Zákon č. 403/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.08.2002 do31.12.2005
Zrušený 474/2005 Z. z.

OBSAH

403

ZÁKON

z 26. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 4 znie:

(4) „Žiadateľ svoju slovenskú národnosť alebo slovenský etnický pôvod preukazuje úradným dokladom (ďalej len „doklad") potvrdzujúcim túto skutočnosť. Dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť je najmä rodný list alebo krstný list, výpis z matriky, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, ak obsahuje zápis o slovenskej národnosti podľa práva štátu, ktorého orgán osvedčenie vydal.".

2. V § 4 odsek 5 znie:

(5) Postavenie zahraničného Slováka zaniká

a) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný na území Slovenskej republiky,3) alebo

b) dňom doručenia listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.3a)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:

3) § 17 Trestného zákona.

3a) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.".

3. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Držiteľ preukazu je povinný v prípade zániku postavenia zahraničného Slováka preukaz odovzdať orgánu, ktorý ho vydal.".

4. Nadpis nad § 6 sa umiestňuje pod označenie § 6.

5. V § 6 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1 a vypúšťajú sa poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10.

6. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:

㤠7

Vláda Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky

a) koordinuje tvorbu a výkon politiky štátu vo vzťahu k zahraničným Slovákom,

b) vypracúva dlhodobú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k zahraničným Slovákom v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy,

c) koordinuje a zabezpečuje pomoc štátnych a neštátnych subjektov Slovenskej republiky zahraničným Slovákom v záujme udržania ich národného povedomia a kultúrnej identity,

d) koordinuje a zabezpečuje v rámci štátneho informačného systému dokumentačnú činnosť o zahraničných Slovákoch a utvára podmienky na sprostredkovanie informácií o dianí na Slovensku pre zahraničných Slovákov.

§ 8

Ministerstvo zahraničných vecí

Ministerstvo zahraničných vecí

a) rozhoduje o priznaní postavenia zahraničného Slováka,

b) vedie evidenciu držiteľov preukazu.".

7. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

a) zabezpečuje podporu rozvoja kultúry zahraničných Slovákov s cieľom uchovávať ich národné povedomie a kultúrnu identitu,

b) zabezpečuje rozpracovanie programov a systémových koncepcií podpory kultúry zahraničných Slovákov v spolupráci s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.".

8. V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 13.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.