Oznámenie č. 285/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely

(v znení č. 509/2007 Z. z.)

Čiastka 101/2006
Platnosť od 24.05.2006
Účinnosť od 15.10.2007
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 25. decembra 2005.

285

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. júla 1995 bol v Bruseli prijatý Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru 18. marca 2004. Listina o prístupe bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európskej únie, depozitára dohovoru, 6. mája 2004.

Dohovor nadobudol platnosť 25. decembra 2005 na základe článku 24 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 25. decembra 2005, na základe článku 24 ods. 3.

K oznámeniu č. 285/2006 Z. z.

DOHOVOR

vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely

Vysoké zmluvné strany tohto dohovoru, členské štáty Európskej únie,

odvolávajúc sa na Akt Rady Európskej únie z 23. júla 1995,

odvolávajúc sa na záväzky zahrnuté v Dohovore o vzájomnej pomoci medzi colnými správami podpísanom v Ríme 7. septembra 1967,

berúc do úvahy, že colné správy sú spolu s ostatnými príslušnými orgánmi na vonkajších hraniciach Spoločenstva a v rámci ich územných hraníc zodpovedné za prevenciu, vyšetrovanie a potláčanie protiprávnych činov namierených nielen proti predpisom Spoločenstva, ale aj proti vnútroštátnym právnym predpisom, a to najmä proti tým právnym predpisom, na ktoré sa vzťahujú články 36 a 223 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

berúc do úvahy, že v dôsledku rozvíjajúcich sa trendov smerujúcich k nelegálnemu obchodu každého druhu je vážne ohrozené verejné zdravie, morálka a bezpečnosť,

v presvedčení, že je potrebné posilniť spoluprácu medzi colnými správami ustanovením postupov, podľa ktorých môžu colné správy konať spoločne a vymieňať si osobné údaje a iné údaje týkajúce sa nelegálnych obchodných aktivít, s využitím nových technológií na riadenie a prenos týchto informácií na základe ustanovení Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov v súvislosti s automatickým spracovaním osobných údajov podpísanom v Štrasburgu 28. januára 1981,

majúc na pamäti, že colné správy vo svojej každodennej práci musia uplatňovať predpisy Spoločenstva, ako aj krajín nepatriacich do Spoločenstva, v dôsledku čoho je potrebné zabezpečiť, aby sa ustanovenia týkajúce sa vzájomnej pomoci a administratívnej spolupráce v oboch oblastiach vypracúvali, ak je to možné, súbežne,

dohodli sa na nasledujúcich ustanoveniach:

HLAVA I

DEFINÍCIE

Článok 1

Na účely tohto dohovoru:

1. Pod pojmom „vnútroštátne právne predpisy“ sa rozumejú právne predpisy členského štátu, pri ktorých uplatňovaní má colná správa tohto štátu úplnú alebo čiastočnú právomoc vzťahujúcu sa na

– pohyb tovaru podliehajúceho opatreniam o zákazoch, obmedzeniam alebo kontrole, a to najmä opatreniam uvedeným v článkoch 36 a 223 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

– prevod, prechod, zatajenie alebo ukrytie majetku alebo príjmov pochádzajúcich z nedovoleného medzinárodného obchodovania s drogami, získaných z neho priamo alebo nepriamo alebo použitých na takéto obchodovanie.

2. Pod pojmom „osobné údaje“ sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby.

3. Pod pojmom „poskytujúci členský štát“ sa rozumie štát, ktorý zaraďuje údaje do colného informačného systému.

HLAVA II

ZRIADENIE COLNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Článok 2

1. Colné správy členských štátov zriadia a prevádzkujú spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely (ďalej len „colný informačný systém“).

2. Cieľom colného informačného systému je v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru pomáhať pri predchádzaní, vyšetrovaní a trestnom stíhaní závažných porušení vnútroštátnych právnych predpisov zvýšením efektívnosti spolupráce a kontrolných postupov colných správ členských štátov, a to prostredníctvom rýchleho šírenia informácií.

HLAVA III

SPRÁVA A VYUŽITIE COLNÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 3

1. Colný informačný systém sa skladá z centrálnej databázy a je prístupný prostredníctvom terminálov v každom členskom štáte. Obsahuje výlučne údaje potrebné na dosiahnutie cieľa, ktorý je stanovený v článku 2 ods. 2, vrátane osobných údajov v nasledujúcich kategóriách:

(i) tovar,

(ii) dopravné prostriedky,

(iii) podnikateľské subjekty,

(iv) osoby,

(v) trendy v oblasti podvodov,

(vi) dostupnosť odborných poznatkov.

2. Komisia zabezpečí technickú správu infraštruktúry colného informačného systému v súlade s pravidlami na realizáciu opatrení, ktoré prijala Rada.

