Zákon č. 596/2008 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2009

(v znení č. 448/2009 Z. z.)

Čiastka 204/2008
Platnosť od 23.12.2008
Účinnosť od 11.11.2009

596

ZÁKON

z 28. novembra 2008

o štátnom rozpočte na rok 2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2009 sa rozpočtujú sumou 10 971 203 980 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2009 sa určujú sumou 14 125 290 712 eur.

(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2009 sa určuje sumou 3 154 086 732 eur.

(3) Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2009 je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2009 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.

(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2009 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 047 201 652 eur; z toho do rozpočtov obcí 646 248 920 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 400 952 732 eur.

(6) Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2009 rozpočtujú v celkovej sume 74 557 804 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.

§ 2

(1) Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky vykonáva v roku 2009 úpravy v systemizácii podľa osobitného predpisu.1)

(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2009 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2009 podľa § 1 ods. 2.

§ 3

(1) Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2009 určuje vo výške 0 % ročne.

(2) Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2009 určuje vo výške 2 % ročne.

§ 4

(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2009 je 8 920 347 082 eur.

(2) V roku 2009 môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytnúť štátnu záruku za úver, ktorý poskytne Európska investičná banka na účely financovania výstavby diaľnice D1, pričom jej objem nepresiahne 800 000 000 eur.

§ 5

(1) Platové tarify4) sa v roku 2009 zvýšia o 4 % od 1. januára 2009; uvedené zvýšenie platových taríf platí do dňa účinnosti nového systému odmeňovania.

(2) Stupnica platových taríf5) sa v roku 2009 zvýši o 5 % od 1. januára 2009; uvedené zvýšenie stupnice platových taríf platí do dňa účinnosti nového systému odmeňovania.

(3) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov6) sa v roku 2009 zvýšia o 5 % stupnice od 1. januára 2009.

(3) Hodnostné platy profesionálnych vojakov7) sa v roku 2009 zvýšia o 5 % od 1. januára 2009.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 596/2008 Z. z.

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2009

(v eurách)

 Ukazovateľ
ab1
 Príjmy spolu10 971 203 980
A.Daňové príjmy7 870 610 000
A.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku2 269 094 000
  v tom:daň z príjmov fyzickej osoby38 918 000
   v tom:zo závislej činnosti34 572 000
    z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti az prenájmu4 346 000
   daň z príjmov právnickej osoby2 077 527 000
   daň z príjmov vyberaná zrážkou152 649 000
A.2 Dane za tovary a služby5 544 686 000
  v tom:daň z pridanej hodnoty3 715 414 000
   spotrebné dane1 829 166 000
   dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti106 000
A.3 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií28 117 000
  v tom:podiel na vybratých finančných prostriedkoch38 638 000
B.Nedaňové príjmy676 187 773
C.Granty a transfery2 424 406 207
   Tuzemské granty a transfery541 710 796
   Prostriedky zrozpočtu Európskej únie1 882 695 411
 Výdavky spolu14 125 290 712
 Prebytok / Schodok ( +/- )-3 154 086 732


Príloha č. 2 k zákonu č. 596/2008 Z. z.

PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2009

(v eurách)

KapitolaZáväzný
ukazovateľ
Prostriedky
z rozpočtu EÚ
a12
01 Kancelária Národnej rady SR1 063 865
02 Kancelária prezidenta SR10 124
03 Úrad vlády SR829 018
05 Kancelária Ústavného súdu SR19 916
06 Najvyšší súd SR1 328
07 Generálna prokuratúra SR315 343
08 Najvyšší kontrolný úrad SR9 959
09 Slovenská informačná služba152 692
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR2 555 932
11 Ministerstvo obrany SR17 219 015
12 Ministerstvo vnútra SR66 984 808
13 Ministerstvo spravodlivosti SR8 182 305
15 Ministerstvo financií SR9 028 747119 839 939
18 Ministerstvo životného prostredia SR16 860 718167 627 199
20 Ministerstvo školstva SR1 482 453216 273 413
21 Ministerstvo zdravotníctva SR12 893 31332 842 064
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR25 569 358120 387 408
24 Ministerstvo kultúry SR1 229 838
26 Ministerstvo hospodárstva SR130 736 288136 802 098
27 Ministerstvo pôdohospodárstva SR28 228 389533 258 050
28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR219 079128 355 574
29 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR25 426 543427 309 666
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR604 129
32 Štatistický úrad SR805 388
33 Úrad pre verejné obstarávanie116 179
36 Úrad jadrového dozoru SR4 142 502
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR730 266
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR164 011
40 Protimonopolný úrad SR
41 Národný bezpečnostný úrad49 791
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR995 818
48 Všeobecná pokladničná správa
51 Slovenská akadémia vied2 243 908
Spolu358 871 0231 882 695 411

Príloha č. 3 k zákonu č. 596/2008 Z. z.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2009

(v eurách)

