Nariadenie vlády č. 239/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Čiastka 120/2003
Platnosť od 15.07.2003 do31.12.2003
Účinnosť od 15.07.2003 do31.12.2003
Zrušený 573/2003 Z. z.

OBSAH

239

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 7 v tabuľkovej časti sa za riadok 8 vkladá nový riadok 9, ktorý znie:

9 1205 10 90
ex 1205 90 00
80 000 000 KGN bez cla od 1. 8.
do 31. 12. 2003

Doterajšie riadky 9 až 43 sa označujú ako riadky 10 až 44.

2. V prílohe č. 7 v časti Poznámky sa na konci pripájajú tieto slová: „ex 1205 90 00 – iné ako na siatie“.

3. V prílohe č. 10 v časti A sa údaje v stĺpcoch Číselné znaky a HU menia a dopĺňajú takto:

Číselné znaky HU
0207 26 10 K 0,0
0207 26 20 K 0,0
0207 26 30 K 0,0
0207 26 40 K 0,0
0207 26 50 K 0,0
0207 26 60 K 0,0
0207 26 70 K 0,0
0207 26 80 K 0,0
0207 26 91 K 0,0
0207 26 99 K 0,0
0409 00 00 K 0,0
0703 10 11 K 0,0
0703 10 19 K 0,0
0703 10 90 K 0,0
0705 11 00 K 0,0
0705 19 00 K 0,0
0705 21 00 K 0,0
0705 29 00 K 0,0
0706 10 00 K 0,0
0706 90 10 0,0
0706 90 30 0,0
0706 90 90 0,0
0707 00 05 K 0,0
0707 00 90 K 0,0
0708 20 00 K 0,0
0708 90 00 K 0,0
0709 51 00 0,0
0709 60 99 K 0,0
0710 21 00 K 0,0
0710 40 00 K 0,0
0710 80 59 K 0,0
0710 90 00 K 0,0
0712 20 00 0,0
0806 10 10 K 0,0
0806 10 90 K 0,0
0807 11 00 K 0,0
0807 19 00 K 0,0
0808 10 10 K 0,0
0808 10 20 K 0,0
0808 10 50 K 0,0
0808 10 90 K 0,0
0809 10 00 K 0,0
0809 20 05 K 0,0
0809 20 95 K 0,0
0809 30 10 K 0,0
0809 30 90 K 0,0
0809 40 05 K 0,0
0809 40 90 K 0,0
0810 10 00 K 0,0
0810 30 10 K 0,0
0810 30 30 K 0,0
0810 30 90 K 0,0
0909 30 00 K 0,0
0909 40 00 K 0,0
1107 10 11 0,0
1107 10 19 0,0
1107 10 91 0,0
1107 10 99 0,0
1107 20 00 0,0
1512 11 10 K 0,0
1512 11 91 K 0,0
1512 11 99 K 0,0
1516 10 10 0,0
1516 10 90 0,0
1516 20 10 0,0
1516 20 91 0,0
1516 20 95 0,0
1516 20 96 0,0
1516 20 98 0,0
1703 10 00 K 0,0
1703 90 00 K 0,0
1704 10 11 K 0,0
1704 10 19 K 0,0
1704 10 91 K 0,0
1704 10 99 K 0,0
1704 90 10 K 0,0
1704 90 30 K 0,0
1704 90 51 K 0,0
1704 90 55 K 0,0
1704 90 61 K 0,0
1704 90 65 K 0,0
1704 90 71 K 0,0
1704 90 75 K 0,0
1704 90 81 K 0,0
1704 90 99 K 0,0
1904 10 10 K 0,0
1904 10 90 K 0,0
1904 20 91 K 0,0
1904 20 99 K 0,0
1904 30 00 K 0,0
1904 90 10 K 0,0
1904 90 10 K 0,0
1904 90 80 K 0,0
1905 10 00 K 0,0
2007 99 20 K 0,0
2103 20 00 0,0
2103 30 10 0,0
2103 30 90 0,0
2103 90 90 0,0
2104 10 10 K 0,0
2104 10 90 K 0,0
2104 20 00 K 0,0
2106 10 80 K 0,0
2106 90 98 K 0,0

4. V prílohe č. 10 v časti A sa údaj v stĺpci Číselné znaky a HR dopĺňa takto:

Číselné znaky HR
1205 90 00 6) 0,0

5. V prílohe č. 10 v časti B sa vypúšťa riadok s poradovým číslom 14. Doterajšie riadky 15 až 19 sa označujú ako riadky 14 až 18.