Komisia informuje o správe systému výbor uvedený v článku 16.

3. Komisia oznamuje tomuto výboru praktické opatrenia prijaté v súvislosti s technickou správou systému.

Článok 4

Členské štáty určia položky, ktoré sa zahrnú do colného informačného systému vo vzťahu ku každej kategórii (i) až (vi) článku 3, v rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľa tohto systému. Do kategórií (v) a (vi) článku 3 nesmú byť v žiadnom prípade zahrnuté položky o osobných údajoch. Zaradené informácie týkajúce sa osôb obsahujú iba:

(i) priezvisko, rodné priezvisko, krstné mená a prezývky (krycie mená),

(ii) dátum a miesto narodenia,

(iii) štátnu príslušnosť,

(iv) pohlavie,

(v) akékoľvek špecifické vonkajšie a trvalé telesné znaky,

(vi) dôvod na zaradenie údajov,

(vii) navrhnuté opatrenia,

(viii) varovný kód označujúci akýkoľvek záznam o tom, že daná osoba bola v minulosti ozbrojená, páchala násilie alebo bola na úteku.

V žiadnom prípade sa nezaraďujú osobné údaje uvedené v článku 6 prvej vete Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov v súvislosti s automatickým spracovaním osobných údajov podpísanom v Štrasburgu 28. januára 1981 (ďalej len „Štrasburský dohovor z roku 1981“).

Článok 5

1. Údaje v kategóriách (i) až (iv) článku 3 sa zaraďujú do colného informačného systému len na účely pozorovania a podávania správ, utajeného sledovania alebo osobitných kontrol.

2. Na účely navrhnutých opatrení uvedených v odseku 1 osobné údaje v rámci ktorejkoľvek z kategórií (i) až (iv) článku 3 možno zaradiť do colného informačného systému len vtedy, ak možno najmä na základe predchádzajúcich nedovolených činností reálne predpokladať, že daná osoba vážne porušila, porušuje alebo poruší vnútroštátne právne predpisy.

Článok 6

1. Ak sa uskutočňujú navrhnuté opatrenia uvedené v článku 5 ods. 1, možno sústrediť a zaslať poskytujúcemu členskému štátu vcelku alebo po častiach nasledujúce informácie:

(i) skutočnosť, že tovar, dopravný prostriedok, podnikateľský subjekt alebo osoba boli odhalené,

(ii) miesto, čas a dôvod na vykonanie kontroly,

(iii) trasa a cieľ cesty,

(iv) osoby sprevádzajúce danú osobu alebo cestujúci v dopravnom prostriedku,

(v) použité dopravné prostriedky,

(vi) prepravované predmety,

(vii) okolnosti, za ktorých tovar, dopravné prostriedky, podnikateľské subjekty alebo osoba boli odhalené.

Ak sa tieto informácie sústreďujú v priebehu utajeného sledovania, musí sa zabezpečiť, aby utajená povaha tohto dohľadu nebola ohrozená.

2. V prípade osobitnej kontroly uvedenej v článku 5 ods. 1 môže byť prehliadka fyzickej osoby, dopravných prostriedkov a objektov vykonaná v rozsahu prípustnom podľa právnych predpisov, nariadení a postupov členského štátu, v ktorom sa prehliadka uskutočňuje. Ak právne predpisy členského štátu osobitnú kontrolu nepripúšťajú, členský štát ju automaticky upraví na pozorovanie a podávanie správ.

Článok 7

1. Priamy prístup k údajom zaradeným do colného informačného systému je vyhradený výlučne pre vnútroštátne orgány, ktoré určí každý členský štát. Týmito štátnymi orgánmi sú colné správy, ale môžu sem patriť aj iné orgány príslušné podľa právnych predpisov a administratívnych postupov príslušného členského štátu, ktoré konajú tak, aby bol dosiahnutý cieľ stanovený v článku 2 ods. 2.

2. Každý členský štát zašle ostatným členským štátom a výboru uvedenému v článku 16 zoznam svojich príslušných orgánov, ktoré boli v súlade s odsekom 1 určené na priamy prístup k colnému informačnému systému, pričom pri každom orgáne sa uvedie, ku ktorým údajom môže mať prístup a na aké účely.

3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 1 a 2, môžu členské štáty na základe jednohlasnej dohody povoliť prístup k colnému informačnému systému medzinárodným a regionálnym organizáciám. Dohoda má formu protokolu k tomuto dohovoru. Pri rozhodovaní vezmú členské štáty do úvahy akékoľvek recipročné opatrenia a stanovisko spoločného dozorného orgánu uvedeného v článku 18 o primeranosti opatrení na ochranu údajov.