KapitolaVýdavky
celkom
z toho:
Prostriedky
z rozpočtu
Výdavky
spolu  bez   prostriedkov   EÚ
Prostriedky
na spolufinancovanie
610
Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania
700
Kapitálové výdavky
(bez prostr. na spolufinancovanie)
a123456
Kancelária Národnej rady SR42 369 746 42 369 746 13 046 30611 730 464
Kancelária prezidenta SR3 894 774 3 894 774 1 505 610116 179
Úrad vlády SR33 731 468 33 731 468 5 762 1345 709 354
Kancelária Ústavného súdu SR5 668 660 5 668 660 1 776 7042 540 995
Najvyšší súd SR7 521 513 7 521 513 5 006 307129 257
Generálna prokuratúra SR59 017 760 59 017 760 37 564 5283 061 807
Najvyšší kontrolný úrad SR8 171 982 8 171 982 4 856 867325 301
Slovenská informačná služba42 385 647 42 385 647  3 319 392
Ministerstvo zahraničných vecí SR131 754 041 131 754 041 49 372 53613 195 148
Ministerstvo obrany SR1 045 712 397 1 045 712 397 294 088 29932 906 098
Ministerstvo vnútra SR928 812 750 928 812 750 432 215 889107 880 220
Ministerstvo spravodlivosti SR286 018 486 286 018 486 151 187 25114 379 616
Ministerstvo financií SR468 936 181119 839 939349 096 24221 148 244115 977 23844 079 535
Ministerstvo životného prostredia SR323 091 462167 627 199155 464 26330 895 90315 026 92218 847 507
Ministerstvo školstva SR2 170 267 753216 273 4131 953 994 34038 165 93597 628 44869 248 194
Ministerstvo zdravotníctva SR1 305 408 88732 842 0641 272 566 8235 795 65924 074 31626 555 135
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR1 889 590 284120 387 4081 769 202 87621 244 841100 013 60212 250 216
Ministerstvo kultúry SR188 301 509 188 301 509 9 161 75223 587 533
Ministerstvo hospodárstva SR268 830 983136 802 098132 028 88524 180 17715 155 11554 033 126
Ministerstvo pôdohospodárstva SR976 067 273533 258 050442 809 223251 342 13033 590 12549 143 335
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR382 194 856128 355 574253 839 28226 591 5436 614 25457 611 960
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR1 377 590 313427 309 666950 280 64775 407 58934 933 846425 424 114
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR41 814 360 41 814 360 20 551 4832 323 574
Štatistický úrad SR25 831 218 25 831 218 10 462 0915 326 731
Úrad pre verejné obstarávanie3 536 649 3 536 649 1 342 793370 975
Úrad jadrového dozoru SR5 201 622 5 201 622 1 409 878295 758
Úrad priemyselného vlastníctva SR3 439 251 3 439 251 1 602 536298 745
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR7 679 817 7 679 817 1 123 151237 336
Protimonopolný úrad SR2 493 726 2 493 726 1 261 46866 387
Národný bezpečnostný úrad9 511 353 9 511 353 4 864 736165 970
Správa štátnych hmotných rezerv SR21 702 852 21 702 852 1 592 0806 818 033
Všeobecná pokladničná správa1 995 108 111 1 995 108 11112 858 65976 370 9436 222 200
Slovenská akadémia vied63 633 028 63 633 028 20 044 7795 782 049
Spolu14 125 290 7121 882 695 41112 242 595 301507 630 6801 589 183 9871 003 982 244

Príloha č. 4 k zákonu č. 596/2008 Z. z.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2009

Príloha_01

Príloha č. 5 k zákonu č. 596/2008 Z. z.

ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2009

(v eurách)

 Bežné výdavkyKapitálové výdavkySpolu
a123
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu 1 041 004 3476 197 3051 047 201 652
z toho :   
Obce    
Spolu640 051 6156 197 305646 248 920
z toho:   
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná  23 127 6306 197 30529 324 935
    pokladničná správa
v tom: a) dotácia na individuálne potreby obcí02 688 7072 688 707
           b) dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok01 958 4421 958 442
               z toho: Banská Štiavnica 697 072697 072
                           Bardejov 464 715464 715
                           Kremnica 265 552265 552
                           Levoča 331 939331 939
                           Martin 199 164199 164
          c) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb23 127 6301 550 15624 677 786
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce 616 923 9850616 923 985
a)  Ministerstvo vnútra SR - matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov5 558 62005 558 620
- hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov1 792 80401 792 804
b) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - pôsobnosti na úseku stavebného poriadku a bývania5 808 93605 808 936
c) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - doprava269 0370269 037
d) Ministerstvo životného prostredia SR - životné prostredie783 3760783 376
e) Ministerstvo školstva SR - školstvo602 711 2120602 711 212

Vyššie územné celky

   
Spolu400 952 7320400 952 732
z toho:   
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej 400 952 7320400 952 732
    správy na vyššie územné celky 
    v tom: Ministerstvo školstva SR - školstvo400 952 7320400 952 732

Príloha č. 6 k zákonu č. 596/2008 Z. z.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2009

(v eurách)

Rezerva vlády SR11 617 872
Rezerva predsedu vlády SR4 979 088
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii57 960 844
Spolu74 557 804

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.

§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.

§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 729/2004 Z. z.

2) § 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z.

5) § 131 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 85 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky o zmene a doplnení niektorých zákonov.