Vyhláška č. 519/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona

Čiastka 206/2001
Platnosť od 18.12.2001 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2002 do30.04.2004
Zrušený 199/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla p...

519

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 4 a 8, § 23 ods. 9, § 49 ods. 3, § 79 ods. 12, § 114 ods. 2, § 310 ods. 2, § 424 ods. 2 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon (ďalej len „Colný zákon“) a po dohode s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 5 Colného zákona, s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 8 Colného zákona, s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 305 ods. 8 Colného zákona a po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 455 ods. 2 Colného zákona ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona sa mení a dopĺňa takto:

1. § 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Tlačivá jednotného colného dokladu a tlačivá doplnkového tlačiva v lepenom zväzku tlačív a tlačivá jednotného colného dokladu a tlačivá doplnkového tlačiva vo zväzku tlačív na tabelačnom papieri sa tlačia rovnakým spôsobom. Vzor umiestnenia tlače na týchto tlačivách a ich označovania na spodnom okraji je uvedený v prílohe č. 24a.“.

2. V § 35 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre tlačivo jednotného colného dokladu, tlačivo doplnkového tlačiva a tlačivo žiadosti o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré možno používať do 31. marca 2002.“.

3. Prílohy č. 2 a 3 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tejto vyhláške.

4. Príloha č. 7 sa nahrádza prílohou č. 3 k tejto vyhláške.

5. Prílohy č. 13 a 14 sa nahrádzajú prílohami č. 4 a 5 k tejto vyhláške.

6. Prílohy č. 17 až 20 sa nahrádzajú prílohami č. 6 až 9 k tejto vyhláške.

7. V prílohe č. 21 I. časti oddiele A (Colné formality pri vývoze a tranzite) bode 44 v prvej vete sa vypúšťajú slová „vrátane sérií čísiel všetkých kontrolných kópií T5“ a v deviatej vete sa slová „tuzemského alebo zahraničného tovaru, ktorý bol pridaný k pôvodne dovezenému tovaru“ nahrádzajú slovami „slovenského tovaru, ktorý bol pridaný k tovaru prepustenému do režimu aktívny zušľachťovací styk“.

8. V prílohe č. 21 I. časti oddiele C (Colné formality pri dovoze) bode 2 posledná veta znie:

„Pri prepustení do režimu uskladňovanie v colnom sklade vyplnenie tohto odseku nie je povinné.“.

9. V prílohe č. 21 I. časti oddiele C (Colné formality pri dovoze) bode 47 v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a kód do stĺpca „SP““ a na konci bodu sa pripája táto veta:

„V stĺpci „SP“ sa podáva informácia o spôsobe platby a v prvom riadku sa uvádza kód spôsobu úhrady colného dlhu takto:

kód H – pri platbe v hotovosti vrátane platby poštovou poukážkou,

kód I – pri platbe inkasným príkazom (na základe písomnej dohody medzi deklarantom a colným úradom),

kód U – pri platbe bezhotovostným prevodom,

kód P – pri započítaní preplatku na iných platbách,

kód S – pri platbe šekom.“.

10. V prílohe č. 21 II. časti oddiele A (Všeobecný opis) sa za písmeno b) vkladajú vety, ktoré znejú:

„Jednotný colný doklad pozostávajúci z ôsmich výtlačkov a doplnkové tlačivo pozostávajúce z ôsmich výtlačkov majú jednotlivé výtlačky na prednej strane farebne označené takto:

– výtlačok č. 1 – červený súvislý prúžok,

– výtlačok č. 2 – zelený súvislý prúžok,

– výtlačok č. 3 – žltý súvislý prúžok,

– výtlačok č. 4 – modrý prerušovaný prúžok,

– výtlačok č. 5 – modrý súvislý prúžok,

– výtlačok č. 6 – červený prerušovaný prúžok,

– výtlačok č. 7 – zelený prerušovaný prúžok,

– výtlačok č. 8 – žltý prerušovaný prúžok.

