Vyhláška č. 390/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky

Čiastka 139/2006
Platnosť od 10.06.2006 do31.10.2009
Účinnosť od 10.06.2006 do31.10.2009
Zrušený 400/2009 Z. z.

390

Vyhláška

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 26. mája 2006,

ktorou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 13 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Touto vyhláškou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam“).

§ 2

(1) Všeobecná časť zoznamu je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Osobitná časť zoznamu je uvedená v prílohe č. 2.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Iveta Radičová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 390/2006 Z. z.

Všeobecná časť zoznamu

Všeobecná časť zoznamu zahŕňa

1. Štátnozamestnanecké miesta v odbore štátnej služby

a) 2.06 Justícia

b) 2.09 Obrana

c) 2.12 Priemyselné vlastníctvo

d) 2.17 Vnútro

e) 2.24 Ochrana utajovaných skutočností

2. Štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade

a) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

b) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

c) Generálna prokuratúra, krajské prokuratúry, vyššia vojenská prokuratúra a vojenské obvodné prokuratúry

Príloha č. 2 k vyhláške č. 390/2006 Z. z.

Osobitná časť zoznamu

Osobitná časť zoznamu zahŕňa štátnozamestnanecké miesta

a) mimoriadnej významnosti,

b) na ktoré sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.