Nariadenie vlády č. 23/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001

Čiastka 11/2001
Platnosť od 31.01.2001 do31.12.2001
Účinnosť od 01.02.2001 do31.12.2001
Zrušený 598/2001 Z. z.

OBSAH

23

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. januára 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová „č. 1 až 9“ nahrádzajú slovami „č. 1 až 10“.

2. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 10 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.“.

3. V prílohe č. 7 sa pri

a) poradovom čísle colnej kvóty 2 v podpoložke kombinovanej nomenklatúry ex 0105 12 00 v stĺpci Ročná colná kvóta číslo „40 000“ nahrádza číslom „60 000“,

b) poradovom čísle colnej kvóty 3 v podpoložke kombinovanej nomenklatúry ex 0105 19 20 v stĺpci Ročná colná kvóta číslo „2 000“ nahrádza číslom „5 000“,

c) poradovom čísle colnej kvóty 5 v podpoložke kombinovanej nomenklatúry 0407 00 11 v stĺpci Ročná colná kvóta číslo „2 000 000“ nahrádza číslom „100 000“ a pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry 0407 00 19 sa v stĺpci Ročná colná kvóta vkladá číslo „3 000 000“.

4. Za prílohu č. 9 sa dopĺňa príloha č. 10, ktorá znie:

„Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 480/2000 Z. z.

DOČASNÁ ÚPRAVA colnej sadzby a colnej kvóty na dovoz obilnín

Číselné znakyDočasná colná kvóta (TNN)Dočasná colná sadzba (%)Platnosť do
1001 90 99 100 000 0 31. 5. 2001
1003 00 90 200 000 0 31. 5. 2001
1005 90 00 82 000 0 31. 5. 2001

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.