Vyhláška č. 199/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

(v znení č. 462/2011 Z. z.)

Čiastka 81/2008
Platnosť od 06.06.2008
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2017
Zrušený 364/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 277/2017 Z. z. vložil do zákona č. 364/2004 Z. z. nový § 83b, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 199/2008 Z. z.

199

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 14. mája 2008,

ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach je súhrn opatrení súvisiacich s aplikáciou hnojív s obsahom dusíka počas kalendárneho roka v závislosti od podmienok hospodárenia na poľnohospodárskej pôde.

§ 2

(1) Poľnohospodárska pôda v zraniteľných oblastiach1) je zaradená v registri produkčných blokov Identifikačného systému poľnohospodárskych parciel do troch skupín s rôznym stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka a spôsobom hospodárenia. Nízky stupeň, stredný stupeň alebo vysoký stupeň obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka a spôsobu hospodárenia je určený podľa stavu ohrozenia kvality podzemných vôd dusičnanmi v závislosti od vlastností poľnohospodárskej pôdy, horninového prostredia, hladinového režimu podzemných vôd a ich vodohospodárskeho významu.

(2) Svahy poľnohospodárskej pôdy so sklonom nad 12o sa nesmú využívať ako orná pôda. Na svahoch poľnohospodárskej pôdy so sklonom nad 7o využívaných ako orná pôda sa musí vykonávať protierózna ochrana.2)

(3) Odvodnené územia poľnohospodárskej pôdy s funkčným melioračným systémom sa musia obhospodarovať spôsobom, ktorý zodpovedá vysokému stupňu obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka.

(4) Pri obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy s vysokým stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka sa nesmú budovať nové odvodňovacie zariadenia.

(5) O obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach podľa stupňov obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka a spôsobe hospodárenia sa vedie evidencia.3)

§ 3

(1) Hnojivom s obsahom dusíka sa na účely tejto vyhlášky považuje každá látka obsahujúca organicky viazaný dusík alebo anorganicky viazaný dusík v kvapalnej forme alebo tuhej forme, ktorá sa používa na hnojenie pôdy a rastlín s cieľom zvýšiť úrodu pestovaných plodín, a to najmä

a) anorganické tuhé a kvapalné dusíkaté hnojivá, jednozložkové alebo viaczložkové a pomaly pôsobiace priemyselné hnojivá s definovaným zložením a spôsobom pôsobenia a použitia,

b) kvapalné hospodárske hnojivá, ktorými sú hnojovica, močovka a hnojovka,

c) tuhé hospodárske hnojivo z chovov hospodárskych zvierat a hydiny s podstielkou, ktorým je maštaľný hnoj,

d) upravený čistiarenský kal a dnové sedimenty,4)

e) komposty, organicko-minerálne hnojivá, substráty a zvyšky po fermentácii z bioplynových a bioetanolových staníc uvedené v prílohe č. 1.

(2) V zraniteľných oblastiach je zakázané aplikovať hnojivá s obsahom dusíka podľa odseku 1 od 15. novembra do 15. februára, pričom skoré jarné prihnojenie ozimných plodín dusíkom v dávke do 60 kg.ha-1 je povolené od 1. februára, ak nie sú obmedzujúce pôdne a klimatické podmienky, a to zamokrené alebo dočasne zamokrené pôdy súvislou vrstvou vody, poľnohospodárske pôdy zamrznuté do hĺbky 8 cm a viac alebo pôdy pokryté vrstvou snehu nad 5 cm bez ohľadu na kalendárne obmedzenia.

§ 4

(1) Kapacita skladovacích priestorov na maštaľný hnoj a kapacita nádrží na kvapalné hospodárske hnojivá musia presahovať objem produkcie hospodárskych hnojív v čase, keď je ich aplikácia zakázaná, pričom v podmienkach s nízkym a stredným stupňom obmedzenia aplikácie dusíka má skladovacia kapacita hnojovice postačovať na štyri mesiace a močovky na tri mesiace. Pri vysokom stupni obmedzenia, ak podiel poľnohospodárskej pôdy presahuje polovicu výmery farmy, sa skladovacia kapacita predlžuje o jeden mesiac.

