387

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 8. augusta 2005,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác, povodňových záchranných prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 3 zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

a) vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác vrátane náhrad spôsobených opatreniami na ochranu pred povodňami,

b) vyhodnocovaní škôd spôsobených povodňami (ďalej len „povodňová škoda“),

c) vyhodnocovaní nákladov na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami a povodňových komisií počas trvania III. stupňa povodňovej aktivity.

§ 2

Povodňové zabezpečovacie práce

(1) Právnické osoby podľa § 10 ods. 3 zákona predkladajú vyhodnotenie povodňových zabezpečovacích prác správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 20 dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity (stavu pohotovosti).

(2) Správca vodohospodársky významných vodných tokov vyhodnocuje a predkladá odhad svojich nákladov na povodňové zabezpečovacie práce spolu s nákladmi podľa odseku 1 do 30 dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity (stavu pohotovosti) ministerstvu. Na odhad svojich nákladov využije dostupné účtovné doklady, výkazy výmer a kubatúr, operatívne záznamy a odborné odhady podložené kalkuláciami.

(3) Vyhodnotenie skutočne vynaložených nákladov na povodňové zabezpečovacie práce predkladá správca vodohospodársky významných vodných tokov do konca nasledujúceho mesiaca po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity (stavu pohotovosti). Podkladom na vyhodnotenie skutočne vynaložených nákladov na povodňové zabezpečovacie práce sú prvotné účtovné doklady.

(4) Konečné zúčtovanie nákladov skutočne vynaložených na povodňové zabezpečovacie práce podľa § 40 ods. 3 zákona vykoná správca vodného toku podľa platných účtovných postupov.

(5) Povodňové zabezpečovacie práce vykonávané ozbrojenými silami Slovenskej republiky vyhodnocujú jednotlivé zložky ozbrojených síl Slovenskej republiky a sumarizuje ich Ministerstvo obrany Slovenskej republiky; vyhodnotenie predkladá ministerstvu.

(6) Uhrádzanie povodňových zabezpečovacích prác upravuje § 40 zákona.

§ 3

Povodňové záchranné práce

(1) Povodňové záchranné práce vrátane vynaložených nákladov vyhodnocujú orgány štátnej správy ochrany pred povodňami podľa svojej územnej pôsobnosti.

(2) Povodňové záchranné práce vykonané na príkaz

a) povodňovej komisie obce vyhodnocuje obec a predkladá obvodnému úradu životného prostredia,

b) obvodnej povodňovej komisie vyhodnocuje obvodný úrad životného prostredia v súčinnosti s obvodným úradom a okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru; náklady na povodňové záchranné práce vykonané na príkaz obvodnej povodňovej komisie sa predkladajú krajskému úradu životného prostredia,

c) krajskej povodňovej komisie vyhodnocuje krajský úrad životného prostredia v súčinnosti s krajským úradom a krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru; náklady na povodňové záchranné práce vykonané na príkaz krajskej povodňovej komisie sa predkladajú ministerstvu a ministerstvu vnútra.

(3) Povodňové záchranné práce vykonané zložkami ministerstva vnútra, napríklad Hasičským a záchranným zborom, Policajným zborom, vyhodnocuje každá zložka samostatne a predkladá Operačnej skupine ministerstva vnútra na ochranu pred povodňami, ktorá spracúva na základe podkladov z jednotlivých zložiek a krajských úradov životného prostredia sumárne vyhodnotenie nákladov a predkladá ho Ústrednej povodňovej komisii.

(4) Povodňové záchranné práce vykonávané ozbrojenými silami Slovenskej republiky vyhodnocujú jednotlivé zložky ozbrojených síl Slovenskej republiky a sumarizuje ich Ministerstvo obrany Slovenskej republiky; vyhodnotenie predkladá ministerstvu vnútra.

(5) Podkladom na vyhodnotenie vynaložených nákladov na povodňové záchranné práce sú prvotné účtovné doklady.

(6) Uhrádzanie povodňových záchranných prác upravuje § 40 zákona.

