Nariadenie vlády č. 52/1981 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove

Čiastka 11/1981
Platnosť od 11.05.1981
Účinnosť od 01.06.1981

52

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 15. apríla 1981,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 18 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove sa mení takto:

§ 4 ods. 2 a 3 znie:

(2) Socialistické organizácie, ktoré sú spotrebiteľmi ropných olejov, postupujú pri zaobchádzaní s opotrebovanými olejmi podľa osobitných predpisov.11)

(3) Ostatní spotrebitelia ropných olejov sú povinní v chránenej vodohospodárskej oblasti a na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy na vlastný náklad opotrebované oleje bez oddeľovania jednotlivých druhov zachytávať a zhromažďovať v nepriepustných skladovacích nádržiach alebo obaloch a dbať na to, aby sa ďalej neznehodnocovali a neznečisťovali. Títo spotrebitelia, pokiaľ nemôžu opotrebované oleje bezpečne a hospodárne využiť na vlastné účely tak, aby neohrozovali akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti, sú povinní odviesť opotrebované oleje národnému podniku Benzinol Bratislava.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1981.


Predseda vlády:

Prof. JUDr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

11) Zásady na zhromažďovanie, výkup, regeneráciu a ostatné zužitkovanie opotrebovaných ropných olejov schválené uznesením vlády SSR z 15. apríla 1981 č. 116.