Nájdených 35
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
514/2003 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 01.07.2004
480/1991 Zb. Zákon o dobe neslobody 29.11.1991
403/1990 Zb. Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd 01.11.1990
119/1990 Zb. Zákon o súdnej rehabilitácii 01.07.1990
273/1948 Zb. Zákon o úprave uspokojení a o určení splatnosti niektorých záväzkov, dotknutých znárodňovacími a inými predpismi. 18.12.1948
128/1946 Zb. Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících. 17.06.1946
115/1946 Zb. Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků. 04.06.1946
517/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2009
326/2007 Z. z. Novela zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 01.09.2007
539/2005 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 2005 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) s čl. 1 ods. 1 a s čl. 12 ods. 1 prvou vetou a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky 07.12.2005
616/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 25.11.2004
610/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z. 01.12.2004
396/2004 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. mája 2004 vo veci vyslovenia nesúladu § 80k zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a § 38 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov s označenými článkami Ústavy Slovenskej republiky 15.07.2004
r1/c189/2001 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí č. 119/2001 Z. z.
633/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. 31.12.1992
p1/c86/1992 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
532/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 21.12.1990
458/1990 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd 01.11.1990
r1/c69/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb