Nariadenie vlády č. 480/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001

Čiastka 195/2000
Platnosť od 30.12.2000 do31.12.2001
Účinnosť od 01.09.2001 do31.12.2001
Zrušený 598/2001 Z. z.

480

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 2000,

ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


§ 1

Colné sadzby a merné jednotky colného sadzobníka sú ustanovené v prílohách č. 1 až 12.

§ 2

Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 1.

§ 3

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 2, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia, sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 2, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 2. Po prekročení ročnej colnej kvóty sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1.

§ 3a

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 10 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

§ 3b

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 11 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

§ 3c

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 12 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

§ 4

(1) Preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v prílohe č. 1 sa vzťahujú na tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 3 do 2 000 000 USD alebo ekvivalentu inej meny v štruktúre uplatňovaného preferenčného cla. Po prekročení uvedeného limitu sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1.

(2) Tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4, je bez cla.

(3) Tovarom pochádzajúcim z rozvojových krajín alebo z najmenej rozvinutých krajín sa rozumie tovar, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis.

§ 5

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 5, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 2001 vymeriava clo podľa zmluvných colných sadzieb uvedených v prílohe č. 5.

§ 6

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 6, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 2001 v sezóne uvedenej v tejto prílohe vymeriava clo podľa zmluvných colných sadzieb uvedených v prílohe č. 6.

§ 7

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 7, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia, sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 7, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 7. Po prekročení ročnej colnej kvóty sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1, ak sa nepostupuje podľa § 5.

§ 8

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 8, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 2001 vymeriava zmluvná colná sadzba uvedená v prílohe č. 8.

§ 9

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 9, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 2001 vymeriava zmluvná colná sadzba uvedená v prílohe č. 9, ak dovážaný tovar je určený na výrobu liečiv, pomocných látok a liekov.

§ 10

Tovar dovážaný zo zahraničia, ktorý má preferenčný pôvod v Slovenskej republike podľa podmienok ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,1) je bez cla.

§ 10a

(1) Pri dovoze tovaru neobchodného charakteru1) určeného na uspokojovanie osobných potrieb fyzických osôb sa uplatní jednotná colná sadzba vo výške 4 % z colnej hodnoty tovaru s výnimkou tovaru uvedeného v prílohe č. 1 druhej časti štvrtej triedy 24. kapitoly.

(2) Jednotná colná sadzba sa uplatní pri dovoze tovaru podľa odseku 1

a) obsiahnutého v zásielkach odosielaných fyzickou osobou zo zahraničia fyzickej osobe na colné územie,2) ktorého úhrnná hodnota presahuje 45 EUR a zároveň nepresahuje 250 EUR, alebo

b) prepravovaného cestujúcim v jeho batožine,3) ktorého úhrnná hodnota presahuje 175 EUR a zároveň nepresahuje 250 EUR; ak ide o cestujúceho do 15 rokov, uplatní sa jednotná colná sadzba pri dovoze tovaru, ktorého úhrnná hodnota presahuje 90 EUR a zároveň nepresahuje 250 EUR.

(3) Pri dovoze tovaru podľa odseku 2 hodnotu jedného kusa tovaru nemožno rozdeliť.

(4) Pri dovoze tovaru podľa odseku 2 sa na návrh deklaranta uplatnia colné sadzby vrátane preferenčných colných sadzieb podľa prílohy č. 1 a medzinárodných zmlúv, ktoré upravujú poskytovanie preferenčného sadzobného zaobchádzania.

(5) Colné sadzby podľa odseku 4 sa uplatnia na všetok dovážaný tovar.


§ 11

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2000 Z. z.

§ 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.

COLNÝ SADZOBNÍK

Príloha 01

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.