6. V prílohe č. 11 časť tabuľky označená HU znie:

HU
42 0102 90 500 000 KGN bez cla
43 0103 91
0103 92
500 000 KGN bez cla
44 0105 200 000 KGN bez cla
45 0201
0202
500 000 KGN bez cla
46 0203 500 000 KGN bez cla
47 2 0207 26
0207 27
725 000 KGN bez cla
48 2 0207 32
0207 33
800 000 KGN bez cla
49 0209 00 50 000 KGN bez cla
50 0210 11
0210 12
0210 19
300 000 KGN 15,0
51 0402 10
0402 21
0402 99
100 000 KGN 20,0
52 0403 10 100 000 KGN 10,0
53 0406 400 000 KGN bez cla
54 0409 250 000 KGN bez cla
55 0701 90 10
0701 90 90
10 000 000 KGN 10,0
56 2 0702 600 000 KGN bez cla
56a 0703 10 1 250 000 KGN bez cla
57 0703 20 500 000 KGN bez cla
58 0704 10 60 000 KGN bez cla
58a 0705 50 000 KGN bez cla
58b 0706 10 50 000 KGN bez cla
59a 0707 100 000 KGN bez cla
60 0708 500 000 KGN bez cla
61 0709 60 1 000 000 KGN bez cla
62 0709 70 50 000 KGN 5,0
62a 0710 21 250 000 KGN bez cla
62b 0710 40 500 000 KGN bez cla
62c 0710 80 59 250 000 KGN bez cla
62d 0710 90 500 000 KGN bez cla
62e 0806 10 1 000 000 KGN bez cla
63 0807 4 000 000 KGN bez cla
63a 0808 10 250 000 KGN bez cla
63b 0809 10 100 000 KGN bez cla
63c 0809 20 50 000 KGN bez cla
64 0809 30 100 000 KGN bez cla
64a 0809 40 50 000 KGN bez cla
65 0810 10 100 000 KGN bez cla
66 0810 30 50 000 KGN bez cla
67 2 0811 10 150 000 KGN bez cla
68 0909 30
0909 40
50 000 KGN bez cla
69 1103 11 200 000 KGN bez cla
70 1103 13 500 000 KGN bez cla
71 1104 19 30
1104 19 50
1104 19 99
70 000 KGN 10,0
72 1108 20 50 000 KGN 8,0
73 2 1512 11
1512 19
3 500 000 KGN bez cla
74 1517 500 000 KGN 10,0
75 1601 00 91 400 000 KGN bez cla
76 1602 32 150 000 KGN bez cla
77 1702 30 500 000 KGN 10,0
78 1702 60 6 000 000 KGN 15,0
78a 1703 5 000 000 KGN bez cla
79 1704 175 000 KGN bez cla
80 1806 20 95 500 000 KGN 5,0
81 2 1901 10
1901 90
250 000 KGN bez cla
82 1902 11
1902 19
200 000 KGN bez cla
83 1904 500 000 KGN bez cla
84 1905 10
1905 20
150 000 KGN bez cla
85 2 2005 10, 2005 20,
2005 51. 2005 59. 2005 60
725 000 KGN bez cla
86 2005 40 500 000 KGN bez cla
87 2005 80 500 000 KGN bez cla
88 2007 10 50 000 KGN bez cla
89 2007 99 20 75 000 KGN bez cla
90 2009 80 100 000 KGN bez cla
91 2009 90 59 50 000 KGN bez cla
92 2101 30 50 000 KGN 10,0
93 2 2102 30 75 000 KGN bez cla
93a 2104 25 000 KGN bez cla
93b 2106 10 80 50 000 KGN bez cla
93c 2106 90 98 25 000 KGN bez cla
94 2202 90 3 500 000 LTR 5,0
95 2203 600 000 LTR 10,0
96a 2204 10
2204 21
850 000 LTR 10,0
96b 2204 29
2204 30
1 650 000 LTR 10,0
97 ex 2208
2208 60, 2208 70, 2208 90
250 000 LTR 30,0

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.