Nariadenie vlády č. 108/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 44/2002
Platnosť od 08.03.2002 do31.12.2002
Účinnosť od 10.03.2002 do31.12.2002
Zrušený 728/2002 Z. z.

108

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. februára 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová „č. 1, 2 a 5 až 9“ nahrádzajú slovami „č. 1, 2 a 5 až 11“.

2. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

㤠10a

(1) Na tovar dovážaný zo zahraničia, ktorý má preferenčný pôvod v niektorej z krajín alebo v skupine krajín uvedených v prílohe č. 10, sa uplatnia preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v tejto prílohe podľa podmienok ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(2) Na tovar podľa odseku 1, patriaci do kapitol 25 až 97, sa dovozné clo neuplatňuje, ak v prílohe č. 10 nie je uvedené inak.

(3) Preferenčná colná sadzba, pri ktorej je uvedený symbol „K“, sa uplatní len do výšky colnej kvóty uvedenej v prílohe č. 11, ak:

a) požiadavka na priznanie preferenčnej colnej sadzby v rámci colnej kvóty sa uplatní podaním colného vyhlásenia a čas prijatia požiadavky je zhodný s časom prijatia colného vyhlásenia; v prípade, že medzi podaním colného vyhlásenia a jeho prijatím nadobudne účinnosť preferenčná colná sadzba v rámci colnej kvóty, uplatní sa colná sadzba platná v čase podania colného vyhlásenia,

b) colná kvóta je odsúhlasená podľa evidencie Colného riaditeľstva Slovenskej republiky.

(4) V prípade, že zmluvná colná sadzba je nižšia ako preferenčná colná sadzba uvedená v prílohe č. 10, použije sa zmluvná colná sadzba.“.

3. Za prílohu č. 9 sa dopĺňajú prílohy č. 10 a 11, ktoré sú prílohami č. 1 a 2 k tomuto nariadeniu vlády.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. marca 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 108/2002 Z. z.

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 598/2001 Z. z.

A. Preferenčné sadzobné opatrenia na dovoz tovaru pôvodom z Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu, Maďarska, Poľska, Slovinska, Rumunska, Bulharska, Estónska, Lotyšska, Izraela, Litvy, Turecka a Chorvátska

tabuľka 01

B. Sezónne preferenčné colné sadzby

Por. č. Číselné znaky Sezóna od - do Preferenčná colná sadzba Krajina pôvodu
1 2 3 4 5
1 0603 10 10 od 1. júna do 31. októbra 14,5 EU
od 1. júna do 31. októbra 10,0 K Bulharsko
od 1. novembra do 31. mája 2,5
od 1. novembra do 31. mája 0,0 K Izrael
2 0603 10 20 od 1. júna do 31. októbra 14,5 EU
od 1. júna do 31. októbra 10,0 K Bulharsko
od 1. novembra do 31. mája 2,5
od 1. novembra do 31. mája 0,0 K Izrael
3 0603 10 40 od 1. júna do 31. októbra 10,0 K Bulharsko
od 1. novembra do 31. mája 2,5
od 1. novembra do 31. mája 0,0 K Izrael
4 0603 10 50 od 1. júna do 31. októbra 10,0 K Bulharsko
od 1. novembra do 31. mája 2,5
od 1. novembra do 31. mája 0,0 K Izrael
5 0603 10 80 od 1. júna do 31. októbra 14,5 EU
od 1. júna do 31. októbra 10,0 K Bulharsko
od 1. novembra do 31. mája 2,5
od 1. novembra do 31. mája 0,0 K Izrael
6 0701 90 50 od 16. mája do 30. júna 6,0 EU
od 1. januára do 30. júna 0,0 Poľsko
od 1. januára do 15. mája 0,0 Slovinsko
7 0702 00 00 od 15. mája do 31. októbra 7, 5 K Rumunsko
od 15. mája do 31. októbra 5,0 K Bulharsko
od 1. novembra do 31. mája 7,0 K Turecko
8 0704 10 00 od 15. apríla do 30. novembra 6,0 EU
od 15. apríla do 30. novembra 7,0 Poľsko
od 1. decembra do 14. apríla 0,0
9 0705 11 00 od 1. apríla do 30. novembra 5,9 EU
od 1. apríla do 30. novembra 5,0 Poľsko
od 1. decembra do 31. marca 0,0
od 1. apríla do 30. novembra 10,0 Lotyšsko
od 1. decembra do 31. marca 0,0
10 0707 00 05 od 16. mája do 31. októbra 10,0 Poľsko
od 1. novembra do 15. mája 0,0
od 16. mája do 31. októbra 9,0 K Rumunsko
od 16. mája do 31. októbra 9,0 K Bulharsko
11 0708 10 00 od 1. júna do 31. augusta 0,0 K EU
od 1. septembra do 31. mája 0,0
12 0709 60 10 od 1. decembra do 31. marca 6,0 K Izrael
13 0806 10 10 od 1. novembra do 14. júla 2,0 K Rumunsko
od 15. júla do 31. októbra 11, 5K Bulharsko
od 1. novembra do 14. júla 0,0 K
14 0807 11 00 od 1. januára do 31. augusta 3,0 K Maďarsko
0807 19 00
15 0808 10 10 od 16. septembra do 15. decembra 10,0 EU
16 0808 10 20 od 1. augusta do 31. decembra 10,0 EU
0808 10 50 od 1. apríla do 31. júla 0,0 Poľsko
0808 10 90 od 1. augusta do 31. marca 10,0
od 1. augusta do 31. marca 5,0 K Slovinsko
17 0809 20 05 od 1. júna do 15. júla 8,0 Poľsko
od 16. júla do 31. mája 0,0
od 1. mája do 15. júla 5,0 K Bulharsko
od 16. júla do 30. apríla 2,0 K
18 0809 30 10 od 1. októbra do 20. júna 4,0 K Turecko
0809 30 90
19 0809 40 05 od 1. júla do 30. septembra 3,5 EU
od 1. júla do 30. septembra 8,0 Poľsko
od 1. októbra do 30. júna 0,0
od 1. júla do 30. septembra 5,0 K Rumunsko
od 1. októbra do 30. júna 0,0 K
20 0810 10 00 od 1. mája do 31. júla 5,0 Poľsko
od 1. augusta do 30. apríla 0,0
od 1. mája do 31. júla 8,0 Litva

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 108/2002 Z. z.

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 598/2001 Z. z.