ZOZNAM colných kvót a colných sadzieb uplatňovaných v rámci colných kvót na rok 2001

Por. č. colnej kvóty Číselné znaky Ročná colná kvóta Merná jednotka Colná sadzba (%) v rámci colnej kvóty Prístup na trh/ platnosť do
1 2 3 4 5 6
1 0102 90 30,0 (D
0201 30,0 (D
0202 3 730 TNN 30,0 (D
2 0103 92 25,0 (D
0203 9 775 TNN 30,0 (D
3 ex 0104 5,0 (D
ex 0204 159 TNN 20,0 (D
4 ex 0207 3 620 TNN 24,0 (D
5 0210 20 30,0 (2)
ex 0210 90 550 TNN 24,0 (2)
6 0402 10 30,0 (D
0402 21 30,0 (D
0402 29 815 TNN 35,0 (D
7 0403 10 2 374 TNN 10,0 (2)
8 ex 0405 1 014 TNN 32,0 (D
9 ex 0701 90 13 800 TNN 50,0 (D
10 ex 0806 10 4 015 TNN 28,0 (D
11 1108 11 53,2 (2)
1108 12 55,6 (2)
1108 13 820 TNN 63,4 (2)
12 1205 00 90 4 025 TNN 20,0 (D
13 ex 1206 2 020 TNN 10,0 (2)
14 1512 11 18,0 (2)
1512 19 1 140 TNN 19,0 (2)
15 1514 1 469 TNN 20,0 (D
16 1517 10 20,0 (2)
1517 90 4 260 TNN 10,0 (2)
17 ex 1702 75 TNN 50,0 (2)
18 1902 11 12,0 (2)
1902 19 12,0 (2)
1902 20 12,0 (2)
1902 30 1 152 TNN 10,0 (2)
19 2105 00 307 TNN 11,0 (2)
20 2202 10 10 160 TNN 11,0 (2)
21 2204 2 850 TNN 25,0 (D
22 2207 10 820 TNN 70,0 (D
23 2208 60 56,0 (2)
2208 70 56,0 (2)
2208 90 4 590 TNN 56,0 (2)
24 3505 10 1 176 TNN 52,0 (2)

Poznámka:

ex 0104 - 0104 1030, 0104 1080

ex 0204 - 0204 10,0204 21, 0204 22, 0204 23, 0204 30, 0204 41, 0204 42, 0204 43

ex 0207 - len pri položkách Gallus domesticus

ex 0210 90 - 0210 90 11, 0210 90 19, 0210 90 29, 0210 90 60

ex 0405 - 0405 10 11, 0405 10 19, 0405 10 30, 0405 10 50, 0405 10 90, 0405 20 90, 0405 90 10, 0405 90 90

ex 0701 90 - 0701 90 10, 0701 90 90

ex 0806 10 - 0806 10 90

ex 1206 - 1206 00 91, 1206 00 99

ex 1702 - 1702 30, 1702 40

stĺpec č. 6 (1) - minimálny prístup na trh (2) - bežný prístup na trh

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.

ZOZNAM rozvojových krajín

AL Albánsko
DZ Alžírsko
AG Antigua a Barbadua
AR Argentína
AM Arménsko
AZ Azerbajdžan
BS Bahamy
BH Bahrajn
BB Barbados
BZ Belize
BY Bielorusko
BO Bolívia
BA Bosna a Hercegovina
BW Botswana
BR Brazília
BN Brunej Darussalam
CN Čína
DM Dominika
DO Dominikánska republika
EG Egypt
EC Ekvádor
FJ Fidži
PH Filipíny
GA Gabun
GH Ghana
GD Grenada
GE Gruzínsko
GT Guatemala
GY Guyana
HN Honduras
CL Chile
HR Chorvátsko
TN India
ID Indonézia
IQ Irak
IR Irán
JM Jamajka
JO Jordánsko
YU Juhoslovanská zväzová republika
ZA Južná Afrika
CM Kamerun
QA Katar
KZ Kazachstan
Keňa
KG Kirgizsko
CO Kolumbia
CG Kongo
CR Kostarika
CU Kuba
KW Kuvajt
LB Libanon
LY Líbya
MK Macedónsko
MY Malajzia
MO Maroko
MH Marshallove ostrovy
MU Mauricius
MX Mexiko
FM Mikronézia
MD Moldavsko
MN Mongolsko
NA Namíbia
NR Nauru
NG Nigéria
NI Nikaragua
OM Omán
PK Pakistan
PA Panama
PG Papua-Nová Guinea
PY Paraguay
PE Peru
CI Pobrežie slonoviny
RU Rusko
SV Salvádor
SA Saudská Arábia
SN Senegal
KP Severná Kórea
SC Seychelly
AE Spojené arabské emiráty
LK Srí Lanka
SR Surinam
LC Svätá Lucia
KN Svätý Krištof a Nevis
VC Svätý Vincent a Grenadiny
SZ Svazijsko
SY Sýria
TJ Tadžikistan
TH Thajsko
TO Tonga
TT Trinidad a Tobago
TN Tunisko
TM Turkménsko
UA Ukrajina
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VE Venezuela
VN Vietnam
ZW Zimbabwe

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.

