Redakčné oznámenie č. r1/c29/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z.

Čiastka 29/2005
Platnosť od 24.02.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch

1. V prílohe č. 3 v poznámke pod tabuľkou č. 3 namiesto čísel „50 – 58“ majú byť správne uvedené čísla „35 – 43“.

2. V prílohe č. 3 tabuľke č. 4 majú byť linky v treťom stĺpci správne graficky znázornené takto:

„Tabuľka č. 4 – Minimálny ročný počet odberov vzoriek na technologický rozbor pri prevádzkovej kontrole kvality upravovanej vody

Objem odoberanej
vody v m3/ deň
Počet zásobovaných
obyvateľov
Minimálny počet odberov vzoriek za rok
> 10 ≤ 20 > 50 ≤ 100 x
> 20 ≤ 100 > 100 ≤ 500 x
> 100 ≤ 1 000 > 500 ≤ 5 000 12
> 1 000 ≤ 10 000 > 5 000 ≤ 50 000 12
> 10 000 ≤ 100 000 > 50 000 ≤ 500 000 + 6 na každých
1 000 m3/ deň
(vrátane začatých) z celkového objemu
> 100 000 > 500 000
Poznámka:
x - Počet odberov vzoriek určí prevádzkovateľ podľa typu zdroja a spôsobu úpravy vody.

3. V prílohe č. 3 tabuľke č. 5 majú byť linky v treťom stĺpci správne graficky znázornené takto:

„Tabuľka č. 5 – Minimálny ročný počet odberov vzoriek a druhy rozborov pri prevádzkovej kontrole kvality pitnej vody z podzemného vodárenského zdroja upravenej len dezinfekciou

Objem odoberanej vody
v m3/deň
Počet zásobovaných
obyvateľov
Minimálny počet odberov vzoriek za rok
Druh rozboru
minimálny úplný
> 10 ≤ 20 > 50 ≤ 100 2 1
> 20 ≤ 100 > 100 ≤ 500 3 1
> 100 ≤ 1 000 > 500 ≤ 5 000 4 2
> 1 000 ≤ 10 000 > 5 000 ≤ 50 000 4
+ 3 na každých
1 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu
1
+ 1 na každých
3 300 m3
(vrátane začatých)
z celkového objemu
> 10 000 ≤ 100 000 > 50 000 ≤ 500 000 3
+ 1 na každých
10 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu
> 100 000 > 500 000 10
+ 1 na každých
25 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu

4. V prílohe č. 3 tabuľke č. 6 majú byť linky v treťom stĺpci správne graficky znázornené takto:

„Tabuľka č. 6 – Minimálny ročný počet odberov vzoriek a druhy rozborov pri kontrole kvality pitnej vody na odtoku z úpravne vody

Objem dodávanej
pitnej vody vody
v m3/deň
Počet zásobova-
ných obyvateľov
Minimálny počet odberov vzoriek za rok
Druh rozboru
minimálny úplný
> 10 ≤ 20 > 50 ≤ 100 2 1
> 20 ≤ 100 > 100 ≤ 500 3 1
> 100 ≤ 1 000 > 500 ≤ 5 000 10 1
> 1 000 ≤ 10 000 > 5 000 ≤ 50 000 10
+ 5 na každých
1 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu
1 na každých
5 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu
> 10 000 ≤ 100 000 > 50 000 ≤ 500 000 55
+ 7 na každých
1 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu
2
+ 1 na každých
10 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu
> 100 000 > 500 000 10
+ 1 na každých
10 000 m3 /deň
(vrátane začatých)
z celkového objemu