Farebné prúžky na okraji výtlačkov majú šírku 3 mm. Prerušovaný prúžok tvoria farebné štvorce so stranou 3 mm a medzery so stranou 3 mm.

Jednotný colný doklad pozostávajúci zo štyroch výtlačkov a doplnkové tlačivo pozostávajúce zo štyroch výtlačkov majú jednotlivé výtlačky na prednej strane farebne označené takto:

– výtlačok č. 1/6 – červený súvislý prúžok a vpravo od neho červený prerušovaný prúžok,

– výtlačok č. 2/7 – zelený súvislý prúžok a vpravo od neho zelený prerušovaný prúžok,

– výtlačok č. 3/8 – žltý súvislý prúžok a vpravo od neho žltý prerušovaný prúžok,

– výtlačok č. 4/5 – modrý súvislý prúžok a vpravo od neho modrý prerušovaný prúžok.

Farebné prúžky na okraji výtlačkov majú šírku 3 mm. Prerušovaný prúžok tvoria farebné štvorce so stranou 3 mm a medzery so stranou 3 mm.“.

11. V prílohe č. 21 II. časti oddiele A (Všeobecný opis) sa na konci pripája táto veta:

„Tovar z jednej zásielky sa rozpisuje do viacerých tlačív jednotného colného dokladu alebo doplnkových tlačív, ak

a) počet položiek tovaru v odseku 31 jednotného colného dokladu a doplnkových tlačív je väčší ako 97,

b) sa navrhuje prepustenie tovaru do viacerých colných režimov.“.

12. V prílohe č. 21 IV. časti oddiele A (Údaje, ktoré sa uvádzajú v jednotlivých častiach) bode 1.2 sa slová „podľa II. časti“ nahrádzajú slovami „podľa I. časti“.

13. V prílohe č. 22 I. časti ods. 24 v tabuľke v stĺpci B v poslednom riadku sa na konci pripájajú tieto slová: „2. Iné.“.

14. Za prílohu č. 24 sa vkladá príloha č. 24a, ktorá je prílohou č. 10 k tejto vyhláške.

15. Príloha č. 25 sa nahrádza prílohou č. 11 k tejto vyhláške.

16. V prílohe č. 31 sa bod 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) iný spôsob.“.

17. Prílohy č. 37 a 38 sa nahrádzajú prílohami č. 12 a 13 k tejto vyhláške.

18. Príloha č. 40 sa nahrádza prílohou č. 14 k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. decembra 2001 s výnimkou článku I bodov 1, 3 až 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 519/2001 Z. z.

Príloha č. 2

VZOR 01

Příloha 02

Príloha č. 2 k vyhláške č. 519/2001 Z. z.

Príloha č. 3

VZOR 02

Příloha 03

Príloha č. 3 k vyhláške č. 519/2001 Z. z.

Príloha č. 7

VZOR 03

Příloha 04

Príloha č. 4 k vyhláške č. 519/2001 Z. z.

Príloha č. 13

VZOR 04

VZOR 05

VZOR 06

Příloha 05

Príloha č. 5 k vyhláške č. 519/2001 Z. z.