Preferenčné colné sadzby v rámci colných kvót

Por. číslo Číselné znaky Colná kvóta Merná jednotka Colná sadzba(%) v rámci colnej kvóty
Krajina
EU
1 0203 bez cla
0210 11 - 0210 19
od 1. januára do 30. júna 1 150 000 KGN
od 1. júla do 31. decembra 1 300 000 KGN
2 0207 okrem 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89 bez cla
1602 31 - 1602 39
od 1. januára do 30. júna 287 500 KGN
od 1. júla do 31. decembra 325 000 KGN
3 ex 0402 200 000 KGN 24,0
0402 10, 0402 21, 0402 29
4 0405 10, 0405 20 90, 0405 90 205 000 KGN 15,0
5 0406 bez cla
od 1. januára do 30. júna 747 500 KGN
od 1. júla do 31. decembra 845 000 KGN
6 0701 90 10 500 000 KGN 6,0
7 0701 90 90 500 000 KGN 6,0
8 0702 bez cla
od 1. januára do 30. júna 1 150 000 KGN
od 1. júla do 31. decembra 1 300 000 KGN
9 0708 10 00 bez cla
od 1. júna do 30. júna 57 500 KGN
od 1. júla do 31. augusta 65 000 KGN
10 1005 90 00 700 000 KGN 4,2
11 1515 11 00 150 000 KGN bez cla
12 ex 1515 90 1 000 000 KGN
1515 90 15-40, 60 bez cla
1515 90 51, 91, 99 12,7
13 1516 10 1 000 000 KGN 10,0
1516 20 10, 1516 20 91 9,0
14 ex 1516 20 1 000 000 KGN bez cla
1516 20 95, 1516 20 96, 1516 20 98
15 1517 10 90 270 000 KGN 10,0
16 1601 bez cla
1602 41 - 1602 49
od 1. januára do 30. júna 125 000 KGN
od 1. júla do 31. decembra 150 000 KGN
17 1602 20 90 265 000 KGN 9,0
1602 50
18 2001 90 96 (len špargľa) bez cla
od 1. januára do 30. júna 57 500 KGN
od 1. júla do 31. decembra 65 000 KGN
19 2002 bez cla
od 1. januára do 30. júna 575 000 KGN
od 1. júla do 31. decembra 650 000 KGN
20 2005 60 00 bez cla
od 1. januára do 30. júna 57 500 KGN
od 1. júla do 31. decembra 65 000 KGN
21 ex 2208 60 500 000 LTR 15,0
2208 60 11, 2208 60 19
22 2401 1 000 000 KGN 2,4
RO
23 0702 00 00 500 000 KGN 7,5
od 15. mája do 31. októbra
24 ex 0707 400 000 KGN 9,0
0707 00 05
od 16. mája do 31. októbra
0707 00 90
25 ex 0806 10 10 500 000 KGN 2,0
od 1. januára do 14. júla
od 1. novembra do 31. decembra
26 ex 0809 40 350 000 KGN
0809 40 05 bez cla
od 1. januára do 30. júna
od 1. októbra do 31. decembra
0809 40 05 5,0
od 1. júla do 30. septembra
0809 40 90 bez cla
27 2204 400 000 LTR 25,0
SI
28 ex 0207 50 000 KGN 28,0
0207 11, 0207 13 10-70
0207 13 99
29 0406 150 000 KGN 8,0
30 0701 90 90 3 000 000 KGN 30,0
31 ex 0808 10 okrem 0808 10 10 1 000 000 KGN 5,0
od 1. januára do 31. marca
od 1. augusta do 31. decembra
32 1601 200 000 KGN 15,0
33 ex 1602 200 000 KGN 15,0
1602 41, 1602 90
34 1901 10 100 000 KGN 8,0
35 2105 50 000 KGN 15,0
36 2203 2000 HLT 12,0
37 2204 200 000 LTR 25,0
38 ex 2208 50 000 LTR
2208 20, 2208 40, 2208 50 10,0
2208 60, 2208 70, 2208 90 20,0
39 2209 250 000 KGN 5,0
40 2402 90 100 000 KGN 30,0
HU
41 0102 90 500 000 KGN bez cla
42 0103 91 500 000 KGN bez cla
0103 92
43 0105 200 000 KGN bez cla
44 0201 500 000 KGN bez cla
0202
45 0203 500 000 KGN bez cla
46 0207 27 250 000 KGN bez cla
47 0207 32 600 000 KGN bez cla
0207 33
48 0209 00 50 000 KGN bez cla
49 0210 11 300 000 KGN 15,0
0210 12
0210 19
50 0402 10 100 000 KGN 20,0
0402 21
0402 99
51 0403 10 100 000 KGN 10,0
52 0406 400 000 KGN bez cla
53 0409 300 000 KGN 10,0
54 0701 90 10 10 000 000 KGN 10,0
