Nájdených 55
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1993 Z. z. Zákon o štátnom občianstve SR 15.02.1993
165/1968 Zb. Zákon o zásadách nadobúdania a straty štátneho občianstva 01.01.1969
34/1953 Zb. Zákon, ktorým niektoré osoby nadobúdajú československé štátne občianstvo. 07.05.1953
183/1950 Zb. Zákon o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Sväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie 28.12.1950
40/1950 Zb. Vyhláška o konečnej lehote na podanie žiadostí o vrátenie československého štátneho občianstva 01.05.1950
25/1950 Zb. Zákon, ktorým sa predlžuje lehota na podanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva krajanom vracajúcim sa do vlasti 01.01.1950
252/1949 Zb. Nariadenie o vrátení československého štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti 13.12.1949
119/1949 Zb. Vyhláška o lehote na podávanie žiadostí o vrátenie štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti. 01.06.1949
174/1948 Zb. Zákon o zrušení domovského práva. 01.01.1949
74/1946 Zb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti. 29.04.1946
51/1945 Zb. Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů. 10.08.1945
104/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
250/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 17.07.2010
222/2010 Z. z. Úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
502/2007 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky
344/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.10.2007
46/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
693/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2007
463/2006 Z. z. Úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
390/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky 10.06.2006