Zákon č. 88/1990 Zb.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva

Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990 do14.02.1993
Účinnosť od 29.03.1990 do14.02.1993
Zrušený 40/1993 Z. z.

88

ZÁKON

z 28. marca 1990,

ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

1. Zákon č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva v znení zákona č. 72/1958 Zb. a zákona 165/1968 Zb. sa mení takto:

Ustanovenie § 7 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva v znení zákona č. 72/1958 Zb. sa vypúšťa.

2. Ustanovenie § 14a zákona Českej národnej rady č. 39/1969 Zb. o nadobúdaní a strácaní štátneho občianstva Českej socialistickej republiky v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Českej národnej rady č. 124/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1969 Zb.; ustanovenie § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strácaní štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky, strácajú platnosť.

Čl. II

1.

a) Rozhodnutia o odňatí štátneho občianstva vydané podľa predpisov uvedených v čl. I sa zrušujú s účinnosťou od ich vydania.

b) Osoby, ktorým sa štátne občianstvo odňalo, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za osoby prepustené zo štátneho zväzku.

2.

a) Ak ten, ktorého sa rozhodnutie uvedené v bode 1 písm. a) týka, chce zostať československým štátnym občanom, môže to najneskôr do 31. decembra 1993 písomne oznámiť priamo alebo prostredníctvom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu Československej socialistickej republiky v cudzine príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy,1) podľa toho, na území ktorej republiky mal posledný trvalý pobyt. Pokiaľ tak urobí, bude sa predpokladať, že neprestal byť československým štátnym občanom; z toho mu nesmie vzniknúť žiadna ujma.

b) Účinky uvedené v bode 2 písm. a) druhej vete nastávajú dňom, keď oznámenie občana došlo príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy; o tom mu tento orgán vydá osvedčenie.

3.

a) Osobám, ktoré boli prepustené zo štátneho zväzku v čase od 1. októbra 1949 do 31. decembra 1989, bude štátne občianstvo udelené, ak o to požiadajú najneskôr do 31. decembra 1993 priamo alebo prostredníctvom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu Československej socialistickej republiky v cudzine príslušný ústredný orgán štátnej správy.

b) Štátne občianstvo nemožno podľa bodu 3 písm. a) udeliť, pokiaľ by to bolo v rozpore s medzinárodnými zväzkami, ktoré Československá socialistická republika prevzala.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon ČNR č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.Zákon SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.