Vyhláška č. 462/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach vrátenia spotrebnej dane Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky bez dane ozbrojeným silám cudzích štátov

Čiastka 187/2001
Platnosť od 21.11.2001 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2002 do30.04.2004
Zrušený 98/2004 Z. z.

OBSAH

462

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. októbra 2001

o podrobnostiach vrátenia spotrebnej dane Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky bez dane ozbrojeným silám cudzích štátov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 9 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov ustanovuje:


§ 1

Vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja (ďalej len „daň“) po skončení aktivity uplatní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja1) na miestne príslušnom colnom úrade formou písomnej žiadosti. V žiadosti uvedie názov aktivity, celkové množstvo minerálneho oleja vydaného bez spotrebnej dane ozbrojeným silám cudzích štátov členené podľa podpoložiek kódu kombinovanej nomenklatúry a daň pripadajúcu na tieto množstvá, ktorú požaduje vrátiť. K žiadosti pripojí sumáre o dodaných nezdanených minerálnych olejoch jednotlivým ozbrojeným silám cudzích štátov, ktoré na požiadanie colného úradu doloží

a) výdajkami potvrdenými zodpovednými zástupcami ozbrojených síl cudzích štátov,

b) faktúrami o dodaných nezdanených minerálnych olejoch a dokladmi o ich úhrade,

c) dokladmi o nadobudnutí preukázateľne zdaneného minerálneho oleja.1)

§ 2

Colný úrad po preverení oprávnenosti žiadosti o vrátenie dane vráti sumu dane do desiatich dní odo dňa skončenia kontroly, ak žiadosť bola oprávnená, najneskôr však do 30 dní odo dňa predloženia žiadosti. Ak colný úrad zistí, že predložená žiadosť o vrátenie dane je nesprávna alebo neúplná, vyzve Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, aby predložilo dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie iba rozdiely oproti pôvodnej žiadosti, pričom lehoty podľa prvej vety začnú opäť plynúť odo dňa predloženia dodatočnej žiadosti o vrátenie dane colnému úradu.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Brigita Schmögnerová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 ods. 2 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov.