 1 až 3 41 až 3
15b 1 až 3 42 až 3
16 1 až 3 43 až 3
17 1 až 4 44 až 4
17a 1 až 3 45 až 3
17b 1 až 3 46 až 3
18 1 až 4 47 až 3
19 1 až 4 48 1 až 3
20 1 až 3 49 1 až 3
21 1 až 4 50 1 až 4
22 1 až 3 51 1 až 4
23 1 až 3 52 1 až 4
24 1 až 3 53 1 až 4
25 1 až 4 54 1 až 4
26 1 až 3 55 -
56 -
II. ODSEKY PRE COLNÝ ÚRAD
A 1 až 4 C 1 až 4
B 1 až 3 D/J 1 až 4

Príloha č. 24a k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

TECHNICKÁ ÚPRAVA TLAČIVA JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU A TLAČIVA DOPLNKOVÉHO DOKLADU

A. Vyhotovenie na tabelačnom papieri

Obrázok 24a-1

B. Vyhotovenie v lepenom zväzku

Obrázok 24a-2

Príloha č. 25 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR A. COLNÉ VYHLÁSENIE PRE REGISTROVANÚ BATOŽINU

Vzor 25-1

VZOR B. COLNÉ VYHLÁSENIE PRE REGISTROVANÚ BATOŽINU NA ZJEDNODUŠENÚ PREPRAVU BICYKLOV

Vzor 25-2

Príloha č. 26 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR NÁLEPKA S PIKTOGRAMOM

Vzor 26

Farba: čierna na zelenom podklade.

Príloha č. 27 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR ŽIADOSŤ O POVOLENIE PREVÁDZKOVAŤ COLNÝ SKLAD ALEBO NA POUŽITIE REŽIMU USKLADŇOVANIE V COLNOM SKLADE TYPU E

Vzor 27

Príloha č. 28 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA POUŽITIE REŽIMU AKTÍVNY ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK

Vzor 28

Príloha č. 29 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA POUŽITIE REŽIMU PREPRACOVANIE POD COLNÝM DOHĽADOM

Vzor 29

Príloha č. 30 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA POUŽITIE REŽIMU DOČASNÉ POUŽITIE

Vzor 30

Príloha č. 31 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA POUŽITIE REŽIMU PASÍVNY ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK

Vzor 31

Príloha č. 32 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR POVOLENIE NA PREVÁDZKOVANIE COLNÉHO SKLADU ALEBO NA POUŽITIE REŽIMU USKLADŇOVANIE V COLNOM SKLADE

Vzor 32

Príloha č. 33 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR POVOLENIE NA REŽIM AKTÍVNY ZUŠĽCHŤOVACÍ STYK

Vzor 33

Príloha č. 34 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR POVOLENIE NA REŽIM PREPRACOVANIE POD COLNÝM DOHĽADOM

Vzor 34

Príloha č. 35 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR POVOLENIE NA REŽIM DOČASNÉ PREŽITIE

Vzor 35

Príloha č. 36 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR POVOLENIE NA REŽIM PASÍVNY ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK

Vzor 36

Príloha č. 37 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

LIMITY NA NÁKUP TOVARU V COLNOM SKLADE PRE ZAHRANIČNÚ OSOBU POŽÍVAJÚCU VÝSADY A IMUNITY PODĽA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

LIMITY NA NÁKUP TOVARU V COLNOM SKLADE PRE ZAHRANIČNÚ OSOBU POŽÍVAJÚCU VÝSADY A IMUNITY PODĽA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

Kategória osôbMotorové vozidlá
Alkoholické nápoje (22 % alkoholu a viac)

ročne

Víno

ročne

Cigarety

ročne
Zastupiteľský úrad,*) medzinárodná organizáciabez obmedzenia300 litrov300 litrov0
Vedúci zastupiteľského úradu, vedúci medzinárodnej organizáciedve vozidlá/raz za tri roky90 litrov200 litrov12 000 kusov
Diplomatický zástupca, konzulárny úradníkdve vozidlá/raz za tri roky60 litrov100 litrov12 000 kusov
Člen administratívno-technického personálu a konzulárny zamestnanecjedno vozidlo/raz za tri roky30 litrov50 litrov12 000 kusov

Poznámka:
*) Diplomatická misia, konzulárne úrady (s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom).

Príloha č. 38 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

SPÔSOB VYPĹŇANIA TLAČIVA JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU NA ÚČELY PREMIESTŇOVANIA TOVARU MEDZI COLNÝMI SKLADMI PRE ŠTANDARDNÝ POSTUP

V tlačive jednotného colného dokladu používaného na účely premiestňovania tovaru medzi colnými skladmi bez skončenia režimu uskladňovanie v colnom sklade sa vypĺňajú tieto odseky:

Odsek 2. Odosielateľ: uvedie sa meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo skladovateľa colného skladu, z ktorého sa tovar odosiela, identifikačný údaj o tomto colnom sklade.

