Nájdených 657
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 01.07.2006
270/1995 Z. z. Zákon o štátnom jazyku SR 01.01.1996
40/1993 Z. z. Zákon o štátnom občianstve SR 15.02.1993
133/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 28.05.2020
346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií 01.01.2019
176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím 01.09.2015
142/2015 Z. z. Vyhláška o registri adries 01.07.2015
125/2015 Z. z. Zákon o registri adries 01.07.2015
535/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov 01.01.2012
1/2011 Z. z. Nariadenie o čase sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 10.01.2011
647/2007 Z. z. Zákon o cestovných dokladoch 15.01.2008
474/2005 Z. z. Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí 01.01.2006
85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach 01.06.2005
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností 01.05.2004
555/2003 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach 01.01.2004
599/2001 Z. z. Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami 01.01.2002
529/2001 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov 01.01.2002
73/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti
1/2001 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
4/2000 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 15.01.2000
 
...