Článok 8

1. Členské štáty môžu údaje získané z colného informačného systému použiť iba na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2; môžu ich však použiť na administratívne alebo iné účely s predchádzajúcim súhlasom a za akýchkoľvek podmienok určených členským štátom, ktorý ich zaradil do tohto systému. Takéto iné použitie musí byť v súlade s právnymi predpismi a administratívnymi postupmi členského štátu, ktorý ich chce používať, pričom by mal brať do úvahy zásadu 5.5 odporúčania R (87) 15 Výboru ministrov Rady Európy zo 17. septembra 1987.

2. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 4 tohto článku a článku 7 ods. 3, budú údaje získané z colného informačného systému používať v každom členskom štáte iba štátne orgány určené daným členským štátom, ktoré sú príslušné v súlade s právnymi predpismi, nariadeniami a postupmi tohto členského štátu konať tak, aby sa dosiahol cieľ stanovený v článku 2 ods. 2.

3. Každý členský štát zašle ostatným členským štátom a výboru uvedenému v článku 16 zoznam príslušných orgánov, ktoré určil podľa odseku 2.

4. Údaje získané z colného informačného systému možno po predchádzajúcom schválení a za akýchkoľvek podmienok určených členským štátom, ktorý ich zaradil do tohto systému, odovzdať na použitie iným štátnym orgánom, ako sú určené podľa odseku 2, štátom, ktoré nie sú členmi Európskej únie, medzinárodným alebo regionálnym organizáciám, ktoré ich chcú použiť. Každý členský štát prijme osobitné opatrenia na zaistenie bezpečnosti týchto údajov v prípade ich prenosu alebo ich poskytnutia úradom nachádzajúcim sa mimo jeho územia. Podrobnosti o týchto opatreniach sa musia oznámiť spoločnému dozornému orgánu uvedenému v článku 18.

Článok 9

1. Spôsob zaradenia údajov do colného informačného systému upravujú právne predpisy a administratívne postupy poskytujúceho členského štátu, ak tento dohovor neobsahuje prísnejšie ustanovenia.

2. Použitie údajov získaných z colného informačného systému vrátane vykonania akýchkoľvek opatrení podľa článku 5, ktoré navrhol poskytujúci členský štát, upravujú právne predpisy, nariadenia a administratívne postupy členského štátu používajúceho tieto údaje, ak tento dohovor neobsahuje prísnejšie ustanovenia.

Článok 10

1. Každý členský štát určí príslušný colný orgán, ktorý na celoštátnej úrovni zodpovedá za colný informačný systém.

2. Tento colný orgán zodpovedá za správne fungovanie colného informačného systému v členskom štáte a prijíma opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania ustanovení tohto dohovoru.

3. Členské štáty sa navzájom informujú o príslušných orgánoch uvedených v odseku 1.

HLAVA IV

ZMENA ÚDAJOV

Článok 11

1. Iba poskytujúci členský štát má právo meniť, dopĺňať, opravovať alebo odstraňovať údaje, ktoré zaradil do colného informačného systému.

2. Ak poskytujúci členský štát zistí alebo bol upozornený na to, že údaje, ktoré zaradil, sú vecne nepresné alebo boli zaradené, alebo sú uložené v systéme v rozpore s týmto dohovorom, tieto údaje vhodným spôsobom zmení, doplní, opraví alebo odstráni a následne to oznámi ostatným členským štátom.

3. Ak jeden z členských štátov má dôkaz o tom, že konkrétny údaj je vecne nepresný, prípadne bol zaradený alebo je uložený do colného informačného systému v rozpore s týmto dohovorom, čo najskôr to oznámi poskytujúcemu členskému štátu. Tento členský štát skontroluje príslušné údaje a v prípade potreby bezodkladne opraví alebo odstráni daný údaj. Poskytujúci členský štát oznámi ostatným členským štátom každú uskutočnenú opravu alebo odstránenie údaja.

4. Ak pri zaraďovaní údajov do colného informačného systému členský štát zistí, že jeho správa je v rozpore s predchádzajúcou správou z hľadiska obsahu alebo navrhnutých opatrení, oznámi to bezodkladne členskému štátu, ktorý túto pôvodnú správu vypracoval. Tieto dva členské štáty sa potom pokúsia situáciu vyriešiť. V prípade nezhody ostane v platnosti predchádzajúca správa, ale tie časti novej správy, ktoré nie sú v rozpore, sa zaradia do systému.