ZOZNAM najmenej rozvinutých krajín

AF Afganistan
AN Angola
BD Bangladéš
BJ Benin
BT Bhútan
BF Burkina Fasso
BI Burundi
TD Čad
CD Demokratická republika Kongo
DJ Džibutsko
ER Eritrea
ET Etiópia
GM Gambia
GN Guinea
GW Guinea-Bissau
HT Haiti
YE Jemen
KH Kambodža
CV Kapverdy
KI Kiribati
KM Komory
LA Laos
LS Lesotho
LR Libéria
MG Madagaskar
MW Malawi
MV Maledivy
ML Mali
MR Mauretánia
MZ Mozambik
MN Myanmar
NP Nepál
NE Niger
GQ Rovníková Guinea
RW Rwanda
SL Sierra Leone
SO Somálsko
CF Stredoafrická republika
SD Sudán
ST Svätý Tomáš a Princov ostrov
SB Šalamúnove ostrovy
TZ Tanzánia
TG Togo
TV Tuvalu
UG Uganda
VU Súostrovie Vanuatu
ZM Zambia
WS Západná Samoa

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.

DOČASNÁ ÚPRAVA zmluvných colných sadzieb vybraného tovaru na rok 2001

Poradové
číslo
Číselné znaky Dočasná zmluvná colná sadzba (%) Platnosť do
1 0105 11 11 2,0 31.12.2001
2 0105 11 19 2,0 31.12.2001
3 0105 11 91 2,0 31.12.2001
4 0105 11 99 2,0 31.12.2001
5 0710 80 85 bez cla 31.12.2001
6 1703 10 00 21,5 31.12.2001
7 1703 90 00 21,5 31.12.2001
8 2501 00 10 bez cla 31.12.2001
9 2501 00 31 bez cla 31.12.2001
10 2501 00 51 bez cla 31.12.2001
11 2501 00 91 bez cla 31.12.2001
12 2501 00 99 bez cla 31.12.2001
13 2708 20 00 bez cla 31.12.2001
14 2804 69 00 bez cla 31.12.2001
15 2826 11 00 bez cla 31.12.2001
16 2833 21 00 bez cla 31.12.2001
17 2833 24 00 bez cla 31.12.2001
18 2833 26 00 bez cla 31.12.2001
19 2833 29 90 bez cla 31.12.2001
20 2834 10 00 bez cla 31.12.2001
21 2839 11 00 bez cla 31.12.2001
22 2903 15 00 bez cla 31.12.2001
23 2903 21 00 bez cla 31.12.2001
24 2905 50 20 bez cla 31.12.2001
25 2915 40 00 bez cla 31.12.2001
26 2915 70 30 3,0 31.12.2001
27 2916 20 00 bez cla 31.12.2001
28 2917 13 10 bez cla 31.12.2001
29 2917 13 90 bez cla 31.12.2001
30 2917 37 00 bez cla 31.12.2001
31 2918 29 90 3,2 31.12.2001
32 2920 90 40 bez cla 31.12.2001
33 2920 90 50 bez cla 31.12.2001
34 2920 90 85 bez cla 31.12.2001
35 2921 11 10 bez cla 31.12.2001
36 2927 00 00 bez cla 31.12.2001
37 2932 12 00 bez cla 31.12.2001
38 3207 40 80 bez cla 31.12.2001
39 3212 10 10 bez cla 31.12.2001
40 3212 10 90 bez cla 31.12.2001
41 3824 90 20 bez cla 31.12.2001
42 3901 10 10 bez cla 31.12.2001
43 3905 30 00 bez cla 31.12.2001
44 3906 90 10 bez cla 31.12.2001
45 3906 90 20 bez cla 31.12.2001
46 3906 90 30 bez cla 31.12.2001
47 3906 90 40 bez cla 31.12.2001
48 3906 90 50 bez cla 31.12.2001
49 3906 90 60 bez cla 31.12.2001
50 3906 90 90 bez cla 31.12.2001
51 4002 49 00 bez cla 31.12.2001
52 4411 21 10 bez cla 31.12.2001
53 4411 21 90 bez cla 31.12.2001
54 4411 29 10 bez cla 31.12.2001
55 4411 29 90 bez cla 31.12.2001
56 4707 10 00 bez cla 31.12.2001
57 4707 20 00 bez cla 31.12.2001
58 4707 30 10 bez cla 31.12.2001
59 4707 30 90 bez cla 31.12.2001
60 4707 90 10 bez cla 31.12.2001
61 4707 90 90 bez cla 31.12.2001
62 4810 31 00 bez cla 31.12.2001