(2) Skladovacie priestory, hnojiská tuhých hospodárskych hnojív musia byť nepriepustné a vybavené zásobníkmi na hnojovku, ktorých kapacita sa vypočíta podľa prílohy č. 9. Skladovacie nádrže kvapalných hospodárskych hnojív musia byť vybavené bezpečnostným mechanizmom proti preplneniu a musia byť zabezpečené proti prítoku povrchových vôd alebo prítoku z iných zdrojov. Potreba skladovacích nádrží na maštaľný hnoj, močovku a hnojovicu na jeden mesiac pre jedno zviera je uvedená v prílohe č. 2.

(3) Z maštalí a výbehov hospodárskych zvierat a zo skladov hnojív a hospodárskych hnojív sa do ich okolia nesmú rozptyľovať ani vytekať žiadne škodlivé látky.

(4) Tuhé hospodárske hnojivá a kompost možno voľne skladovať na poľnohospodárskej pôde, ak nehrozí znečistenie povrchových vôd alebo podzemných vôd, najviac deväť mesiacov od prvej navážky hnoja, ktorá musí byť evidovaná v evidencii hnojív.3) Ďalšie skladovanie na tom istom mieste je možné až po štyroch rokoch trvalého využívania. Skládka tuhého hospodárskeho hnojiva musí byť priebežne ošetrovaná a musí byť oboraná hlbokou brázdou.

(5) Voľne skladovať tuhé hospodárske hnojivá je zakázané na poľnohospodárskej pôde

a) s vysokým stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka,

b) trvalo zamokrenej,

c) s vysokou hladinou podzemnej vody nad 0,6 m, a to aj dočasne,

d) na svahu so sklonom nad 3o,

e) v inundačnom území vodného toku,

f) na území v okolí odkrytých podzemných vôd určenom orgánom štátnej vodnej správy.

§ 5

(1) Na svahoch poľnohospodárskej pôdy so sklonom nad 12o je zakázané aplikovať hnojivá s obsahom dusíka.

(2) Na svahoch ornej pôdy so sklonom nad 7o možno aplikovať hnojivá s obsahom dusíka len vtedy, ak sú bezodkladne zapravené do poľnohospodárskej pôdy, najneskôr do 24 hodín, alebo sú aplikované na list. Kvapalné hospodárske dusíkaté hnojivá sa musia zapraviť do poľnohospodárskej pôdy hĺbkovo. Na svahoch trvalých trávnych porastov so sklonom nad 7o možno aplikovať dusík v dávke najviac 80 kg.ha-1 za rok.

(3) Aplikácia vyzretého kompostovaného, najmä rozdrveného hnoja od oviec je povolená na povrch trávneho porastu plošným rozmetaním.

§ 6

(1) Hnojivá s obsahom dusíka treba aplikovať tak, aby sa hnojivo účinne zadržalo v pôde zaoraním tuhých hospodárskych hnojív alebo inou aplikáciou kvapalných hospodárskych hnojív pod povrchom a udržiavaním rastlinného pokrytia. Dávky hnojív sa určujú cielene podľa potrieb jednotlivých plodín uvedených v prílohe č. 3 a podľa konkrétnych pôdnych podmienok, pričom sa zohľadňuje dynamika využiteľnosti živín podľa prílohy č. 4 a kvantifikácia sprístupňovania minerálneho dusíka z pôdnych zásob podľa prílohy č. 5. Pri výbere zariadenia použitého na aplikáciu hnojív sa zohľadňuje najmä tlak stroja na pôdu, terén, zrnitostné zloženie pôdy a vlhkostný stav pôdy; použité zariadenie musí zabezpečiť rovnomernosť aplikácie zvolenej dávky hnojiva.

