Vyhláška č. 61/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva

Čiastka 17/1975
Platnosť od 23.06.1975 do30.06.1994
Účinnosť od 23.06.1975 do30.06.1994
Zrušený 259/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 nadobudla Zmluva platnosť 4. májom 1975.

61

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. mája 1975

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva

Dňa 31. mája 1974 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Sofii 4. apríla 1975.

Podľa svojho článku 16 nadobudla Zmluva platnosť 4. májom 1975.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA
medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva

Československá socialistická republika a Bulharská ľudová republika,

majúc na zreteli, že sa vyskytujú osoby, ktoré sú podľa ich zákonov štátnymi občanmi oboch zmluvných strán,

vedené prianím odstrániť dvojaké štátne občianstvo týchto osôb na základe ich dobrovoľného rozhodnutia a zabrániť vzniku dvojakého štátneho občianstva v budúcnosti,

sa rozhodli uzavrieť túto Zmluvu.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov

prezident Československej socialistickej republiky

RSDr. Antonína Baláka,

námestníka ministra vnútra Českej socialistickej republiky,

Štátna rada Bulharskej ľudovej republiky

Atanasa Vojnova,

prvého námestníka ministra spravodlivosti Bulharskej ľudovej republiky,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

ČASŤ I

Odstránenie dvojakého štátneho občianstva

Článok 1

Osoby, ktoré sú ku dňu nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy štátnymi občanmi oboch zmluvných strán, si zachovajú podľa ustanovení tejto Zmluvy, predovšetkým na základe svojej dobrovoľnej voľby, štátne občianstvo len jednej zmluvnej strany.

Článok 2

Osoby uvedené v článku 1 si môžu v priebehu jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy zvoliť štátne občianstvo, ktoré si zachovajú, dvojmo podaným písomným vyhlásením.

Článok 3

Podať vyhlásenie podľa článku 2 sú oprávnené iba plnoleté osoby. Na účely tejto Zmluvy sú plnoletými tie osoby, ktoré dovŕšili vek osemnástich rokov alebo mladšie osoby, ak nadobudli plnoletosť uzavretím manželstva.

Článok 4

(1) Osoba, ktorá nepodá vyhlásenie podľa článku 2, si zachováva štátne občianstvo tej zmluvnej strany, na štátnom území ktorej mala trvalé bydlisko v posledný deň lehoty.

(2) Osoba, ktorá nepodá vyhlásenie podľa článku 2 a má trvalé bydlisko na štátnom území tretieho štátu, si zachová štátne občianstvo zmluvnej strany, na štátnom území ktorej mala trvalé bydlisko pred vysťahovaním; ak také bydlisko nemala, zachová si štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré nadobudla neskoršie, a ak nadobudla štátne občianstvo oboch zmluvných strán súčasne, zachová si štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má alebo mala matka.

Článok 5

(1) Maloletej osobe, ktorá má ku dňu nadobudnutia platnosti Zmluvy štátne občianstvo oboch zmluvných strán, môžu rodičia zvoliť štátne občianstvo, ktoré si táto osoba zachová, v lehote jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy dvojmo podaným písomným súhlasným vyhlásením. Ak ide o maloletú osobu staršiu ako štrnásť rokov, je platnosť súhlasného vyhlásenia rodičov podmienená písomným súhlasom tejto osoby.

(2) Ak rodičia nepodajú súhlasné vyhlásenie, zachová si maloletá osoba štátne občianstvo zmluvnej strany, na štátnom území ktorej mali rodičia spoločné trvalé bydlisko v posledný deň lehoty; ak rodičia také bydlisko nemali, zachová si maloletá osoba štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má ten z rodičov, u ktorého maloletá osoba žije.

(3) Ak rodičia majú trvalé bydlisko na štátnom území tretieho štátu, zachová si maloletá osoba štátne občianstvo zmluvnej strany, na štátnom území ktorej mali rodičia posledné spoločné trvalé bydlisko. Ak rodičia také bydlisko nemali, zachová si maloletá osoba štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má matka.

(4) Ak výchovu maloletej osoby zverí súd iba jednému z rodičov, zachová si maloletá osoba štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má tento rodič, pokiaľ nepodajú rodičia súhlasné vyhlásenie podľa odseku 1.

Článok 6

(1) Maloletá osoba si zachová štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré majú rodičia, ak majú dňom uplynutia lehoty štátne občianstvo jednej zmluvnej strany.

(2) Maloletá osoba, ktorej jeden z rodičov zomrel, alebo u ktorej pobyt jedného z rodičov ku dňu uplynutia lehoty nie je známy, alebo jednému z rodičov boli odňaté rodičovské práva, si zachová štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má druhý rodič.

(3) Ak rodičia maloletej osoby zomreli, alebo nie je známe miesto ich pobytu, alebo ak rodičom boli odňaté rodičovské práva, zachová si táto maloletá osoba štátne občianstvo zmluvnej strany, na území ktorej má trvalé bydlisko v posledný deň lehoty. Ak maloletá osoba má trvalé bydlisko na štátnom území tretieho štátu, zachová si štátne občianstvo zmluvnej strany, na štátnom území ktorej mala trvalé bydlisko pred vysťahovaním; ak také bydlisko nemala, zachová si štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má alebo mala matka.