63 4810 32 10 bez cla 31.12.2001
64 4810 32 90 bez cla 31.12.2001
65 4819 20 10 10,0 31.12.2001
66 4819 50 00 7,6 31.12.2001
67 4822 10 00 9,5 31.12.2001
68 5106 10 90 bez cla 31.12.2001
69 5106 20 99 bez cla 31.12.2001
70 5402 10 10 bez cla 31.12.2001
71 5402 42 00 bez cla 31.12.2001
72 5402 49 10 bez cla 31.12.2001
73 5402 51 00 bez cla 31.12.2001
74 5402 61 00 bez cla 31.12.2001
75 5403 10 00 bez cla 31.12.2001
76 5403 20 10 bez cla 31.12.2001
77 5403 20 90 bez cla 31.12.2001
78 5403 31 00 7,0 31.12.2001
79 5403 32 00 7,0 31.12.2001
80 5403 33 10 bez cla 31.12.2001
81 5403 33 90 bez cla 31.12.2001
82 5403 39 00 bez cla 31.12.2001
83 5403 41 00 bez cla 31.12.2001
84 5403 42 00 bez cla 31.12.2001
85 5404 10 10 bez cla 31.12.2001
86 5404 10 90 bez cla 31.12.2001
87 5407 20 19 bez cla 31.12.2001
88 5501 20 00 6,4 31.12.2001
89 5501 30 00 bez cla 31.12.2001
90 5502 00 10 bez cla 31.12.2001
91 5502 00 40 bez cla 31.12.2001
92 5502 00 80 bez cla 31.12.2001
93 5503 10 11 bez cla 31.12.2001
94 5503 10 19 bez cla 31.12.2001
95 5503 10 90 bez cla 31.12.2001
96 5503 20 00 6,4 31.12.2001
97 5503 30 00 bez cla 31.12.2001
98 5503 90 10 bez cla 31.12.2001
99 5503 90 90 bez cla 31.12.2001
100 5506 10 00 bez cla 31.12.2001
101 5506 20 00 bez cla 31.12.2001
102 5506 30 00 bez cla 31.12.2001
103 5506 90 10 bez cla 31.12.2001
104 5506 90 90 bez cla 31.12.2001
105 5507 00 00 bez cla 31.12.2001
106 5603 12 10 bez cla 31.12.2001
107 5605 00 00 bez cla 31.12.2001
108 7005 10 05 12,0 31.12.2001
109 7011 2000 bez cla 31.12.2001
110 7014 00 00 bez cla 31.12.2001
111 7210 50 10 bez cla 31.12.2001
112 7315 11 10 bez cla 31.12.2001
113 7315 19 00 bez cla 31.12.2001
114 7606 11 91 2,5 31.12.2001
115 7607 11 90 4,1 31.12.2001
116 8411 11 10 bez cla 31.12.2001
117 8411 12 11 bez cla 31.12.2001
118 8411 12 13 bez cla 31.12.2001
119 8411 12 19 bez cla 31.12.2001
120 8411 22 11 bez cla 31.12.2001
121 8411 91 10 bez cla 31.12.2001
122 8501 32 99 bez cla 31.12.2001
123 8501 33 90 bez cla 31.12.2001
124 8501 52 93 4,8 31.12.2001
125 8506 10 11 10,0 31.12.2001
126 8506 10 15 10,0 31.12.2001
127 8506 10 19 10,0 31.12.2001
128 8506 10 91 10,0 31.12.2001
129 8506 10 95 10,0 31.12.2001
130 8506 10 99 10,0 31.12.2001
131 8512 10 00 1,5 31.12.2001
132 8522 90 10 7,5 31.12.2001
133 8522 90 30 7,5 31.12.2001
134 8522 90 59 7,5 31.12.2001
135 8522 90 93 7,5 31.12.2001
136 8522 90 98 7,5 31.12.2001
137 8526 91 19 bez cla 31.12.2001
138 8537 10 10 bez cla 31.12.2001
139 8537 10 99 2,7 31.12.2001
140 8540 91 00 bez cla 31.12.2001
141 8802 12 10 bez cla 31.12.2001
142 8802 40 10 bez cla 31.12.2001
143 8803 10 10 bez cla 31.12.2001
144 8803 20 10 bez cla 31.12.2001
145 8803 30 10 bez cla 31.12.2001
146 9027 10 10 1,6 31.12.2001
147 9027 90 80 2,3 31.12.2001
148 9201 10 10 15,0 31.12.2001
149 9201 10 90 15,0 31.12.2001
150 9201 20 00 10,0 31.12.2001
151 9201 90 00 10,0 31.12.2001