5. Podľa ustanovení tohto dohovoru, ak v ktoromkoľvek členskom štáte vydá súd alebo iný príslušný orgán konečné rozhodnutie týkajúce sa zmeny, doplnenia, opravy alebo odstránenia údajov v colnom informačnom systéme, členské štáty sa navzájom zaväzujú toto rozhodnutie uplatňovať. V prípade rozporu medzi týmito rozhodnutiami súdov alebo iných príslušných orgánov v jednotlivých členských štátoch vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 15 ods. 4 týkajúceho sa opravy alebo odstránenia údajov, členský štát, ktorý uvedené údaje poskytol, tieto údaje zo systému odstráni.

HLAVA V

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Článok 12

1. Údaje zaradené do colného informačného systému sa uchovávajú iba na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu, na ktorý boli do neho zaradené. Potrebu ich uchovania posúdi najmenej raz ročne poskytujúci členský štát.

2. Poskytujúci členský štát môže v tomto posudzovacom období rozhodnúť, že uchová údaje do nasledujúceho posúdenia, ak je ich uchovanie potrebné na účely, na ktoré boli do systému zaradené. Ak sa nedospeje k rozhodnutiu údaje uchovať, automaticky sa presunú do tej časti colného informačného systému, ku ktorej je prístup obmedzený v súlade s odsekom 4 bez toho, aby bol dotknutý článok 15.

3. Colný informačný systém mesiac vopred automaticky informuje poskytujúci členský štát o plánovanom presune údajov z colného informačného systému podľa odseku 2.

4. Údaje presunuté podľa odseku 2 sa naďalej uchovávajú v colnom informačnom systéme jeden rok, ale bez toho, aby bol dotknutý článok 15, budú prístupné iba zástupcovi výboru uvedeného v článku 16 alebo dozorným orgánom uvedeným v článku 17 ods. 1 a článku 18 ods. 1. Počas tohto obdobia môžu tieto orgány nahliadnuť do údajov iba na účely kontroly ich správnosti a zákonnosti, po ktorej musia byť odstránené.

KAPITOLA V A

VYTVORENIE IDENTIFIKAČNEJ DATABÁZY COLNÝCH SPISOV

Článok 12 A

1. Okrem údajov v súlade s článkom 3 obsahuje colný informačný systém údaje v súlade s touto kapitolou v osobitnej databáze (ďalej len „identifikačná databáza colných spisov"). Bez ohľadu na ustanovenia tejto kapitoly a kapitoly V B a V C všetky ustanovenia tohto dohovoru sa budú rovnako uplatňovať na identifikačnú databázu colných spisov.

2. Cieľom identifikačnej databázy colných spisov je umožniť národným orgánom zodpovedným za colné vyšetrovanie podľa článku 7, aby pri otváraní spisu o jednej alebo viacerých fyzických osobách alebo právnických osobách alebo pri jeho skúmaní zistili príslušné orgány iných členských štátov, ktoré vyšetrujú alebo vyšetrovali tieto fyzické osoby alebo právnické osoby, aby pomocou informácií o existencii vyšetrovacích spisov dosiahli cieľ uvedený v článku 2 ods. 2.

3. Na účely identifikačnej databázy colných spisov zašle každý členský štát ostatným členským štátom a výboru uvedenému v článku 16 zoznam závažných porušení jeho vnútroštátnych právnych predpisov.

Zoznam bude obsahovať iba porušenia, za ktoré možno uložiť sankciu:

– trest odňatia slobody alebo vydanie príkazu na zadržanie v rozsahu najmenej 12 mesiacov,

– uloženie pokuty vo výške najmenej 15 000 EUR.

4. Ak členský štát, ktorý vyhľadáva údaje v identifikačnej databáze colných spisov, potrebuje ďalšie informácie o uloženom vyšetrovacom spise, ktorý sa týka fyzickej osoby alebo právnickej osoby, požiada o pomoc poskytujúci členský štát na základe platných nástrojov upravujúcich vzájomnú pomoc.

KAPITOLA V B

SPRÁVA A POUŽÍVANIE IDENTIFIKAČNEJ DATABÁZY COLNÝCH SPISOV

Článok 12 B

1. Príslušné orgány vkladajú údaje z vyšetrovacích spisov do identifikačnej databázy colných spisov na účely uvedené v článku 12 A ods. 2. Údaje obsahujú iba tieto kategórie:

(i) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola predmetom vyšetrovacieho spisu otvoreného príslušným orgánom členského štátu a ktorá

– je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného členského štátu podozrivá, že pácha alebo spáchala alebo sa zúčastňuje alebo sa zúčastňovala na závažnom porušení vnútroštátnych právnych predpisov, alebo

– bola predmetom správy, podľa ktorej k takému porušeniu došlo, alebo

– bola predmetom administratívnych alebo právnych sankcií za takéto porušenie,

(ii) oblasť, ktorá je predmetom vyšetrovacieho spisu,

(iii) meno, štátna príslušnosť a kontaktné informácie na príslušný orgán členského štátu, ktorý daný prípad vybavuje, spolu s číslom daného spisu.

