Vyhláška č. 563/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 196/2005 Z. z.

Čiastka 236/2007
Platnosť od 06.12.2007 do31.12.2012
Účinnosť od 15.12.2007 do31.12.2012
Zrušený 354/2011 Z. z.

OBSAH

563

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. novembra 2007,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 196/2005 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 196/2005 Z. z. sa mení takto:

V prílohe stĺpcoch „Colný úrad“ a „Sídlo colného úradu“ sa slová „Čierna nad Tisou“ nahrádzajú slovom „Michalovce“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2007.


Ján Počiatek v. r.