0701 90 90
55 0702 200 000 KGN bez cla
56 0703 20 500 000 KGN bez cla
57 0704 10 60 000 KGN bez cla
58 0706 90 30 500 000 KGN bez cla
59 0708 10 70 000 KGN bez cla
60 0709 60 10 200 000 KGN bez cla
61 0709 70 50 000 KGN 5,0
62 0807 11 2 000 000 KGN 3,0
* 0807 19
63 0809 30 200 000 KGN 3,0
64 0810 30 70 000 KGN 6,0
65 0811 10 100 000 KGN bez cla
66 1103 11 200 000 KGN bez cla
67 1103 13 500 000 KGN bez cla
68 1104 19 30 70 000 KGN 10,0
1104 19 50
1104 19 99
69 1107 4 500 000 KGN 3,0
70 1108 20 50 000 KGN 8,0
71 1512 19 3 000 000 KGN bez cla
72 1517 500 000 KGN 10,0
73 1601 00 91 400 000 KGN bez cla
74 1602 32 150 000 KGN bez cla
75 1702 30 500 000 KGN 10,0
76 1702 60 6 000 000 KGN 15,0
77 1704 90 61 100 000 KGN bez cla
1704 90 65
78 1806 20 95 500 000 KGN 5,0
79 1901 10 200 000 KGN bez cla
1901 90
80 1902 11 200 000 KGN bez cla
1902 19
81 1904 20 10 100 000 KGN bez cla
82 1904 90 100 000 KGN bez cla
83 1905 20 200 000 KGN bez cla
84 2005 10, 2005 20 250 000 KGN bez cla
2005 51, 2005 59, 2005 60
85 2005 40 500 000 KGN bez cla
86 2005 80 500 000 KGN bez cla
87 2007 10 50 000 KGN bez cla
88 2009 80 100 000 KGN bez cla
89 2009 90 59 50 000 KGN bez cla
90 2101 30 50 000 KGN 10,0
91 2102 30 50 000 KGN bez cla
92 2103 90 90 50 000 KGN bez cla
93 2202 90 3 500 000 LTR 5,0
94 2203 6 000 HLT 10,0
95 2204 1 200 000 LTR 10,0
96 ex 2208 250 000 LTR 30,0
2208 60, 2208 70, 2208 90
PL
97 ex 0701 90 25 000 000 KGN 15,0
0701 90 10, 0701 90 90
98 2106 90 20 200 000 LTR 12,5
ex 2208
2208 20 12,5
2208 30 5,0
2208 40 7,5
2208 60, 2208 70, 2208 90 28,0
99 ex 24 50 000 KGN
2402 10 26,0
2402 20, 2402 90 32,5
2403 10, 2403 91, 2403 99 13,0
US
100 0207 300 000 KGN 24,0
LV
101 0406 150 000 KGN 5,0
102 0713 10 90 200 000 KGN bez cla
103 1602 100 000 KGN 10,0
104 1806 200 000 KGN 10,0
105 1902 200 000 KGN 5,0
106 1905 30 100 000 KGN bez cla
107 2203 200 000 KGN 10,0
108 ex 2208 150 000 KGN 30,0
2208 60, 2208 70, 2208 90
IL
109 0105 12 00 650 KGN bez cla
110 ex 0603 100 000 KGN bez cla
0603 10 okrem 0603 10 30
od 1. januára do 31. mája
od 1. novembra do 31. decembra
111 0709 60 10 100 000 KGN 6,0
od 1. januára do 31. marca
od 1. decembra do 31. decembra
112 0712 90 100 000 KGN bez cla
113 0806 10 100 000 KGN bez cla
114 * ex 0807 19 00 ostatné - Galia 100 000 KGN 5,5
115 1704 90 100 000 KGN 7,5
116 1806 100 000 KGN 7,5
117 ex 1904 100 000 KGN
1904 20 10 4,0
1904 90 10 17,0
118 ex 1905 okrem 1905 90 10 100 000 KGN 4,5
119 2104 10 50 000 KGN 3,5
120 2106 10 200 000 KGN 3,0
121 ex 2208 100 000 LTR 25,0
2208 60, 2208 70, 2208 90
TR
122 0406 100 000 KGN bez cla
123 0702 00 00 150 000 KGN 7,0
od 1. januára do 31. mája
od 1. novembra do 31. decembra
124 071022 100 000 KGN 5,0
125 0809 30 200 000 KGN 4,0
od 1. januára do 20. júna
od 1. októbra do 31. decembra
126 1704 100 000 KGN 7,0
127 1806 100 000 KGN 7,0
128 2002 100 000 KGN 8,0
129 ex 2007 99 200 000 KGN 11,0
2007 99 20, 2007 99 51
2007 99 98
130 ex 2009 300 000 KGN 2,0
2009 80, 2009 90 21 -29, 2009 90 51 -98
131 2104 100 000 KGN bez cla
132 2203 1 000 HLT bez cla
133 2401 10 50-90 200 000 KGN 3,0
BG
134 0403 10 100 000 KGN 10,0
135 0406 100 000 KGN 5,0
