Zákon č. 241/2001 Z. z.Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 100/2001
Platnosť od 29.06.2001
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem § 2, § 5 až 65, § 66 ods. 1 písm. a) bodov 1, 2, 4 až 14, písm. b), c) a ods. 2, § 67 až 72, § 73 ods. 1 a 2, § 74 a 75, § 76 ods. 1 až 9 a 11, § 77, čl. II a čl. III bodov 1 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2001

241

ZÁKON

z 30. mája 2001

o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:Čl. II

Zákon č. 52/1998 Z. z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch sa mení a dopĺňa takto:

V § 40 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) ochrany utajovaných skutočností, alebo“.

Doterajšie písmená c), d) a e) sa označujú ako písmena d), e) a f).

Čl. IV

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z. a zákona č. 464/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slová „príslušníkov Slovenskej informačnej služby,“ vkladajú slová „príslušníkov Národného bezpečnostného úradu,“.

2. V § 1 ods. 2 sa za slová „(ďalej len „príslušník informačnej služby“),“ vkladajú slová „príslušníkov Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „príslušník bezpečnostného úradu“),“.

3. V § 1 ods. 3 sa za slová „príslušníkov informačnej služby“ vkladajú slová „a príslušníkov bezpečnostného úradu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a príslušník bezpečnostného úradu“.

4. V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slová „Slovenská informačná služba“ vkladá čiarka a slová „Národný bezpečnostný úrad“.

5. V § 1 ods. 4 písm. b) sa za slová „Slovenskej informačnej služby“ vkladajú slová „alebo Národného bezpečnostného úradu“.

6. V § 1 ods. 4 písm. c) sa za slová „riaditeľ Slovenskej informačnej služby“ vkladá čiarka a slová „riaditeľ Národného bezpečnostného úradu“.

7. § 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Občan pri vzniku služobného pomeru príslušníka Národného bezpečnostného úradu skladá služobnú prísahu, ktorá znie:

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný príslušník Národného bezpečnostného úradu. Služobné povinnosti budem plniť podľa svojich najlepších schopností a vo svojej činnosti sa budem riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a budem chrániť záujmy Slovenskej republiky, ako aj práva občanov. Na to som pripravený vynaložiť všetky sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“.“.

8. V § 19 ods. 4 sa za slovo „nevzťahujú na“ vkladajú slová „Národný bezpečnostný úrad a na“.

9. V § 86 ods. 3 písm. a) sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úrade“.

10. V § 206 ods. 3 sa za slová „ozbrojených zboroch“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úrade“.

11. V § 208 sa za slová „ozbrojených zboroch“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úrade“.

12. V § 217 ods. 2 sa za slová „ozbrojených zboroch“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úrade“.

13. § 230 znie:

㤠230

Ustanovenia jedenástej časti sa v Národnom bezpečnostnom úrade a v Slovenskej informačnej službe neuplatňujú.“.

14. V prílohe č. 2 k zákonu č. 73/1998 Z. z. nadpis tretej časti znie:

„NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD A SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 okrem § 2, § 5 až 65, § 66 ods. 1 písm. a) bodov 1, 2, 4 až 14, písm. b), c) a ods. 2, § 67 až 72, § 73 ods. 1 a 2, § 74 a 75, § 76 ods. 1 až 9 a 11, § 77, čl. II a čl. III bodov 1 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a § 23, 23a, 23b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, § 116 ods. 2 a § 124 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.

5) § 107 Trestného zákona.

6) § 180 Trestného zákona.

7) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.

8) § 89 ods. 11 Trestného zákona.

8a) Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov.Zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 458/2003 Z. z.
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z.

9) Čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

10) Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

11) Napríklad § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii.

12) Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov,zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.

14) Zákon č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc.

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

16) Napríklad Zmluva o otvorenom nebi, ktorú Česká a Slovenská Federatívna Republika ratifikovala 26. novembra 1992.

17) § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

18) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

19) Zákonník práce.

20) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

21) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

22) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

23) Napríklad zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 65/1965 Zb. a Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

24) Zákon č. 71/1967 Zb.

25) § 11 ods. 3, § 28, § 29 a § 151c zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 6, § 20, § 21, § 24b a § 265a zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 458/2003 Z. z.

26) Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 284/1999 Z. z. o podrobnostiach prepravy jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov.

27) Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 284/1999 Z. z.