Zákon č. 452/2003 Z. z.Zákon o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže

Čiastka 196/2003
Platnosť od 20.11.2003
Účinnosť od 01.12.2003

OBSAH

452

ZÁKON

z 30. októbra 2003

o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Fond detí a mládeže (ďalej len „fond“) sa zrušuje k 1. decembru 2003.

(2) Fond ku dňu svojho zrušenia vstupuje do likvidácie.

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, na likvidáciu fondu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu;1) ustanovenia § 71 ods. 1 prvej až siedmej vety a § 71 ods. 5 osobitného predpisu1) sa nepoužijú.

(4) Likvidátora vymenuje minister školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) ku dňu vstupu do likvidácie.

(5) Dňom vymenovania likvidátora prechádza pôsobnosť rady fondu, predsedu rady fondu, dozornej rady fondu a riaditeľa fondu na likvidátora. Výkon funkcie členov rady fondu, členov dozornej rady fondu a riaditeľa fondu zaniká dňom zrušenia fondu.

(6) Likvidátora, ktorý porušuje svoje povinnosti,1) minister odvolá a vymenuje iného likvidátora.

§ 2

(1) Povinnosti, ktoré likvidátor inak plní voči spoločníkom podľa osobitného predpisu,2) plní voči ministrovi.

(2) Za výkon svojej funkcie likvidátor zodpovedá ministrovi. Odmenu likvidátora určuje minister. Odmena likvidátora sa uhrádza z majetku fondu.

(3) Do 90 dní od účinnosti tohto zákona likvidátor zostaví a predloží ministrovi na schválenie časový plán likvidácie a likvidačnú účtovnú súvahu. Likvidátor vykoná likvidáciu fondu na základe časového plánu likvidácie fondu.

(4) Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie fondu a predloží ju ministrovi na schválenie. Majetkový zostatok, ktorý vyplynul z likvidácie, sa stáva príjmom štátneho rozpočtu, z ktorého sa uspokoja záväzky fondu neuspokojené do likvidácie.

(5) Likvidátor do 90 dní od schválenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie podá registrovému súdu návrh na výmaz fondu z obchodného registra.


§ 3

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z., zákona č. 220/2000 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 44/2002 Z. z.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2) § 70 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.