§ 4

Náklady na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami a povodňových komisií

Náklady na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami a povodňových komisií počas trvania III. stupňa povodňovej aktivity (stavu ohrozenia) sú najmä mzdy za prácu nadčas, mzdové príplatky a odvody, náklady na dopravu (pohonné látky), náklady na zabezpečenie ubytovania, náklady na telefóny a ostatné spojové služby, náklady na materiálové náklady (rozmnožovací materiál) a náklady na poskytnutie stravy a občerstvenie počas služby.

§ 5

Škody spôsobené plnením opatrení na ochranu pred povodňami

Škody spôsobené plnením opatrení na ochranu pred povodňami podľa § 39 zákona, ktoré vznikli právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám, vyhodnocuje obvodná povodňová komisia; tieto škody sa evidujú osobitne podľa osobitného predpisu.1)

§ 6

Povodňová škoda

(1) Povodňová škoda je škoda spôsobená počas III. stupňa povodňovej aktivity (stavu ohrozenia) povodňovými prietokmi, povrchovým odtokom zrážkových vôd, ľadochodom alebo vystúpením hladiny podzemných vôd a priesakových vôd nad terén štátu obciam, fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní.

(2) Povodňovou škodou je aj škoda spôsobená zosuvom pôdy, ak bol vyvolaný záplavou z vodného toku; iné zosuvy pôdy, ktoré boli zapríčinené podmáčaním pôdy zo zrážkovej činnosti, nie sú povodňovou škodou.

(3) Povodňovou škodou sa rozumie strata, zničenie alebo poškodenie majetku osôb uvedených v odseku 1 v dôsledku povodne pri zohľadnení miery opotrebovanosti poškodeného majetku. V predkladaných podkladoch na vyčíslenie povodňových škôd sa uvedie v aktuálnej cene aj objem nákladov, ktoré sa musia vynaložiť, aby bol majetok alebo jeho funkčnosť obnovená.

(4) Správcovi vodného toku alebo správcovi vodnej stavby vznikajú povodňové škody na vodných stavbách vybudovaných na účely regulácie a ovplyvňovania vodného toku, najmä na objektoch úprav vodných tokov, hatiach, stupňoch, odberných objektoch, hrádzach a na neupravených vodných tokoch vystavených pôsobeniu povodňových prietokov aj v čase vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity (stavu pohotovosti).

(5) Povodňovou škodou na neupravenom vodnom toku je výška nákladov, ktoré treba vynaložiť na zabezpečenie plynulého prietoku vody v koryte vodného toku, najmä na odstraňovanie nánosov, výmoľov, zátarás alebo na vrátenie vodného toku do pôvodného koryta vodného toku.

§ 7

Vyhodnocovanie a uhrádzanie povodňových škôd

(1) Právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ a fyzická osoba predkladajú vyhodnotenie povodňových škôd na svojom majetku obci, v ktorej katastri povodňová škoda vznikla.

(2) Obec vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a sumarizuje povodňové škody na majetku právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb. Obec vyhodnotenie povodňových škôd, ktoré vznikli v katastrálnom území obce, predkladá obvodnému úradu životného prostredia.

(3) Obvodný úrad životného prostredia v súčinnosti s obvodnou povodňovou komisiou vyhodnocuje povodňové škody v rámci svojej územnej pôsobnosti a predkladá ich krajskému úradu životného prostredia.

(4) Krajský úrad životného prostredia predkladá vyhodnotenie povodňových škôd, ktoré vznikli na území v jeho územnej pôsobnosti, ministerstvu.

(5) Správca vodných tokov vyhodnocuje povodňové škody na vodných tokoch a vodných stavbách v jeho správe a predkladá ich ministerstvu. Výšku povodňových škôd potvrdzuje obvodný úrad životného prostredia; ak stupne povodňovej aktivity vyhlásila a odvolala obec, výšku povodňových škôd potvrdzuje obec.

(6) Uhrádzanie povodňových škôd upravuje § 39 ods. 5 a § 40 ods. 8 zákona.

§ 8

Spoločné ustanovenie

Vyhodnotenie povodňových zabezpečovacích prác, povodňových záchranných prác, vynaložených nákladov na ochranu pred povodňami a škôd spôsobených povodňami je súčasťou súhrnnej správy o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach na ochranu pred povodňami; termíny ich predkladania sú ustanovené osobitným predpisom.2)


§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.


László Miklós v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 2 tabuľka č. 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 386/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach.

2) § 2 a 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 386/2005 Z. z.