Údaje podľa bodov (i) až (iii) sa vložia samostatne pre každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Vzájomné prepojenie medzi týmito údajmi nebude povolené.

2. Osobné údaje uvedené v odseku 1 bode (i) obsahujú iba:

(i) vo vzťahu k fyzickým osobám: meno, rodné meno, krstné mená a prezývky, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a pohlavie,

(ii) vo vzťahu k právnickým osobám: obchodné meno, meno, pod ktorým sa vykonáva činnosť, sídlo a daňové identifikačné číslo.

3. Údaje sú vložené na obmedzené časové obdobie v súlade s článkom 12 E.

Článok 12 C

Členský štát nie je povinný vkladať záznamy podľa článku 12 B v žiadnom konkrétnom prípade, ak by to v danom období poškodzovalo jeho verejnú politiku alebo iný podstatný záujem, najmä v oblasti ochrany údajov.

Článok 12 D

1. Vkladanie údajov do identifikačnej databázy colných spisov a ich konzultácia sú vyhradené pre orgány uvedené v článku 12 A ods. 2.

2. Akákoľvek konzultácia týkajúca sa identifikačnej databázy colných spisov sa bude vzťahovať na nasledujúce osobné údaje:

(i) vo vzťahu k fyzickým osobám: krstné meno a/alebo priezvisko a/alebo rodné priezvisko a/alebo prezývky a/alebo dátum narodenia,

(ii) vo vzťahu k právnickým osobám: obchodné meno a/alebo meno, pod ktorým sa vykonáva činnosť, a/alebo daňové identifikačné číslo.

KAPITOLA V C

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV V IDENTIFIKAČNEJ DATABÁZE COLNÝCH SPISOV

Článok 12 E

1. Doba uchovávania sa určí v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, opatreniami a administratívnymi postupmi toho členského štátu, ktorý vkladá údaje. V žiadnom prípade sa však neprekročia tieto lehoty, ktoré začínajú plynúť dňom vloženia údajov do databázy:

(i) údaje týkajúce sa súčasných vyšetrovacích spisov sa neuchovávajú dlhšie ako tri roky, ak nebolo preukázané, že počas tejto doby došlo k porušeniu právnych predpisov; pred touto lehotou sa tieto údaje vymažú, ak uplynul jeden rok od posledného vyšetrovacieho úkonu,

(ii) údaje týkajúce sa vyšetrovacích spisov, na ktorých základe bolo preukázané, že došlo k porušeniu právnych predpisov, ktoré však doteraz neviedli k usvedčeniu alebo k uloženiu pokuty, sa nebudú uchovávať dlhšie ako šesť rokov,

(iii) údaje týkajúce sa vyšetrovacích spisov, na ktorých základe došlo k odsúdeniu alebo k uloženiu pokuty, sa nebudú uchovávať dlhšie ako desať rokov.

2. Vo všetkých štádiách vyšetrovania podľa odseku 1 bodov (i), (ii) a (iii), len čo je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa článku 12 B vyradená z vyšetrovania v súlade s právnymi predpismi a administratívnymi postupmi poskytujúceho členského štátu, sa ihneď vymažú všetky údaje vzťahujúce sa na túto fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

3. Údaje sa automaticky vymažú z identifikačnej databázy colných spisov, len čo sa prekročil deň maximálnej lehoty na uchovávanie údajov uvedenej v odseku 1.

HLAVA VI

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok 13

1. Každý členský štát, ktorý chce získať osobné údaje z colného informačného systému alebo ich zaradiť do colného informačného systému, prijme najneskôr do nadobudnutia platnosti tohto dohovoru vnútroštátne právne predpisy, ktoré zabezpečia najmenej takú úroveň ochrany osobných údajov, aká vyplýva zo zásad Štrasburského dohovoru z roku 1981.

2. Členský štát získava údaje z colného informačného systému alebo ich zaraďuje do colného informačného systému iba vtedy, ak vnútroštátne právne predpisy na ochranu týchto údajov uvedené v odseku 1 nadobudli platnosť na území tohto členského štátu. Členský štát najskôr určí štátny dozorný orgán alebo orgány podľa článku 17.

3. Na účely zabezpečenia riadneho uplatňovania ustanovení o ochrane údajov v tomto dohovore sa colný informačný systém považuje v každom členskom štáte za vnútroštátny súbor údajov, ktorý podlieha vnútroštátnym právnym predpisom podľa odseku 1 a akýmkoľvek ďalším prísnejším ustanoveniam uvedeným v tomto dohovore.