Článok 7

Zmluvné strany si do šiestich mesiacov po uplynutí lehoty jedného roka diplomatickou cestou vymenia zoznamy osôb, ktoré podali alebo pre ktoré sa podalo vyhlásenie podľa časti I tejto Zmluvy. K zoznamu pripojí po jednom vyhotovení vyhlásenia.

ČASŤ II

Predchádzanie vzniku dvojakého štátneho občianstva

Článok 8

(1) Rodičia, z ktorých jeden je štátnym občanom jednej a druhý štátnym občanom druhej zmluvnej strany, môžu svojmu dieťaťu narodenému po dni, keď táto Zmluva nadobudla platnosť, zvoliť štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán. Urobia tak do šiestich mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa dvojmo podaným písomným súhlasným vyhlásením.

(2) Ak rodičia nepredložia súhlasné vyhlásenie, zachová si dieťa štátne občianstvo zmluvnej strany, na štátnom území ktorej sa narodilo; ak sa narodilo na štátnom území tretieho štátu, zachová si štátne občianstvo zmluvnej strany, na štátnom území ktorej mali rodičia posledné spoločné trvalé bydlisko; ak rodičia nemali také bydlisko, zachová si dieťa štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má matka, a v prípade, že matka zomrela alebo jej boli odňaté rodičovské práva, štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má otec.

Článok 9

Zmluvné strany si budú vymieňať diplomatickou cestou v prvom štvrťročí každého roka zoznamy detí, pre ktoré rodičia v uplynulom kalendárnom roku podali súhlasné vyhlásenie podľa časti II tejto Zmluvy. K zoznamu sa pripája po jednom vyhotovení každého súhlasného vyhlásenia a úplný výpis z knihy narodení.

ČASŤ III

Všeobecné ustanovenia

Článok 10

(1) Osoby, ktoré majú trvalé bydlisko na štátnom území jednej zmluvnej strany a zachovajú si podľa časti I tejto Zmluvy štátne občianstvo druhej zmluvnej strany, podávajú vyhlásenie diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu, prípadne ministerstvu zahraničných vecí tejto zmluvnej strany.

(2) Osoby, ktoré majú trvalé bydlisko na štátnom území tretieho štátu a zachovajú si podľa časti I tejto Zmluvy štátne občianstvo jednej zmluvnej strany, podávajú vyhlásenie diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu, prípadne ministerstvu zahraničných vecí tejto zmluvnej strany.

(3) Rodičia, ktorí zvolia dieťaťu narodenému na štátnom území jednej zmluvnej strany štátne občianstvo druhej zmluvnej strany, podávajú súhlasné vyhlásenie podľa časti II tejto Zmluvy diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu, prípadne ministerstvu zahraničných vecí tejto zmluvnej strany.

(4) Rodičia dieťaťa narodeného na štátnom území tretieho štátu podávajú súhlasné vyhlásenie podľa časti II tejto Zmluvy diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu, prípadne ministerstvu zahraničných vecí zmluvnej strany, ktorej štátne občianstvo dieťaťu zvolili.

(5) Príslušný štátny orgán, ktorý prijal vyhlásenie, potvrdí podávateľovi jeho prijatie.

Článok 11

Vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva podľa tejto Zmluvy nepodlieha správnym poplatkom.

Článok 12

Vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva nevyvolá právne dôsledky v súvislosti s touto Zmluvou, ak zmluvná strana, ktorá vyhlásenie dostala, podľa svojho zákonodarstva zistí, že osoba, ktorej sa vyhlásenie týka, nie je jej štátnym občanom. Príslušný štátny orgán tejto zmluvnej strany o tom upovedomí podávateľa vyhlásenia.

Článok 13

(1) Osoby, ktoré podľa tejto Zmluvy podali vyhlásenie alebo pre ktoré bolo vyhlásenie podané, si zachovajú len zvolené štátne občianstvo dňom podania vyhlásenia. Osoby, ktoré nepodali alebo pre ktoré nebolo podané vyhlásenie, si zachovajú len štátne občianstvo určené podľa tejto Zmluvy dňom uplynutia príslušných lehôt.

(2) Na osoby, ktoré si zvolili alebo nadobudli podľa tejto Zmluvy štátne občianstvo jednej zmluvnej strany, sa na štátnom území druhej zmluvnej strany vzťahujú právne predpisy o cudzincoch.

Článok 14

Odo dňa, keď táto Zmluva nadobudne platnosť, budú príslušné štátne orgány oboch zmluvných strán robiť rozhodnutia o nadobudnutí štátneho občianstva jednej zmluvnej strany závislým od predloženia dokladu o prepustení zo štátneho zväzku druhej zmluvnej strany.

Článok 15

(1) Všetky otázky súvisiace s vykonávaním tejto Zmluvy sa budú riešiť diplomatickou cestou.

(2) Zmluvné strany vypracujú jednotný vzor vyhlásenia pre voľbu štátneho občianstva.

Článok 16

Táto Zmluva bude ratifikovaná. Nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín, ktorá bude v Sofii.

Táto Zmluva sa uzaviera na päť rokov a jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, ak ju jedna zmluvná strana nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného času platnosti.

Táto Zmluva bola spísaná vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom jazyku a v bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Dané v Prahe 31. mája 1974.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto Zmluvu podpísali a opatrili pečaťami.

Za

Československú socialistickú republiku:

A. Balák v. r.

Za

Bulharskú ľudovú republiku:

A. Vojnov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.