Nariadenie vlády č. 209/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Čiastka 101/2003
Platnosť od 13.06.2003 do31.12.2003
Účinnosť od 13.06.2003 do31.12.2003
Zrušený 573/2003 Z. z.

OBSAH

209

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. júna 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2003 Z. z. sa mení takto:

V prílohe č. 11 v časti EÚ sa v druhom stĺpci vypúšťa označenie 1 pre položky pod poradovými číslami 2, 4, 8, 10, 12, 22, 26 a 29.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.