Oznámenie č. 390/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003
Účinnosť do 30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.

390

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 4, § 80 ods. 2, § 137 ods. 10 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov vydalo

výnos z 12. septembra 2003 č. 7274/2003-76, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

Výnosom sa presnejšie určujú podmienky nosenia služobnej rovnošaty, identifikačného čísla, odznaku absolventa vysokej školy, hodnostného označenia colníka, čiapkového odznaku, colníckeho znaku „Merkúr“, lipových ratolestí, znaku colnej správy, gombíkov, vyznamenaní, medailí a odznakov, bližšie a presne sa špecifikujú stavebné úpravy, ktoré podliehajú ohláseniu stavebnému úradu, ako aj ďalšie úpravy, ktoré súvisia s prijatím zákona č. 417/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov a zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 16/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.