Príloha č. 14

Dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani3) a hroznového muštu, ak nejde o tovar neobchodného charakteruPreprava nebezpecných vecí4)Dovoz odevov a odevných doplnkov a obuvi (uvedených v položke 4203 harmonizovaného systému, v kapitole 61 okrem položky 6117 HS a v kapitole 62 okrem položky 6217 HS, v položke 6303, 6304 HS, a v kapitole 64 colného sadzobníka okrem položky 6406 HS), ak nejde o tovar dovážaný v režime tranzit, ktorý je prepravovaný od vstupného colného úradu po vstupný colný úrad, a tovar neobchodného charakteru Preprava chránených rastlín a exemplárov5) Preprava chránených živocíchov a exemplárov5)
(1) (2) (3)
I. Úsek štátnej hranice s Rakúskou republikouCestné colné priechody1. Bratislava-Jarovce - Kittsee
2. Bratislava-Jarovce - Kittsee (diaľnica)celoročne
3. Bratislava-Petržalka - Bergceloročneceloročneceloročneceloročneceloročne
4. Moravský Svätý ján - HohenauŽelezničné colné priechody
1. Bratislava-Devínska Nová Ves - Marcheggceloročneceloročneceloročne
2. Bratislava-Petržalka - Kittsee
II. Úsek štátnej hranice s Maďarskou republikouCestné colné priechody1. Veľký Kamenec - Pácin
2. Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhelyceloročneceloročneceloročne
3. Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely -pre peších a cyklistov
4. Milhosť - Tornyosnémeticeloročneceloročneceloročne
5. Hosťovce - Tornanádaska6. Domica - Aggtelek
7. Kráľ - Bánréveceloročneceloročne
8. Šiatorská Bukovinka - Salgótarjánceloročneceloročne; platí do 28. 2. 2002celoročne
9. Kalonda - Ipolytarnóc10. Slovenské Ďarmoty - Balassagyrmat
11. Šahy - Parassapusztaceloročne
12. Salka - Letkés
13. Komárno - Komáromceloročneceloročne
14. Štúrovo - Esztergom
15. Medveďov - Vámosszabadi celoročneceloročneceloročneceloročne
16. Rusovce - Rajka
17. Čuňovo - Rajkaceloročneceloročneceloročneceloročneceloročne
Železničné colné priechody
1. Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhelyceloročne; platí do 31. 12. 2002celoročne; platí do 31. 12. 2002
2. Čaňa - Hidasnémeticeloročneceloročneceloročne
3. Lenartovce - Bánréveceloročne; platí do 31. 12. 2002celoročne; platí do 31. 12. 2002
4. Fiľakovo - Somoskoújfaluceloročneceloročne
5.Štúrovo - Szobceloročneceloročne
6. Komárno - Komáromceloročneceloročneceloročneceloročne
7. Rusovce - Rajkaceloročneceloročneceloročne
III. Úsek štátnej hranice s Ukrajinskou Cestné colné priechody1. Ubľa - MalyjBereznyj
2. Výšné Nemecké - Užhorodceloročneceloročneceloročneceloročneceloročne
Železničné colné priechody1. Maťovské Vojkovce (Maťovce) - Pavlovo (Užhorod)celoročneceloročne
2. Čierna nad Tisou - Čopceloročneceloročneceloročne
IV. Úsek štátnej hranice s Poľskou republikouCestné colné priechody
1. Skalité - Zwardoň - Mytoceloročne
2. Novoť - Ujsoly3. Oravská Polhora - Korbielów
4. Trstená - Chyžneceloročneceloročneceloročneceloročne
5. Suchá Hora - Chocholów6. Tatranská Javorina - Lysa Polana7. Lysá nad Dunajcom - Niedzica8. Lesnica - Szczawnica (turistický colný priechod)9. Mníšek nad Popradom - Piwniczna10. Becherov - Konieczna
11. Vyšný Komárnik - Barwinekceloročneceloročneceloročneceloročne
Železnicné colné priechody
1. Skalité - Zwardoňceloročneceloročne
2. Plaveč - Muszynaceloročneceloročne
3. Palota (Medzilaborce) - Lupkówceloročne; platí do 31. 12. 2002 celoročne; platí do 31. 12. 2002
V. Úsek štátnej hranice s Českou republikouCestné colné priechody
1. Brodské - Břeclav (dovoz)celoročneceloročneceloročneceloročneceloročne
Brodské - Břeclav (vývoz)celoročneceloročneceloročne
2.Brodské - Lanžhot3. Holíč - Hodonín4. Skalica - Sudoměřice5. Vrbovce - Veľká nad Veličkou6. Moravské Lieskové - Strání7. Nová Bošáca - Březová
8. Drietoma - Starý Hrozenkovceloročneceloročneceloročneceloročne
9. Horné Srnie - Brumov - Bylnice10. Červený Kameň - Nedašova Lhota11. Lysá pod Makytou - Strelná
12. Makov - Veľké Karloviceceloročneceloročneceloročne
13. Makov - Bíla - Bumbálkaceloročneceloročneceloročne
14. Klokočov - Bílá15. Čadca - Milošova - Šance
16. Svrčinovec - Mosty u Jablunkovaceloročneceloročneceloročneceloročne
Železničné colné priechody
1. Kúty - Lanžhotceloročneceloročneceloročneceloročne
2. Holíc - Hodonín3. Skalica - Sudoměřice4. Vrbovce - Veľká nad Veličkou5. Horné Srnie - Vlársky Prúsmyk
6. Lúky pod Makytou - Horní Lidečceloročneceloročne
7. Čadca - Mosty u Jablunkovaceloročneceloročneceloročne
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov4) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).5) Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb. o dojednaní Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov.

