Nariadenie vlády č. 288/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre jednotlivé agropotravinárske komodity na účel zavedenia dodatočného cla na kalendárny rok 2002

Čiastka 128/2002
Platnosť od 14.06.2002 do14.05.2003
Účinnosť od 15.06.2002 do14.05.2003
Zrušený 153/2003 Z. z.

288

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre jednotlivé agropotravinárske komodity na účel zavedenia dodatočného cla na kalendárny rok 2002

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Počiatočná úroveň objemu dovozov na účel zavedenia dodatočného cla na kalendárny rok 2002 sa ustanovuje pre jednotlivé agropotravinárske komodity uvedené v prílohe.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júna 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 288/2002 Z. z.

ZOZNAM POĽNOHOSPODÁRSKEHO TOVARU PODĽA ZNAKOV COLNÉHO SADZOBNÍKA

Číselné znaky Počiatočná úroveň na rok 2002 (t) Ročná colná kvóta min. a bežného prístupu na trh (t) Colná sadzba (%) v rámci colnej kvóty
0102 90, 30,0
0201, 30,0
0202 3 184 3 730 30,0
0103 92, 25,0
0203 19 193 9 775 30,0
ex 0104, 5,0
ex 0204 51 159 20,0
ex 0207 5 851 3 620 24,0
0210 20, 30,0
ex 0210 99 0 550 24,0
0402 10 30,0
0402 21 30,0
0402 29 1 989 815 35,0
0403 10 12 945 2 374 10,0
ex 0405 451 1 014 32,0
ex 0701 90 31 750 13 800 50,0
0806 10 90 1 111 4 015 28,0
1108 11 00 53,2
1108 12 00 55,6
1108 13 00 2 589 820 63,4
1205 90 00 15 217 4 025 20,0
ex 1206 306 2 020 10,0
1512 11 18,0
1512 19 4820 1 140 19,0
1514 28 114 1 469 20,0
1517 10 20,0
1517 90 19 104 4 260 10,0
ex 1702 2 004 75 50,0
1902 11 12,0
1902 19 12,0
1902 20 12,0
1902 30 10 136 1 152 10,0
2105 00 4 990 307 11,0
2202 10 28 281 10 160 11,0
2204 17 880 2 850 25,0
2207 10 5 399 820 70,0
2208 60 56,0
2208 70 56,0
2208 90 11 255 4 590 56,0
3505 10 13 473 1 176 52,0

Poznámky:

ex 0104 - 0104 10 30, 0104 10 80

ex 0204 - 0204 10, 0204 21, 0204 22, 0204 23, 0204 30, 0204 41, 0204 42, 0204 43

ex 0207 - len pri položkách Gallus domesticus

ex 0210 99 - 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 39, 0210 99 60

ex 0405 - 0405 10 11, 0405 10 19, 0405 10 30, 0405 10 50, 0405 10 90, 0405 20 90, 0405 90 10, 0405 90 90

ex 0701 90 - 0701 90 10, 0701 90 90

ex 0806 10 - 0806 10 90

ex 1206 - 1206 00 91, 1206 00 99

ex 1702 - 1702 30, 1702 40