(2) Priemerné množstvo dusíka aplikovaného vo forme maštaľného hnoja a iných hospodárskych hnojív nesmie v podniku prevýšiť dávku dusíka 170 kg.ha-1 poľnohospodárskej pôdy za rok v zraniteľnej oblasti. Exkrementy zvierat na pasienku sa započítavajú do tohto limitu. Do limitu sa nezapočítava dusík pozberových zvyškov rastlín alebo vedľajších produktov plodín, ak boli zaorané do poľnohospodárskej pôdy. Produkcia dusíka jedným zvieraťom za rok je uvedená v prílohe č. 7.

(3) Po aplikácii dusíka vo forme hospodárskych hnojív v najvyššej povolenej dávke možno na pokrytie potrieb náročných plodín vo vyrovnávacej dávke dusíka z anorganických hnojív aplikovať k príslušnej plodine najviac

a) 120 kg.ha-1 za rok na poľnohospodárskej pôde s nízkym stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka,

b) 80 kg.ha-1 za rok na poľnohospodárskej pôde so stredným stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka,

c) 40 kg.ha-1 za rok na poľnohospodárskej pôde s vysokým stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka najskôr od 1. marca podľa prílohy č. 6.

(4) Jednorazová dávka anorganických hnojív podľa odseku 4 nesmie prevýšiť dávku dusíka 60 kg.ha-1.

(5) Dávku tuhých hospodárskych hnojív možno zvýšiť pri zakladaní chmeľnice, vinice alebo ovocného sadu na úroveň 350 kg.ha-1 pri nízkom stupni obmedzenia a 250 kg.ha-1 pri strednom stupni obmedzenia hnojenia dusíkom.

(6) Dávky tuhých hospodárskych hnojív podľa odseku 5 nemožno aplikovať na svahoch viníc, ovocných sadov a chmeľníc so sklonom nad 7o, ak nebola vykonaná protierózna ochrana. Aplikácia dusíka je možná aj na svahoch s terénnou úpravou terasovaním.

(7) Hnojivá s obsahom dusíka je zakázané aplikovať

a) v zónach 10 m od

1. brehovej čiary vodného toku,

2. zátopovej čiary vodnej nádrže,

3. hranice ochranného pásma I. stupňa vodného zdroja,

b) na pôdy, ak sú zamokrené, zamrznuté do hĺbky 8 cm a viac alebo pokryté vrstvou snehu nad 5 cm.

(8) Plán aplikácie hnojív s obsahom dusíka sa vypracúva ako súčasť plánu hnojenia každoročne do 15. februára.

(9) Používať závlahovú vodu5) možno len v takom rozsahu a množstve, aby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Spôsob určenia závlahovej dávky je uvedený v prílohe č. 8.


§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 392/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.


Zdenka Kramplová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

OBSAH ŽIVÍN V HOSPODÁRSKYCH HNOJIVÁCH, UPRAVENOM KALE A ORGANICKÝCH A ORGANICKO-MINERÁLNÝCH HNOJIVÁCH V kg.t-1

HnojivoObsah živín v kg.t-1 hospodárskeho hnojiva, upraveného kalu a organického a organicko-minerálneho hnojiva
 dusík (N)fosfor (P)draslík (K)
Maštaľný hnoj4,21,15
Hnojovica hovädzieho dobytka30,74,2
Hnojovica ošípaných51,31,9
Ovčí hnoj7,637
Konský trus5,82,85
Hydinový trus102,44,2
Močovka a hnojovka2,503,7
Upravený kal63,50,7
Kompost (organické a organicko-minerálne hnojivá)71,72,1
Vyfermentované zvyšky z výroby biopalívPodľa výsledkov analýz aplikovaného produktu

Príloha č. 2 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

POTREBA SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ NA MAŠTAĽNÝ HNOJ, MOČOVKU A HNOJOVICU NA JEDEN MESIAC PRE JEDNO ZVIERA

