Zákon č. 69/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 31/2000
Platnosť od 03.03.2000 do31.03.2002
Účinnosť od 01.04.2000 do31.03.2002
Zrušený 48/2002 Z. z.

69

ZÁKON

z 9. februára 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Bydliskom je miesto, kde sa cudzinec obvykle zdržiava.“.

2. V § 3 ods. 3 sa v druhej vete slová „finančnú hotovosť alebo iný hodnoverný doklad nahrádzajúci túto hotovosť vo výške nákladov na vycestovanie do domovského štátu“ nahrádzajú slovami „zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie do štátu, ktorého je držiteľom cestovného dokladu alebo v ktorom má bydlisko“.

3. V § 3 ods. 4 sa slová „§ 12 ods. 1 písm. a), b), h) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1 písm. a), b), f) a g)“.

4. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak sa cudzinec pri vstupe na územie Slovenskej republiky odmietne podrobiť kontrole policajného útvaru alebo nespĺňa podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky ustanovené týmto zákonom, alebo vznikne dôvodné podozrenie, že cudzinec zneužije pobyt na území Slovenskej republiky na iný účel, než na aký mu bolo vízum Slovenskej republiky udelené alebo ako je medzinárodnou dohodou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené, je policajný útvar oprávnený cudzincovi neumožniť prekročenie štátnej hranice na územie Slovenskej republiky.“.

5. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Krátkodobý pobyt sa môže povoliť najdlhšie na 90 dní v jednom polroku, ak medzinárodná dohoda, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Krátkodobý pobyt povolený na dobu kratšiu ako 90 dní môže na žiadosť cudzinca podanú najneskôr sedem pracovných dní pred skončením doby povoleného pobytu predĺžiť policajný útvar. Cudzinec, ktorý podáva žiadosť, je povinný k žiadosti na požiadanie preukázať zabezpečenie prostriedkov na pobyt obdobne ako pri vstupe na územie Slovenskej republiky. O žiadosti rozhodne policajný útvar bezodkladne, najneskôr však tri dni pred skončením doby povoleného krátkodobého pobytu.“.

6. V § 6 ods. 2 v prvej vete sa slovo „povoľuje“ nahrádza slovami „môže povoliť“.

7. § 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Cudzincovi sa môže povoliť dlhodobý pobyt len na jeden účel.“.

8. § 8 znie:

㤠8

(1) Žiadosť o udelenie povolenia na dlhodobý pobyt alebo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podáva cudzinec osobne v zahraničí na slovenskej diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade v štáte, ktorého je držiteľom cestovného dokladu, alebo v štáte, v ktorom má bydlisko. Žiadosť o predĺženie doby určenej povolením na dlhodobý pobyt podáva cudzinec osobne na policajnom útvare.

(2) Žiadosť o udelenie povolenia na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky môže cudzinec podať aj na území Slovenskej republiky na policajnom útvare, ak sa má dlhodobý pobyt realizovať na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(3) K žiadosti o udelenie povolenia na dlhodobý pobyt alebo na trvalý pobyt cudzinec priloží tri ostré neretušované fotografie z toho istého negatívu alebo zhotovené prístrojom so súčasnou expozíciou viacerými objektívmi s rozmermi 3 Í 3,5 cm, zobrazujúce jeho aktuálnu podobu v občianskom odeve s trojštvrťovým profilom tváre.

(4) K žiadosti o udelenie povolenia na dlhodobý pobyt alebo k žiadosti o predĺženie doby určenej povolením na dlhodobý pobyt cudzinec na požiadanie priloží doklad nie starší ako 90 dní, potvrdzujúci

a) účel pobytu,

b) zabezpečenie prostriedkov na pobyt,

c) oprávnenie užívať byt alebo inú obytnú miestnosť alebo súhlas vlastníka bytu alebo nájomcu bytu alebo inej obytnej miestnosti vo vzťahu k iným osobám, ktoré vo svojom byte alebo v inej obytnej miestnosti ubytoval, alebo súhlas prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, v ktorom sa ubytoval,

d) skutočnosť, že sa v zahraničí a na území Slovenskej republiky nedopustil konania, ktoré je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom,

e) skutočnosť, že netrpí nákazlivou chorobou, ktorej šírenie je trestné podľa zákona.5)

(5) K žiadosti o predĺženie doby určenej povolením na dlhodobý pobyt priloží cudzinec doklad nie starší ako 90 dní, potvrdzujúci, že nie je dlžníkom poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ak je povinný platiť toto poistenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti.

(6) Totožnosť cudzinca overí slovenská diplomatická misia alebo konzulárny úrad podľa predloženého platného cestovného dokladu, ktorého časová platnosť musí byť o 180 dní dlhšia ako posledný deň predpokladaného pobytu na území Slovenskej republiky.

(7) K žiadosti o udelenie povolenia na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky cudzinec na požiadanie priloží doklad nie starší ako 90 dní, potvrdzujúci

a) zabezpečenie prostriedkov počas celej doby trvalého pobytu najmenej vo výške životného minima ustanoveného osobitným predpisom,5a) ktoré cudzinec preukáže prvýkrát so žiadosťou o udelenie povolenia na trvalý pobyt na obdobie jedného roka a na požiadanie policajného útvaru opakovane na obdobie každého nasledujúceho roka trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,

b) príbuzenský vzťah k osobe, ku ktorej žiada o povolenie na trvalý pobyt,

c) oprávnenie užívať byt alebo inú obytnú miestnosť alebo súhlas vlastníka bytu alebo nájomcu bytu alebo inej obytnej miestnosti vo vzťahu k iným osobám, ktoré vo svojom byte alebo v inej obytnej miestnosti ubytoval,

d) súhlas osoby, prípadne osôb, u ktorých bude bývať,

e) skutočnosť, že sa v zahraničí a na území Slovenskej republiky nedopustil konania, ktoré je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom,

f) skutočnosť, že netrpí nákazlivou chorobou, ktorej šírenie je trestné podľa zákona.5)

(8) Totožnosť cudzinca overí slovenská diplomatická misia alebo konzulárny úrad podľa platného cestovného dokladu.

