Nariadenie vlády č. 502/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Čiastka 209/2003
Platnosť od 29.11.2003 do31.12.2003
Účinnosť od 01.12.2003 do31.12.2003
Zrušený 573/2003 Z. z.

502

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. novembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon a podľa § 7 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 239/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 1 položkách 0207 11 10 až 0207 14 99 s pôvodom v Českej republike sa vymeriava dovozné clo vo výške 14,3 percentuálneho bodu.“.

2. V prílohe č. 1 druhej časti I. triede 2. kapitole „Mäso a jedlé droby“ riadky pri číselných znakoch 0207 11 10 až 0207 14 99 znejú:

Číselné znaky Opis tovaru Merné jedn. Colné sadzby všeob. zmlúv. Pref. RK Poznámka
1 2 3 4 5 6 7
0207 11 10— Ošklbané a zbavené čriev, s hlavou a nôžkami, nazývané „kurčatá 83 %"KGN68,457,3P2, P10A, P1l
0207 11 30— Ošklbané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kurčatá 70 %" KGN68,457,3P2, P10A, P1l
0207 11 90— Ošklbané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kurčatá 65 %", alebo inak predkladanéKGN68,457,3P2, P10A, P11
0207 12-- Vcelku, mrazené:
0207 12 10— Ošklbané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kurčatá 70 %"KGN68,457,3P2, P10A, P11
0207 12 90— Ošklbané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kurčatá 65 %", alebo inak predkladanéKGN68,457,3P2, P10A, P11
0207 13-- Kusy a droby, čerstvé alebo chladené:
— Kusy:
0207 13 10— Vykostené — Nevykostené:KGN68,457,3P2, P10A, P11
0207 13 20----- Polovičky alebo štvrtinyKGN57,3P2, P10A, P1l
0207 13 30----- Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiekKGN68,4 57,3P2, P10A, P1l
0207 13 40----- Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídielKGN68,4 57,3P2, P10A, P1l
0207 13 50----- Prsia a kusy z nichKGN68,4 57,3P2, P10A, P1l
0207 13 60----- Stehná a kusy z nichKGN68,4 57,3P2, P10A, P1l
0207 13 70----- OstatnéKGN68,4 57,3P2, P10A, P1l
— Droby:
0207 13 91— PečeneKGN26,323,3P2, P10A, P1l
0207 13 99— OstatnéKGN68,4 57,3P2, P10A, P1l
0207 14— Kusy a droby, mrazené:
— Kusy:
0207 14 10— VykostenéKGN68,4 57,3P2, P10A, P1l
— Nevykostené:
0207 14 20----- Polovičky alebo štvrtinyKGN68,4 57,3P2, P10A, P1l
0207 14 30----- Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiekKGN68,4 57,3P2, P10A, P1l
0207 14 40----- Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídielKGN68,4 57,3
0207 14 50----- Prsia a kusy z nich KGN68,4 57,3P2, P10A, P1l
0207 14 60----- Stehná a kusy z nichKGN68,4 57,3P2, P10A, P1l
0207 14 70----- OstatnéKGN68,4 57,3P2, P10A, P1l
— Droby:
0207 14 91— PečeneKGN26,323,3P2, P10A, P1l
0207 14 99— OstatnéKGN68,4 57,3P2, P10A, P1l

3. V prílohe č. 10 časti A riadky pri číselných znakoch 0207 11 10 až 0207 14 99 znejú:

Číselné znaky EZVO HU PL SI RO BG EE LV IL LT TR HR
0207 11 10 K 14,3 42,3 42,3 K 42,3
0207 1 1 30 K 14,3 42,3 42,3 K 42,3
0207 1 1 90 K 14,3 42,3 42,3 K 42,3
0207 12 10 K 14,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3
0207 12 90 K 14,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3
0207 13 10 K 14,3 34,3 42,3 K 42,3
0207 13 20 K 14,3 34,3 42,3 K 42,3
0207 13 30 K 14,3 34,3 42,3 K 42,3
0207 13 40 K 14,3 34,3 42,3 K 42,3
0207 13 50 K 14,3 34,3 42,3 K 42,3
0207 13 60 K 14,3 34,3 42,3 K 42,3
0207 13 70 K 14,3 34,3 42,3 K 42,3
0207 13 91 14,3
0207 13 99 K 14,3 34,3 42,3 K 42,3
0207 14 10 K 14,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3
0207 14 20 K 14,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3
0207 14 30 K 14,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3
0207 14 40 K 14,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3
0207 14 50 K 14,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3
0207 14 60 K 14,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3
0207 14 70 K 14,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3
0207 1491 14,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3
0207 14 99 K 14,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Pavol Rusko v. r.