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.

ÚPRAVA zmluvných colných sadzieb uplatňovaných vplyvom sezónnosti na rok 2001

Por. č. Číselné znaky Sezóna od - do Zmluvná colná sadzba (%)
1 0603 10 10
ruže
od 1. januára do 31. mája 4,0
od 1. novembra do 31. decembra 4,0
2 0603 10 20
klinčeky
od 1. januára do 31. mája 4,0
od 1. novembra do 31. decembra 4,0
3 0603 10 40
gladioly
od 1. januára do 31. mája 4,0
od 1. novembra do 31. decembra 4,0
4 0603 10 50
chryzantémy
od 1. januára do 31. mája 4,0
od 1. novembra do 31. decembra 4,0
5 0603 10 80
ostatné
od 1. januára do 31. mája 4,0
od 1. novembra do 31. decembra 4,0
6 0701 90 50
zemiaky nové
od 1. januára do 15. mája bez cla
7 0702 00 00
paradajky
od 1. januára do 14. mája bez cla
od 1. novembra do 31. decembra bez cla
8 0704 10 00
karfiol a brokolica
od 1. januára do 14. apríla bez cla
od 1. decembra do 31. decembra bez cla
9 0705 11 00
šalát hlávkový obyčajný
od 1. januára do 31. marca bez cla
od 1. decembra do 31. decembra bez cla
10 0706 90 10
zeler hľuzový
od 1. mája do 30. septembra bez cla
11 0707 00 05
uhorky
od 1. januára do 15. mája bez cla
od 1. novembra do 31. decembra bez cla
12 0806 10 10
stolové hrozno
od 1. januára do 14. júla 2,0
od 1. novembra do 31. decembra 2,0
13 0808 10 20
jablká Golden
od 1. januára do 31. marca 12,0
od 1. apríla do 31. júla 3,0
14 0808 10 50
jablká Granny Smith
od 1. januára do 31. marca 12,0
od 1. apríla do 31. júla 3,0
15 0808 10 90
jablká ostatné
od 1. januára do 31. marca 12,0
od 1. apríla do 31. júla 3,0
16 0808 20 50
hrušky ostatné
od 1. januára do 31. marca 4,2
od 1. apríla do 15. júla 2,5
17 0809 20 05
višne
od 1. januára do 30. apríla 2,5
od 16. júla do 31. decembra 2,5
18 0809 40 05
slivky
od 1. januára do 30. júna bez cla
od 1. októbra do 31. decembra bez cla
19 0810 10 00
jahody
od 1. januára do 30. apríla bez cla
od 1. augusta do 31. decembra bez cla

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.