ZOZNAM COLNÝCH CIEST

1. Brodské úsek pozemnej komunikácie - D2

2. Holíč úsek pozemnej komunikácie - I/51

3. Makov úsek pozemnej komunikácie - I/18

4. Suchá Hora úsek pozemnej komunikácie - II/520

5. Lysá nad Dunajcom úsek pozemnej komunikácie - II/543

6. Mníšek nad Popradom úsek pozemnej komunikácie - I/68

7. Kalonda úsek pozemnej komunikácie - II/594

8. Slovenské Ďarmoty úsek pozemnej komunikácie - II/527A

9. Komárno úsek pozemnej komunikácie - I/64

10. Bratislava-Jarovce úsek pozemnej komunikácie - III/002046

11. Moravský Svätý Ján úsek pozemnej komunikácie - III/002038

Příloha 06

Príloha č. 6 k vyhláške č. 519/2001 Z. z.

Príloha č. 17

VZOR 07

Příloha 07

Príloha č. 7 k vyhláške č. 519/2001 Z. z.

Príloha č. 18

VZOR 08

Příloha 08

Príloha č. 8 k vyhláške č. 519/2001 Z. z.

Príloha č. 19

VZOR 09

Příloha 09

Príloha č. 9 k vyhláške č. 519/2001 Z. z.

Príloha č. 20

VZOR 10

Příloha 10

Príloha č. 10 k vyhláške č. 519/2001 Z. z.

Príloha č. 24a

TECHNICKÁ ÚPRAVA TLAČIVA JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU A TLAČIVA DOPLNKOVÉHO DOKLADU

A. Vyhotovenie na tabelačnom papieri

Obrázek 01

B. Vyhotovenie v lepenom zväzku

Obrázek 02

Příloha 11

Príloha č. 11 k vyhláške č. 519/2001 Z. z.

Príloha č. 25

VZOR 11

VZOR 12

Příloha 12

Príloha č. 12 k vyhláške č. 519/2001 Z. z.

Príloha č. 37

LIMITY NA NÁKUP TOVARU V COLNOM SKLADE PRE ZAHRANIČNÚ OSOBU POŽÍVAJÚCU VÝSADY A IMUNITY PODĽA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA

Kategória osôb Motorové vozidlá
Alkoholické nápoje (22 % alkoholu a viac)

ročne

Víno

ročne

Cigarety

ročne
Zastupiteľský úrad,*) medzinárodná organizácia bez obmedzenia 300 litrov 300 litrov 0
Vedúci zastupiteľského úradu, vedúci medzinárodnej organizácie dve vozidlá/raz za tri roky 90 litrov 200 litrov 12 000 kusov
Diplomatický zástupca, konzulárny úradník dve vozidlá/raz za tri roky 60 litrov 100 litrov 12 000 kusov
Člen administratívno-technického personálu a konzulárny zamestnanec jedno vozidlo/raz za tri roky 30 litrov 50 litrov 12 000 kusov

Poznámka:*) Diplomatická misia, konzulárne úrady (s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom).

