Nájdených 65
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 01.07.2006
142/2015 Z. z. Vyhláška o registri adries 01.07.2015
125/2015 Z. z. Zákon o registri adries 01.07.2015
1/2011 Z. z. Nariadenie o čase sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 10.01.2011
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností 01.05.2004
4/2000 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 15.01.2000
301/1995 Z. z. Zákon o rodnom čísle 01.01.1996
196/1950 Zb. Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine na Ministerstvo zahraničných vecí 01.01.1951
224/1949 Zb. Vládne nariadenie o sčítaní ľudu v roku 1950 a súpisoch s ním spojených (o národnom sčítaní). 29.10.1949
132/1949 Zb. Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ľudu zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy. 07.06.1949
174/1948 Zb. Zákon o zrušení domovského práva. 01.01.1949
424/2020 Z. z. Novela zákona pobyte cudzincov 01.01.2021
300/2017 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách 01.01.2018
179/2017 Z. z. Novela zákona o pobyte cudzincov 01.09.2017
254/2016 Z. z. Novela zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 27.09.2016
124/2015 Z. z. Novela zákona o matrikách 01.10.2015
354/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o postupe vykonávania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej dňa 10. októbra 2007
222/2010 Z. z. Úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
594/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15.01.2010
549/2008 Z. z. Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 206-2006/02288 zo 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky 01.01.2009