DOČASNÁ ÚPRAVA colných kvót a colných sadzieb vybraného tovaru na rok 2001

Por. č. colnej kvóty Číselné znaky Ročná colná kvóta Merná jednotka Colná sadzba (%) v rámci colnej kvóty Platnosť do
1 2 3 4 5 6
1 0105 11 11
0105 11 19
730 000 NAR bez cla 31.12.2001
2 ex 0105 12 00 40 000 NAR bez cla 31.12.2001
3 ex 0105 19 20 2 000 NAR bez cla 31.12.2001
4 ex 0105 19 90 10 000 NAR bez cla 31.12.2001
5 0407 00 11
0407 00 19
2 000 000 NAR bez cla 31.12.2001
6 1205 00 10 10 TNN bez cla 31.12.2001
7 1206 00 10 1 000 TNN bez cla 31.12.2001
8 1702 11 00 150 TNN bez cla 31.12.2001
9 2803 00 80 5 000 TNN bez cla 31.12.2001
10 2921 41 00 6 000 TNN bez cla 31.12.2001
11 2933 71 00 6 000 TNN bez cla 31.12.2001
12 2939 50 00 50 TNN bez cla 31.12.2001
13 2939 90 90 150 TNN bez cla 31.12.2001
14 3901 20 10
3901 20 90
1 000 TNN bez cla 31.12.2001
15 3907 60 80 4 000 TNN bez cla 31.12.2001
16 5301 21 00 2 000 TNN bez cla 31.12.2001
17 5402 33 00 850 TNN bez cla 31.12.2001
18 5403 32 00 400 TNN bez cla 31.12.2001
19 7005 10
7005 21
7005 29
1 500 000 MTK bez cla 31.12.2001

Poznámky:

ex 0105 12 00 - len plemenná hydina

ex 0105 19 20 - len plemenná hydina

ex 0105 19 90 - len plemenná hydina

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.

Príloha 08

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.

Zoznam farmaceutických medziproduktov, t. j. zlúčenín používaných na výrobu konečných farmaceutických výrobkov

Príloha 09

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.

DOČASNÁ ÚPRAVA colnej sadzby a colnej kvóty na dovoz obilnín

Číselné znakyDočasná colná kvóta (TNN)Dočasná colná sadzba (%)Platnosť do
1001 90 99100 000030. 6. 2001
1003 00 90200 000030. 6. 2001
1005 90 00180 000030. 9. 2001

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.

DOČASNÁ ÚPRAVA colných sadzieb a colných kvót na dovoz vína v nádobách nad dva litre

Číselné znakyDočasná colná kvóta (HLT)Dočasná colná sadzba (%)Platnosť do
ex1 2204 29120 0002531. 12. 2001
ex2 2204 2980 0002531. 12. 2001

Poznámka: ex1 2204 29 - len biele víno ex2 2204 29 - len červené víno.

Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.

DOČASNÁ ÚPRAVA colných sazieb a colných kvót na dovoz vybraných komodít pre potreby elektrotechnického priemyslu

Číselné znakyDočasná colná kvótaMerná jednotkaDočasná colná sadzba (%)Platnosť do
3810 90 90375 000KGN031. 12. 2001
3919 90 10122 000KGN031. 12. 2001
3926 90 9911 000 000KGN031. 12. 2001
7318 14 91455 000KGN031. 12. 2001
7318 15 10141 000KGN031. 12. 2001
8504 31 908 000 000NAR031. 12. 2001
8504 50 80292 000 000NAR031. 12. 2001
8506 10 991 200 000NAR031. 12. 2001
8522 90 983 050 000KGN031. 12. 2001
8533 10 00610 000 000NAR031. 12. 2001
8534 00 1923 000 000NAR031. 12. 2001
8536 10 1031 000 000NAR031. 12. 2001
8536 50 1920 500 000NAR031. 12. 2001
8536 50 8015 000 000NAR031. 12. 2001
8536 90 10130 000 000NAR031. 12. 2001
8538 90 991 800 000KGN031. 12. 2001
8540 89 001 100 000NAR031. 12. 2001
8543 89 952 800 000NAR031. 12. 2001
8544 49 8015 000 000KGN031. 12. 2001
8548 90 9080 000KGN031. 12. 2001

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. f) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.

2) § 199 ods. 2 a § 200 zákona č. 238/2001 Z. z.

3) § 215 ods. 3 a § 217 zákona č. 238/2001 Z. z.