Vyhláška č. 197/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2005
Platnosť od 12.05.2005 do30.06.2006
Účinnosť od 01.07.2005 do30.06.2006
Zrušený 419/2006 Z. z.

197

Vyhláška

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 27. apríla 2005,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 31 ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 329/2004 Z. z. a vyhlášky č. 51/2005 Z. z. sa mení takto:

1. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tejto vyhláške.

2. Príloha č. 6 sa nahrádza prílohou č. 2 k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 197/2005 Z. z.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 227/2004 Z. z.

Zoznam pobočiek colných úradov príslušných na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady

1. Colný úrad Banská Bystrica

pobočka colného úradu Zvolen – Lieskovec, nácestné stredisko, Lieskovská cesta 24/494

pobočka colného úradu Jesenské, Sobotská 204

2. Colný úrad Bratislava

pobočka colného úradu Bratislava – prístav, Horárska 12

3. Colný úrad Čierna nad Tisou

pobočka colného úradu Michalovce, Priemyselná 2

4. Colný úrad Košice

pobočka colného úradu Košice – Šaca, Železiarenská 49

5. Colný úrad Nitra

pobočka colného úradu Nitra, Bratislavská 3

pobočka colného úradu Komárno, most

pobočka colného úradu Nové Zámky, nácestné stredisko, Komárňanská cesta 12

6. Colný úrad Prešov

pobočka colného úradu Prešov, nácestné stredisko, Ľubochnianska 2, Ľubotice

pobočka colného úradu Poprad, nácestné stredisko, Karpatská 13

7. Colný úrad Trnava

pobočka colného úradu Trnava, Nitrianska 5

8. Colný úrad Trenčín

pobočka colného úradu Trenčín, K výstavisku 13

9. Colný úrad Žilina

pobočka colného úradu Žilina, nácestné stredisko, Pri celulózke 3494

pobočka colného úradu Trstená, Krakowská cesta 963/24

Príloha č. 2 k vyhláške č. 197/2005 Z. z.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 227/2004 Z. z.

Miestna príslušnosť na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru navrhnutého na prepustenie do colného režimu voľný obeh

Colný úrad Pobočka colného úradu miestne príslušná na podanie colného vyhlásenia
Textilný tovar a obuv(kapitola KN 61 - Odevy a odevné
doplnky, pletené alebo háčkovanékapitola KN 62 - Odevy a odevné doplnky,
iné ako pletené alebo háčkovanékapitola KN 63 - Obnosené odevykapitola KN 64 - Obuv, gamaše a podobné
výrobky)
Banány[(číselný znak KN 0803 00 19)
(článok 290a nariadenia Komisie
(EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa
vykonáva nariadenie Rady (EHS)
č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný
kódex Európskeho spoločenstva (Úradný
vestník Európskych spoločenstiev L 253,
11. 10. 1993) v platnom znení)]
Banská Bystrica Zvolen - Lieskovec, nácestné stredisko
Lučenec, nácestné stredisko
Zvolen - Lieskovec, nácestné stredisko
Jesenské
Bratislava Galvaniho
Letisko
Prístav
Čierna nad Tisou Michalovce
Dobrá, terminál kombinovanej dopravy
Michalovce
Košice Haniska pri Košiciach, nácestné stredisko
Košice-Šaca
Rožňava
Košice, letisko
Košice-mesto
Spišská Nová Ves
Košice-Šaca
Nitra Nitra
Topoľčany
Komárno
Nové Zámky, nácestné stredisko
Nitra
Komárno
Nové Zámky, nácestné stredisko
Prešov Prešov, nácestné stredisko
Humenné
Svidník
Poprad, nácestné stredisko
Prešov, nácestné stredisko
Poprad, nácestné stredisko
Trnava Brodské
Dunajská Streda
Trnava
Trenčín Trenčín
Považská Bystrica
Nové Mesto nad Váhom
Trenčín
Žilina Martin
Žilina, nácestné stredisko
Trstená
Ružomberok
Žilina, nácestné stredisko
Trstená