Redakčné oznámenie č. r1/c174/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z.

Čiastka 174/2006
Platnosť od 20.07.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy / predložené doklady / osvedčenia a povolenia má byť namiesto kódu „AZS – X – V“ správne uvedený kód „AZS – X – V0700“.