Zákon č. 337/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z.

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999
Účinnosť od 01.01.2000 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.

337

ZÁKON

z 18. novembra 1999,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 268a sa vkladá § 268b, ktorý znie:

㤠268b

Ďalší služobný plat podľa § 95 sa uplatní v roku 2000 len v prvom polroku tohto kalendárneho roka.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.