Nariadenie vlády č. 321/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov

Čiastka 135/2001
Platnosť od 23.08.2001 do31.12.2001
Účinnosť od 01.09.2001 do31.12.2001
Zrušený 598/2001 Z. z.

OBSAH

321

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. augusta 2001,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 23/2001 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2001 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 187/2001 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 248/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

㤠10a

(1) Pri dovoze tovaru neobchodného charakteru1) určeného na uspokojovanie osobných potrieb fyzických osôb sa uplatní jednotná colná sadzba vo výške 4 % z colnej hodnoty tovaru s výnimkou tovaru uvedeného v prílohe č. 1 druhej časti štvrtej triedy 24. kapitoly.

(2) Jednotná colná sadzba sa uplatní pri dovoze tovaru podľa odseku 1

a) obsiahnutého v zásielkach odosielaných fyzickou osobou zo zahraničia fyzickej osobe na colné územie,2) ktorého úhrnná hodnota presahuje 45 EUR a zároveň nepresahuje 250 EUR, alebo

b) prepravovaného cestujúcim v jeho batožine,3) ktorého úhrnná hodnota presahuje 175 EUR a zároveň nepresahuje 250 EUR; ak ide o cestujúceho do 15 rokov, uplatní sa jednotná colná sadzba pri dovoze tovaru, ktorého úhrnná hodnota presahuje 90 EUR a zároveň nepresahuje 250 EUR.

(3) Pri dovoze tovaru podľa odseku 2 hodnotu jedného kusa tovaru nemožno rozdeliť.

(4) Pri dovoze tovaru podľa odseku 2 sa na návrh deklaranta uplatnia colné sadzby vrátane preferenčných colných sadzieb podľa prílohy č. 1 a medzinárodných zmlúv, ktoré upravujú poskytovanie preferenčného sadzobného zaobchádzania.

(5) Colné sadzby podľa odseku 4 sa uplatnia na všetok dovážaný tovar.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. f) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.

2) § 199 ods. 2 a § 200 zákona č. 238/2001 Z. z.

3) § 215 ods. 3 a § 217 zákona č. 238/2001 Z. z.