KategóriaPriemerná
živá
hmotnosť
Produkcia/deňPotreba skladovacích nádrží na 1 mesiac pre jedno zviera v m3
výkalymočodkanalizovaná maštaľboxové
ustajnenie
kotercové
ustajnenie
nepodstielané ustajneniesplaškové
vody
z dojárne
kgkgkgmaštaľný hnojmočovkamaštaľný
hnoj
maštaľný
hnoj
hnojovica
Hovädzí dobytok
Krava mliekového typu65034211,240,481,451,751,510,15
Teľa do 6 mesiacov105530,210,060,240,270,22
Jalovica do 1 roka2501380,50,150,570,680,57
Jalovica od 1 roka do 2 rokov 44022140,830,260,981,150,98
Jalovica nad 2 roky55028171,030,321,201,431,23
Býk vo výkrme36019110,720,210,851,000,82
Ošípané
Prasnica pripúšťaná a prasná1802,46,40,180,16 0,310,46
Prasnica vysokoprasná
a dojčiaca
1804,59,90,340,22 0,53
Odstavča140,40,90,030,03 0,050,09
Ošípaná v predvýkrme 300,71,80,060,03 0,090,12
Ošípaná vo výkrme751,62,10,090,05 0,130,15
Ošípaná vo výkrme12022,50,110,07 0,160,18
Prasnička a kanec v odchove1001,92,40,110,06 0,160,17
Kanec20036,50,220,16 0,310,39
Ovce
Bahnica s jahňaťom 60 dní554,30 0,127
Jahnička a baran do 1 roka221,21 0,0360,031
Jahnička a baran nad 1 rok402,20 0,0650,057
Baran704,00 0,119
Kozy
Koza s kozičkou 40 dní504,30 0,140
Kozička a cap do 1 roka261,43 0,047
Cap654,00 0,123
Kone 24,016,00,900,36
Hydina Podstielané
maštaľný hnoj
Klietky
hnojovica
Klietky
sušený trus
Sliepka – nosnica 0,180 0,0040,0050,0025
brojler 0,054 0,0015
Morka – plemenná 0,301 0,00780,0080,0041
brojler 0,09 0,0025
Kačica – plemenná 0,247 0,0031
brojler 0,074 0,001
Hus – plemenná 0,329 0,0045
brojler 0,099 0,0015
Králiky Klietky
maštaľný hnoj
Králik chovný 0,25 0,0075
brojler 0,16 0,0046

Príloha č. 3 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

POTREBA DUSÍKA NA TVORBU ÚRODY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN

PlodinaPotreba dusíka v kg.t-1 hlavného a vedľajšieho produktu
Obilniny23
Kukurica na zrno27
Silážna kukurica3
Repka olejná45
Slnečnica55
Mak57
Zemiaky3,5
Cukrová a kŕmna repa5
Strukoviny54
Tabak40
Konope14
Ľan45
Poľná zelenina3
Chmeľ90
Vinič7
TTP4
Lucerna a ďatelina6

Príloha č. 4 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

DYNAMIKA VYUŽITEĽNOSTI ŽIVÍN V PERCENTÁCH

Hnojivo1. rok2. rok
 NPKNPK
Maštaľný hnoj302540202035
Hnojovica  HD502540201020
Hnojovica ošípaných502540201020
Hnojovica hydiny502540201020
Hydinový trus302540202035
Močovka6080
Kompost z maštaľného hnoja alebo biomasy302540202035
Slama strukovín a olejnín404050202030
Slama obilnín a kukurice303040202030

ŠPECIFICKÁ HMOTNOS V t.m-3 A STRATA V %

HnojivoŠpecifická hmotnosť 1 m3
(t)
Strata počas skladovania
(%)
Maštaľný hnoj0,8030
Hnojovica1,0210
Močovka1,0210

Príloha č. 5 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

SPRÍSTUPOVANIE MINERÁLNEHO DUSÍKA Z PÔDNYCH ZÁSOB

Asociácia pôdBodová hodnota pôdy*Priemerná denná produkcia Nan
P 1do 20 bodov produkčného potenciálu0,3 kg.ha-1
P 2a20 – 40 bodov produkčného potenciálu0,4 kg.ha-1
P 2b40 – 60 bodov produkčného potenciálu0,5 kg.ha-1
P 2c60 – 80 bodov produkčného potenciálu0,6 kg.ha-1
P 380 – 100 bodov produkčného potenciálu0,7 kg.ha-1

Poznámka:

Množstvá sprístupneného dusíka z vlastných zásob pôdy sa vypočítajú vynásobením hodnoty priemernej dennej produkcie minerálneho dusíka počtom dní vegetačného obdobia príslušnej rastliny (ak ide o oziminy, do počtu dní sa nezapočítava obdobie od začiatku novembra do konca februára).

