92

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 71/1981 Zb. o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva, v slovenskom vydaní

V článku 5 Zmluvy došlo k nesprávnemu prekladu. Článok 5 má správne znieť: „Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy budú príslušné orgány zmluvných strán robiť rozhodnutie o nadobudnutí štátneho občianstva jednej zmluvnej strany závislé od predloženia dokladu o prepustení zo štátneho zväzku druhej zmluvnej strany.“.

Redakcia