(9) Ak cudzinec k žiadosti o udelenie povolenia na dlhodobý pobyt alebo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky nepriloží všetky požadované doklady, žiadosť slovenská diplomatická misia alebo konzulárny úrad neprijme.

(10) Policajný útvar, ktorý rozhoduje o udelení povolenia na dlhodobý pobyt alebo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže si vyžiadať aj ďalšie doklady na účely zistenia alebo preverenia skutočného stavu alebo vykonania príslušných opatrení podľa účelu žiadaného pobytu.

(11) Tvrdosti, ktoré sa vyskytnú pri vykonávaní odseku 1, pokiaľ ide o miesto podania žiadosti na udelenie povolenia na dlhodobý pobyt alebo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže odstraňovať minister vnútra Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 2 a 3 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.“.

9. V § 9 ods. 1 sa slovo „podania“ nahrádza slovom „doručenia“.

10. Nadpis tretej časti znie:

„ZÁKAZ POBYTU A ZRUŠENIE OPRÁVNENIA NA POBYT NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.

11. § 12 znie:

㤠12

(1) Policajný útvar zakáže cudzincovi pobyt na území Slovenskej republiky, ak

a) sa v zahraničí alebo na území Slovenskej republiky dopustil konania, ktoré je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom,

b) nedodržal podmienky uvedené v § 3 ods. 1 až 3,

c) zdržiava sa na území Slovenskej republiky bez platného cestovného dokladu,

d) uplynula mu doba povoleného dlhodobého pobytu alebo krátkodobého pobytu určená vízom alebo bezvízovou dohodou alebo skončila sa platnosť preukazu na trvalý pobyt a naďalej sa zdržiava na území Slovenskej republiky,

e) neoprávnene podniká alebo vykonáva zárobkovú činnosť,

f) porušil predpisy o omamných a psychotropných látkach,8)

g) je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu života alebo zdravia alebo pre ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody,

h) povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky získal uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

(2) Cudzinec, ktorému bol zakázaný pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný vycestovať z územia Slovenskej republiky v lehote určenej policajným útvarom, najneskôr však do 30 dní od vydania rozhodnutia.

(3) Odvolanie proti rozhodnutiu o zákaze pobytu na území Slovenskej republiky nemá odkladný účinok.“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami“ nahrádza citáciou „§ 1 a 2 zákona č.139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch“.

12. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

㤠12a

(1) Policajný útvar zruší cudzincovi oprávnenie na dlhodobý pobyt alebo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak

a) pominul účel, na ktorý mu bol povolený dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

b) sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako 180 dní v jednom kalendárnom roku a vopred to neoznámil policajnému útvaru,

c) opätovne nesplnil povinnosť uloženú mu týmto zákonom.

(2) Cudzinec, ktorému sa zruší dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný v lehote určenej policajným útvarom, najneskôr však do 30 dní, vycestovať z územia Slovenskej republiky do zahraničia.“.

13. V § 13 sa v prvej vete slová „nebol povolený vstup na územie“ nahrádzajú slovami „bol zakázaný pobyt na území“, za slová „neoprávnene na území Slovenskej republiky“ sa vkladajú pred čiarku slová „alebo ktorému bolo zrušené oprávnenie na pobyt“ a na konci vety sa vypúšťajú slová „odo dňa vyznačenia skutočnosti uvedenej v § 12 ods. 2 v cestovnom doklade“.

14. § 14 znie:

㤠14

Vyhostenie

(1) Policajný útvar vyhostí cudzinca,

a) ktorý neoprávnene vstúpi na územie Slovenskej republiky,

b) ktorý sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky alebo

c) ktorému bolo zrušené oprávnenie na dlhodobý pobyt alebo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

a je dôvodné podozrenie, že dobrovoľne nevycestuje do zahraničia.

(2) Policajný útvar vyhostí cudzinca, ak mu bol zakázaný pobyt na území Slovenskej republiky podľa tohto zákona a v určenej lehote dobrovoľne nevycestoval do zahraničia.

(3) Odvolanie proti rozhodnutiu o vyhostení z územia Slovenskej republiky podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.“.

15. V § 16 ods. 2 sa slovo „trvá“ nahrádza slovom „bude trvať“.

16. V § 17 písm. b) sa slová „kópiu zápisu do piatich dní“ nahrádzajú slovami „originál zápisu do piatich dní od začiatku ubytovania“.

17. V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

18. V § 19 písmeno c) znie:

c) neodkladne ohlásiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu alebo preukazu na pobyt.“.

19. V § 19 sa vypúšťa písmeno d).

20. V § 29 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a hlásenia o používaní motorového vozidla podľa § 19 písm. d)“.

21. V § 29 ods. 3 sa slová „úradného jazyka12)“ nahrádzajú slovami „štátneho jazyka12)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.“.

22. § 30 sa vypúšťa.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zákona č. 70/1997 Z. z. a zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.