Príloha č. 6 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

APLIKÁCIA DÁVKY DUSÍKA Z ANORGANICKÝCH HNOJÍV PRE PLODINY NÁROČNÉ NA DUSÍK PODĽA STUPOV OBMEDZENIA

Stupeň
obmedzenia
Povolená dávka
dusíka na ha
Regulácia dávkovania N
nízkya1201. celková dávka N podľa plánovanej úrody
2. jednorazová dávka 60 kg N
3. pred sejbou k oziminám najviac 40 kg N
strednýb80
vysokýc401. nie je povolená predsejbová dávka k oziminám
2. jarné prihnojenie obilnín po 1. marci

Príloha č. 7 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

PRODUKCIA DUSÍKA JEDNÝM ZVIERAŤOM ZA ROK

KategóriaPriemerná živá
hmotnosť kg
Produkcia dusíkaProdukcia disponibilného dusíka za rok (kg)
výkaly
kg
moč
kg
spolu
kg
odkanalizovaná maštaľboxové maštaľný hnojkotercové maštaľný hnojnepodstielané
hnojovica
maštaľný hnojmočovka
Hovädzí dobytok
Krava mliekového typu65056,0042,2798,2755,6326,6376,4581,9488,44
Teľa do 6 mesiacov1058,246,0414,279,593,8010,7112,7612,85
Jalovica do 1 roka25021,4116,1037,5222,4310,1529,5132,2533,76
Jalovica od 1 roka do 2 rokov 44036,2328,1864,4237,6317,7550,3753,8057,97
Jalovica nad 2 roky55046,1234,2280,3446,4021,5663,0067,1272,30
Býk vo výkrme36031,2922,1453,4432,5713,9540,0846,9448,09
Ošípané
Prasnica pripúšťaná a prasná1804,3914,0518,458,598,36 15,4715,68
Prasnica vysokoprasná
a dojčiaca
1805,1221,7426,8612,6415,22 23,2922,83
Odstavča140,731,982,711,441,38 2,412,30
Ošípaná v predvýkrme 301,283,955,232,622,77 4,564,45
Ošípaná vo výkrme752,934,617,544,173,23 6,436,41
Prasnička a kanec v odchove1003,485,278,754,823,69 7,407,44
Kanec2005,4914,2719,769,409,99 16,4016,80
Ovce
Bahnica s jahňaťom 60 dní55 9,76 7,73
Jahnička a baran do 1 roka22 2,75 2,212,47
Jahnička a baran nad 1 rok40 4,99 3,954,49
Baran70 9,08 7,22
Kozy
Koza s kozičkou 60 dní50 9,76 7,73
Kozička a cap do 1 roka26 2,75 2,21
Cap65 4,99 4,16
Kone 30,7424,1654,9031,9215,22
HydinaPodstielanéKlietky
hnojovica
Klietky
sušenie
trusu
maštaľný
hnoj
Sliepka – nosnica 0,79 0,570,670,55
brojler 0,24 0,17
Morka – plemenná 1,10 0,790,930,77
brojler 0,30 0,30
Kačica – plemenná 1,10 0,79
brojler 0,33 0,24
Hus – plemenná 1,45 1,07
brojler 0,43 0,33
Králiky Klietky
maštaľný hnoj
Králik – chovný 0,55 0,40
brojler 0,35 0,25

Príloha č. 8 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

SPÔSOB URČENIA ZÁVLAHOVEJ DÁVKY

Cieľom zavlažovania je udržať vlhkosť pôdy medzi hydrolimitmi – bodom vädnutia a poľnou vodnou kapacitou. Vlhkosť vädnutia a poľná vodná kapacita závisia od druhu pôdy. Ľahké pôdy (piesočnaté) majú nízku vlhkosť vädnutia a poľnú vodnú kapacitu, stredne ťažké a ťažké pôdy (hlinité, ílovité) nadobúdajú väčšie hodnoty vlhkosti vädnutia a poľnej vodnej kapacity.