136 0603 10 10, 0603 10 20, 0603 10 40, 0603 10 50, 0603 10 80 100 000 KGN 10,0
od 1. júna do 31. októbra
137 0701 90 90 500 000 KGN 50,0
138 0702 00 00 100 000 KGN 5,0
od 15. mája do 31. októbra
139 ex 0703 10 100 000 KGN 6,0
0703 10 19, 0703 10 90
140 ex 0707 00 300 000 KGN 9,0
0707 00 05
od 16. mája do 31. októbra
0707 00 90
141 0709 51 10 100 000 KGN 5,0
142 ex 0709 60 200 000 KGN 5,0
0709 60 10, 0709 60 99
143 ex 0806 10 100 000 KGN
0806 10 10 bez cla
od 1. januára do 14. júla
od 1. novembra do 31. decembra
0806 10 10 11,5
od 15. júla do 31. októbra
0806 10 90 11,5
144 ex 0809 150 000 KGN
0809 20 05 2,0
od 1. januára do 30. apríla
od 16. júla do 31. decembra
0809 20 05 5,0
od 1. mája do 31. mája
od 1. júla do 15. júla
0809 40 05, 0809 40 90 bez cla
145 ex 1206 00 100 000 KGN 10,0
1206 00 91, 1206 00 99
146 1601 100 000 KGN 10,0
147 ex 1602 100 000 KGN
1602 41, 1602 90 10 10,0
1602 90 51
1602 90 31 2,5
1602 90 61, 1602 90 69 15,0
148 ex 1806 100 000 KGN 7,5
1806 31, 1806 32, 1806 90
149 ex 1902 100 000 KGN 12,0
1902 20, 1902 30
150 ex 2001 90 100 000 KGN
2001 90 20, 2001 90 30 6,0
2001 90 50 2,5
2001 90 65 - 96 6,0
151 2005 90 75 100 000 KGN 10,0
152 ex 2007 100 000 KGN
2007 10 12,0
2007 99 10 2,5
2007 99 20 - 33 12,0
2007 99 35, 2007 99 39 2,5
2007 99 51 - 98 12,0
153 2204 21 50 000 LTR 25,0
154 2204 29 500 000 LTR 25,0
155 ex 2208 50 000 LTR
2208 20 12,0
2208 30 5,0
2208 40, 2208 50 7,5
156 ex 2401 100 000 KGN
2401 10, 2401 20 4,5
2401 30 2,0
EE
157 0402 10 200 000 KGN bez cla
0402 21
0402 29
158 0406 10 20 350 000 KGN bez cla
0406 90
159 0811 90 50 000 KGN bez cla
160 1601 00 200 000 KGN bez cla
1602 20 90
1602 31
1602 32
1602 50
161 1602 41 100 000 KGN bez cla
1602 42
1602 49
162 1901 90 200 000 KGN bez cla
163 1905 20 100 000 KGN bez cla
164 2009 80 70 000 KGN bez cla
165 2105 100 000 KGN 15,0
166 2106 90 10 200 000 KGN bez cla
2106 90 20
2106 90 92
2106 90 98
167 2202 10 50 000 KGN bez cla
168 2203 00 100 000 KGN bez cla
169 2208 60 11, 19 100 000 KGN 25,0
HR
170 0406 90 200 000 KGN bez cla
171 0409 150 000 KGN 5,0
172 0705 11 50 000 KGN 5,0
173 ex 0808 10 300 000 KGN 10,0
0808 10 10
174 1601 00 150 000 KGN bez cla
175 1602 32 150 000 KGN bez cla
176 1806 31 100 000 KGN bez cla
177 1806 32 50 000 KGN bez cla
178 1901 350 000 KGN bez cla
179 1902 30 100 000 KGN 10,0
180 2005 90 200 000 KGN bez cla
181 2103 90 90 1 000 000 KGN bez cla
182 2105 350 000 KGN bez cla
183 2106 90 98 250 000 KGN bez cla
184 2203 5 000 HLT bez cla
185 2204 400 000 LTR 10,0
186 2205 200 000 LTR 5,0
187 2206 200 000 LTR 5,0
188 2208 20 50 000 LTR 10,0
189 2208 70 50 000 LTR 25,0
190 2208 90 100 000 LTR 25,0
191 2209 100 000 KGN bez cla
192 2401 20 200 000 KGN bez cla

Vysvetlivky:

1. Ak výška colnej kvóty alebo jej zostatok sú nižšie ako súčet množstva tovaru, ktorý je predmetom uplatnenia viacerých požiadaviek na colné kvóty prijatých v rovnakom čase, prizná sa pomerné množstvo, to znamená množstvo tovaru krátené rovnakým percentom vypočítaným z podielu zostatku kvóty a súčtu týchto objemov.

2. * 0807 11, 0807 19 - platí len do 31. 8. 2002.

3. * ex 0807 19 00 - len Galia.