Článok 14

1. Na základe článku 8 ods. 1 každý členský štát zabezpečí, že používanie osobných údajov z colného informačného systému na iný účel ako na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 je podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov a administratívnych postupov nezákonné.

2. Údaje možno kopírovať iba na technické účely, ak takéto kopírovanie je nevyhnutné na priame vyhľadávanie orgánmi uvedenými v článku 7. Podľa článku 8 ods. 1 osobné údaje zaradené inými členskými štátmi nemožno z colného informačného systému kopírovať do iných vnútroštátnych súborov údajov.

Článok 15

1. Práva osôb týkajúce sa osobných údajov v colnom informačnom systéme, najmä ich práva na prístup sa vykonávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a administratívnymi postupmi členského štátu, v ktorom sú tieto práva uplatňované.

Ak je to stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a administratívnych postupoch daného členského štátu, štátny dozorný orgán uvedený v článku 17 rozhodne, či sa informácie majú poskytnúť, ako aj administratívny postup ich poskytovania.

Členský štát, ktorý nezaradil príslušné údaje, môže tieto údaje poskytnúť iba vtedy, ak dal najskôr poskytujúcemu členskému štátu možnosť zaujať svoje stanovisko.

2. Členský štát, ktorému bola podaná žiadosť o prístup k osobným údajom, prístup zamietne, ak by prístup mohol vážne narušiť vykonávanie právneho záväzku uvedeného v správe podľa článku 5 ods. 1 alebo v snahe ochrániť práva a slobody iných. Prístup sa zamietne vždy počas utajeného sledovania alebo pozorovania a podávania správ.

3. V každom členskom štáte si môže fyzická osoba podľa vnútroštátnych právnych predpisov a administratívnych postupov príslušného členského štátu dať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, opraviť alebo odstrániť, ak sú tieto údaje vecne nepresné, prípadne ak boli zaradené do colného informačného systému alebo sú v ňom uložené v rozpore s cieľom stanoveným v článku 2 ods. 2 tohto dohovoru alebo ustanoveniami článku 5 Štrasburského dohovoru z roku 1981.

4. Na území každého členského štátu môže akákoľvek osoba v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a administratívnymi postupmi daného členského štátu podať žalobu, prípadne sťažnosť na súd alebo orgán príslušný podľa vnútroštátnych právnych predpisov a administratívnych postupov tohto členského štátu vo vzťahu k osobným údajom v colnom informačnom systéme, ktoré sa týkajú jej osoby, s cieľom:

(i) opraviť alebo odstrániť vecne nepresné osobné údaje,

(ii) opraviť alebo odstrániť osobné údaje zaradené do colného informačného systému alebo uložené v colnom informačnom systéme v rozpore s týmto dohovorom,

(iii) získať prístup k osobným údajom,

(iv) získať náhradu škody na základe článku 21 ods. 2.

Príslušné členské štáty sa zaviažu navzájom uplatňovať konečné rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu podľa bodov (i), (ii) a (iii).

5. Odkazy v tomto článku a v článku 11 ods. 5 na „konečné rozhodnutie“ neznamenajú povinnosť zo strany ktoréhokoľvek členského štátu odvolať sa proti rozhodnutiu, ktoré vynesie súd alebo iný príslušný orgán.

HLAVA VII

INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC

Článok 16

1. Zo zástupcov colných správ členských štátov sa ustanoví výbor. Výbor rozhoduje jednohlasne, ak ide o ustanovenia prvej zarážky odseku 2, a dvojtretinovou väčšinou, ak ide o ustanovenia druhej zarážky odseku 2. Rokovací poriadok sa prijíma jednohlasne.

2. Výbor zodpovedá za

– uplatňovanie a správne vykonávanie ustanovení tohto dohovoru bez toho, aby boli dotknuté právomoci orgánov uvedených v článku 17 ods. 1 a v článku 18 ods. 1,

– správne fungovanie colného informačného systému z technického a prevádzkového hľadiska. Výbor podnikne všetky potrebné kroky na zabezpečenie riadneho uplatňovania opatrení uvedených v článkoch 12 a 19 z hľadiska colného informačného systému. Na účely uplatňovania tohto odseku môže mať výbor priamy prístup k údajom z colného informačného systému a môže ich používať.

3. V súlade s hlavou VI Zmluvy o Európskej únii výbor ročne predkladá Rade správu o užitočnosti a účinnosti colného informačného systému a v prípade potreby navrhne odporúčania.

4. Komisia sa zúčastňuje na rokovaniach výboru.

HLAVA VIII

DOHĽAD NAD OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok 17

1. Každý členský štát určí štátny dozorný orgán alebo orgány zodpovedné za ochranu osobných údajov s cieľom uskutočňovať nezávislý dohľad nad údajmi zaradenými do colného informačného systému.