Příloha 13

Príloha č. 13 k vyhláške č. 519/2001 Z. z.

Príloha č. 38

SPÔSOB VYPĹŇANIA TLAČIVA JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU NA ÚČELY PREMIESTŇOVANIA TOVARU MEDZI COLNÝMI SKLADMI PRE ŠTANDARDNÝ POSTUP

V tlačive jednotného colného dokladu používaného na účely premiestňovania tovaru medzi colnými skladmi bez skončenia režimu uskladňovanie v colnom sklade sa vypĺňajú tieto odseky:

Odsek 2. Odosielateľ: uvedie sa meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo skladovateľa colného skladu, z ktorého sa tovar odosiela, identifikačný údaj o tomto colnom sklade.

Odsek 3. Tlačivá: označí sa poradové číslo súboru tlačív z celkového počtu použitých súborov. Ak sa tlačivo jednotného colného dokladu vzťahuje na jednu položku tovaru, nevypĺňa sa odsek 3, ale do odseku 5 sa uvedie číslo 1.

Odsek 5. Položky: uvedie sa počet položiek tovaru uvedených v tlačivách jednotného colného dokladu alebo v doplnkových tlačivách; počet položiek tovaru zodpovedá počtu vyplnených odsekov „Opis tovaru“.

Odsek 8. Príjemca: uvedie sa meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo skladovateľa colného skladu, v ktorom má byť tovar umiestnený, identifikačný údaj o tomto colnom sklade.

Odsek 31. Nákladové kusy a opis tovaru; značky a čísla, číslo kontajnera, počet a druh: uvedú sa značky (identifikačné) čísla, počet a druh nákladových kusov alebo v prípade nebaleného tovaru jednotkové množstvo tovaru alebo slová „Voľne ložený“ a identifikačné značky kontajnera; opis tovaru sa uvedie dostatočne podrobne, aby umožnil jeho identifikáciu.

Odsek 32. Položka č.: uvedie sa poradové číslo príslušnej položky tovaru z celkového počtu položiek tovaru uvedených v tlačivách jednotného colného dokladu alebo v doplnkových tlačivách. Ak sa tlačivo jednotného colného dokladu vzťahuje iba na jednu položku tovaru, možno upustiť od vyplnenia tohto odseku; do odseku 5 sa uvedie číslo 1.

Odsek 33. Kód tovaru: uvedie sa číslo kódu pre príslušnú položku tovaru.

Odsek 38. Vlastná hmotnosť: uvedie sa vlastná hmotnosť tovaru opísaného v odseku 31 v kilogramoch; vlastná hmotnosť je hmotnosť tovaru bez akéhokoľvek obalu.

Odsek 44. Osobitné záznamy, predložené doklady, osvedčenia a povolenia: uvedú sa slová „Použitie § 310 ods. 1 Colného zákona“.

Odsek 46. Štatistická hodnota: uvedie sa colná hodnota tovaru.

Odsek 54. Miesto a dátum; podpis, meno a priezvisko deklaranta alebo jeho zástupcu: okrem prípadov, v ktorých sa jednotný colný doklad vyhotovuje prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov, na výtlačku, ktorý zostáva colnému úradu odoslania, uvedie sa vlastnoručný podpis skladovateľa podľa odseku 2, jeho meno a priezvisko, ak príslušnou osobou je právnická osoba, osoba oprávnená konať v jej mene uvedie za svojím podpisom svoju funkciu, meno a priezvisko; to neplatí, ak sa doklad predkladá prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.

Ostatné odseky sa nevypĺňajú.

Příloha 14

Príloha č. 14 k vyhláške č. 519/2001 Z. z.

Príloha č. 40

VZOR 13

Poznámky pod čiarou

Pozná) *) Diplomatická misia, konzulárne úrady (s výnimkouĺ konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom).