Zákon č. 365/2004 Z. z.Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

Čiastka 153/2004
Platnosť od 24.06.2004
Účinnosť od 01.07.2019