Oznámenie č. 251/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave niektorých otázok na úseku matrík a štátneho občianstva

Čiastka 83/1995
Platnosť od 17.11.1995
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 19. júla 1995, na základe článku 12 ods. 1.

251

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 1994 bola v Červenej nad Vltavou podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave niektorých otázok na úseku matrík a štátneho občianstva.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila so zmluvou súhlas svojím uznesením č. 558 z 18. augusta 1994 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 17. októbra 1994.

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 19. júla 1995, na základe článku 12 ods. 1.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave niektorých otázok na úseku matrík a štátneho občianstva

Slovenská republika a Česká republika

vedené želaním čo najväčšmi upevniť a všestranne rozvíjať priateľské vzťahy, zdokonaliť právne styky a zabezpečiť účinnú ochranu práv a oprávnených záujmov občanov oboch štátov,

v snahe uľahčiť vybavovanie niektorých záležitostí na úseku matrík a štátneho občianstva a upraviť vzájomné právne vzťahy v týchto veciach,

nadväzujúc na tradície spoločnej štátnosti,

vychádzajúc zo záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku a Českú republiku (ďalej len „zmluvné strany“) z medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané,

rozhodli sa uzavrieť túto zmluvu:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok l

Štátni občania zmluvných strán majú vo veciach upravených touto zmluvou rovnaké postavenie pred orgánmi druhej zmluvnej strany.

Článok 2

Podania vo veciach uvedených v tejto zmluve a k nim pripojené písomnosti vyhotovené v jazyku druhej zmluvnej strany sa neprekladajú.

Článok 3

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Českej republiky si vzájomne poskytujú informácie o právnych predpisoch, právnej praxi a o iných právnych otázkach vo veciach upravených touto zmluvou.

DRUHÁ ČASŤ

ÚPRAVA NIEKTORÝCH OTÁZOK NA ÚSEKU MATRÍK A ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA

Článok 4

Listiny o osobnom stave a výpisy z matrík požadované pre úradnú potrebu si príslušné orgány zmluvných strán zasielajú bezplatne priamym poštovým stykom.

Článok 5

Štátni občania zmluvných strán zasielajú žiadosti o výpis z matriky alebo iné listiny o osobnom stave priamo príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany. Ak sa za požadovaný úkon nevyberá správny poplatok, dožiadaný orgán zašle žiadateľovi doklad poštou podľa predpisov platných pre poštový styk. Ak sa za požadovaný úkon vyberá správny poplatok, dožiadaný orgán zašle žiadateľovi doklad prostredníctvom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu zmluvnej strany, ktorá doklad vydala; diplomatická misia alebo konzulárny úrad vyberie od žiadateľa správny poplatok.

Článok 6

(1) Rozhodnutia orgánov jednej zmluvnej strany o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska štátneho občana druhej zmluvnej strany sú platné bez ďalšieho osvedčenia na území oboch zmluvných strán. Podmienkou platnosti rozhodnutia je trvalý pobyt na území zmluvnej strany, ktorá rozhodnutie vydala.

(2) Ak ide o povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska manželov alebo rodičov a detí, uznáva sa platnosť rozhodnutia o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska na území oboch zmluvných strán, ak aspoň jeden zo žiadateľov má trvalý pobyt na území zmluvnej strany, ktorá rozhodnutie vydala.

(3) Orgány jednej zmluvnej strany zasielajú oznámenia o rozhodnutiach uvedených v odsekoch 1 a 2 orgánom druhej zmluvnej strany, ak je v jej matrikách zapísané narodenie, prípadne uzavretie manželstva.

Článok 7

Na žiadosť štátneho občana jednej zmluvnej strany, ktorého meno je zapísané v matrike druhej zmluvnej strany, sa meno vo výpise z matriky uvedie v slovenskom alebo českom ekvivalente, ak nejde o zmenu mena, meno prekrútené, zdrobnené alebo domácke.

Článok 8

Štátni občania jednej zmluvnej strany uzatvárajúci manželstvo na území druhej zmluvnej strany nepredkladajú osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, ak majú na jej území trvalý pobyt najmenej dva roky.

Článok 9

(1) Narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie štátnych občanov jednej zmluvnej strany, ktoré nastali na území druhej zmluvnej strany pred 1. januárom 1993, sa do osobitnej matriky nezapisujú; taký zápis možno vykonať len na žiadosť.

(2) Zmluvné strany uznávajú platnosť rodných, sobášnych a úmrtných listov svojich štátnych občanov vyhotovených orgánmi druhej zmluvnej strany o matričných udalostiach, ktoré nastali pred 1. januárom 1993.

Článok 10

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Českej republiky si budú každoročne, vždy do 31. mája, vymieňať zoznamy štátnych občanov jednej zmluvnej strany, ktorí nadobudli štátne občianstvo druhej zmluvnej strany v predchádzajúcom kalendárnom roku. V zoznamoch sa uvedie meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt a posledný trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany. Posledný trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany sa uvedie, len ak je zrejmý z písomností predložených so žiadosťou o nadobudnutie štátneho občianstva.

(2) Výmena zoznamov štátnych občanov zmluvných strán, ktorí nadobudli štátne občianstvo druhej zmluvnej strany v roku 1993, sa uskutoční do 1. septembra 1994.

Článok 11

Sporné otázky, ktoré vzniknú pri vykonávaní tejto zmluvy, sa budú riešiť dohodou medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky; ak sa dohoda nedosiahne, budú sa riešiť diplomatickou cestou.

TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobúda platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

(2) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany ju môžu kedykoľvek písomne vypovedať diplomatickou cestou, pričom zmluva stráca platnosť uplynutím šiestich mesiacov odo dňa doručenia výpovede.

Dané v Červenej nad Vltavou 24. júna 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Ladislav Pittner v. r.

Za Českú republiku

Jan Ruml v. r.