Nariadenie vlády č. 297/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2002 Z. z.

Čiastka 131/2002
Platnosť od 18.06.2002 do31.12.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do31.12.2002
Zrušený 728/2002 Z. z.

OBSAH

297

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2002 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2002 Z. z. sa mení takto:

V prílohe č. 2 sa pri poradovom čísle colnej kvóty 4 v stĺpci „Ročná colná kvóta" vypúšťajú slová

„z toho:

do 31. 3. najviac 905

do 30. 6. najviac 1 810 v kumulatívnom vyjadrení

do 30. 9. najviac 2 715 v kumulatívnom vyjadrení

do 31. 12. najviac 3 620 v kumulatívnom vyjadrení".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.