Tieto dozorné orgány v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi uskutočňujú nezávislý dohľad a kontrolu s cieľom zabezpečiť, aby spracovanie a použitie údajov zaradených do colného informačného systému neporušilo práva dotknutých osôb. Na tento účel majú dozorné orgány prístup k colnému informačnému systému.

2. Každá fyzická osoba môže požiadať ktorýkoľvek štátny dozorný orgán, aby v colnom informačnom systéme skontroloval údaje, ktoré sa jej týkajú, a ako boli alebo sú tieto údaje používané. Toto právo upravujú vnútroštátne právne predpisy a administratívne postupy členského štátu, v ktorom je takáto žiadosť podaná. Ak tieto údaje zaradil iný členský štát, kontrola sa uskutoční v úzkej súčinnosti so štátnym dozorným orgánom tohto členského štátu.

Článok 18

1. Zriadi sa spoločný dozorný orgán, ktorý tvoria dvaja zástupcovia každého členského štátu, ktorí pochádzajú z príslušného nezávislého štátneho dozorného orgánu alebo orgánov.

2. Spoločný dozorný orgán vykonáva svoju úlohu v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru a Štrasburského dohovoru z roku 1981, berúc do úvahy odporúčanie R (87) 15 Výboru ministrov Rady Európy zo 17. septembra 1987.

3. Spoločný dozorný orgán je príslušný uskutočňovať dohľad nad prevádzkou colného informačného systému, skúmať všetky ťažkosti pri uplatňovaní alebo výklade, ktoré môžu vzniknúť počas jeho prevádzky, skúmať problémy, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkonom nezávislého dohľadu štátnymi dozornými orgánmi členských štátov alebo pri uplatňovaní práv jednotlivcov na prístup do tohto systému, a podávať návrhy s cieľom nachádzať spoločné riešenia týchto problémov.

4. Na účel plnenia úloh má spoločný dozorný orgán prístup k colnému informačnému systému.

5. Správy, ktoré vypracuje spoločný dozorný orgán, sa predložia orgánom, ktorým štátne dozorné orgány predkladajú svoje správy.

HLAVA IX

BEZPEČNOSŤ COLNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Článok 19

1. Na zachovanie bezpečnosti prijmú nevyhnutné administratívne opatrenia:

(i) príslušné orgány členských štátov zodpovedné za terminály colného informačného systému v týchto štátoch,

(ii) výbor uvedený v článku 16, zodpovedný za colný informačný systém a terminály umiestnené v tých istých priestoroch ako systém a používané na technické účely a kontroly vyžadované podľa odseku 3.

2. Príslušné orgány a výbor uvedený v článku 16 predovšetkým prijmú opatrenia s cieľom

(i) zabrániť prístupu akejkoľvek neoprávnenej osobe k zariadeniam používaným na spracovanie údajov,

(ii) zabrániť tomu, aby neoprávnená osoba čítala, kopírovala, menila alebo odstránila údaje a nosiče údajov,

(iii) zabrániť nepovolenému zápisu údajov a každému nepovolenému prezeraniu, zmene alebo vymazaniu údajov,

(iv) zabrániť tomu, aby k údajom v colnom informačnom systéme mali prístup neoprávnené fyzické osoby prostredníctvom zariadenia na prenos údajov,

(v) v súvislosti s používaním colného informačného systému zabezpečiť, aby oprávnené osoby mali právo na prístup iba k tým údajom, na ktoré majú oprávnenie,

(vi) zabezpečiť, aby bolo možné kontrolovať a stanoviť, ktorým orgánom možno zaslať údaje prostredníctvom zariadenia na prenos údajov,

(vii) zabezpečiť, aby bolo možné vykonať kontrolu a spätne určiť, aké údaje, kedy a kým boli zaradené do colného informačného systému, a zabezpečiť monitorovanie vyhľadávaní,

(viii) zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, zmene alebo vymazaniu údajov počas prenosu údajov a prepravy nosičov údajov.

3. Výbor uvedený v článku 16 monitoruje vyhľadávania v colnom informačnom systéme na účely kontroly, či uskutočnené vyhľadávania boli povolené a vykonané oprávnenými užívateľmi. Kontrola sa vykoná najmenej pri 1 % všetkých uskutočnených vyhľadávaní. O týchto vyhľadávaniach a kontrolách sa v systéme evidujú záznamy, ktoré výbor a dozorné orgány uvedené v článkoch 17 a 18 použijú len na uvedený účel. Záznamy sa po šiestich mesiacoch vymažú.

