Vyhláška č. 386/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach

Čiastka 163/2005
Platnosť od 31.08.2005 do31.01.2010
Účinnosť od 01.10.2005 do31.01.2010
Zrušený 7/2010 Z. z.

386

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 8. augusta 2005,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o predkladaní

a) priebežných informatívnych správ počas povodní,

b) súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach na ochranu pred povodňami (ďalej len „súhrnná správa“).

§ 2

(1) Priebežné informatívne správy sa vypracúvajú písomne podľa osnovy, ktorá je uvedená v prílohe č. 1, a predkladajú sa faxom, elektronickou poštou alebo osobne; výnimočne sa podávajú len telefonicky.

(2) Slovenský hydrometeorologický ústav ako právnická osoba poverená ministerstvom poskytuje hydrometeorologické podklady1) pre priebežné informatívne správy orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

(3) Priebežné informatívne správy počas II. stupňa povodňovej aktivity (stavu pohotovosti) predkladajú správcovia vodných tokov, vlastníci, správcovia a užívatelia vodných stavieb obvodnému úradu životného prostredia, krajskému úradu životného prostredia a ministerstvu do 7.00 hodiny.

(4) Priebežné informatívne správy počas III. stupňa povodňovej aktivity (stavu ohrozenia) predkladajú správcovia vodných tokov, vlastníci, správcovia a užívatelia vodných stavieb

a) obvodnému úradu životného prostredia a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 5.00 hodiny,

b) ministerstvu do 7.00 hodiny.

(5) Priebežné informatívne správy počas III. stupňa povodňovej aktivity (stavu ohrozenia) predkladá

a) obec obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia do 5.00 hodiny,

b) obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného prostredia do 6.00 hodiny,

c) krajský úrad životného prostredia ministerstvu a ministerstvu vnútra do 7.00 hodiny.

(6) Ak si to povodňová situácia vyžaduje, priebežné informatívne správy sa predkladajú podľa požiadaviek orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami a ministerstva vnútra.

§ 3

(1) Súhrnná správa obsahuje

a) správu o výkone povodňových zabezpečovacích prác, ktorá sa člení podľa oblastí povodí,

b) správu o výkone povodňových záchranných prác, ktorá sa člení podľa územnej pôsobnosti obvodnej povodňovej komisie a krajskej povodňovej komisie.

(2) Súhrnná správa obsahuje

a) príčiny vzniku povodne a hodnotenie priebehu hydrometeorologickej situácie,

b) opis priebehu povodňových javov a udalostí a následkov povodne,

c) opis vykonaných opatrení,

d) vyhodnotenie nákladov na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác a nákladov na vykonanie povodňových záchranných prác podľa osobitného predpisu,2)

e) vyhodnotenie náhrad za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacích práv za poskytnutie osobnej pomoci a vecného prostriedku a vyhodnotenie náhrady škody spôsobenej plnením opatrení na ochranu pred povodňami,

f) vyhodnotenie povodňových škôd podľa osobitného predpisu,3)

g) návrh technických opatrení a organizačných opatrení,

h) údaje uvedené v tabuľkách č. 1 až 9, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2,

i) grafické prílohy a fotodokumentáciu,

j) iné dokumenty súvisiace s priebehom a následkami povodní.

(3) Správca vodného toku predkladá do súhrnnej správy tabuľky č. 1, 5 a 9 prílohy č. 2.

(4) Orgány štátnej správy ochrany pred povodňami predkladajú do súhrnnej správy tabuľky č. 1 až 4, 6 až 8 prílohy č. 2.

(5) Obec predkladá súhrnnú správu obvodnému úradu životného prostredia do 20 dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity (stavu pohotovosti).

(6) Obvodný úrad životného prostredia predkladá súhrnnú správu krajskému úradu životného prostredia písomne a v elektronickej forme do 25 dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity (stavu pohotovosti).

(7) Krajský úrad životného prostredia predkladá súhrnnú správu písomne a v elektronickej forme ministerstvu a ministerstvu vnútra do 30 dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity (stavu pohotovosti).


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 386/2005 Z. z.

OSNOVA PRIEBEŽNEJ INFORMATÍVNEJ SPRÁVY

I. Hydrometeorologická situácia

1. Meteorologická situácia – súčasný stav, vývoj, predpoveď počasia vrátane zrážok.

2. Hydrologická situácia na rozhodujúcich vodomerných staniciach – stavy hladín, prietok, vývoj, predpoveď.

3. Vodná hodnota snehových zásob vo vybraných profiloch.

4. Stavy hladín na pomocných vodomerných staniciach.

5. Stavy hladín a prietoky na vodných stavbách.

Hodnotí:

Slovenský hydrometeorologický ústav: body 1, 2, 3, 4,

správca vodného toku: body 4 a 5.

II. Povodňové aktivity – priebeh vyhlasovania a odvolávania

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity

Tok, vodná
stavba
Povod-
ňový
úsek
Okres/
kraj
Stupeň povod-
ňovej aktivity
Vyhlásený Odvolaný
dňa hod kým dňa hod

Hodnotí: orgán štátnej správy ochrany pred povodňami a správca vodného toku.

III. Povodňové situácie, vykonané opatrenia a prehľad nasadených síl a prostriedkov

1. Pozorované povodňové javy.

2. Rozsah zaplavených plôch.

3. Názov miest a obcí postihnutých povodňou.

4. Zaplavené domy a objekty, zaplavené a znečistené vodné zdroje, poškodené mosty, pozemné komunikácie, železnice (lokalita, opis, rozsah).

5. Počty nasadených síl na ochranu pred povodňami (miestni obyvatelia, príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ďalšie záchranné zložky, pracovníci správcu vodných tokov).

6. Pomoc jednotiek armády.

7. Počty a druhy použitých mechanizmov.

8. Použitý materiál.

9. Nevyhnutnosť a priebeh evakuácie.

10. Výpadok vo výrobe.

11. Vykonané opatrenia a postupy prác.

12. Mimoriadne udalosti, napríklad úrazy, ekologické havárie.

Hodnotí:

orgán štátnej správy ochrany pred povodňami: všetky body

správca vodného toku: body 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12.

IV. Problémy a nedostatky

Hodnotí: orgán štátnej správy ochrany pred povodňami a správca vodného toku.

V. Požiadavky

Hodnotí: orgán štátnej správy ochrany pred povodňami a správca vodného toku.

VI. Návrh opatrení

Hodnotí: orgán štátnej správy ochrany pred povodňami a správca vodného toku.

Priebežná informatívna správa obsahuje aktuálne informácie o situácii na území postihnutom povodňou za posledných 24 hodín alebo za hodnotené obdobie a o významných javoch, ktoré pretrvávajú z predchádzajúcich dní.

V záujme presného určenia polohy objektov postihnutých povodňami a prebiehajúcich javov na vodných tokoch alebo v zaplavenom území treba uvádzať označenia kilometrov, katastrálne územie obce, okres a prípadne ďalšie spresnenie miesta významných udalostí, napríklad cesta x. triedy v km xx, most, hať alebo iná významná stavba.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 386/2005 Z. z.

TABUĽKY K SÚHRNNEJ SPRÁVE

Príloha 02

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 385/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej povodňovej služby.

2) § 2 a 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 387/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác, povodňových záchranných prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami.

3) § 6 a 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 387/2005 Z. z.