Odsek 3. Tlačivá: označí sa poradové číslo súboru tlačív z celkového počtu použitých súborov. Ak sa tlačivo jednotného colného dokladu vzťahuje na jednu položku tovaru, nevypĺňa sa odsek 3, ale do odseku 5 sa uvedie číslo 1.

Odsek 5. Položky: uvedie sa počet položiek tovaru uvedených v tlačivách jednotného colného dokladu alebo v doplnkových tlačivách; počet položiek tovaru zodpovedá počtu vyplnených odsekov „Opis tovaru“.

Odsek 8. Príjemca: uvedie sa meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo skladovateľa colného skladu, v ktorom má byť tovar umiestnený, identifikačný údaj o tomto colnom sklade.

Odsek 31. Nákladové kusy a opis tovaru; značky a čísla, číslo kontajnera, počet a druh: uvedú sa značky (identifikačné) čísla, počet a druh nákladových kusov alebo v prípade nebaleného tovaru jednotkové množstvo tovaru alebo slová „Voľne ložený“ a identifikačné značky kontajnera; opis tovaru sa uvedie dostatočne podrobne, aby umožnil jeho identifikáciu.

Odsek 32. Položka č.: uvedie sa poradové číslo príslušnej položky tovaru z celkového počtu položiek tovaru uvedených v tlačivách jednotného colného dokladu alebo v doplnkových tlačivách. Ak sa tlačivo jednotného colného dokladu vzťahuje iba na jednu položku tovaru, možno upustiť od vyplnenia tohto odseku; do odseku 5 sa uvedie číslo 1.

Odsek 33. Kód tovaru: uvedie sa číslo kódu pre príslušnú položku tovaru.

Odsek 38. Vlastná hmotnosť: uvedie sa vlastná hmotnosť tovaru opísaného v odseku 31 v kilogramoch; vlastná hmotnosť je hmotnosť tovaru bez akéhokoľvek obalu.

Odsek 44. Osobitné záznamy, predložené doklady, osvedčenia a povolenia: uvedú sa slová „Použitie § 310 ods. 1 Colného zákona“.

Odsek 46. Štatistická hodnota: uvedie sa colná hodnota tovaru.

Odsek 54. Miesto a dátum; podpis, meno a priezvisko deklaranta alebo jeho zástupcu: okrem prípadov, v ktorých sa jednotný colný doklad vyhotovuje prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov, na výtlačku, ktorý zostáva colnému úradu odoslania, uvedie sa vlastnoručný podpis skladovateľa podľa odseku 2, jeho meno a priezvisko, ak príslušnou osobou je právnická osoba, osoba oprávnená konať v jej mene uvedie za svojím podpisom svoju funkciu, meno a priezvisko; to neplatí, ak sa doklad predkladá prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.

Ostatné odseky sa nevypĺňajú.

Príloha č. 39 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR OSVEDČENIE O COLNOM STATUSE TOVARU

Vzor 39

Príloha č. 40 k vyhláške č. 251/2001 Z. z.

VZOR ŽIADOSTI O VRÁTENIE ALEBO ODPUSTENIE CLA

Vzor 40

Poznámky pod čiarou

1) § 264 Obchodného zákonníka.

2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov

4) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

5) Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb. o dojednaní Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov.

6) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.

7) § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína.§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z.§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. ospotrebnej dani z liehu v znení zákona č. 252/2000 Z. z.§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov.§ 6 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov.

8) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 196/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM).

9) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z.§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z.§ 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. ospotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z.§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.

10) § 48 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 153/1999 Z. z.

1) Pozri poznámku 7.1.

2) Má sa považovať za opracovanie alebo spracovanie udeľujúce pôvod, tepelná tlač má byť spojená s tlačou na obťahový papier.

3) Pozri poznámku 7.3.

4) Pozri poznámku 7.2.

1) Ak tieto podmienky nie sú splnené. mäso (vnútornosti) sa posudzuje ako pochádzajúce z krajiny, v ktorej boli dlhodobo kŕmené a chované zvieratá, z ktorých sa získalo.

2) Pojem „zmontovanie" zahŕňa čiastočne zmontované časti, nezahŕňa však časti v nezmontovanom stave.

1) Vyplnenie tohto odseku sa nepožaduje na výtlačkoch 5 a 7 pre režim tranzit podľa § 290 ods. 1 písm. a) Colného zákna.