Nájdených 28
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
529/2001 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov 01.01.2002
222/1996 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 24.07.1996
302/1994 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách 01.01.1995
154/1994 Z. z. Zákon o matrikách 01.01.1995
300/1993 Z. z. Zákon o mene a priezvisku 01.01.1994
22/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva 01.03.1988
204/2011 Z. z. Zákon o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. 01.07.2011
564/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov 01.02.2009
445/2006 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku
420/2006 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách
159/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 01.04.2006
14/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 01.02.2006
13/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov 01.02.2006
498/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík
515/2003 Z. z. Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch 01.01.2004
6/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov 15.01.2003
198/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 01.07.2002
72/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov 01.04.2002
251/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave niektorých otázok na úseku matrík a štátneho občianstva
41/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách 15.02.1993