Článok 20

Príslušná colná správa uvedená v článku 10 ods. 1 tohto dohovoru je zodpovedná za bezpečnostné opatrenia uvedené v článku 19 v súvislosti s terminálmi nachádzajúcimi sa na území dotknutého členského štátu, za posudzovanie podľa článku 12 ods. 1 a 2 a článku 12 E, ako aj za správne uplatňovanie tohto dohovoru tak, ako je to nevyhnutné podľa vnútroštátnych právnych predpisov a administratívnych postupov tohto členského štátu.

HLAVA X

ZODPOVEDNOSŤ A ZÁVÄZKY

Článok 21

1. Každý členský štát zodpovedá za správnosť, platnosť a zákonnosť údajov, ktoré zaradil do colného informačného systému. Každý členský štát zodpovedá aj za dodržiavanie ustanovení článku 5 Štrasburského dohovoru z roku 1981.

2. Každý členský štát zodpovedá v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a administratívnymi postupmi za ujmu spôsobenú osobe použitím colného informačného systému v danom členskom štáte.

To sa vzťahuje aj na prípad, keď ujmu spôsobil poskytujúci členský štát vložením nepresných údajov alebo vložením údajov v rozpore s týmto dohovorom.

3. Ak členský štát, na ktorý je podaná žaloba vo veci nepresných údajov, nie je poskytujúcim členským štátom, dotknuté členské štáty sa usilujú o dohodu, aký podiel, ak nejaký, zo sumy vyplatenej ako náhrada škody má byť uhradený poskytujúcim členským štátom druhému členskému štátu. Akékoľvek takto schválené sumy sa uhradia na základe žiadosti.

Článok 22

1. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkou a používaním colného informačného systému členskými štátmi na ich území, znáša každý samostatne.

2. Ďalšie výdavky, ktoré vzniknú pri uplatňovaní tohto dohovoru, s výnimkou výdavkov, ktoré nemožno oddeliť od prevádzky colného informačného systému na účely uplatňovania colných a poľnohospodárskych predpisov Spoločenstva, znášajú členské štáty. Podiel každého členského štátu je určený pomerom jeho hrubého národného produktu k celkovej sume hrubých národných produktov členských štátov za rok, ktorý predchádza roku, v ktorom tieto náklady vznikli.

Na účely uplatňovania tohto odseku sa pod pojmom „hrubý národný produkt“ rozumie hrubý národný produkt stanovený podľa smernice Rady 89/130/EHS, Euratom z 13. februára 1989 o harmonizácii tvorby hrubého národného produktu v trhových cenách1) alebo každého aktu Spoločenstva, ktorý ju mení alebo nahrádza.

HLAVA XI

VYKONÁVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Informácie poskytované na základe tohto dohovoru sa vymieňajú priamo medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

Článok 24

1. Tento dohovor podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov.

2. Členské štáty oznámia generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie, že splnili všetky podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tohto dohovoru.

3. Tento dohovor nadobudne platnosť deväťdesiatym dňom po oznámení uvedenom v odseku 2, ktoré podá posledný členský štát.

Článok 25

1. Tento dohovor je otvorený na pristúpenie každému štátu, ktorý sa stane členom Európskej únie.

2. Znenie tohto dohovoru v jazyku pristupujúceho štátu vypracované Radou Európskej únie je autentické.

3. Listiny o prístupe sa uložia u depozitára.

4. Dohovor nadobudne platnosť v každom štáte, ktorý k nemu pristúpi, deväťdesiatym dňom po uložení jeho listiny o prístupe alebo v deň nadobudnutia platnosti dohovoru, ak ešte nenadobudol platnosť v čase uplynutia uvedeného obdobia deväťdesiatich dní.

Článok 26

1. Generálny tajomník Rady Európskej únie koná ako depozitár tohto dohovoru.

2. Depozitár uverejňuje v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev informácie o vývoji v oblasti schvaľovania a pristupovania nových členov, o vyhláseniach a výhradách, ako aj všetky ďalšie oznámenia týkajúce sa tohto dohovoru.

Článok 27

1. Každý spor medzi členskými štátmi týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tohto dohovoru musí v úvodnom štádiu preskúmať Rada s cieľom dospieť k riešeniu v súlade s postupom uvedeným v hlave VI Zmluvy o Európskej únii.

Ak sa v priebehu šiestich mesiacov nenájde riešenie, môže jedna zo strán sporu záležitosť predložiť Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev.

2. Každý spor medzi jedným členským štátom alebo viacerými členskými štátmi a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorý sa týka uplatňovania tohto dohovoru a ktorý nemožno urovnať rokovaniami, možno predložiť Súdnemu dvoru.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci podpísali tento dohovor.

Obrázok

Anglické znenie dohovoru

Poznámky pod čiarou

1) Ú. v. ES L 49, 21. 2. 1989, s. 26.