Druh pôdyObjemová hmotnosť
[g/cm3 ]
Vlhkosť vädnutia
[obj. %]
Poľná vodná kapacita
[obj. %]
Piesočnatá1,5 – 1,72 – 615
Hlinitá1,2 – 1,46 – 1830 – 40
Ílovitá1,4 – 1,618 – 2530 – 35

Ak sa určí vlhkosť pôdy v koreňovej oblasti, možno pomocou uvedenej tabuľky zistiť, či je potrebné zavlažiť pôdny profil tak, aby sa dosiahla vlhkosť pôdy približne rovná poľnej vodnej kapacite. Obsah vody v pôde sa vypočíta z hodnôt vlhkosti pôdy stanovenej vo viacerých vrstvách pôdneho profilu. Hrúbka koreňovej vrstvy pôdy, ktorú je potrebné zavlažovať, sa počas rastu rastlín mení od 0,2 m do 1,5 m a závisí aj od druhu rastliny. Spravidla stačí zavlažovať vrchnú 30 cm vrstvu pôdy na začiatku vegetačného obdobia, neskôr vrstvu pôdy do hĺbky 60 cm.

V hlinitej pôde sa stanovila vlhkosť pôdy v 10 cm vrstvách:

Hĺbka [cm]Vlhkosť pôdy [% hm.]
1012,6
2014,3
3018,1
4019,8
5024,3

Pri závlahe postrekom je potrebné prevlhčiť pôdu do hĺbky 50 cm.

Výpočet závlahovej dávky:

Vlhkosť pôdy v hmotnostných % treba vynásobiť objemovou hmotnosťou pre hlinitú pôdu, napr. 1,3 g/cm3.

Hĺbka
[cm]
Vlhkosť pôdy
[% obj.]
Obsah vody
[mm]
1012,6 x 1,3 = 16,3816,38
2014,3 x 1,3 = 18,5918,59
3018,1 x 1,3 = 23,5323,53
4019,8 x 1,3 = 25,7425,74
5024,3 x 1,3 = 31,5931,59

Obsah vody vo vrstve pôdy 0 až 50 cm: 16,38 + 18,59 + 23,53 + 25,74 + 31,59 = 115,83 mm.

Poľná vodná kapacita pre hlinitú pôdu: 35 obj. %, t. j. 35 mm vody v 10 cm vrstve pôdy.

Poľná vodná kapacita pre vrstvu pôdy 0 až 50 cm: 35 x 5 = 175 mm.

Závlahová dávka:

175 – 115,83 = 59,17 mm 60 mm, t. j. 600 m3/ha.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

VÝPOČET KAPACITY SKLADOVACEJ NÁDRŽE NA HNOJOVKU

Vzorec pre nezastrešené hnojisko:

Vzorec 01

Vzorec pre zastrešené hnojisko s nezastrešenou manipulačnou plochou:

Vzorec 02

kde:

KH – kapacita hnojiska v m3,

VH – výtok hnojovky z hnoja pri výške uskladneného hnoja v m

2 m – 6 % pri dostatočnom podstielaní

9 % pri nedostatočnom podstielaní

3 m – 9 % pri dostatočnom podstielaní

12 % pri nedostatočnom podstielaní

4 m – 12 % pri dostatočnom podstielaní

15 % pri nedostatočnom podstielaní

5 m – 15 % pri dostatočnom podstielaní

18 % pri nedostatočnom podstielaní

6 m – 18 % pri dostatočnom podstielaní

21 % pri nedostatočnom podstielaní,

DS – doba skladovania hnojovky v mesiacoch,

UZ – ročný úhrn zrážok v mm

PH – plocha hnojiska m2

MP – manipulačná plocha pri hnojisku v m2

1,2 – 20 % rezerva na návalové vody.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.

2) Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.

3) Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.

4) § 3 zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 9 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

*) Pre každý produkčný blok je táto hodnota uverejnená na www.vupu.sk.